Hotărârea nr. 96/2012

Privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Lucaciu Viorel şi soţia Lucaciu Viorica reprezentând suprafaţa de 61 mp teren identificat cu nr. cadastral 172187 înscris în C.F. 172187 Oradea şi suprafaţa de 151 mp teren identificat cu nr. cadastral 1892/2 înscris în C.F. 170582 Oradea situate în Oradea în zona str. Ioan Păun Pincio cu destinaţia de “drum public”.

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind acceptarea ofertei de donație depusă de domnul Lucaciu Viorel și soția Lucaciu Viorica reprezentând suprafața de 61 mp teren identificat cu nr. cadastral 172187 înscris în C.F. 172187 Oradea și suprafața de 151 mp teren identificat cu nr. cadastral 1892/2 înscris în C.F. 170582 Oradea situate în Oradea în zona str. Ioan Păun Pincio cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 43483 din data de 22.02.2012 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local al Municipiului Oradea a donației reprezentând suprafața de 61 mp teren identificat cu nr. cadastral 172187 înscris în C.F. 172187 Oradea și suprafața de 151 mp teren identificat cu nr. cadastral 1892/2 înscris în C.F. 170582 Oradea situate în Oradea în zona str. Ioan Păun Pincio cu destinația de “drum public”,

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr.7/05.01.2012 domnul Lucaciu Viorel și soția Lucaciu Viorica donează Municipiului Oradea suprafața de 61 mp teren identificat cu nr. cadastral 172187 înscris în C.F. 172187 Oradea și suprafața de 151 mp teren identificat cu nr. cadastral 1892/2 înscris în C.F. 170582 Oradea,

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, alin. (5) lit. a), art. 45 alin. (3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă oferta de donație depusă de domnul Lucaciu Viorel și soția Lucaciu Viorica reprezentând suprafața de 61 mp teren identificat cu nr. cadastral 172187 înscris în C.F. 172187 Oradea și suprafața de 151 mp teren identificat cu nr. cadastral 1892/2 înscris în C.F. 170582 Oradea condiționat de încheierea contractului de donație în formă autentică și achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • ■   Instituția Prefectului Județului Bihor;

  • ■   Primarul Municipiului Oradea

  • ■   Instituția Arhitectului Șef;

  • ■   Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de gestiune

  • ■   Direcția Tehnică - P.M.O;

  • ■   Administrația Imobiliară Oradea;

  • ■   Serviciul Terenuri;

  • ■   A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil;

  • ■   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara;

  • ■   Domnul Lucaciu Viorel și soția Lucaciu Viorica prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 29 februarie 2012

Nr. 96

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.