Hotărârea nr. 787/2012

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie: Joncţiunea pasajului suprateran din zona străzii Nojoridului cu drumurile adiacente

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție:

Joncțiunea pasajului suprateran din zona străzii Nojoridului cu drumurile adiacente

Analizând Raportul de specialitate nr. 254901 din data de 07.12. 2012 întocmit de Direcția Tehnică, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție: Joncțiunea pasajului suprateran din zona Nojoridului cu drumurile adiacente,

Luând în considerare nota de fundamentare nr. 254906/07.12.2012 privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiție „Joncțiunea pasajului suprateran din zona str. Nojoridului cu drumurile adiacente,

Ținând seama de studiul de fezabilitate elaborat de către SC Aquacons SRL, (Oradea, strada Berzei nr. 4.) ca proiectant general, respectiv Sodi Construcții SRL din Cluj-Napoca, SC Codsil SRL Cluj-Napoca și SC Ritmoteh SRL din Oradea, proiectanți de specialitate;

În conformitate cu art. 44 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), c), alin. (4), lit. a), lit. d) , alin. (5) lit. c), art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiție: Joncțiunea pasajului suprateran din zona străzii Nojoridului cu drumurile adiacente

Ordonator principal de credite..........primarul municipiului Oradea

Beneficiar..............................municipiul Oradea

cu următoarele


CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

1

2

3

4

Valoarea totala a investitiei

14.109,89

preturi din :

04.10.2012

3.106,13

din care C+M

12.109,52

2.665,77

Evaluarea investitiei(INV/C+M)

Anul I (12 luni)

Investitie

10.000,00

C+M

8.000,00

Anul II (12 luni)

Investitie

4.109,89

C+M

4.109,52

Durata de realizare a investitiei

24 luni

Capacitati:

BENZI ACCELERARE -DECELERARE

INTERSECTIE 1

S(mp)=

1.380,00

Lungime drum colector parc industrial

L(m)=

237,19

INTERSECTIE 2

Suprafata Intersectie

S(mp)=

2.967,43

Suprafata carosabil intersectie

S(mp)=

1.536,31

Suprafata zona verde

S(mp)=

1.431,12

INTERSECTIE 3


mii lei mii euro

mii lei mii euro

mii lei mii lei mii lei mii lei


Lungime drum de acces

L(m)=

52,30

STRADA NOJORIDULUI SUD

Lungime str. Nojoridului SUD

L(m)=

316,68

DRUM DE LEGATURA

Lungime drum de legatura

L(m)=

348,71

SEMNALIZARE

L(m)=

2.380

ILUMINAT PUBLIC

L(m)=

4.760

RETEA DE CANALIZARE

PLUVIALA

L(m)=

992,00

5 Investitia specifica:

Lungime totala strazi

L(m)=

1.568,64

Suprafata totala strazi:

S(mp)=

20.392,30

Imvestiție specifică străzi

S(mp)=

0,45 mii Lei/mp

S(mp)=

0,10 mii euro/mp


ALȚI INDICATORI

FINANTAREA INVESTITIEI

Finanțarea obiectivului se va face din fondurile bugetului local sau alte surse legal constituite conform listelor de investiții ale Primăriei municipiului Oradea, aprobate potrivit legii.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică; Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului județului Bihor,

  • •  Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România SA;

  • •  Primarul municipiului Oradea,

  • •  ADMINISTRAȚIA IMOBILIARĂ ORADEA

  • •   Direcția Tehnică,

  • •   Compartiment Investiții și Avizare Lucrări,

  • •  Birou Drumuri Publice

  • •  Direcția Economică

  • •  Se publica pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

Oradea, 18 decembrie 2012

Nr. 787


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila