Hotărârea nr. 831/2012

pentru modificarea si completarea Acordului de parteneriat între Administraţia Socială Comunitară Oradea, Fundaţia Evanghelică Alsterdorf şi Asociaţia Handicapaţilor Psihic Bihor, pentru promovarea integrării şi participării persoanelor cu dizabilităţi de învăţare şi boli psihice din Oradea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 811/2006

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea si completarea Acordului de parteneriat între Administrația Socială Comunitară Oradea, Fundația Evanghelică Alsterdorf și Asociația Handicapaților Psihic Bihor, pentru promovarea integrării și participării persoanelor cu dizabilități de învățare și boli psihice din Oradea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 811/2006

Analizând raportul de specialitate nr. 239601 din 10.12.2012 întocmit de către Administrația Socială Comunitară Oradea prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local nr. 811/2006 pentru aprobarea Acordului de parteneriat între Administrația Socială Comunitară Oradea, Fundația Evanghelică Alsterdorf și Asociația Handicapaților Psihic Bihor, pentru promovarea integrării și participării persoanelor cu dizabilități de învățare și boli psihice din Oradea,

Având în vedere faptul că acest acord de parteneriat a fost încheiat pe o perioada de 1 an, respectiv de la 01.01.2007 pana la 31.12.2007 și prelungit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 1025/2007, Hotărârea Consiliului Local nr. 277/2009, Hotărârea Consiliului Local nr. 118/2010, Hotărârea Consiliului Local nr. 869/2010 și prin Hotărârea Consiliului Local nr. 16/2012 ,

Luând în considerare cererea Asociației Handicapaților Psihic Bihor, înregistrată la ASCO cu numărul 239419/06.12.2012 prin care se solicită prelungirea parteneriatului,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin.2, lit.(d) si (e), alin. 6 lit. (a), pct.2, alin. 7, lit (a); art. 45, alin.2, lit (f) din Legea nr. 215/2001

privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.I Se aprobă modificarea și completarea Acordului de parteneriat între Administrația Socială Comunitară Oradea, Fundația Evanghelică Alsterdorf și Asociația Handicapaților Psihic Bihor, pentru promovarea integrării și participării persoanelor cu dizabilități de învățare și boli psihice din Oradea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 811/2006, după cum urmează:

  • (1) Se completează punctului II.2 din Acordul de parteneriat între Administrația Socială Comunitară Oradea, Fundația Evanghelică Alsterdorf și Asociația Handicapaților Psihic Bihor, pentru promovarea integrării și participării persoanelor cu dizabilități de învățare și boli psihice din Oradea, cu un nou aliniat, care va avea următorul conținut: “FUNDAȚIA EVANGHELICĂ ALSTERDORFse obligă:

  • -  să suporte cheltuielile cu salarizarea personalului Centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități de învățare (retard) și boli psihice, prin intermediul Asociației Româno-Germane Alsterdorf.”

  • (2) Se modifica punctul III din Acordul de parteneriat între Administrația Socială Comunitară Oradea, Fundația Evanghelică Alsterdorf și Asociația Handicapaților Psihic Bihor, pentru promovarea integrării și participării persoanelor cu dizabilități de învățare și boli psihice din Oradea, astfel:

„Durata prezentului acord de parteneriat este de 1 an, începând de la data de 1 ianuarie 2013 până la 31 decembrie 2013”.

Art. 4 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Primarul municipiului Oradea

  • -   Instituția Prefectului jud. Bihor

  • -   Administrația Socială Comunitară Oradea

  • -   Fundația Evanghelică Alsterdorf, prin grija ASCO

  • -   Asociația Handicapaților Psihic Bihor, prin grija ASCO

  • -   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și se afișează pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

Oradea, 18 decembrie 2012                                                 CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 831 SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”