Hotărârea nr. 94/2012

Privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Balota Dragomir şi soţia Balota Maria Laura reprezentând suprafaţa de 101 mp teren identificat cu nr. cadastral 172392 înscris în C.F. 172392 Oradea situat în Oradea în zona str. Sofiei cu destinaţia de “drum public”

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

Privind acceptarea ofertei de donație depusă de domnul Balota Dragomir și soția Balota Maria Laura reprezentând suprafața de 101 mp teren identificat cu nr. cadastral 172392 înscris în C.F. 172392 Oradea situat în Oradea în zona str. Sofiei cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 43021 din data de 16.02.2012 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local al Municipiului Oradea a donației reprezentând suprafața de 101 mp teren identificat cu nr. cadastral 172392 înscris în C.F. 172392 Oradea situat în Oradea str. Sofiei cu destinația de “drum public”,

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr.108/01.02.2012 domnul Balota Dragomir și soția Balota Maria Laura donează Municipiului Oradea suprafața de 101 mp teren identificat cu nr. cadastral 172392 înscris în C.F. 172392 Oradea,

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, alin.(5) lit. „a”, art. 45 alin. (3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă oferta de donație depusă de domnul Balota Dragomir și soția Balota Maria Laura, reprezentând suprafața de 101 mp teren identificat cu nr. cadastral 172392 înscris în C.F. 172392 Oradea condiționat de încheierea contractului de donație în formă autentică și de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • ■   Primarul Municipiului Oradea;

  • ■   Instituția Prefectului Județului Bihor;

  • ■   Instituția Arhitectului Șef;

  • ■  Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de gestiune

  • ■   Direcția Tehnică - P.M.O;

  • ■   Administrația Imobiliară Oradea;

  • ■   Serviciul Terenuri;

  • ■   A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil;

  • ■   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

  • ■   Domnul Balota Dragomir și soția Balota Maria Laura prin grija Serviciului Terenuri din cadrul Administrației Imobiliare Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 februarie 2012                                             CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 94 SECRETAR

Ionel Vila