Hotărârea nr. 80/2012

privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a bugetului de trezorerie si a listei de investiţii pe anul 2012 la SC Oradea Transport Local SA

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a bugetului de trezorerie si a listei de investiții pe anul 2012 la SC Oradea Transport Local SA

Analizând raportul de specialitate nr. 19.199/08.02.2012, întocmit de Direcția Economică -Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de Gestiune, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a bugetului de trezorerie si a listei de investiții pe anul 2012 la SC Oradea Transport Local SA,

Prin adresa nr. 1664/08.02.2012, înregistrata la Primăria Oradea sub nr. 19181/08.02.2012, SC Oradea Transport Local SA, operatorul serviciului de transport public local in municipiul Oradea, a transmis spre analiza si aprobare Bugetul de venituri si cheltuieli, bugetul de trezorerie si lista de investiții pe anul 2012 la SC Oradea Transport Local SA,

În conformitate cu prevederile:

  • -  art.5 lit.a) din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 79/2008, privind măsuri economico-financiari la nivelul unor operatori economici,

  • -  art. 45 din Legea nr. 293/2011 a bugetului de stat pentru anul 2012

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a consiliul local,

În baza prevederilor art.36, alin.2 lit.a, lit, b, lit.d, alin.3 lit.c), alin.4 lit.a, alin.6 lit.a, pct. 14 și art. 45, alin.2 lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri si cheltuieli la SC Oradea Transport Local SA pe anul 2012 conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Bugetul de trezorerie la SC Oradea Transport Local SA pe anul 2012 conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 3. Se aprobă Lista cu obiectivele de investiții la SC Oradea Transport Local SA pe anul 2012, conform anexei nr.3 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC Oradea Transport Local SA.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea

  • - Instituția Prefectului Județului Bihor

  • - Directia Economica

- SC Oradea Transport Local SA

- se afișează pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 09 februarie 2012

Nr. 80


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea Transport Local S.A.

str. Atelierelor 12, 3700 Oradea, jud. Bihor

Tel: 0259-42.32.12,0259-42.32.45         Fax: 0259-42.60.10 e-mail otl(&rdsor.ro

Cod fiscal RO63483                     Nr. Reg. Corn J05/1/1991

Cont: RO05 RNCB 0032046498350001 Banca Comercială Română - Oradea


IUd


Oradea Iran

C2.   1


^€)CC<


Anexa nr.3-Model privind lista cu obiectivele de investiții


LISTA CU OBIECTIVELE DE INVESTIȚII PE ANUL 2012

Mii lei 1 curo = 4,35 lei

Nr.crt

Denumirea obiectivului,data începerii execuției,nr. și data actului de aprobare

Valoarea inițială

Valoarea total actualizată

Realizări cumulate la 31.12.2011

Rămas de executat

Prevederi pe 2012

Finanțate din

Total alocații bugetare

Din care

Capacități/ Termene PIF

Obs.

Surse proprii

Credite externe

Credite banc int

Alte surse

Cons.potriv. Legii

(UE)

De la buget local

Pe

seama transf.de la bugetul de stat

Total general din care:

38.451,1

38.451,1

3.078

35.373,1

28.801,3

17.023,3

-

3.429

-

8.349

8.349

A

A. Lucrări în continuare-total din care:

11.722

11.722

3.000

8.722

8.722

-

-

1.689

-

7.033

7.033

-

1

Reabilitare linie tramvai Cele Trei Crisuri (valori cu TVA)

11.722

11.722

3.000

8.722

8.722

-

-

1.689

-

7.033

7.033

HCL

833/22.12.2011

B

B Lucrări noi

16.3593

16.359,3

78

16.281,3

10.671,5

10.571,5

-

-

-

100

100

1

Centru de Cercetare Mecatronică a siguranței transportului public de călători ( valore eligibilă fără TVA)

14.095,3

14.095,3

42

14.053,3

10.571,5

10.571,5

-

-

-

2012

HCL

578/30.08.2010

2

Construcție Autogara Nufărul( valori cuTVA )

2.264,

2.264,

36.

2.228

100

-

-

-

100

100

2013

HCL

321/28.04.2011

C

C. Alte cheltuieli de investiții

10.369,8

10.369,8

-

10.369,8

9.407,8

6.451,8

-

1.740

-

1.216

1.216

-

1

Proiect tehnic curbă Decebal + str.lndependenței( valori fără TVA)

80

80

-

80

80

80

-

-

-

2012

2

Linie acces laborator mecatronică

60ml c.s.+ schimbător( valori fără TVA)

50

50

-

50

50

-

-

-

50

50

2012

3

Achiziții tramvaie 10 garnituri. ( valori fără TVA)

2.610

2.610

-

2.610

2.610

870

-

1.740

-

-

-

2012

HCL

751/29.11.2011

4

Trecere la 20 KV Redresor Gară(valori cu TVA)

366

366

-

366

366

-

-

-

366

366

2012

HCL

414/24.06.2010

5

Sistem e-ticketing( valori fără TVA)

1.915

1.915

-

1.915

953

653

-

-

-

300

300

2012

6

Achiziția a. midibuze (valori cu TVA)

3.775,8

3.775,8

-

3.775,8

3.775.8

3.275,8

-

-

-

500

500

2012

7

Program diagnoza autobuze Mercedes, Volvo, Liaz( valori fără TVA)

64

64

-

64

64

64

-

-

-

-

-

2012

12

Echipament IT cu licențe soft( valori fără TVA)

100

100

-

100

100

100

-

-

-

-

-

2012

8

Dotări independente

(utilaje,scule„dispozitive,mobilier,echipamente, pantografe tramvai etc) ( valori fără TVA)

540

540

-

540

540

540

-

-

-

-

-

2012

. . ontributie proprie penii u .u < esarca de fonduri

* europeneț valori fără IVA)

86

86

-

86

86

.0

Elaborare proiect pentru schimbare soluție prindere rețea de contactț valori fără TVA)

43

43

-

43

43

11

Reabilitare, modernizare clădiri, spații de lucru și utilajeț valori fără l’VA)

740

740

-

740

740

Poziția 1- cap.A Lucrări în continuare — valoare cu TVA

Poziția 2-cap. B Lucrări noi - valoare cu TVA

Poziția 4,6 cap. C Alte cheltuieli de investiții - valoare cu TVA


DIRECTOR ECONOMIC ec. Purge IoaX/

SEF BIROU TEHNIC

Mocanu Tania

s.c. Oradea Tra&siio•. j&sr 02 <2


Nr

Ziua $ Luna’


BUGETUL DE TREZORERIE Pe anul 2012


lei


Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Nr. rd.

Nivelul planificat al indicatorilor

2011

2012

1

încasările din vânzări de bunuri și prestări de servicii

01

16.000.000

18.150.700

2

încasări provenite din redevențe. onorarii, comisioane și alte venituri

02

28.072.000

28.160.000

3

Plăți către furnizori de bunuri și servicii

03

12.301.000

13.567.700

4

Plăți efectuate către și în numele angajaților

04

19.077.000

20.289.000

5

Plăți priv ind impozitul pe profit, alte impozite și taxe care privesc actele de exploatare care sunt generale de activitatea de exploatare

06

206.240

250.240

Excedent/Deficit din exploatare (rd.Ol+rd 02- rd 03-rd 04-rd 05)

12.487.760

12.203.760

6

încasările în numerar din vânzarea de instrumente de capital propriu și de creanțe ale altor societăți comerciale

07

7

Avansuri în numerar și împrumuturi efectuate către alte părți

08

8

încasări în numerar din rambursarea avansurilor și împrumuturilor efectuate dătre alte părți

09

9.-

Plăți în numerar pt achiziționarea de terenuri și mijloace fixe, active necorporale și alte active pe termen lung

10

10.836.000+

264.000

1.300.000

17.023.300+

1.040.000

10

încasări în numerar din vnzarea de terenuri și mijloace fixe, instalații și echipamente

11

11

Plăți în numerar pentru achiziția de instrumente de capital propriu și de creanță ale altor intreprinderi

12

Excedent/Deficit din investițiile (rd 07-rd 08+rd 09- rd 10+rd 11

13

-12.400.000

-18.063.300

12

Venituri în numerar din emisiunea de acțiuni și alte instrumente de capital propriu

14

13

Plăți în numerar către acționari pentru a achiziționa sau a răscumpăra acțiunile operatorului de servicii

15

14

încasări din alocații bugetare

16

15

Rambursări în numerar ale unor sume împrumutate

17

16

Plăți în numerar ale locatarului pentru reducerea obligațiilor lagate de o operațiune de leasing financiar

18

1.500.000

8.349.000

Excedent/Deficit din activitatea de finanțare (rd 14- rd 15 +rd 16 - rd 17 - rd 18)

-1.500.000

-8.349.000

17

Fluxuri de numerar - total, din care

a) încasări

20

44.072.000

46.310.700

b) plăți

21

45.484.240

60.519.240

Excedent/Deficit de trezorerie (rd 20 - rd 21)

22

1.412.240

-14.208.540

18

Numerar la începutul perioadei

23

8.249.696

7.803.862

19

Numerar la sfârșitul perioadei

24

8.337.456

1.944.322

20

Modalități de utilizare a excedentului:--

25

21

Modalități de acoperire a deficitului - Alocații de la buget - Numerar

26

1.500.000

8.349.000

5.859.540DIRECTOR EGbNOMICOTL


Ziua


Oradea Transport Local S.A., Str. Atelierelor,

025942.32.45, 0359-80.85.01

E-mail: otl@rdsor.ro


Tel: 025942.32.12,

Fax: 025942.60.10

J

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2()ff /

Nr, crt.

Denumirea indicatorului

Aprobat 2011

Realizat 2011

Propus 2012

I

Cifra de afaceri netă - total, din care

1

33.157.500

33.998.703

34.810.700

- producția vândută

2

16.892.500

17.291.076

18.150.700

- venituri din vânzarea mărfurilor

203.054

127.031

130.000

- venituri din subvenții, din care:

subvenții pt.funcționalitatea activitatii de transport subvenții pt. abonamente

4

16.061.946

13.461.946

2.600.000

16.580.596

13.896.550

2.684.046

16.530.000

13.000.000

3.530.000

2

Variația stocurilor          Sold C

5

Sold D

6

3

Producția imobilizată

7

4

Alte venituri din exploatare

8

12.009.500

11.341.683

11.500.000

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)

9

45.167.000

45.340.386

46.310.700

a) cheltuieli cu materiile prime și materialele consumate

10

7.160.000

7.200.222

7.381.000

5

b) alte cheltuieli materiale

11

142.000

153.685

154.000

c) alte cheltuieli din afară (cu energie și apă)

12

3.290.000

3.384.541

3.460.000

d) cheltuieli privind mărfurile

13

50.000

40.200

45.000

Cheltuieli cu personalul

14

19.910.000

20.014.512

20.289.000

6

a) salarii

15

13.840.000

13.752.991

14.220.000

b) cheltuieli cu asigurările și protecția socială

‘16

4.801.000

4.959.487

4.750.000

c) participarea salariaților la profit

9.000

9.000

d) tichete de masă

1.260.000

1.302.034

1.310.000

e) tichete de vacanta

Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 18-19)

17

11.000.000

11.006.887

11.100.000

7

a) cheltuieli privind amortizarea

18

11.000.000

11.006.887

11.100.000

b) venituri din provizioane

19

Ajustarea valorii activelor circulante

20

8

a) pierderi din creanțe și debitori diverși, precum și cheltuieli privind provizioane pentru deprecierea activelor circulante

21

b) venituri din creanțe reactivate și debitori diverși și din provizioane pentru deprecierea activelor circulante

22

Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)

23

2.496.000

2.440.299

2.727.700

9

a) cheltuieli privind prestațiile externe

24

2.138.000

2.173.389

2.455.000

b) cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte assimilate

25

202.000

197.408

200.000

c) cheltuieli cu desp[gubiri, dona’ii ;l activele cedate

26

156.000

69.502

72.700

Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli (rd. 28-29)

27

10

a) cheltuieli de exploatare privind proviz pentru riscuri și cheltuieli

28

b) venituri din exploatare privind proviz pentru riscuri și cheltuieli

29

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd10+rd14+rd17+rd20+rd23+rd27)

30

44.048.000

44.240.346

45.156.700

REZULTATUL DIN EXPLOATARE

- profit (rd 09 - rd 30)

31

1.119.000

1.100.040

1.154.000

- pierdere (rd 30 - 09)

32

Venituri din interese de participare - total, din care

33

11

- din care, în cadrul grupului

34

Venituri din alte invest financ și creanțe din activele imobilizate

35

12

- din care în cadrul grupului

36

Venituri din dobânzi

37

450.000

437.767

450.000

13

- din care, în cadrul grupului

38

Alte venituri financiare

39

145.000

100.857

110.000

14

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.33+35+37+39)

40

595.000

538.624

560.000

Ajust valorii imobiliz financ și a inves financ ca active circulante

41

15

a) cheltuieli financiare privind amortizările și provizioanele

42

b) venituri financiare privind amortizările și provizioanele

43

Cheltuieli privind dobânzile

44

1.550.000

1.428.142

1.550.000

16

- din care, în cadrul grupului

45

Alte cheltuieli financiare

46

50.000

43.151

50.000

17

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd 41+44+46)

47

1.600.000

1.471.293

1.600.000

REZULTATUL FINANCIAR (RD 39-46)

- profit (rd 40-rd 47)

48

- pierdere (rd 47-rd 40)

49

1.005.000

932.669

1.040.000

REZUL TA TUL CURENT

- profit (rd 31 + rd 48)

50

114.000

167.371

114.000

- pierdere (rd 32+rd49)

51

Venituri extraordinare

52

18

Cheltuieli extraordinare

53

REZULTATUL EXTRAORDINAR

- profit (rd. 52 -rd 53)

54

- pierdere (rd 53 - rd 52)

55

VENITURI TOTALE (rd 09+40+52)

56

45.762.000

45.879.010

46.870.700

20

CHELTUIELI TOTALE ( rd. 30+47+53)

57

45.648.000

45.711.639

46.756.700

21

REZULTATUL BRUT

22

- profit (rd 56-rd57)

58

114.000

167.371

114.000

- pierdere (rd 57-rd56)

59

IMPOZITUL PE PROFIT

60

26.240

135.502

50.240

23

Alte chelT cu impozite care nu apar în elem de sus

61

24

REZULTATUL NET AL EXERCIȚIULUI FINANCIAR

25

- profit (rd 58- (rd 60 +rd.61))

62

87.760

31.869

63.760

- pierdere (rd 59 (rd 60+rd 61))

63

26 REPARTIZAREA PROFITULUI

-REZERVE

5.700

5.700

-10% PARTIC.PROFIT

8.206

5.806

-50% DIVIDENDE

73.854

26.127

-ALTE REZERVE       \

26.127

DIRECTOR GENERAL              DIRECTOR ECONOMIC

.....> .    "7“

****NOTA;

La poziția 4 —SUBVENȚII PENTRU ABONAMENTE -SUMA NU CUPRINDE TVA