Hotărârea nr. 107/2013

privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie„Reabilitare termica bloc de locuinţe S 3 , str. W. Shakespeare, nr. 29” municipiul Oradea, judeţul Bihor

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea documentației Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare termica bloc de locuințe , str. Shakespeare, nr. 29” municipiul Oradea, județul Bihor

Analizând Raportul de specialitate nr. 19447 din 29.01.2013 întocmit de Direcția Tehnică - Compartiment Eficiență Energetică prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Proiectului Tehnic si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare termica bloc de locuințe , str. Shakespeare, nr. 29”, municipiul Oradea, județul Bihor,

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 19441/29.01.2013 privind necesitarea și oportunitatea realizării obiectivului de investiție „Reabilitare termica bloc de locuințe, str. Shakespeare, nr. 29”, municipiul Oradea, județul Bihor”,

Ținând cont de prevederile art. 44 al Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările

ulterioare,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), d), alin. (4) lit. a) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14, art. 45 alin (2) lit. a) din

Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Proiectul Tehnic al obiectivului de investiție „Reabilitare termica bloc de locuințe, str. Shakespeare, nr. 29”, municipiul Oradea, județul Bihor”

Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare termica bloc de locuințe, str. Shakespeare, nr. 29”, municipiul Oradea, județul Bihor

Ordonator principal de credite ............................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar ..........................................................Asociația de proprietari Unic

Caracteristici principale și indicatori tehnico-economici

(1 Euro=4,4291 lei la 28.12.2012)

1. Indicatori valorici

 • 1.1. valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv TVA.

  426,99 mii lei/96,40 mii euro

  381,56 mii lei/86,15 mii euro

  0,36 mii lei m2 (a.u.)/0,08 mii euro m2 (a.u.)


 • 1.2. investiția specifică (C+M/aria utilă bloc) inclusiv T.V.A.

2. Indicatori fizici

 • 2.1. durata de execuție a lucrărilor de intervenție .................................................................................3 luni

 • 2.2. durata garanției lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor)..............3 ani

 • 2.3. durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică.............................................5,1 ani


 • 2.4. consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic.,.72,98 kWh/m2 (a.u.) an

 • 2.5. economia anuală de energie: 324.926 kWh/an, în tone echivalent petrol 26,61 tep

 • 2.6. reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2.................... 66.525,32 kg CO2/an

 • 3. Eșalonarea investiției - total INV/C+M

3.1. Anul 1 426,99 mii lei/381,56 mii lei (inclusiv TVA)

96,40 mii euro/86,15 mii euro (inclusiv TVA)

 • 4. Alți indicatori

Finanțarea investiției

Finanțarea obiectivului de investiție „Reabilitare termica bloc de locuințe, str. Shakespeare, nr. 29” se va face din fondurile bugetului local sau alte surse legal constituite, conform listelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget, ale municipiului Oradea, aprobate potrivit legii, astfel:

 • - cheltuieli eligibile: 60% Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) + Bugetul de Stat;

 • - cheltuieli eligibile: 40% Bugetul Local + Asociație de Proprietari;

 • - cheltuieli neeligibile: Bugetul Local + Asociație de Proprietari;

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică, Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -    Instituția Prefectului județului Bihor

-   Primarul municipiului Oradea

 • -   Direcția Tehnică

 • -   Direcția Economică

 • -   Compartimentul Eficiență Energetică

 • -    Asociațiile de proprietari implicate, prin grija Direcției Tehnice

 • -   Direcția Juridică

 • -   Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională

  Oradea, 31 ianuarie 2013

  Nr. 107


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Manea Mihai


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”