Hotărârea nr. 114/2013

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, precum şi darea in administrarea Ministerului Transporturilor, cu titlu gratuit, a terenului ocupat de obiectivul de investiţie ,,Pasaj suprateran peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona străzii Nojoridului, municipiul Oradea, judeţul Bihor”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate, precum și darea in administrarea Ministerului Transporturilor, cu titlu gratuit, a terenului ocupat de obiectivul de investiție ,,Pasaj suprateran peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona străzii Nojoridului, municipiul Oradea, județul Bihor”

Analizând Raportul de specialitate nr. 20.390/30. 01. 2013 întocmit de Direcția Tehnică, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție: Pasaj suprateran peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona străzii Nojoridului, municipiul Oradea, județul Bihor, elaborat de către SC Aquacons SRL din Oradea prin proiectanți de specialitate, precum și darea in administrarea Ministerului Transporturilor, cu titlu gratuit, a terenului ocupat de obiectivul de investiție,

În conformitate cu art. 44 alin.1 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 20385/2013 privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiție „Pasaj suprateran peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona străzii Nojoridului, municipiul Oradea, județul Bihor,

Luând în considerare studiul de fezabilitate aferent obiectivului de „Pasaj suprateran peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona străzii Nojoridului, municipiul Oradea, județul Bihor elaborat de către SC Aquacons SRL”,

Ținând seama de proiectului de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), c), alin. (4), lit. a), lit. d) , alin. (5) lit. c), art. 45 alin. (3) și art. 124 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “Pasaj suprateran peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona străzii Nojoridului, municipiul Oradea, județul Bihor “.

Art.2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiție: “Pasaj suprateran peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona străzii Nojoridului, municipiul Oradea, județul Bihor

Ordonator principal de credite.......................................................Ministerul Transporturilor

Beneficiar...................................................................................Ministerul Transporturilor

cu următoarele

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

(în prețuri - la cursul valutar lei/ EURO in data de 04. 10. 2012, Euro= 4,5426 lei)

1 Valoarea totala a investiției

30.821,80

mii lei incl. TVA

6.785,06

mii euro incl. TVA

din care C+M

26.463,16

mii lei incl. TVA

5.825,55

mii euro incl. TVA

2 Eșalonarea investiției (INV/C+M)

Anul I(12 luni)

Investiție

10.000,00

mii lei incl. TVA

C+M

8.000,00

mii lei incl. TVA

Anul II(12 luni)

Investiție

20.821,80

mii lei incl. TVA

3 Durata de realizare a investiției

Capacități:

Obiect

Pasaj superior

S(mp) =

980,00

Obiect

Rampe pasaj

Lungime rampe

L(m)=

630,98

Din care pasaj

L(m)=

33,00

Obiect

Benzi de accelerare - decelerare

L(m)=

534,63

Obiect

Bretele de acces la pasaje

Lungime

L(m)=

1.091,02

Obiect

Semnalizare

Lungime semnalizare

L(m)=

2.380,00

Obiect

Iluminat public

L(m)=

2.500,00

Obiect

Rețea de canalizare pluviala

L(m)=

992,00

Obiect

Deviere rețele electrice subterane LES 20kV

L(m)=

450,00

Investiția specifica:

5

Investiție specifica Pasaj

6,89

mii Lei/mp

1,52

mii Euro/mp

6

Investiție specifica Rampe

1,28

mii Lei/mp

0,28

mii Euro/mp

7

Investiție specifica bretele

1,08

mii Lei/mp

0,24

mii Euro/mp

C+M


mii lei incl. TVA


18.463,16

24 luni


ALȚI INDICATORI FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea obiectivului de investiții se va face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație și/sau din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

Art.3. Municipiului Oradea va da in administrarea Ministerului Transporturilor, cu titlu gratuit, terenul ce urmează a fi ocupat de obiectivul de investiție.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică, Direcția Economică și Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul municipiului Oradea

  • -   Instituția Prefectului județului Bihor

  • -  Direcția Tehnică

  • -   Compartiment Investiții și Avizare Lucrări

  • -  Birou Drumuri Publice

  • -  Direcția Economică

  • -  Administrația Imobiliară Oradea

  • -   Ministerul Transporturilor, prin grija Direcției Tehnice

  • -  SC Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România SA, prin grija Direcției Tehnice

  • -   Se afișează pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai Oradea, 31 ianuarie 2013

Nr. 114

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila