Hotărârea nr. 791/2012

privind aprobarea derulării negocierilor cu SC Luxten Lighting Co SA, în vederea stabilirii condiţiilor preliminare desfăşurării procedurilor legale pentru încheierea unui contract de proiectare şi execuţie a iluminatului arhitectural al clădirilor situate în „Ansamblul urban - Centrul istoric Oradea”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea derulării negocierilor cu SC Luxten Lighting Co SA, în vederea stabilirii condițiilor preliminare desfășurării procedurilor legale pentru încheierea unui contract de proiectare și execuție a iluminatului arhitectural al clădirilor situate în „Ansamblul urban - Centrul istoric Oradea”

Analizând Raportul de specialitate nr. 246802/26.11.2012 întocmit de către Direcția Tehnică, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea , aprobarea negocierilor cu SC Luxten Lighting Co SA, în vederea stabilirii condițiilor preliminare desfășurării procedurilor legale pentru încheierea unui contract de proiectare și execuție a iluminatului arhitectural al clădirilor situate în „Ansamblul urban - Centrul istoric Oradea”,

Ținând seama de art.1. din Actul Adițional nr.4. la contractul privind concesionarea serviciului de iluminat public și modernizarea acestuia în municipiul Oradea nr.109967/28.06.2001,care prevede la art.1(2) paragraf f),al.15, că „Funcționarea serviciului de iluminat public trebuie să se desfășoare pentru: punerea în valoare, printr-un iluminat arhitectural, ornamental și ornamental festiv a edificiilor de importanță publică și/sau culturală...”

Luând în considerare HCL nr.643 / 23.10.2012 pentru aprobarea Programului Multianual pentru realizarea lucrărilor de protejare si intervenție asupra clădirilor cu valoare cultural arhitecturală situate în „Ansamblul urban -Centru Istoric Oradea,

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr.273/2006 actualizată, privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), lit. d) alin. (4) lit. a), alin. (6) lit. a) pct. 10, pct. 14, art. 45 alin. (2) lit.a) din Legea 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.I. Se aprobă derularea negocierilor cu SC Luxten Lighting Co SA, în vederea stabilirii condițiilor preliminare desfășurării procedurilor legale în vederea încheierii unui contract de proiectare și execuție a iluminatului arhitectural al clădirilor situate în „Ansamblul urban - Centrul istoric Oradea”.

Art.II. Aprobarea obiectivelor negocierii:

 • - condiții de realizare de către SC Luxten Lighting Co SA (costuri ,durată, etc.)a auditului privind iluminatul arhitectural al clădirilor situate „Ansamblul urban - Centrul istoric Oradea”(pentru cele 11 clădiri din perimetrul -P-ța Unirii - P-ta Ferdinand - str. Republicii-conform HCL nr.643/23.10.2012),

 • - condiții privind proiectarea și executarea de către SC Luxten Lighting Co SA a lucrărilor de investiții necesare potrivit auditului privind iluminatul arhitectural al clădirilor situate în „Ansamblul urban - Centrul istoric Oradea” ( tarife utilizate pentru întocmirea documentațiilor tehnico - economice ,tarife utilizate în vederea realizării lucrărilor de investiții : material, manoperă, utilaj, transport , etc. , coeficienți care se vor utiliza în serviciul de proiectare și în realizarea lucrărilor de execuție a investițiilor rezultate din audit ),

 • - modalități de finanțare a lucrărilor de investiții și condițiilor în care SC Luxten Lighting Co ar putea finanța total sau parțial lucrările de investiții necesare,

 • - termene de derulare a serviciilor de [proiectare și a executării lucrărilor de investiții pentru iluminatul arhitectural al clădirilor situate în „Ansamblul urban - Centrul istoric Oradea” (corelate și cu termenul de finalizare a contractului de concesiune a iluminatului public în Municipiul Oradea).

Art.III. Aprobarea comisiei de negociere în următoarea componență:

 • 1. Dl. Mircea Mălan viceprimar al Municipiului Oradea - președinte.

 • 2. Dl. Popa Lucian consilier local - membru

 • 3. Dl Unița Lucian consilier local - membru

 • 4. Dl. Ile Cristian consilier Local - membru

 • 5. Dl Sarkozi Zoltan consilier local - membru

 • 6. Dl Ghitea Mircea director executiv Direcția Tehnică - membru

 • 7. Florea Eduard director executiv Direcția Economică - membru

 • 8. Borbei Eugenia director executiv Direcția Juridică - membru

 • 9. Lipoveanu Adriana Arhitect Șef - membru

Art.IV. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică, Direcția Juridică , Direcția Economică , Instituția Arhitectului Șef și Administrația Imobiliară Oradea.

Art.V. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • -   Instituția Prefectului județului Bihor

 • -  Primarul municipiului Oradea

 • -   Direcția Tehnică

 • -   Direcția Juridică

 • -  Direcția Economică

 • -   Instituția Arhitectului Șef

 • -  Administrația Imobiliară Oradea

 • -  SC Luxten Lighting Co SA prin grija Direcției Tehnice

 • -  Se afișează pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 18 decembrie 2012

Nr. 791

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”