Hotărârea nr. 828/2012

privind aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 904 mp, , 438 mp şi 177 mp teren din incinta Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Bihor, situat în Oradea str. Gh. Doja nr. 65

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 904 mp, , 438 mp și 177 mp teren din incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență Bihor, situat în Oradea str. Gh. Doja nr. 65

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 66002 din data dea 18.12.2012, prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 904 mp, 438 mp și 177 mp teren din incinta Spitalului Spitalul Clinic Județean de Urgență,

Prin Hotărârea Consiliul Local al Municipiului Oradea Bihor nr. 280/14.04.2011 s-a aprobat Planul de amplasament și delimitare a imobilului pentru suprafața de 24.253 mp, reprezentând terenul și clădirile în care își desfășoară activitatea Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor. Cu această ocazie nu s-au luat în discuție și nu s-au efectuat măsurători pentru parcelele în suprafață de 904 mp, 438 mp și 177 mp aflate în incinta spitalului care nu sunt înscrise la CF în proprietatea statului,

Ca urmare a analizării situației juridice a parcelelor de mai sus de către comisiile de aplicare a Legii 18/1991 și a Legii 10/2001 din cadrul Primăriei Municipiului Oradea și emiterii avizului favorabil, dl. topograf Jurcuț Ioan a întocmit Planurile de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafețele de 904 mp, 438 mp și 177 mp în vederea corelării situației juridice cu folosința faptică și completarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea, atestat prin HG 970/2002, modificată și completată prin H.G. nr. 1973/2004,

În baza Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată și a Legii 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament si delimitare a imobilului pentru suprafața de 904 mp, reprezentând teren din incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență, astfel :

Suprafața nr.

cadastral nou constituit - mp. -

Nr. topo. din care se constituie nr. cadastral

Nr. C.F. în care este înscris nr.

topo

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo ptr. constituirea nr. cadastral

-mp-

Observații

904

6496/5

9548 Oradea

84/299

Teren Proprietate Publică a Municipiului Oradea - Spitalul Clinic Județean de Urgență

6496/6

9795 Oradea

243/299

6496/7

16017 Oradea

577/723

TOTAL

904/1321

Art.2. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară deschiderea unei noi coli de Carte funciară a nr. cadastral constituit conform art. 1 din prezenta hotărâre, teren incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență Bihor - proprietate publică a Municipiului Oradea.

Art.3. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului pentru suprafața de 438 mp, reprezentând teren

din incinta Spitalu

lui Clinic Județean de Urgență, astfel :

Suprafața nr. cadastral nou constituit - mp. -

Nr. topo. din care se constituie nr.

cadastral

Nr. C.F. în care este înscris nr.

topo

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo ptr. constituirea nr. cadastral -mp-

Observații

438

6496/21

14609 Oradea

438/519

Teren Proprietate Publică a Municipiului Oradea - Spitalul Clinic Județean de Urgență

TOTAL

438/519

Art.4. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară a nr. cadastral constituit conform art. 3 din prezenta hotărâre, teren incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență Bihor -proprietate publică a Municipiului Oradea.

Art.5. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului pentru suprafața de 177 mp, reprezentând teren

din incinta Spitalu

lui Clinic Județean de Urgență, astfel :

Suprafața nr.

cadastral nou constituit - mp. -

Nr. topo. din care se constituie

nr. cadastral

Nr. C.F. în care este înscris nr.

topo

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo ptr.

constituirea nr. cadastral -mp-

Observații

177

6492/1

68870 Oradea

177/2.609

Teren Proprietate Publică a Municipiului Oradea - Spitalul Clinic Județean de Urgență

TOTAL

177/2.609

Art.6. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară a nr. cadastral constituit conform art. 5 din prezenta hotărâre, teren incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență Bihor -proprietate publică a Municipiului Oradea.

Art.7. Se aprobă completarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea prin înscrierea terenului din incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență Bihor, conform prevederilor prezentei Hotărâri.

Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Primăria Municipiului Oradea - Serviciul Evidența Patrimoniu, Delegări Gestiune .

Art.9. Prezenta hotărâre se comunică cu :

•   Primarul Municipiului Oradea;

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor;

  • •   P.M.O. Direcția Economică - Serviciul delegări de gestiune;

  • •   Administrația Imobiliară Oradea;

•   Serviciul Terenuri;

•   Serviciul Cadastru;

•   Serviciul Financiar Contabil;

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

Oradea, 18 decembrie 2012

Nr. 828


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”