Hotărârea nr. 786/2012

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie: „Pasaj suprateran peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona străzii Nojoridului”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție:

„Pasaj suprateran peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona străzii Nojoridului”

Analizând Raportul de specialitate nr. 254900 din data de 07.12. 2012 întocmit de Direcția Tehnică, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție: Pasaj suprateran peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona străzii Nojoridului,

Ținând seama de nota de fundamentare nr. 254902/07.12.2012 privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiție „Pasaj suprateran peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona str. Nojoridului”,

Luând în considerare studiul de fezabilitate elaborat de către SC Aquacons SRL, (Oradea, strada Berzei nr.

 • 4.) ca proiectant general, respectiv Sodi Construcții SRL din Cluj-Napoca și SC Ritmoteh SRL din Oradea proiectanți de specialitate,

În conformitate cu: art.44-dinLegea nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*)privind finanțele publice locale, aprobarea proiectelor de investiții publice locale; (1) Documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum și ale celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile administrației publice locale, se aprobă de către autoritățile deliberative;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate ale Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), c), alin. (4), lit. a), lit. d) , alin. (5) lit. c), art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiție: Pasaj suprateran peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona străzii Nojoridului: Ordonator principal de credite..........primarul municipiului Oradea

Beneficiar............Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România SA;

cu următoarele

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • 1.    valoarea totală (INV), inclusiv TVA = 16.663,46 mii lei = 3.668,27mii euro

(1 euro =4,5426 lei, în prețuri - la cursul valutar lei/ EURO in data de 04. 10. 2012), din care:

- construcții-montaj (C+M) inclusiv TVA: 14.353,64 mii lei = 3.159,79 mii euro

 • 2. eșalonarea investiției (INV/C+M):

-anulI:3.500/2.500miilei

- anul II: 13.163,46/11.853,64 mii lei

 • 3. durata de realizare (luni):24 luni

 • 4. capacități:

 • •      pasaj superior                                S=980 mp

 • •      iluminat pasaj superior, lungime pasaj           L=33,00 m

 • •      rampe pasaj                                       L=639,86 m

 • •      iluminatrampe                              L=639,86 m

 • 5.       Investiția specifică

Pasaj

S(mp)=4,48 mii lei/mp

S(mp)=0,99 mii euro/mp

Rampe

S(mp)=0,79 mii lei /mp S(mp)=0,17miieuro/mp

ALȚI INDICATORI

FINANTAREA INVESTITIEI

Finanțarea obiectivului de investiții se va face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu acesta destinație si/sau din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică; Direcția Economică; Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului județului Bihor,

 • - Primarul municipiului Oradea,

 • - Direcția Tehnică,

 • - Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România SA prin grija Direcției Tehnice;

 • - Compartiment Investiții și Avizare Lucrări,

 • - Birou Drumuri Publice

 • - Direcția Economică

 • - Se afișează pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 18 decembrie 2012

Nr. 786

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”