Hotărârea nr. 85/2012

privind aprobarea trecerii în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeţei totale de 23.943 mp teren situat în Oradea, Calea Aradului intersecţie cu Calea Sântandreiului – zona publică din cartierul veteranilor de război, identificat cu nr. top 1556/21, 1557/12, 1557/8, 1558/25, 1561/26, 1561/8,1562/65, 1562/66, 1562/67, 1562/68, 1563/19, 1560/2, 1561/7 şi 1562/3 înscrise in CF nr. 1666 şi 1669 Sântandrei

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea trecerii în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeței totale de 23.943 mp teren situat în Oradea, Calea Aradului intersecție cu Calea Sântandreiului - zona publică din cartierul veteranilor de război, identificat cu nr. top 1556/21, 1557/12, 1557/8, 1558/25, 1561/26, 1561/8,1562/65, 1562/66, 1562/67, 1562/68, 1563/19, 1560/2, 1561/7 și 1562/3 înscrise in CF nr. 1666 și 1669 Sântandrei

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 42361 din data de 08.02.2012 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea trecerii în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeței de 23.943 mp teren situat în Oradea, Calea Aradului intersecție cu Calea Sântandreiului - zona publică din cartierul veteranilor de război, identificat cu nr. topo 1556/21, 1557/12, 1557/8, 1558/25, 1561/26, 1561/8,1562/65, 1562/66, 1562/67, 1562/68, 1563/19, 1560/2, 1561/7 și 1562/3 înscrise în CF nr. 1666 și 1669 Sântandrei,

Conform CF. 1666 și 1669 Sântandrei, terenul identificat cu nr. top 1556/21, 1557/12, 1557/8, 1558/25, 1561/26, 1561/8,1562/65, 1562/66, 1562/67, 1562/68, 1563/19, 1560/2, 1561/7 și 1562/3 având suprafețele de 833, 60, 35, 7725, 4835, 1348, 1831, 1385, 2715, 1062, 204, 331, 1277 și 302 mp constituie proprietate a Orașului Oradea, în baza art. 17 din Legea 18/1991,

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. e) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă trecerea în proprietate publică a Municipiului Oradea a suprafeței de 22.033 mp identificat prin:

Nr.crt.

Nr. CF

Număr topo.

Suprafața (mp)

1

1666-Sintandrei

1556/21

833

2

1666-Sintandrei

1557/12

60

3

1666-Sintandrei

1557/8

35

4

1666-Sintandrei

1558/25

7.725

5

1666-Sintandrei

1561/26

4.835

6

1666-Sintandrei

1561/8

1.348

7

1666-Sintandrei

1562/65

1.831

8

1666-Sintandrei

1562/66

1.385

9

1666-Sintandrei

1562/67

2.715

10

1666-Sintandrei

1562/68

1.062

11

1666-Sintandrei

1563/19

204

TOTAL

22.033

Art.2. Se aprobă trecerea în proprietate publică a Municipiului Oradea a suprafeței de 1.910 mp identificat prin:

Nr.crt.

Nr. CF

Număr topo.

Suprafața (mp)

1

1669-Sintandrei

1560/2

331

2

1669-Sintandrei

1561/7

1.277

3

1669-Sintandrei

1562/3

302

TOTAL

1.910

Art.3. Se aprobă completarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea, cu prevederile prezentei hotărâri .

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului județului Bihor

- Primarul Municipiului Oradea

  • - P.M.O. - Serviciul Evidentă Patrimoniu, Delegări de Gestiune

  • - Administrația Imobiliară Oradea

- Serviciul Financiar Contabil

- Serviciul Terenuri

- O.C.P.I. Bihor, Serviciul de Carte Funciară

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 09 februarie 2012

Nr. 85


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila