Hotărârea nr. 108/2013

privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termica bloc de locuinţe Pc 73, str. Locomotivei, nr. 2”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea documentației Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Reabilitare termica bloc de locuințe Pc 73, str. Locomotivei, nr. 2”

Analizând Raportul de specialitate nr. 19342 din 29.01.2013 întocmit de Direcția Tehnică - Compartiment Eficiență Energetică prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare termica bloc de locuințe Pc 73, str. Locomotivei, nr. 2”, municipiul Oradea, județul Bihor”,

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 19339/29.01.2013 privind necesitarea și oportunitatea realizării obiectivului de investiție „Reabilitare termica bloc de locuințe Pc 73, str. Locomotivei, nr. 2”, municipiul Oradea, județul Bihor”,

Ținând cont de prevederile art. 44 al Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările

ulterioare,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), d), alin. (4) lit. a) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14, art. 45 alin (2) lit. a) din Legea

nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă Proiectul tehnic al obiectivului de investiție „Reabilitare termica bloc de locuințe Pc 73, str. Locomotivei, nr. 2”, din municipiul Oradea, județul Bihor;

Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare termica bloc de locuințe Pc 73, str. Locomotivei, nr. 2”, din municipiul Oradea, județul Bihor.

Ordonator principal de credite............................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar.......................................................... Asociația de proprietari Lacul Roșu

Caracteristici principale și indicatori tehnico-economici

(1 Euro =4,4291 lei in 28. 12. 2012)

1. Indicatori valorici

 • 1.1. valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A......265,35 mii lei/ 59,91 mii euro

din care: construcții - montaj (C + M) inclusiv T.V.A................. 237,09 mii lei/ 53,53 mii euro

 • 1.2. investiția specifica (C+M/aria utila bloc) inclusiv T.V.A................. 0,32 mii lei/m2 a.u./0,07 mii euro/m2 a. u.

2. Indicatori fizici

2.1. durata de execuție a lucrărilor de intervenție

3 luni

 • 2.2. durata garanției lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor

 • 2.3. durata de recuperare a investiției, in condiții de eficiență economică

 • 2.4. consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic

3 ani

5,3 ani

71,16 kWh/m2 (a.u.) an


2.5.economia anuala de energie                   192.990 kWh/an , in tone echivalent petrol 15,81 tep

2.6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2..... 39.638,00 kg CO2/an

3. Esalonarea investitiei - total INV/C+M

3.1. Anul1


....................................265,35 mii lei/ 237,09 mii lei (inclusiv TVA).

59,91miieuro/53,53miieuro(inclusivTVA).


4. Alți indicatori

FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea obiectivului de investiție „Reabilitare termica bloc de locuințe Pc 73, str. Locomotivei, nr. 2”, se va face din fondurile bugetului local sau alte surse legal constituite, conform listelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget, ale municipiului Oradea, aprobate potrivit legii, astfel:

 • - cheltuieli eligibile:

 • - cheltuieli eligibile:

 • - cheltuieli neeligibile:

60% Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) + Bugetul de Stat; 40% Bugetul Local + Asociație de Proprietari;

Bugetul Local + Asociație de Proprietari;

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică, Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Instituția Prefectului județului Bihor

-   Primarul municipiului Oradea

 • -   Direcția Tehnică

 • -   Direcția Economică

 • -   Compartimentul Eficiență Energetică

 • -   Asociațiile de proprietari implicate, prin grija Direcției Tehnice

 • -   Direcția Juridică

 • -   Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Manea Mihai


  Oradea, 31 ianuarie 2013

  Nr. 108


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”