Hotărârea nr. 836/2012

privind aprobarea acordului de parteneriat între Administraţia Socială Comunitară Oradea şi Asociaţia Caritas Eparhial Oradea, în vederea organizării acţiunii “Prânzul pe roţi pentru oamenii străzii”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea acordului de parteneriat între Administrația Socială Comunitară Oradea și Asociația Caritas Eparhial Oradea, în vederea organizării acțiunii “Prânzul pe roți pentru oamenii străzii”

Analizând raportul de specialitate nr. 240022 din 13.12.2012 întocmit de către Administrația Socială Comunitară Oradea prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea acordului de parteneriat între Administrația Socială Comunitară Oradea și Asociația Caritas Eparhial Oradea, în vederea organizării acțiunii “Prânzul pe roți pentru oamenii străzii”,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin.2, lit.(d) si (e), alin. 6 lit. (a), pct.2, alin. 7, lit (a); art. 45, alin.2, lit (f) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă Acordul de parteneriat între Administrația Socială Comunitară Oradea și Asociația Caritas Eparhial Oradea, în vederea organizării acțiunii “Prânzul pe roți pentru oamenii străzii”, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă alocarea din bugetul de cheltuieli al Administrației Sociale Comunitare Oradea, capitolul 6802 “Asigurări și asistență socială”, subcapitolul 50 “Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale”, titlul 10 “Alte cheltuieli”, articolul 59.11 Asociații și fundații, a sumelor necesare desfășurării acțiunii „Prânzul pe roți pentru oamenii străzii”, pe toată durata stabilită în acordul de parteneriat.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul municipiului Oradea

 • -   Instituția Prefectului jud. Bihor

 • -  Administrația Socială Comunitară Oradea

 • -  Asociația Caritas Eparhial Oradea, prin grija ASCO

 • -   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

 • -  Se afișează pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

Oradea, 18 decembrie 2012

Nr. 836


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Anexa

La Hotărârea Consiliului Local nr. 836/2012

Consiliul Local al Municipiului Oradea

Administrația Socială Comunitară Oradea

Str. Primăriei, nr. 42 410 209, Oradea


Tel. +40 0259-441 677 Fax. +40 0259-441 678 E-mail: asco@rdsor.ro


Serviciul Programe Sociale

ACORD DE PARTENERIAT

 • I. PĂRȚILE:

Administrația Socială Comunitară Oradea, cu sediul in Oradea, str. Primăriei, nr. 42, Bihor, reprezentată de dna Ioana Mihaela Florea, p DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR GENERAL ADJUNCT (Cf. Dispoziției Primarului nr.2580/2012)

Nr. înreg:^0Q^///J, /d ■(£>!£■■

 • I. Asociația Caritas Eparhial Oradea, cu sediul în Oradea, str. Mihai Pavel, nr. 3, Bihor, reprezentată prin pr. Olimpiu Todorean, în calitate de președinte.

Nr. înreg: L Rs h

 • II. OBIECTUL PARTENERIATULUI

Obiectul prezentului parteneriat este organizarea acțiunii “Prânzul pe roți pentru oamenii străzii".

Asociația Caritas Eparhial Oradea va pregăti la cantina care funcționează în cadrul Centrului Social Maria Roșa, o gustare caldă, care va fi distribuită de personalul ASCO, în zonele care sunt frecventate de oamenii străzii în Oradea.

“Prânzul pe roți pentru oamenii străzii” se va desfășura de luni până vineri, pe perioada sezonului rece, decembrie 2012 - martie 2013.

 • III. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Administrația Socială Comunitară Oradea se obligă:

 • -   Să asigure transportul hranei de la cantina Asociației Caritas Eparhial Oradea, situată în Oradea, str. Th. Aman, nr. 1C, în zonele frecventate de oamenii străzii.

 • -   Să suporte costul cu pregătirea hranei pe toată durata acțiunii, în limita sumei de 9.000 lei (sumă calculată la o medie de 30 de beneficiari pe zi, 5 zile pe săptămână, în perioada decembrie 2012-martie 2013)

 • -   Să colaboreze cu partenerul în vederea stabilirii detaliilor organizatorice ale programului.

 • -  Să desemneze o persoană de contact pentru relația permanentă cu partenerul prezentului parteneriat

Asociația Caritas Eparhial Oradea se obligă:

 • 1. Să prepare la cantina asociației hrana caldă care va fi distribuită oamenilor străzii.

 • 2. Să ambaleze hrana în recipiente corespunzătoare

 • 3. Sa desemneze o persoană de contact pentru relația permanentă cu partenerul..

Dalele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Administrația Socială Comunitară Oradea, potrivit notificării Autorității Naționale de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal nr. 17780, în conformitate cu Legea nr, 677/2001, în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale de protecție și asistență socială. Datele pot fi dezvăluite unor terți in baza unui temei legal justificat, Vă puteți exercita drepturile de acces, intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr, 667/2001, printr-o cerere scrisă, semnată și datată,

depusă la sediul instituției.


 • IV. Durata contractului de parteneriat

Durata prezentului acord de parteneriat este de 3 luni, de la data aprobării acestuia de către Consiliul Local al municipiului Oradea,

Prezentul acord de parteneriat a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Administrația Socială Comunitară Oradea

p DIRECTOR GENERALAsociațiaPreședinte

OLIMPIU TODOREAN

Datele dumneavoastră personala sunt prelucrate de Administrația Socială Comunitară Oradea, potrivit notificării Autorității Naționale de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal nr. 17780, în conformitate cu Legea nr. S77/2001, în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale de protecție și asistență socială. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 657/2001, printr-o cerere scrisă, semnată și datată, depusă la sediul instituției.

i ; ■