Hotărârea nr. 774/2012

privind aprobarea ajustării la inflaţie a tarifului practicat de S.C. Compania de Apa Oradea SA pentru serviciul de canalizare ape pluviale

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea ajustării la inflație a tarifului practicat de S.C. Compania de Apa Oradea SA pentru serviciul de canalizare ape pluviale

Analizând Raportul de Specialitate nr. 254988/10.12.2012 întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea ajustarea la inflație a tarifului practicat de S.C. Compania de Apă Oradea S.A., pentru serviciul de canalizare ape pluviale.

Ținând cont de adresa nr. 38543/28.11.2012 prin care S.C. Compania de Apa Oradea S.A. solicită aprobarea ajustării la inflație a tarifului practicat pentru serviciul de canalizare ape pluviale,

In temeiul prevederilor Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În conformitate cu prevederile art.36, alin (2), lit.d) alin.6, lit. a), pct. 14 și art. 45, alin.1 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă ajustarea tarifului de canalizare ape pluviale pe teritoriul municipiului Oradea, practicat de S.C. Compania de Apă S.A. Oradea, începând cu data de 31 decembrie 2012, astfel;

lei/mc

Serviciul public de

canalizare

Tarif în vigoare de la 01.07.2012

-lei/mc-

Tarif ajustat cu inflatia %

-lei/mc-

fara TVA

cu TVA

fara TVA

cu TVA

c0

ci

c2=c1*1,24

c3=c1*102,74%

c4=c3*1,24

Canal pluvial

0,39

0,48

0,40

0,50

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează S.C. Compania de Apă Oradea S.A.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Primarul Municipiului Oradea

  • •  Instituția Prefectului Județului Bihor

  • ADI APAREGIO

  • •  Direcția Economică

  • •  Direcția Tehnică

  • •  S.C. Compania de apă Oradea S.A.

  • •  Se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

Oradea, 18 decembrie 2012                               CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 774                                                SECRETAR

Ionel Vila