Hotărârea nr. 827/2012

privind acceptarea ofertelor de donaţie depuse de d-l Tîrhaş Petru şi soţia Tîrhaş Aneta Cornelia, d-l Anca Adrian Gheorghe şi soţia Anca Oana, d-l Cozma Florian şi soţia Cozma Camelia Dana, d-na Barbonţa Adina Mihaela (născută Noje), d-l Luca Ionuţ Bogdan, d-l Lucaciu Sorin Nicolae şi soţia Lucaciu Alina Florentina, pentru suprafaţa totală de 2958 mp teren identificat cu nr. cadastral 4986 înscris în C.F. N.D.F 3443 Oradea situat în Oradea în cartierul Grigorescu cu destinaţia de “drum publ

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind acceptarea ofertelor de donație depuse de d-l Tîrhaș Petru și soția Tîrhaș Aneta Cornelia, d-l Anca Adrian Gheorghe și soția Anca Oana, d-l Cozma Florian și soția Cozma Camelia Dana, d-na Barbonța Adina Mihaela (născută Noje), d-l Luca Ionuț Bogdan, d-l Lucaciu Sorin Nicolae și soția Lucaciu Alina Florentina, pentru suprafața totală de 2958 mp teren identificat cu nr. cadastral 4986 înscris în C.F. N.D.F 3443 Oradea situat în Oradea în cartierul Grigorescu cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 65635/12.12.2012 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local al municipiului Oradea a donației reprezentând suprafața totală de 2958 mp teren identificat cu nr. cadastral 4986 înscris in C.F. N.D.F 3443 Oradea situat în Oradea în cartierul Grigorescu cu destinația de “drum public”.

Conform Ofertelor de donație imobiliară cu nr. 715/03.12.2012, 1088/15.11.2012, 1144/03.12.2012,1059/08.11.2012 și 1058/07.11.2012 d-l Tîrhaș Petru și soția Tîrhaș Aneta Cornelia, d-l Anca Adrian Gheorghe și soția Anca Oana, d-l Cozma Florian și soția Cozma Camelia Dana, d-na Barbonța Adina Mihaela (născută Noje), d-l Luca lonuț Bogdan, d-l Lucaciu Sorin Nicolae și soția Lucaciu Alina Florentina, donează Municipiului Oradea suprafața totală 2958 mp teren identificat cu nr. cadastral 4986 înscris în C.F. N.D.F 3443 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin.(5) lit. ,,a”, art. 45 alin.(3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se acceptă ofertele de donație depuse de d-l Tîrhaș Petru și soția Tîrhaș Aneta Cornelia, reprezentând cota de 88/2958 părți teren identificat cu nr. cadastral 4986 înscris in C.F. N.D.F 3443 Oradea, d-l Anca Adrian Gheorghe și soția Anca Oana, reprezentând cota de 85/170/2958 părți teren identificat cu nr. cadastral 4986 înscris in C.F. N.D.F 3443 Oradea, d-l Cozma Florian și soția Cozma Camelia Dana, reprezentând cota de 88/2958 părți teren identificat cu nr. cadastral 4986 înscris in C.F. N.D.F 3443 Oradea, d-na Barbonța Adina Mihaela (născută Noje) reprezentând cota de 85/170/2958 părți teren identificat cu nr. cadastral 4986 înscris în C.F. N.D.F 3443 Oradea, d-l Luca Ionuț Bogdan, reprezentând cota de 2612/2958 părți teren identificat cu nr. cadastral 4986 înscris in C.F. N.D.F 3443 Oradea și d-l Lucaciu Sorin Nicolae și soția Lucaciu Alina Florentina, reprezentând cota de 170/2958 părți teren identificat cu nr. cadastral 4986 înscris in C.F. N.D.F 3443 Oradea condiționat de încheierea contractului de donație în formă autentică și de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art. 2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de "drum public”.

Art. 3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

•   Primarul Municipiului Oradea

 • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • •    I nstituția Arh itectulu i Șef

•   Evidenta Patrimoniu-Delegari de gestiune

 • •   Direcția Tehnica - P.M.O

 • •   Administrația Imobiliară Oradea

•   Serviciul Terenuri

•   A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

 • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

 • •  SC Compania de Apă SA

 • •   d-l Tîrhaș Petru și soția Tîrhaș Aneta Cornelia, domnul Anca Adrian Gheorghe și soția Anca Oana, domnul Cozma Florian și soția Cozma Camelia Dana, doamna Barbonța Adina Mihaela(născută Noje), domnul Luca Ionuț Bogdan, domnul Lucaciu Sorin Nicolae și soția Lucaciu Alina Florentina prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


  Manea Mihai


  Oradea, 18 decembrie 2012

  Nr. 827


  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRETAR Ionel Vila


Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.