Hotărârea nr. 826/2012

privind acceptarea ofertelor de donaţie depuse de d-l Ghilea Ioan şi soţia Ghilea Lucia, d-l Luca Ionuţ Bogdan, d-l Lucaciu Sorin Nicolae şi soţia Lucaciu Alina Florentina, d-l Galea Cristian Gligore şi soţia Galea Roxana Delia, d-l Galea Gligor şi soţia Galea Viorica, d-l Sallak Istvan, d-l Mihu Nicolae, d-l Leuce Dacian Laviniu şi soţia Leuce Ioana şi d-na Abrudan Camelia Dana, pentru suprafaţa totală de 3062 mp teren identificat cu nr. cadastral 4987 înscris in C.F. 164063 Oradea situat în O

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea ofertelor de donație depuse de d-l Ghilea loan și soția Ghilea Lucia, d-l Luca lonuț Bogdan, d-l Lucaciu Sorin Nicolae și soția Lucaciu Alina Florentina, d-l Galea Cristian Gligore și soția Galea Roxana Delia, d-l Galea Gligor și soția Galea Viorica, d-l Sallak Istvan, d-l Mihu Nicolae, d-l Leuce Dacian Laviniu și soția Leuce Ioana și d-na Abrudan Camelia Dana, pentru suprafața totală de 3062 mp teren identificat cu nr. cadastral 4987 înscris in C.F. 164063 Oradea situat în Oradea în cartierul Grigorescu în vederea constituirii unui “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 65619/12.12.2012 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local al municipiului Oradea a donației reprezentând suprafața totală de 3062 mp teren identificat cu nr. cadastral 4987 înscris în C.F. 164063 Oradea situat în Oradea în cartierul Grigorescu în vederea constituirii unui “drum public”

Conform Ofertelor de donație imobiliară cu nr.1134/28.11.2012, 1058/07.11.2012, 117/29.11.2012, 119/29.11.2012, 1146/03.12.2012, 1128/27.11.2012 și 1145/03.12.2012 d-l Ghilea loan și soția Ghilea Lucia, d-l Luca lonuț Bogdan, d-l Lucaciu Sorin Nicolae și soția Lucaciu Alina Florentina, d-l Galea Cristian Gligore și soția Galea Roxana Delia, d-l Galea Gligor și soția Galea Viorica, d-l Sallak Istvan, d-l Mihu Nicolae, d-l Leuce Dacian Laviniu și soția Leuce Ioana și d-na Abrudan Camelia Dana, donează Municipiului Oradea suprafața totală de 3062 mp teren identificat cu nr. cadastral 4987 înscris în C.F. 164063 Oradea .

Ținând cont de prevederile art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin.(5) lit. ,,a”, art. 45 alin.(3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se acceptă ofertele de donație depuse de d-l Ghilea Ioan și soția Ghilea Lucia, reprezentând cota de 350/3212 părți teren identificat cu nr. cadastral 4987 înscris în C.F. 164063 Oradea, d-l Luca Ionuț Bogdan reprezentând cota de 1887/3212 părți teren identificat cu nr. cadastral 4987 înscris in C.F. 164063 Oradea, d-l Lucaciu Sorin Nicolae și soția Lucaciu Alina Florentina reprezentând cota de 150/3212 părți teren identificat cu nr. cadastral 4987 înscris în C.F. 164063 Oradea, d-l Galea Cristian Gligore și soția Galea Roxana Delia reprezentând cota de 75/3212 părți teren identificat cu nr. cadastral 4987 înscris in C.F. 164063 Oradea, d-l Galea Gligor și soția Galea Viorica reprezentând cota de 75/3212 părți teren identificat cu nr. cadastral 4987 înscris in C.F. 164063 Oradea, d-l Sallak Istvan reprezentând cota de 100/3212 părți teren identificat cu nr. cadastral 4987 înscris in C.F. 164063 Oradea, d-l Mihu Nicolae reprezentând cota de 125/3212 părți teren identificat cu nr. cadastral 4987 înscris in C.F. 164063 Oradea, d-l Leuce Dacian Laviniu și soția Leuce Ioana reprezentând cota de 200/3212 părți teren identificat cu nr. cadastral 4987 înscris în C.F. 164063 Oradea și d-na Abrudan Camelia Dana reprezentând cota de 100/3212 părți teren identificat cu nr. cadastral 4987 înscris în C.F. 164063 Oradea, condiționat de încheierea contractului de donație în formă autentică și de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art. 2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art. 3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • ■   Primarul Municipiului Oradea

 • ■   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • ■   Instituția Arhitectului Șef

 • ■  Evidenta Patrimoniu-Delegari de gestiune

 • ■  Direcția Tehnica - P.M.O

 • ■  Administrația Imobiliară Oradea

 • ■   Serviciul Terenuri

 • ■   A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

 • ■   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

 • ■  SC Compania de Apă SA

 • ■   d-l Ghilea Ioan și soția Ghilea Lucia, d-l Luca Ionuț Bogdan, d-l Lucaciu Sorin Nicolae și soția Lucaciu Alina Florentina, d-l Galea Cristian Gligore și soția Galea Roxana Delia, d-l Galea Gligor și soția Galea Viorica, d-l Sallak Istvan, d-l Mihu Nicolae, d-l Leuce Dacian Laviniu și soția Leuce Ioana și d-na Abrudan Camelia Dana

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Manea Mihai


  Oradea, 18 decembrie 2012

  Nr. 826


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila