Hotărârea nr. 772/2012

privind aprobarea reducerii impozitului pe cădire, în sumă de 16.671,08 lei aferent investiţiei realizată de către SC WEST FRUTA SRL în Oradea, str. OGORULUI nr.135

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea reducerii impozitului pe cădire, în sumă de 16.671,08 lei aferent investiției realizată de către SC

WEST FRUTA SRL în Oradea, str. OGORULUI nr.135

Analizând Raportul de specialitate nr. 235494 din 28.11.2012, întocmit de către Direcția Economică-Serviciul Impunere persoane juridice, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, acordarea reducerii impozitului pe clădire pentru investiția realizată de către SC WEST FRUTA SRL în Oradea, str. OGORULUI nr.135.

S.C. WEST FRUTA SRL, are sediul social în Oradea, str. Lucian Blaga nr.1, este reprezentată legal de către d-nul

Ticra Rares Dacian , in calitate de administrator si are C.U.I.RO nr.5244014..

Având în vedere cererea nr.86/2012 depusă de către SC WEST FRUTA SRL si înregistrată la Primăria Municipiului Oradea sub nr.235494/06.11.2012, prin care solicită reducerea impozitului pe clădirea situată în Oradea, str.OGORULUI nr.135 “DEPOZIT FRIGORIFIC”, pentru investiția de peste 500.000 de euro,

Luând în considerare prevederile “art.286” pct.6) din Legea nr.571/2003 Codul fiscal actualizat, O.G.nr.92/2003, art.”125” lit.”e”,

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr.407 din 27 iunie 2010, privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor pe clădiri și terenuri pentru persoane juridice, în vederea atragerii de investiții și susținerii dezvoltării economice durabile în municipiul Oradea, Cap.II - Facilități fiscale “art.6,” lit.a), “art.10” și “art.11”,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b), alin.4 lit.a) și lit.c) și ale art.45 alin.2 lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă reducerea la plată a impozitului pe clădiri de natura investițiilor, cu suma de 16.671,08 lei, datorat bugetului local pe anul 2013, de către SC WEST FRUTA SRL pentru imobilul situat în Oradea, str.OGORULUI nr.135.

Art.2. Se aprobă reducerea impozitului pe clădire, pe o perioadă de 5 ani, în limita echivalentului în lei a valorii maxime admise de 200.000 de euro pe baza criteriilor de acordare, de la data de întâi a lunii următoare celei în care Consiliul local a aprobat prin hotărâre, acordarea facilității fiscale solicitate.

Art.3. Revizuirea încadrării în condițiile de acordare a facilităților fiscale se va face anual, până la primul termen de plată a impozitelor și taxelor locale, pe baza documentelor solicitate investitorilor și a datelor privind zonarea fiscală, cu excepția criteriului „valoarea investiției”.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Primarul municipiului Oradea

  • -    Instituția Prefectului județul Bihor

  • -   Direcția Economică,

  • -   S.C. WEST FRUTA SRL, prin grija Direcției Economice

  • -   Inspectoratul de Concurență Bihor prin grija Direcției Economice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

Oradea, 18 decembrie 2012

Nr. 772


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.