Hotărârea nr. 81/2012

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a bugetului de trezorerie şi a listei de investiţii la S.C. Electrocentrale Oradea S. A. pe anul 2012

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a bugetului de trezorerie și a listei de investiții la S.C. Electrocentrale Oradea S. A. pe anul 2012

Analizând raportul de specialitate nr. 17381 din data de 03.02.2012, întocmit de Direcția Economică - Serviciu Evidență Patrimoniu. Delegări de Gestiune prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a bugetului de trezorerie și a listei de investiții pe 2012 la SC Electrocentrale Oradea SA,

Având în vedere adresa nr. 1179/2012 înregistrată sub nr. 16427/2012 prin care SC Electrocentrale Oradea SA a înaintat spre aprobare bugetul de venituri si cheltuieli, bugetul de trezorerie și lista de investiții,

În conformitate cu prevederile:

 • art.5 lit. a) din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 79/2008, privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici

 • art. 45 din Legea nr. 293/2011 a bugetului de stat pe 2012

În considerarea proiectului de hotărâre și a avizului comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36, alin.2, lit.a, b, d, alin.3 lit.c, alin.4, lit.a, alin.6 lit.a, pct.14 si art.45 alin.2 lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2012 la SC Electrocentrale Oradea SA, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Bugetul de trezorerie pe anul 2012 la SC Electrocentrale Oradea SA, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Lista cu obiectivele de investiții pe anul 2012 la SC Electrocentrale Oradea SA, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directia Economica, Directia Tehnica si SC Electrocentrale Oradea SA.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul municipiului Oradea

 • -  Instituția Prefectului județului Bihor

 • -  Directia Economica

 • -  Direcția Tehnică

 • -  SC Electrocentrale Oradea SA

- Se afișează pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 09 februarie 2012

Nr. 81


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII FINANȚATE DIN BUGET LOCAL SI SURSE PROPRII PE ANUL 2012

propus la 08.02.2012

Nr crt.

Specificație -Tip cheltuiala

HCL aprobare indic, tehnico ec.

Estimare buget local mii lei

Estimare surse proprii mii lei

Total estimat mii lei

Observații

TOTAL

4.623

1.972

6.595

Cap.81.02 Combustibili si energie

A

Investiții in continuare

3.823

215

4.038

1

Reabilitare sistem secundar de distribuție energie termica in mun. Oradea -PT 610,

HCL

716/2005

100

10

110

Pentru reabilitare rețele af. PT 610, recirculare ACM

2

Reabilitarea rețelelor primare de termoficare din Piața Unirii -execuție

847/

14.12.201 0

1.223

10

1.233

Reabilitare infrastructura Stadiu fizic 66 %

3

Reabilitare rețele secundare de termoficare pe str. Gh. Pop de Basesti PT 509

HCL

260/2011

700

10

710

Modernizare drumuri

Stadiu fizic 100 %

4

Realizare rețea primara de alimentare cu energie termica a parcului industrial Eurobussines

HCL

322/2011

1.800

50

1.850

Solicitare PMO -

720 m / Dn 400

Stadiu fizic 100%

5

Extindere PT 316 si realizare rețele de termoficare pt. ansamblul de locuințe ANL si casele situate in zona str. Branului din mun. Oradea

HCL

401/2007

85

85

Modernizarea arzătoarelor la cazanul nr. 1 prin montare d arzătoare cu Nox redus

HCL

999/2008

50

50

B

Investiții noi

300

30

330

1

Reabilitarea rețelelor secundare de termoficare din Piața Unirii - execuție

845/

14.12.201

0

300

10

310

Reabilitare infrastructura

2

Reabilitarea rețelelor primare de termoficare din Piața Regele Ferdinand - execuție

846/

14.12.201

0

0

10

10

Reabilitare infrastructura

3

Reabilitarea rețelelor secundare de termoficare din Piața Regele Ferdinand -execuție

808/

30.11.201

0

0

10

10

Reabilitare infrastructura

C

Alte cheltuieli de investiții

500

1.727

2.227

Studii si proiecte

0

362

362

1

Reabilitare rețele primare de termoficare pe str. Oituz (DALI+PT+)

0

35

35

Modernizare drumuri

2

Modificarea proiectului de reabilitare a rețelei termice de pe str. V. Alecsandri PT 701 si PT 702 cu module termice pentru fiecare imobil

0

40

40

Solicitare Termoficare

3

Extindere rețea termică primară pe str. M. Averescu nr. 1 Calea Clujului nr. 2 si 4 cu module termice pentru fiecare bloc (SF+PT)

0

40

40

Solicitare Termoficare

4

Reabilitare racord primar și trecerea consumatorilor din zona PT 707 (str. N. Grigorescu) pe alimentare din rețea primară cu module termice pt. fiecare imobil (SF+PT)

0

40

40

Solicitare Termoficare

5

Reabiltare acoperișuri 17 PT cu acoperiș șarpantă (DALI)

142

142

6

Extinderea rețelei primare de termoficare pe str. Mioriței

15

15

7

Realizarea unei statii de pompare a agentului termic primar pe magistrala nr. 5

50

50

DOTATII

500

1.365

1.865

10

Sistem de măsurare a energiei termice la punctul de delimitare intre activitatea de producție si activitatea de transport (proiectare, achiziție,montaj)

160

160

Solicitare serviciul exploatare

11

Achiziție utilaje-

 • 1. Autoutilitara 3,5 t -3 buc.

 • 2. Furgoneta 1 t - 1 buc.

 • 3. Autoutilitara cu 2 loc-1 buc

 • 4. Buldoexcavator pe pneuri -1 buc.

HCL

395/2011

HCL 367/

2011

450

450

Solicitare

Termoficare+FET

12

Pachet informatic integrat pentru activitatea de management comercial si servere de lucru aferente

50

120

170

Solicitare compartiment Tehnologia Informațiilor

13

Achiziționare modul termic pentru blocul turn de pe str. Republicii nr. 3-5 alimentat de la PT713

40

40

Solicitare termoficare

14

Autoturism cu 5 locuri - 4 buc.

120

120

Solicitare termoficare

15

Optocititor de contoare de energie termică + softul aferent implementării datelor -10 buc

80

80

Solicitare termoficare

16

Schimbătoare de căldură cu plăci pentru ACC -18 buc.

120

120

Solicitare termoficare

17

Contoare de energie termica -150 buc.

160

160

Solicitare termoficare

18

Placa compactoare

30

30

Solicitare termoficare

19

Echipare cap tractor DAF cu suprastructură și braț hidraulic

80

80

Solicitare termoficare

20

Achiziționare pompe pentru recirculare apă caldă

50

50

Solicitare termoficare

21

Moara de laborator automată

40

40

Solicitare S. chimică

22

Software licențiate

185

185

23

Calculatoare, imprimante, copiatoare, scanere

180

180

24

Echipare cap tractor DAF cu instalație de vidanjare ape

0

Solicitare termoficare


Director Economic ec. Rus (parcela

/

întocmit

Sef Birou investiții ina. Baunrtan Vilhelm

S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA S.A.


Anexa nr. 2


BUGETUL DE TREZORERIE PE ANUL 2012


- mii ron -

Nr. crt.

Denumirea indicatorului

Nr.rând

Nivel indicator

Elemente de fundamentare

Aprobat 2011

Propus 2012

1

încasările din vânzări de bunuri și prestări de servicii

1

295.450

298.370

2

încasările provenite din redevențe, onorarii, comisioane și alte venituri

2

4.156

8.680

3

Plăți către furnizori de bunuri și servicii

3

323.800

338.780

4

Plăți efectuate către și în numele angajaților

4

37.150

36.037

5

Plăți privind impozitul pe profit, alte impozite și taxe care privesc actele de exploatare care sunt generate de activitatea de exploatare

5

712

1.562

Excedent / Deficit din exploatare (rd.01+rd.02-rd.03-rd.04-rd.05)

6

-62.056

-69.329

6

încasările în numerar din vânzarea de instrumente de capital propriu și de creanțe ale altor societăți comerciale

7

0

0

0

0

7

Avansuri în numerar și împrumuturi efectuate către alte părți

8

0

0

8

încasări în numerar din rambursarea avansurilor și împrumuturilor efectuate către alte părți

9

0

0

9

Plăți în numerar pentru achiziționarea de terenuri și mijloace fixe, active necorporale și alte active pe termen lung

10

917

980

10

încasări în numerar din vânzarea de terenuri și mijloace fixe, instalații și echipamente

11

0

0

11

Plăți în numerar pentru achiziția de instrumente de capital propriu și de creanță ale altor întrepr. Excedent/ Deficit din investiții (rd.07-rd.08+rd.09-rd.10+rd.11-rd.12)

12

13

0 -917

0

-980

12

Venituri în numerar din emisiunea de acțiuni și alte instrumente de capital propriu

14

0

0

13

Plăți în numerar către acționari pentru a achiziționa sau a răscumpăra acțiunile operatorului de servicii

15

0

0

0

0

14

Venituri în numerar din emisiunea de obligațiuni, credite ipoteci și alte împrumuturi

16

0

0

15

Rambursări în numerar ale unor sume împrumutate

17

22.700

11.600

16

Plăți în numerar ale locatarului pentru reducerea obligațiilor legate de o operațiune de leasing fin.

18

0

0

Excedent / Deficit din activitatea de finanțare (rd.14-rd.15+rd.16-rd.17-rd.18)

19

-22.700

-11.600

17

Fluxuri de numerar - total, din care:

a) încasări

20

299.606

307.050

b) plăți

21

385.279

388.959

Excedent / Deficit de trezorerie (rd.20-rd.21|

22

-85.673

-81.909 .

18

Numerar la începutul perioadei

23

0

3.238

19

Numerar la sfârșitul perioadei (rd.23+rd.22)

24

-85.673 •

-78.671

20

Modalități de utilizare a excedentului:

25

21

Modalități de acoperire a deficitului:

26

 • - compensare combustibil de la bugetul de stat neîncasat 2007-2011

 • - vânzare de certificate CO2                "x

-credite

31.558 9.000

45.115

36.148

42.523

l

,./«/ fi

DIRECTOR GENERA^ ing. DRAGOȘ GLIGOR

V


ADEA £

1


,09S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA S.A.

Anexa nr.1


BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2012 PROPUNERE

- RON -

Nr. crt

Denumirea indicatorului

Nr.rând

Nivel indicator planificat

Aprobat 2011

Execuția preliminată 2011

Propunere 2012

1

Cifra de afaceri netă - total, din care:

1

214.257.549

207.811.220

244.564.931

- producția vândută

2

187.422.912

186.012.703

225.211.707

- venituri din vânzarea mărfurilor

3

2.276.532

2.763.271

8.687.774

- venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete

4

24.558.105

19.035.246

10.665.450

2

Variația stocurilor                          Sold C

5

Sold D

6

3

Producția imobilizată

7

4

Alte venituri din exploatare

8

16.516.051

65.905.803

9.115.000

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+05-06+07+08)

9

230.773.600

273.717.023

253.679.931

5

a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile

10

160.716.450

177.469.499

182.987.000

b) alte cheltuieli materiale

11

2.325.000

8.794.023

3.500.000

c) alte cheltuieli din afară (cu energie și apă)

12

9.716.750

8.378.323

7.750.000

d) cheltuieli privind mărfurile

13

1.086.000

3.228.366

3.590.000

6

Cheltuieli cu personalul

14

37.150.000

36.037.431

36.037.431

a) salarii

15

29.000.000

28.003.877

28.003.877

b) cheltuieli cu asigurările și protecția socială

16

8.150.000

8.033.554

8.033.554

7

a) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale (rd.18-19)

17

917.200

636.025

980.000

a) Cheltuieli privind amortizarea

18

917.200

641.507

980.000

b) Venituri din provizioane

19

5.482

8

Ajustarea valorii activelor circulante

20

0

a) pierderi din creanțe și debitori diverși, precum li cheltuieli privind provizioane pentru deprecierea activelor circulante

21

b) venituri din creanțe reactivate și debitori diverși și din provizioane pentru deprecierea activelor circulante

22

0

9

Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26 )

23

16.262.200

61.552.298

17.985.500

a) cheltuieli privind prestațiile externe

24

12.000.000

19.017.941

12.923.000

b) cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate

25

712.200

845.741

1.562.500

c) cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate

26

3.550.000

41.688.616

3.500.000

10

Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli (rd.28-29)

27

0

a) cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli

28

b) venituri din exploatare privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli

29

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.10 la rd.14+rd.17+rd.20+rd.23+rd.27)

30

228.173.600

296.095.965

252.829.931

REZULTATUL DIN EXPLOATARE:

- profit (rd. 09 - rd. 30)

31

2.600.000

850.000

- pierdere (rd. 30 - rd. 09)

32

22.378.942

11

Venituri din interese de participare - total, din care:

33

- din care, în cadrul grupului

34

12

Venituri din alte investiții financiare și creanțe ce fac parte din activele imobilizate

35

- din care, în cadrul grupului

36

13

Venituri din dobânzi

37

500.000

176.221

500.000

- din care, în cadrul grupului

38

14

Alte venituri financiare

39

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.33+35+37+39)

40

500.000

176.221

500.000

15

Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante

41

0

0

a) cheltuieli financiare privind amortizările și provizioanele

42

b) venituri financiare privind amortizările și provizioanele

43

16

Cheltuieli privind dobânzile

44

3.100.000

4.339.441

1.350.000

- din care, în cadrul grupului

45

17

Alte cheltuieli financiare

46

0

91.543

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.41+44+46)

47

3.100.000

4.430.984

1.350.000

REZULTATUL FINANCIAR (rd.39-46)

- profit (rd. 40 - rd. 47)

48

- pierdere (rd. 47 - rd. 40)

49

2.600.000

4.254.763

850.000

Nr. crt

Denumirea indicatorului

Nr.rând

Nivel indicator planificat

Aprobat 2009

Realizat 2009

Propunere 2010

REZULTATUL CURENT

- profit (rd. 31 + rd. 48 -rd. 32 - rd. 49)

50

0

- pierdere (rd. 32 + rd. 49 - rd. 31 -rd. 48)

51

26.633.705

0

18

Venituri extraordinare

52

19

Cheltuieli extraordinare

53

REZULTATUL EXTRAORDINAR

- profit (rd. 52 - rd. 53)

54

0

0

- pierdere (rd. 53 - rd. 52)

55

0

0

20

VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)

56

231.273.600

273.893.244

254.179.931

21

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)

57

231.273.600

300.526.949

254.179.931

22

REZULTATUL BRUT

- profit (rd. 56 - rd. 57)

58

0

- pierdere (rd. 57 - rd. 56)

59

26.633.705

0

23

IMPOZITUL PE PROFIT

60

24

Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus

61

25

REZULTATUL NET AL EXERCIȚIULUI FINANCIAR

- profit (rd. 58 - (rd. 60 + rd. 61))

62

0

- pierdere (rd. 59 + (rd. 60 + rd. 61))

63

0

26.633.705

0

* Fond salar impreuna cu concediile medicale plătite conform art. 12 din OUG 158/2005DIRECTOR ECONOMIC