Hotărârea nr. 113/2013

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate precum şi darea în administrarea Ministerului Transporturilor, cu titlu gratuit, a terenului ocupat de obiectivul de investiţie „Pasaj suprateran peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona străzii Ciheiului, municipiul Oradea, judeţul Bihor”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate precum și darea în administrarea Ministerului Transporturilor, cu titlu gratuit, a terenului ocupat de obiectivul de investiție „Pasaj suprateran peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona străzii Ciheiului, municipiul Oradea, județul Bihor”

Analizând Raportul de specialitate nr. 20382 din 30.01.2013 întocmit de către Direcția Tehnică, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție: „Pasaj suprateran peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona străzii Ciheiului, municipiul Oradea, județul Bihor” elaborat de către SC Aquacons SRL și darea în administrarea Ministerului Transporturilor, cu titlu gratuit, a terenului ocupat de obiectivul de investiție, Având în vedere Nota de fundamentare nr. 20380/2013 privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiție „Pasaj suprateran peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona străzii Ciheiului, municipiul Oradea, județul Bihor

Luând în considerare studiul de fezabilitate aferent obiectivului de „Pasaj suprateran peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona străzii Ciheiului, municipiul Oradea, județul Bihor elaborat de către SC Aquacons SRL”

În conformitate cu art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006, cu completările și modificările ulterioare,

Ținând seama de proiectului de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), c), alin. (4), lit. a), lit. d) , alin. (5) lit. c), art. 45 alin. (3) și art. 124 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “Pasaj suprateran peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona străzii Ciheiului municipiul Oradea, județul Bihor”.

Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiție: “Pasaj suprateran peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona străzii Ciheiului municipiul Oradea, județul Bihor”.

Ordonator principal de credite...........................Ministerul Transporturilor

Beneficiar........................................................Ministerul Transporturilor

cu următoarele

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

(în prețuri - la cursul valutar lei/ EURO in data de 04. 10. 2012, Euro= 4,5426 lei)

1. valoarea totală investiție

36.770,14 mii lei = 8.094,51 mii euro inc. TVA

din care:

- construcții-montaj (C+M)

31.291,48 mii lei = 6.888,45 mii euro inc. TVA

2. eșalonarea investiției (INV/C+M):

- anul I (12 luni) Investiție

= 20.000,00 mii lei inc. TVA

C+M

= 8.000,00 mii lei inc. TVA

- anul II (12 luni) Investiție

= 16.770,14 mii lei inc. TVA

C+M

= 23.291,48 mii lei inc. TVA

3. durata de realizare :

24 luni

4. capacități:

Obiect - Pasaj superior

S(mp)      = 980,00

Obiect - Supraînălțare LEA 110 kV

Stâlpi(buc) =   4,00

Obiect - Rampe pasaj

Lungime totală rampe

L(m)=483,87

Din care pasajul suprateran

L(m)= 33,00

Lungime ziduri de sprijin „L”

L(m)= 35,00

S(m)= 16,00

L(m)= 80,00

L(m)=905,25

L(m)=1558,09

L(m)=2300,00

L(m)=1625,00

L(m)=2209,00

L(m)=900,00


Protecție izvor geotermal

Obiect - Deviere rețea alimentare cu apă

Lungime

Obiect - Benzi accelerare-decelerare

Lungime

Obiect - Bretele de acces la pasajul din zona străzii Ciheiului

Lungime

Obiect - Iluminatpublic

Iluminatpublic

Obiect - Rețea de canalizare pluvială

Lungime canalizare pluvială

Obiect - Semnalizare

Lungime semnalizare

Obiect - Devieri rețele electrice

Lungime

5. Investiția specifică : Investiție specifică pasaj


12,94 mii lei/mp

2,85 mii euro/mp

 • 6.   Investiție specifică rampe                                             0,95 mii lei/mp

0,21 mii euro/mp

 • 7.   Investiție specifică bretele:                                               0,85 mii lei/mp

0,19 mii euro/mp

Alți indicatori

FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea obiectivului de investiții se va face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație și/sau din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

Art.3. Municipiului Oradea va da în administrarea Ministerului Transporturilor, cu titlu gratuit, terenul ce urmează a fi ocupat de obiectivul de investiție.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică, Direcția Economică și Administrația Imobiliara Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Primarul municipiului Oradea

 • - Direcția Tehnică

 • - Compartiment Investiții și Avizare Lucrări

 • - Birou Drumuri Publice

 • - Direcția Economică

 • - Administrația Imobiliară Oradea

 • - Ministerul Transporturilor, prin grija Direcției Tehnice

 • - SC Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România SA, prin grija Direcției Tehnice

 • - Se afișează pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

Oradea, 31 ianuarie 2013

Nr. 113


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru