Hotărârea nr. 806/2012

pentru modificarea Regulamentului privind organizarea, autorizarea şi desfăşurarea activităţii de publicitate stradală în municipiul Oradea aprobat anterior prin Hotărârea Consiliului Local nr.641 din 2012

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea Regulamentului privind organizarea, autorizarea și desfășurarea activității de publicitate stradală în municipiul Oradea aprobat anterior prin Hotărârea Consiliului Local nr.641 din 2012

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 254919/07.12.2012 la Instituția Arhitectului Șef, Compartimentul Autorizări Publicitate și sub nr. 8988 din07.12.2012 la Poliția Locală Oradea, Compartimentul Disciplina în Construcții, prin care se propune aprobarea modificării Regulamentului privind organizarea, autorizarea și desfășurarea activității de publicitate stradală în municipiul Oradea, constatând că pentru o mai bună reglementare a unor proceduri tehnice și respectiv corelarea acestora cu normele sancționatorii, se impune modificarea unor articole,

Având în vedere prevederile:

 • - Legii nr. 50/1991 - privind autorizarea executării lucrărilor de construcții cu toate modificările și completările ulterioare și ordinul nr. 839 din 12 octombrie 2009 ,

 • - Legii nr. 148/2000 - privind publicitatea, cu modificările aduse prin legea nr. 283/2002, Ordonanța guvernului nr.17/2003, Ordonanța Guvernului nr. 90/2004, Legea nr. 457/2004 și Legea nr. 158/2008,

 • - Hotărârii Guvernului României nr. 955/2004 - pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a OG nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local

 • - Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal - cu toate modificările și completările ulterioare

 • - Ordonanței de Guvern nr.2/2001 - privind regimul juridic al contravențiilor - cu toate modificările și completările ulterioare

 • - Legii nr. 155 din 12 iulie 2010 privind Poliția Locală - art. 1 lit c privind disciplina în construcții și afișajul stradal

 • - Codului Civil în vigoare, art.1373 și1374 referitoare la răspunderea comitenților pentru faptele prepușilor

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. b, c, d, alin.(4) lit. a, alin.(6) lit. a, pct. 19 și art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.I (1) Se aprobă modificarea Regulamentului privind desfășurarea activității de publicitate stradală în Oradea, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează :

 • (2) Articolul 11 se modifică, urmând să cuprindă două aliniate prin separarea reglementărilor privind “firmele”-alin (1) și respectiv “structurile publicitare mobile portante“ -alin

 • (2) și va avea următorul conținut :

Art. 11 Amplasarea firmelor și structurilor publicitare mobile portante în alte zone decât cea definită la art. 10:

 • (1) În aceste zone firmele vor fi amplasate astfel:

 • -  pe fațada imobilului, deasupra vitrinei fără a depăși lățimea acesteia și nici limita de proprietate a spațiului

 • -  pe aticul imobilului sau pe parapetul plin al etajului I după caz, în acest caz firmele nu vor depăși dimensiunile elementelor constructive suport

 • -  pe vitrinele prevăzute cu luminator, strict pe această suprafață.

 • -  pe fațada principală în zona accesului, pentru societăți ce desfășoară activități în apartamente de bloc, cu acordul asociației de proprietari

 • -  perpendicular pe fațada imobilului; situație în care acestea vor fi montate la o înălțime de 3 m (de la nivelul trotuarului) și nu vor putea iesi în consolă mai mult de 1m.

 • -  amplasarea firmelor tip “Totem” este permisă numai în dreptul spațiului destinat activității care face obiectul publicității

 • (2) Structuri publicitare mobile portante (trepiede, tip pliante, tip sandwich, etc) având ca scop promovarea comercială, comunicarea de tarife sau acțiuni promoționale, specifice activității desfășurate se pot amplasa numai în zona unde își desfașoară solicitantul activitatea, fără a perturba activitatea altor agenti economici, profilul transversal al străzii permite circulația fluentă atât pietonal cât și rutier și numai pe durata programului zilnic de funcționare a acestuia; dimensiunile maxime ale panoului vor fi de 0,5mx0,9m.

 • (3)Articolul 12 se modifică prin adăugarea textului “ Se interzice amplasarea oricăror firme, corpuri și structuri de afisaj pe fațadele clădirilor aflate în stare de deteriorare.”., urmând să cuprindă 4 aliniate, cu următorul conținut:

Art. 12 (1) În toate zonele din municipiul Oradea sunt interzise:

-inscripționările realizate din material colant, grafică pictată sau orice alte mijloace publicitare de afișaj care acoperă vitrinele, zidurile, cornișa, balcoanele sau porțile de acces ale imobilelor. Acestea se pot realiza doar în interiorul spațiului in care își desfășoară activitatea pe sisteme de afișare de tip panou care pot fi suspendate de pereții spațiilor comerciale sau cu rame cu sistem click.

(2)Se interzice amplasarea panourilor mobile portante (trepiede, pliante, sandwich, etc) pe str. Republicii - zona pietonală, Piața Unirii, Piața Regele Ferdinand I. Primăria municipiului Oradea își rezervă dreptul desființarii acestora, pe cheltuiala proprietarilor acestor mijloace.

 • (3) Se interzice amplasarea oricăror firme, corpuri și structuri de afisaj pe fațadele clădirilor aflate în stare de deteriorare.

 • (4) Dacă, în condițiile prezentului regulament, pe fațada sau calcanul unei clădiri, sunt amplasate mai multe firme, acestea vor fi realizate în mod unitar, fiind obligatoriu de același tip și dimensiuni, fiind încadrate simetric pe fațada sau calcanul respectiv.

 • (4) La articolul 15, aliniatul (3) actual va fi separat în două subdiviziuni, marcate cu literele a)- unde se mențin prevederile actuale ale aliniatului (3) și respectiv. b) unde se introduce un text nou, în beneficiul societăților care întrețin spații verzi și care astfel pot să își evidențieze activitatea respectivă prin oanouri informative.. Astfel articolul 15 va avea următorul conținut :

Art.15(1) Operatorii de publicitate sunt obligați să asigure întreținerea și repararea sistemelor publicitare pe perioada derulării contractelor. Materialele din care se vor executa aceste sisteme vor fi de bună calitate, rezistente la intemperii și vor avea un aspect estetic, care nu va afecta imaginea urbană a zonei în care se amplasează.

(2) La montarea sau demontarea sistemelor publicitare, operatorul de publicitate are obligația sa aducă amplasamentul la starea inițială, inclusiv înierbare sau asfaltare

 • (3)(a) În situația în care panourile se vor amplasa în zone amenajate/neamenajate ca spatii verzi, dar cu posibilitatea de amenajare, operatorul de publicitate va stabili, de comun acord, cu operatorul serviciului de întreținere a spațiilor, condițiile pe care le implică obligația de întreținere a panourilor (curățare, schimbare postere, etc)

(b) Pe zonele verzi cu destinația de scuaruri sau parcuri predate în întreținere și amenajare agenților economici, se pot amplasa panouri informative - model aprobat prin HCL 346/29.04.2009 - prin care sunt furnizate informații cu privire la agentul

economic care întreține zona respectivă, fără plata taxelor aferente (ocupare domeniu public și taxă afișaj).

 • (5) La articolul 28 aliniatul (1) se înlocuiește sintagma “operatori de publicitate” cu aceea de “agenti economici”, întrucât există obligații și pentru alte persoane juridice care întrețin spații verzi, precum se corelează sancțiunile contravenționale în mod corect cu textul articolului nr. 15 din regulament. Astfel articolul 28 aliniatul (1) va avea următorul conținut :

Art.28 (1)Nerespectarea de către agentii economici a obligațiilor prevăzute de art. 15 alin (1), (2) și (3), de întreținere, și reparare a sistemelor de publicitate, a obligațiilor referitoare la calitatea, rezistența și estetica materialelor, a obligațiilor de readucere a amplasamentelor la starea inițială după montare/demontare ori de asigurare a reabilitării spațiilor folosite, a modelului panourilor informative sau a numarului de panouri amplasate se sancționează cu amendă cuprinsă între 200 și 2500lei

 • (6) La articolul 28 aliniatul (2) se modifică denumirea elementelor de afișaj și se introduc sancțiuni contravenționale pentru încălcarea dispozițiilor art. 11 aliniatul (2). De asemena se reformuleză textele care descriu sancțiunile pentru încălcarea prevederilor articolului 12) Astfel articolul 28 aliniatul (2) va avea următorul conținut :

Art.28 (2) Nerespectarea regulilor de la art. 11 alin (2) privind amplasarea structurilor publicitare mobile portante precum și nerespectarea interdicțiilor de la art 12 alin (1) și (2), (3) și (4) referitoare la inscripționările realizate din material colant, grafică pictată sau orice alte mijloace publicitare de afișaj care acoperă vitrinele, zidurile, cornișa, balcoanele sau porțile de acces ale imobilelor, se sancționează cu amendă cuprinsă între 200 și 2500lei.

Art.II Regulamentul privind desfășurarea activității de publicitate stradală în Oradea, va intra în vigoare la data de 01.01.2013.

Art.III Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Instituția Arhitectului Șef și Poliția Locală Oradea.

Art.IV Prezenta hotărâre se comunica cu:

 • - Primarul municipiului Oradea

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Instituția Arhitectului Șef

 • - Direcția Juridică

 • - Direcția Economică

 • - Direcția Tehnică

 • - Poliția Locală Oradea

 • - Administrația Imobiliară Oradea

 • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor si pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

Oradea, 18 decembrie 2012

Nr. 806


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Anexa la H.C.L. nr. 806/2012

REGULAMENT PRIVIND DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE PUBLICITATE STRADALĂ ÎN ORADEA

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1 Prezentul regulament stabilește cadrul juridic pentru desfășurarea și autorizarea activității de publicitate stradală în municipiul Oradea.

Art. 2 Prevederile prezentului regulament se aplică: operatorilor de publicitate, executanților de sisteme publicitare, agenților economici, precum și prepușilor acestora, care își fac cunoscută activitatea la locul desfășurării acesteia.

Art. 3 Cadrul legal general de reglementare a domeniului :

 • □ Legea nr. 50/1991 - privind autorizarea executării lucrărilor de construcții - cu toate modificările și completările ulterioare și ordinul nr. 839 din 12 octombrie 2009 actualizat, al Miniaterului Dezvoltării Regionale și Locuinței

 • □ -Legea nr. 148/2000 - privind publicitatea, cu modificările aduse prin legea nr. 283/2002, Ordonanța guvernului nr.17/2003, Ordonanța guvernului nr. 90/2004, Legea nr. 457/2004 și Legea nr. 158/2008

 • □ -hGr nr. 955/2004 - pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a OG nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local

□-Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal - cu toate modificările și completările ulterioare

□-Ordonanța nr.2/2001 - privind regimul juridic al contravențiilor- cu toate modificările și completările ulterioare

□-Legea nr. 155 din 12 iulie 2010 privind Poliția Locală - art. 1 lit c privind disciplina în construcții și afișajul stradal

□-Codul Civil în vigoare, art.1373 și1374 referitoare la răspunderea comitenților pentru faptele prepușilor

Art. 4 Orice mijloc de publicitate, reclamă și afișaj poate fi instalat și folosit doar cu respectarea prevederilor prezentului regulament și a actelor normative enumerate la articolul 3

CAPITOLUL II

DEFINIȚII și CLASIFICĂRI

Art. 5 Definirea unor termeni utilizați pe parcursul regulamentului:

Publicitate - orice formă de prezentare a unei activități comerciale, industriale, artizanale sau liber - profesioniste având ca scop promovarea vânzării de bunuri și servicii, de drepturi și obligații (legea nr.148/2000- privind publicitatea)

Promovare -ansamblul de activități și mijloace folosite pentru a crea un avantaj de piață

Firma - reprezintă construcția provizorie pe care se poate inscripționa numele, denumirea comercială, obiectul de activitate sau alte texte specifice, sub care o persoană fizică sau juridică își exercită activitatea

Sistem publicitar - structura (poate fi o construcție provizorie sau o confecție dintr-un material nealterabil) ce servește drept suport pentru mesajele publicitare

Reclamă - activitatea cu rol de a atenționa sau a convinge publicul de calitatea unui serviciu, produs sau idee

Panou publicitar- structură (construcție provizorie) folosită pentru afișarea unui mesaj publicitar

Publicitate temporară - publicitatea realizată cu ocazia unor evenimente, manifestații culturale sau sportive, precum și pentru acțiuni de promovare de produse sau activități

Prepus - Persoană care efectuează acte juridice sau îndeplinește o funcție sub controlul sau directivele altei persoane.

Comitent - cel care, în virtutea unui contract sau în temeiul legii, exercită direcția, supravegherea și controlul asupra celui care indeplinește anumite funcții sau însărcinări în interesul său ori al altuia

Art. 6 Construcțiile provizorii folosite ca sisteme publicitare pot fi clasificate astfel:

 • 6.1 funcție de tipul acestora:

 • □ firme

 • □ panouri de afișaj

 • □ corpuri de afișaj

 • □ panouri informative sau pentru punerea în valoare a unor zone din oraș

 • □ alte mijloace de reclame

 • 6.2 funcție de modul de amplasare:

 • □ pe baza autorizației de construire

 • □ pe baza acordului pentru publicitate temporară

 • 6.3 funcție de proprietatea asupra amplasamentului:

 • □ proprietate privată

 • - persoane fizice

 • - persoane juridice

 • - municipiul Oradea

 • □ proprietate publică

CAPITOLUL III

PROCEDURA DE AVIZARE și AUTORIZARE

Art. 7 Există două modalități de amplasare a firmelor și sistemelor publicitare:

 • -  pe baza autorizației de construire

 • -  pe baza acordului pentru publicitate temporară

Art. 8 Procedura de autorizare este cea prevazută de legislația în vigoare, și anume Legea nr. 50/1991 - republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

 • 8.1 Etapele procedurii de autorizare:

 • 8.1.1 Certificatul de urbanism - este actul de informare, prin care solicitantului i se fac cunoscute condițiile necesare autorizării, inclusiv lista avizelor și acordurilor.

Se eliberează solicitantului (orice persoană fizică sau juridică) în maximum 10 zile de la data înregistrării cererii, în baza unei documentații compuse din:

 • -  cerere tip pentru emiterea certificatului de urbanism (formular tipizat )

 • -  plan de situație la scara 1:500,

 • -  plan de încadrare în zonă, pe care va fi marcat vizibil amplasamentul propus

 • -  fotografiile de orientare ale amplasamentului

 • -  certificatul de înmatriculare sau codul fiscal (copie)

 • -  documentul de plată a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism (copie)

 • -  copia actului de identitate al solicitantului sau reprezentantului legal al acestuia , când solicitantul este o persoană juridică

 • 8.1.2 Autorizația de construire - este actul administrativ care permite executarea lucrărilor de montare a firmei, reclamei, panoului publicitar. Se eliberează solicitantului (de regulă deținătorului unui titlu asupra imobilului, teren sau construcție) în maximum 20 zile de la data înregistrării cererii, în baza unei documentații compuse din:

 • -  cerere tip pentru emiterea autorizației de construire (formular tipizat)

 • -  certificatul de urbanism (copie)

 • -  avizele și acordurile solicitate prin certificatul de urbanism

 • -  documentația tehnică întocmită conform legii (care trebuie sa conțină: memoriu tehnic, detalii de prindere, foto/simulare pe calculator înainte și după amplasare)

 • -  documentul de plată a taxei pentru eliberarea autorizației de construire

 • -  dovada depunerii declarației de impunere pentru stabilirea taxei de afișaj

 • -  copia actului de identitate al solicitantului sau reprezentantului legal al acestuia, când solicitantul este o persoană juridică

8.1.3 Acordul pentru publicitate temporară este actul care permite amplasarea sistemelor publicitare (afișe, postere, mesh-uri, easy change-uri, standuri publicitare, etc) folosite ca mesaj în cadrul unor campanii publicitare pentru activitățile de promovare pe termen scurt, care se desfăsoară pe domeniul public sau privat (festivaluri, târguri, expozitii, lansări de produse, distribuiri de mostre și tipărituri, manifestări cu ocazia unor evenimente speciale cu caracter social, politic, cultural - distractiv, comercial, turistic, sportiv, etc), strict pe perioada campaniilor

Se eliberează solicitantului (orice persoană fizică sau juridică) în maximum 7 zile de la data înregistrării cererii, în baza unei documentații compuse din:

 • -  cerere pentru eliberarea acordului de publicitate temporară (formular tipizat, anexa 4).

 • -  certificat de înmatriculare sau codul fiscal (copie).

 • -  schiță/foto sistem publicitar.

 • -  acordul proprietarului imobilului pe care va fi amplasat sistemul publicitar

 • -  copie după contractul de publicitate din care să rezulte atât valoarea cât și valabilitatea acestuia.

 • -  documentele de plată pentru emiterea acordului de publicitate temporară: taxa de reclamă și taxa de ocupare a domeniului public în situația în care activitatea de promovare se desfașoară pe domeniul public sau privat al municipiului Oradea).

 • -  în cazul în care sistemul publicitar va fi amplasat în imediata vecinătate a intersecțiilor se va depune plan de situație la scara de 1: 500, pe care se va marca distanța față de intersecție, care nu poate fi mai mică de 50 m. În caz contrar se va face dovada că se respecta normele privind circulația rutieră - aviz Comisia de Circulație din cadrul Primăriei municipiului Oradea.

 • -  copia actului de identitate al solicitantului sau reprezentantului legal al acestuia , când solicitantul este o persoană juridică.

8.1.3.1 Documentația necesară prelungirii acordului pentru publicitate temporară este compusa din:

 • -  cererea completată de beneficiar

 • -   acordul inițial

 • -  documentele de plată a taxelor aferente (taxa de prelungire este egală cu valoarea taxei de emitere).

 • -  copia actului de identitate al solicitantului sau reprezentantului legal al acestuia , când solicitantul este o persoană juridică

CAPITOLUL IV

CONDIȚII DE AMPLASARE A SISTEMELOR PUBLICITARE

IV.1 FIRME

Art. 9 Firma se amplasează pe fațada imobilului, unde agentul economic își desfasoară activitatea, în locuri special prevăzute sau unde este posibil din punct de vedere arhitectural și constructiv, numai după obținerea prealabilă a autorizației de construire eliberată în condițiile Legii nr. 50/1991 și cu respectarea prezentului regulament.

Art. 10 În zona centrală (definită conform anexa nr. 1) și pe clădirile monument istoric cuprinse in Lista Monumentelor Istorice actualizată și aprobată de MNCPN, firmele vor fi amplasate astfel:

 • -  perpendicular pe fațadă, prinse și încadrate în feronerie stil art nouveau; ieșite în consola max. 70 cm și fără a depăși suprafața de 1mp; În situația în care într-un imobil funcționează mai multe societăți comerciale, dintre care unele nu au vitrine spre stradă dar care doresc montarea firmelor aferente pe fațada principală, le vor putea monta alăturat intrării. Dimensionarea și poziționarea acestora se va face astfel încât să nu devină agresive pentru pietoni și să nu afecteze arhitectura clădirii, tot fără a depăși 1 mp

 • -  în planul fațadei: litere amplasate independent (fără suport comun), luminoase sau iluminate arhitectural, al căror design să nu contrasteze cu elementele stilistice din arhitectura imobilului (forma, culori, etc); axate pe fațada spațiului în folosința, simetric fața de limita acestui spațiu

La montarea/demontarea firmelor, proprietarii acestora au obligația să aducă fațada clădirii la starea inițiala, prin înlăturarea amprentelor firmelor și reparații ale zonei de montare, inclusiv rezugrăvirea locală și readucerea la aspectul inițial.

Pentru alte propuneri, decât cele menționate, acestea vor fi supuse avizării Comisiei Municipale de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

În situația în care clădirea intră în proces de reabilitare a fațadei, autorizarea semnalisticii și publicitații se va face în baza unui studiu de fațadă, parte integrantă din documentația tehnică de autorizare a lucrarilor de reabilitare

Art. 11 Amplasarea firmelor și structurilor publicitare mobile portante în alte zone decât cea definită la art. 10:

 • (1) În aceste zone firmele vor fi amplasate astfel:

 • -  pe fațada imobilului, deasupra vitrinei fără a depăși lățimea acesteia și nici limita de proprietate a spațiului

 • -  pe aticul imobilului sau pe parapetul plin al etajului I după caz, în acest caz firmele nu vor depăși dimensiunile elementelor constructive suport

 • -  pe vitrinele prevăzute cu luminator, strict pe această suprafață.

 • -  pe fațada principală în zona accesului, pentru societăți ce desfășoară activități în apartamente de bloc, cu acordul asociației de proprietari

 • -  perpendicular pe fațada imobilului; situație în care acestea vor fi montate la o înălțime de 3 m (de la nivelul trotuarului) și nu vor putea iesi în consolă mai mult de 1m.

 • -  amplasarea firmelor tip “Totem” este permisă numai în dreptul spațiului destinat activității care face obiectul publicității

 • (2) Structuri publicitare mobile portante (trepiede, tip pliante, tip sandwich, etc) având ca scop promovarea comercială, comunicarea de tarife sau acțiuni promoționale, specifice activității desfășurate se pot amplasa numai în zona unde își desfașoară solicitantul activitatea, fără a perturba activitatea altor agenti economici, profilul transversal al străzii permite circulația fluentă atât pietonal cât și rutier și numai pe durata programului zilnic de funcționare a acestuia; dimensiunile maxime ale panoului vor fi de 0,5mx0,9m

Art. 12 (1) În toate zonele din municipiul Oradea sunt interzise:

 • -  inscripționările realizate din material colant, grafică pictată sau orice alte mijloace publicitare de afișaj care acoperă vitrinele, zidurile, cornișa, balcoanele sau porțile de acces ale imobilelor. Acestea se pot realiza doar în interiorul spațiului in care își desfășoară activitatea pe sisteme de afișare de tip panou care pot fi suspendate de pereții spațiilor comerciale sau cu rame cu sistem click.

 • (2) Se interzice amplasarea panourilor mobile portante (trepiede, pliante, sandwich, etc) pe str. Republicii - zona pietonală, Piața Unirii, Piața Regele Ferdinand I. Primăria municipiului Oradea își rezervă dreptul desființarii acestora, pe cheltuiala proprietarilor acestor mijloace.

 • (3) Se interzice amplasarea oricăror firme, corpuri și structuri de afisaj pe fațadele clădirilor aflate în stare de deteriorare.

 • (4) Dacă, în condițiile prezentului regulament, pe fațada sau calcanul unei clădiri, sunt amplasate mai multe firme, acestea vor fi realizate în mod unitar, fiind obligatoriu de același tip și dimensiuni, fiind încadrate simetric pe fațada sau calcanul respectiv.

IV.2 RECLAME; PUBLICITATE

În condițiile prezentului regulament activitatea de publicitate în municipiul Oradea se poate desfășura atât pe domeniul public sau privat al municipiului Oradeam, cât și pe domeniul privat, în baza acelorași reguli de amplasare, cu excepția zonei centrale și a clădirilor monument din interiorul Ansamblului Urban Centru Istoric Oradea.

Această activitate poate fi desfășurată numai de către operatorii de publicitate, persoane juridice care au ca activitate principală unică înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului -cod CAEN 7311 - activități ale agențiilor de publicitate.

Publicitatea pe domeniul public sau privat al municipiului Oradea

Art. 13 (1) Amplasarea sistemelor publicitare pe domeniul public sau privat al municipiului Oradea se face prin organizarea de licitații potrivit reglementărilor legale în vigoare.

 • (2) Se pot amplasa fără licitație publică panouri ale instituțiilor publice. Modelele și amplasamentele vor fi stabilite și aprobate de către Primăria municipiului Oradea, cu consultarea acestor instituții.

Art. 14 (1) Amplasarea sistemelor publicitare pe domeniul public sau privat al municipiului Oradea va respecta următoarele condiții:

 • □ în zona centrală se pot amplasa panouri pe suport propriu:

 • - tip city light - dimensiunile max. ale panoului 1.1x1.6 m; înălțimea max. de la cota terenului amenajat a sistemului (panou +picior)-2.5 m

 • - coloane publicitare - modelul va fi avizat de către Comisia Municipală de Urbanism și Amenajare a Teritoriului și de Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Bihor

 • □ în afara zonei centrale, pe arterele principale și în cartierele de blocuri se pot amplasa panouri publicitare pe suport propriu:

 • - tip city light

 • - tip backlit - dimensiuni max. de 4x3 m

 • - coloane publicitare

 • □ la intrări/ieșiri din oraș se pot amplasa panouri pe suport propriu:

 • - tip unipol cu structura de rezistență alcatuită dintr-un singur stâlp de susținere din țeavă metalică - dimensiuni max. 14x4x3 m

 • (2) Se pot amplasa și sisteme publicitare asimilabile tipurilor de panouri descrise mai sus, ca și dimensiuni, de o calitate superioară acestora (derulabile, trivision, led display, cu leduri, cu sisteme de afișaj purtatoare de informații de interes general - data, temperatura, etc)

Art. 15 (1) Operatorii de publicitate sunt obligați să asigure întreținerea și repararea sistemelor publicitare pe perioada derulării contractelor. Materialele din care se vor executa aceste sisteme vor fi de bună calitate, rezistente la intemperii și vor avea un aspect estetic, care nu va afecta imaginea urbană a zonei în care se amplasează.

 • (2) La montarea sau demontarea sistemelor publicitare, operatorul de publicitate are obligația sa aducă amplasamentul la starea inițială, inclusiv înierbare sau asfaltare

 • (3) (a) În situația în care panourile se vor amplasa în zone amenajate/neamenajate ca spatii verzi, dar cu posibilitatea de amenajare, operatorul de publicitate va stabili, de comun acord, cu operatorul serviciului de întreținere a spațiilor, condițiile pe care le implică obligația de întreținere a panourilor (curățare, schimbare postere, etc)

(b) Pe zonele verzi cu destinația de scuaruri sau parcuri predate în întreținere și amenjare agenților economici, se pot amplasa panouri informative - model aprobat prin HCL 346/29.04.2009 - prin care sunt furnizate informații cu privire la agentul economic care întreține zona respectivă, fără plata taxelor aferente (ocupare domeniu public și taxă afișaj).

Publicitatea pe domeniul privat (la sol sau pe clădiri)

Art. 16 Amplasarea sistemelor publicitare în afara zonei centrale și a clădirilor monument din Ansamblul Urban Centru Istoric Oradea:

 • (1) Se pot amplasa sisteme publicitare (de mari dimensiuni) pe calcanele, fațadele, terasele sau acoperisurile clădirilor proprietate privată, cu acordul proprietarilor. Acestea se vor dimensiona, atât ele cât și sistemele lor de prindere, astfel incât să nu constituie o sursă de accidente în zonă și să nu afecteze structura de rezistență și funcționarea optimă a clădirilor.

 • (2) Panourile publicitare amplasate pe domeniul privat (la sol sau pe clădiri) vor fi obligatoriu luminoase. Culorile folosite vor fi diferite de cele specifice semnalizărilor rutiere, iar ca suprafață nu vor depăși dimensiunea pereților pe care se amplasează.

 • (3) Pentru panourile publicitare cu lumina dinamică, intensitatea luminii se va regla astfel încât aceasta să nu deranjeze, sau funcționarea acestora va fi întreruptă între orele 20.00 -8.00, interval în care se vor afișa numai reclame statice.

 • (4) Panourile publicitare, la sol, se amplasează astfel:

 • - la distanța de minim 4 m față de marginea îmbrăcăminții rutiere - în cazul în care nu există trotuar

 • - la distanța de minim 1 m față de limita dinspre drum a spațiului verde de pe trotuar,fără a împiedica circulația pietonilor

 • - la distanța de minim 25 m unul față de celălalt

 • (5) Sistemele publicitare amplasate pe acoperișurile terasă ale clădirilor multietajate, nu vor depăși înălțimea de 3.00 m (la clădirile care au înălțimea de până la 15.00 m) și vor fi de maximum 1/5 din înălțimea clădirii, dar nu mai mult de 6.00 m, (la clădirile mai înalte de 15.00m).

 • (6) Amplasarea de mijloace de publicitate pe schelele montate pe fațadele construcțiilor aflate în curs de execuție a lucrărilor de intervenții, ori pe elementele de împrejmuire a șantierului aferent se face cu condiția autorizării amplasării acestora împreună cu lucrările privind organizarea executării lucrărilor de construcții, sau ulterior, pentru o perioadă mai mică sau cel mult egală cu durata autorizată a organizării de șantier, cu obligativitatea achitării taxei anuale de afișaj.

 • (7) Eliberarea autorizațiilor pentru amplasarea reclamelor la sol se va face cu existența dovezii că se respectă normele privind circulația rutieră - aviz Comisia de Circulație din cadrul Primăriei municipiului Oradea.

 • (8) Operatorii de publicitate au obligația de a afișa în mod vizibil, pe panou de regulă, în colțul din stânga jos, elemente de identificare (operatorul de publicitate, numărul autorizației de construire )

 • (9) Este interzisă afișarea unor reclame care încalcă normele minime ale moralei sau bunului simț sau care sunt contrare unor reglementări legale, în vigoare. Primăria municipiului Oradea își rezervă dreptul desființării acestora, pe cheltuiala proprietarilor mijloacelor de publicitate.

 • (10) Amplasarea unui panou lângă o proprietate privată (adiacent acesteia) se va face fără a afecta vecinătățile (cu respectarea prevederilor codului civil privind distanțele minime, vederi, etc) sau cu acordul vecinului exprimat în formă autentică.

 • (11) Dacă, în condițiile prezentului regulament, pe fațada sau calcanul unei clădiri, sunt amplasate mai multe mijloace de publicitate în afară de firme, acestea vor fi realizate în mod unitar, fiind obligatoriu de același tip și dimensiuni,

fiind încadrate simetric pe fațada sau calcanul respectiv.

Art. 17 Amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisă în următoarele situații :

 • -  pe fațadele clădirilor situate în zona centrală și a clădirilor monument istoric, din interiorul Ansamblului Urban Centru Istoric Oradea

 • -  pe clădirile aflate în stare avansată de deteriorare

 • -  pe clădirile reprezentând sedii ale autorităților publice, cu excepția afișajelor care semnalizează activitatea ce se desfășoară în interiorul acestora

 • -  pe elementele de împrejmuire a cimitirelor, lăcașurilor de cult, a scuarurilor, parcurilor și grădinilor publice,

- pe copaci

 • -  pe parapetele și/sau pereții pasajelor rutiere subterane și supraterane, ori sub poduri

 • -  pe stâlpi ce susțin semnalizări rutiere sau de circulație

 • -  pe zona carosabilă a străzilor și a drumurilor, indiferent de categoria acestora

 • -  inscripționarea reclamelor pe partea superioară a parasolarelor de protecție a teraselor,în zona centrală

 • -  în curbe cu vizibilitate redusă și în zone de conflict rutier ( zone cu risc de accidente) semnalizate prin indicatoare

 • -   în interiorul intersecțiilor și al sensurilor giratorii, în spațiul destinat circulației autovehiculelor și semnalizării rutiere, în zone în care desfășurarea în condiții normale a traficului ar putea fi perturbată

Art. 18 (1) Se pot amplasa mijloace publicitare direcționale (luminoase sau neluminoase) numai pe stâlpii de iluminat public, care nu contin semnalizări rutiere. Acestea nu vor folosi culorile specifice semnalizărilor rutiere și nici lumina intermitentă; nu vor depăși suprafața de 0,80 mp (1 x 0,8); vor fi amplasate la o înălțime de 3 m și nu se poate amplasa un număr mai mare de 2 mijloace pe același stâlp (acestea vor fi amplasate, obligatoriu, interior/exterior carosabil).

IV.3 PUBLICITATEA TEMPORARĂ

Art. 19 Această activitate poate fi desfasurată de către orice persoană fizică sau juridică.

Art. 20 Acordul pentru publicitate temporară se eliberează la cererea solicitanților pentru:

 • - amplasarea de sisteme publicitare - afișe, postere, mesh-uri, easy change-uri, standuri publicitare, etc - folosite ca purtator de mesaj în cadrul unor campanii publicitare pentru activitățile de promovare pe termen scurt care se desfășoară pe domeniul public sau privat - festivaluri, târguri, expoziții, lansări de produse, manifestări cu ocazia unor evenimente speciale cu caracter social, politic, cultural -distractiv, comercial, turistic, sportiv, etc - strict pe perioada campaniei. Durata maximă de valabilitate a acordului, pentru un design, nu va depăși 3 luni într-un an calendaristic. În situația amplasarii de mesh-uri, easy change-uri, solicitantul are obligația de a solicita acordul de publicitate la fiecare schimbare de design.

 • - amplasarea de prisme publicitare sau alte asemenea. Durata maximă de valabilitate a unui acord este de 30 de zile. Acesta se poate prelungi, doar în situația în care nu există cereri înregistrate (la Primăria municipiului Oradea) ale altui solicitant, pentru același amplasament.

Art. 21 În vederea obținerii acordului pentru publicitate temporară, sistemele publicitare folosite ca purtător de mesaj trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • - să fie folosite ca purtător de mesaj în cadrul unor activități de promovare cu durata determinată și precizată

 • - să poată fi montate sau demontate în decursul a 24 ore

 • - suportul și mediul înconjurator să poată fi aduse la starea inițială, până în ultima zi de valabilitate a acordului pentru publicitate temporară

Art. 22 (1) Se pot amplasa prisme publicitare pe o perioadă de maximum 30 de zile; distanța dintre prismele instalate succesiv pe acelasi amplasament nu poate fi mai mică de 25 m. Poziționarea se face astfel încât acestea să nu împiedice vizibilitatea semnelor de circulație, în limita amplasamentelor stabilite și în ordinea primirii solicitărilor.

 • (2) Se interzice monopolizarea unui amplasament de către un solicitant.

 • (3) Locurile destinate amplasării de prisme publicitare sunt :

 • - str. Transilvaniei (platforma betonată - zona Piața Magnoliei )

 • - str. Nufărului - capăt linie tramvai

 • - bd Decebal - zona Biserica Emanuel

 • - str. Ștefan cel Mare - zona bloc ANL

 • - str. Corneliu Coposu - zona Piața Rogerius

 • (4) În situația solicitării altor locații, decat cele menționate, acestea vor fi supuse avizării Comisiei Municipale de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

 • (5) Amplasarea acestor prisme publicitare se va face numai după achitarea taxei de ocupare loc public și a obținerii acordului de amplasare, în condițiile legii. După expirarea perioadei solicitantul are obligația să elibereze amplasamentul.

 • (6) Amplasarea proiectelor publicitare speciale se face în baza unei documentații tehnice întocmite de un arhitect cu drept de semnătură; aceasta urmând să fie supusă avizării Comisiei Municipale de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Art. 23 (1) Amplasarea afișelor colante, inclusiv afișele electorale, se va face doar în locurile special amenajate în acest sens; toate afișele vor fi avizate de către serviciul de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Oradea. Prin excepție de la această prevedere, pe perioada campaniilor electorale, partidele implicate în campanie își pot amplasa propriile panouri provizorii și în alte locuri decat cele stabilite, pe baza acordului de publicitate temporară.

Persoanele fizice sau juridice care solictă aprobare pentru amplasarea de afișe colante vor prezenta, după caz copie a cărții de identitate a solicitantului în cazul persoanelor fizice, a certificatului de înmatriculare al societății ori documente referitoare la formațiunea/structura politică pe care o reprezintă, din care să rezulte sediul acesteia și cine o conduce, precum și lista prepușilor îndreptățiți de solicitant să execute activități de publicitate în numele acestuia.

 • (2) Amplasarea afișelor - aferente unui eveniment, se va face în ordinea primirii solicitărilor, în limita spațiului disponibil și astfel încât acestea să nu depășească jumătate din suprafața panoului. Este interzisă lipirea afișelor peste alte afișe aflate în perioada de valabilitate.

 • (3) Instituțiile publice organizatoare de spectacole - Teatrul de Stat, Casa de Cultură a Sindicatelor, Casa de Cultură a municipiului, Filarmonica, Sala Sporturilor și altele cu asemenea preocupări - sau societățiile comerciale în incinta cărora urmează să se desfășoare diferite evenimente speciale cu caracter social, politic, cultural - distractiv, comercial, turistic, sportiv, etc au obligația să nu încheie contractele de desfășurare a evenimentului până când reprezentantul firmei organizatoare nu prezintă copii dupa următoarele acte:

 • - certificatul de înmatriculare al societății și copia actului de identitate al reprezentantului legal;

 • - dovada aprobării de către serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, a acțiuniilor publicitare desfășurate pentru promovarea evenimentului, cu excepția cazurilor în care instituțiile publice culturale au concesionat și gestionează, în baza unui contract, spații și atribuțiuni de publicitate pentru terți și folosesc doar acele spații.

 • (4) Instituțiile culturale cu atribuțiuni ce le includ și pe acelea de publicitate, conform codului CAEN 7311, își înregistrează singure activitățile publicitare, inclusiv numărul de afișe din spațiile proprii sau concesionate.

Art. 24 În municipiul Oradea este interzisă amplasarea bannerelor publicitare și a mijloacelor publicitare tip „pancartă” (cu ocazia diverselor evenimente sau manifestații) prinse sau ancorate de stâlpii de iluminat public.

Publicitatea pe autovehicule

Art. 25 (1) Vehiculele special echipate pentru publicitate (care sunt adaptate realizării de reclamă și publicitate) vor putea fi folosite pentru reclamă și publicitate doar dupa obtinerea acordului de publicitate temporară.

(2) Vehiculele special echipate ori adaptate pentru publicitate nu vor circula în convoi mai mare de două masini având o viteză mai mică decât jumătate din viteza admisibilă pe tronsonul respectiv de stradă.

 • (3) Circulația convoaielor este permisă numai cu ocazia manifestărilor speciale, cu acordul serviciului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Oradea.

 • (4) Staționarea vehiculelor publicitare pe drumurile publice este interzisă. Staționarea acestora se va face în locuri amenajate în acest sens.

 • (5) În municipiul Oradea este interzisă utilizarea mijloacelor de publicitate sonore (megafoane, portavoce, sau alte asemenea mijloace sonore)

 • (6) Publicitatea pe/in mijloacele de transport în comun se acceptă cu acordul prealabil al Regiei de Transport Local Oradea.

CAPITOLUL V

CONTRAVENȚII ȘI SANCȚIUNI

Art. 26 Sancțiunile prevăzute în prezentul act normativ se completează cu cele referitoare la nerespectarea legislației în vigoare privind autorizarea construcțiilor, urbanismul și amenajarea teritoriului - Lega 50/1991-republicata si actualizata, privind autorizarea lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor.

Art. 27 Nerespectarea prezentului regulament atrage dupa sine răspunderea contravențională. Sancțiunile se pot aplica persoanelor juridice sau fizice, după calitatea celei care contravine normelor prezentului act normativ.

Art. 28 În condițiile prezentului Regulament constituie contravenții, și se sancționează cu amendă, următoarele fapte:

 • (1) Nerespectarea de către agentii economici a obligațiilor prevăzute de art. 15 alin (1), (2) și (3), de întreținere, și reparare a sistemelor de publicitate, a obligațiilor referitoare la calitatea, rezistența și estetica materialelor, a obligațiilor de readucere a amplasamentelor la starea inițială după montare/demontare ori de asigurare a reabilitării spațiilor folosite, a modelului panourilor informative sau a numarului de panouri amplasate se sancționează cu amendă cuprinsă între 200 și 2500lei

 • (2) Nerespectarea regulilor de la art. 11 alin (2) privind amplasarea structurilor publicitare mobile portante precum și nerespectarea interdicțiilor de la art 12 alin (1) și (2), (3) și (4) referitoare la inscripționările realizate din material colant, grafică pictată sau orice alte mijloace publicitare de afișaj care acoperă vitrinele, zidurile, cornișa, balcoanele sau porțile de acces ale imobilelor, se sancționează cu amendă cuprinsă între 200 și 2500lei

 • (3) Nerespectarea regulilor de amplasare a sistemelor publicitare pe domeniul privat ( la sol sau pe clădiri) stabilite la art 16, cu privire la :

a - luminozitate, culori și suprafață- de la alin (2) se sancționează cu amendă cuprinsă între 200 și 2500lei

b - lumina dinamică și întreruperea acesteia pe timpul nopții - de la alin (3) se sancționează cu amendă cuprinsă între 200 și 2500lei

c - amplasarea condiționată pe schelele montate pe fațadele construcțiilor aflate în curs de execuție a lucrărilor de intervenții, ori pe elementele de împrejmuire a șantierului aferent - de la alin (6) se sancționează cu amendă cuprinsă între 200 și 2500lei

d - afișarea pe panouri a elementelor de identificare a operatorului - de la alin (8) se sancționează cu amendă cuprinsă între 200 și 2500lei

e - afișarea unor reclame fără respectarea moralei sau bunului simț, ori unor norme legale de la alin (10) se sancționează cu amendă cuprinsă între 200 și 2500lei

 • (4) Încălcarea prevederilor art.23 constând în :

a - nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 23 alin (1) de amplasare a afișelor colante doar în locurile special amenajate în acest sens, ori amplasarea de afișe nevizate de către serviciul de specialitate din Primăria Municipiului Oradea, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 24 alin (4) se sancționează cu amendă cuprinsă între 200 și 2500lei pe amplasament.

b - nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 23 alin (2) privind amplasarea afișelor-aferente unui eveniment, astfel încât acestea să nu depășească jumătate din suprafața panoului, ori lipirea afișelor peste altele aflate în perioada de valabilitate. (Interdicțiile nu se referă la spațiile concesionate ori amenajate cu aprobările de rigoare pentru publicitate permanentă de către persoane autorizate în acest sens), se sancționează cu amendă cuprinsă între 200 și 2500lei pe amplasament.

c - nerespectarea prevederilor art.23 alin. (3) de către instituțiile publice din categoria celor definite acolo, cu excepția celor care au atribuțiuni inregistrate de publicitate, în sensul de a incheia contracte cu firme organizatoare de spectacole doar după prezentarea certificatului de înmatriculare și a copiei actului de identitate a reprezentantului legal al firmei precum și a dovezii aprobării activității de către serviciul de specialitate al Primăriei Municipiului Oradea se sancționează cu amendă cuprinsă între 200 și 2500lei.

 • (5) Nerespectarea regulilor de publicitate pe autovehicule , prevăzute de art 25 aliniatele (1) , (2), (3) , (4) , (5) și (6) se sancționează cu amendă cuprinsă între 200 și 2500 lei.

 • (6) Depunerea peste termen a declarațiilor de impunere pentru stabilirea taxei pentru serviciile de raclamă și publicitate prevăzute la art. 29 alin. (3). se sancționează cu amendă cuprinsă între 100 și 2500 lei

 • (7) Nedepunerea declarațiilor de impunere pentru stabilirea taxei de afisaj în scop de reclamă și publicitate prevazută la art. 29 alin.(6) se sancționează cu amendă cuprinsă între 200 și 2500lei

 • (8) Nerespectarea obligațiilor privind întreținerea mijloacelor de publicitate indiferent de regimul de proprietate al imobilelor pe care sunt amplasate, prevazută la art. 15 alin (1), (2) și (3) se sancționează cu amendă cuprinsă între 200 și 2500lei

 • (9) Nerespectarea obligațiilor privind afișarea permanentă a unor mesaje în cadru, indiferent de regimul de proprietate al imobilelor pe care sunt amplasate, prevazută la art. 31 alin (1) și (2) se sancționează cu amendă cuprinsă între 200 și 2500lei

Art. 29 (1) În condițiile prezentului regulament sunt aplicabile prevederile art. 28 al Ordonantei nr.2/2001 - privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare - cu privire la posibilitatea achitării pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore, de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

 • (2) În cazul în care, la expirarea termenului de încetare a amplasării mijlocului de publicitate autorizat, nu s-a obținut prelungirea acestui termen, sau nu s-a conformat obligației de a-l întreține în bună stare, după 2 amenzi contravenționale, proprietarul construcției suport de publicitate are obligația desființării mijlocului de publicitate și aducerii imobilului la starea inițială.

 • (3) În situația în care, în termen de 5 zile de la data expirării termenului de încetare a amplasării mijlocului de publicitate autorizat, proprietarul acestuia nu a îndeplinit obligațiile prevăzute la alin. (2), autoritățile administrației publice locale dispun desființarea acestuia pe cale administrativă, indiferent de categoria de proprietate pe care acesta este amplasat, fără emiterea unei autorizații de desființare și fără sesizarea instanțelor judecătorești.

 • (4) Cheltuielile rezultate ca urmare a acțiunilor menționate la alin. (3) sunt în sarcina proprietarului mijlocului de publicitate și vor fi recuperate ulterior de la acesta, în condițiile legii.

 • (5) Procedura prevăzută la alin. (3) poate fi declanșată din oficiu de către autoritatea administrației publice locale sau la solicitarea deținătorului legal al imobilului.

CAPITOLUL VI

REGLEMENTARI FISCALE

Art. 30 (1) Taxele pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate sunt reglementate de Legea 571/2003 privind Codul fiscal, titlul IX , cap. VI .

 • (2) Orice persoană care beneficiază de servicii de reclamă și publicitate în Oradea în baza unui contract sau a unui alt fel de înțelegere încheiată cu altă persoană precum și orice persoană care utilizează un panou, afișaj sau structură de afișaj pentru reclamă și publicitate într-un loc public, datorează taxa de reclamă și publicitate precum și taxa de afișaj în scop de reclamă și publicitate către bugetul local al municipiului Oradea.

 • (3) Prestatorul serviciului de reclamă și publicitate are obligația de a depune lunar,până la data de 10 ale lunii declarația privind obligațiile de plată, provenind din taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate, aferente lunii anterioare. (model 2006 ITL 013 aprobat prin Ordinul 2052/2006)

 • (4) Taxa de reclamă și publicitate este suportată de beneficiarul serviciului de reclamă și publicitate și se plăteste de către prestatorul serviciului de reclamă și publicitate, lunar până la data de 10 ale lunii urmatoare datorării taxei .

 • (5) În cazul în care panoul, afișajul sau structura de afișaj este închiriată altei persoane, utilizatorul final va datora taxa și va depune declarația pentru stabilirea taxei pentru serviciile de reclamă și publicitate sau taxa de afișaj în scop de reclamă și publicitate .

 • (6) Persoana care datorează taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate are obligația depunerii declarației de impunere în vederea stabilirii taxei de afișaj în scop de reclamă și publicitate în termen de 30 de zile de la data amplasării.( model 2006 ITL 014 aprobat prin Ordinul 2052/2006). Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate se plătește de utilizator anual, în doua rate egale, până la data de 31martie si 30 septembrie inclusiv. Impozitul anual de până la 50 lei inclusiv se plătește integral până la primul termen de plată.

Art.31 (1) Pentru construcțiile suport pentru mijloacele de publicitate, indiferent de regimul de proprietate al imobilelor pe care sunt amplasate, este obligatorie afișarea de materiale publicitare pe întreaga perioadă de menținere în amplasament a acestora.

(2)În situația în care operatorii de publicitate nu au contracte de publicitate în derulare, obligatoriu vor afișa materiale privind propria activitate - în acest caz datorand taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate, sau materiale privind campanii educaționale, umanitare, sociale, culturale de interes public - în această situație nu se datorează taxa de afișaj.

Art. 32 Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate nu se aplică în urmatoarele cazuri:

 • - pentru serviciile de reclamă și publicitate realizate prin mijloacele de informare în masă, scrise și audiovizuale;

 • - instituțiilor publice cu excepția cazurilor când acestea fac reclamă unor activități economice;

 • - persoanelor care închiriază panoul, afișajul sau structura de afișaj unei alte personae;

 • - pentru panourile de identificare a instalațiilor energetice , marcaje de avertizare sau marcaje de circulație; precum și alte informații de utilitate publică și educațională;

 • - pentru afișele, panourile sau alte mijloace de reclamă și publicitate amplasate în interiorul clădirilor (fără a fi percepute din spatiul public);

 • - pentru afișajul efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin construcția lor, realizării de reclamă și publicitate;

MĂSURI FINANCIARE PENTRU MAXIMIZAREA VENITURILOR DIN ACTIVITATEA DE

RECLAMĂ și PUBLICITATE

Art. 33 Pentru maximizarea veniturilor din activitatea de reclamă și publicitate se vor avea în vedere următoarele:

(1) Introducerea criteriului venituri din ocuparea terenului municipiului ca punctaj de adjudecare a amplasamentelor licitate

(2) Includerea în contractele încheiate a unor clauze de reziliere a contractelor în următoarele situatii:

 • - nerespectarea pe o perioada de 6 luni a condițiilor de plată convenite, asumate ,

 • - nedepunerea declarațiilor fiscale de către operatorii de publicitate în termen de 6 luni

 • - nefurnizarea informatiilor solicitate de către organele fiscale în termen de 30 de zile de la solicitare

 • - nerealizarea măsurilor dispuse prin acte administrativ fiscale încheiate la termene stabilite prin acestea.

CAPITOLUL VII

DISPOZIȚII FINALE

Art. 34 În vederea armonizării prevederilor regulamentului de publicitate cu situația de fapt din teren, autoritățile administrației publice locale vor identifica și notifica proprietarii de mijloace de publicitate a căror amplasare nu mai corespunde cu noile reglementări să se conformeze acestora. În caz contrar Primăria municipiului Oradea va proceda la aplicarea sancțiunilor aferente.

Art. 35 Pentru aplicarea prezentului regulament, Primarul municipiului Oradea va emite dispoziții în limita competențelor.

Art. 36 Prezentul regulament poate fi modificat parțial sau integral la apariția sau schimbarea unor acte normative din domeniu.