Hotărârea nr. 767/2012

privind modificarea listei cu obiectivele de investiţii pe anul 2012 la S.C. COMPANIA DE APA ORADEA S.A.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind modificarea listei cu obiectivele de investiții pe anul 2012 la

S.C. COMPANIA DE APA ORADEA S.A.

Analizând raportul de specialitate nr. 259969/17.12.2012 întocmit de către Serviciul Evidenta Patrimoniu -Delegări de Gestiune din cadrul Direcției Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea modificării listei cu obiectivele de investiții la SC CAO SA pe anul 2012,

Lista de investiții pe anul 2012 aprobata prin Hotărârea Consiliului Local nr.82/09.02.20122012 și modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.610/23.10.2012,

Având în vedere adresa înregistrata sub nr.39.547/10.12.2012 prin care S.C. Compania de Apa Oradea S.A. a înaintat spre aprobare modificarea listei de investiții pe anul 2012, prin diminuarea finanțării de la bugetul local de la valoarea de 3.317,64 mii lei la valoarea de 2.946,79mii lei,

In conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1, 45 alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a consiliului local,

În baza art. 36, alin.2, lit. d), alin. 6, lit. a) pct.14 și art. 45 alin.2 lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă modificarea listei cu obiective de investiții la SC Compania de Apa Oradea SA pentru anul 2012 conform anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și S.C. Compania de Apa Oradea S.A.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • •   Primarul Municipiului Oradea

 • •  Direcția Economica

 • •  S.C.Companiade ApaOradeaS.A.

 • •   Se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Manea Mihai


  Oradea, 18 decembrie 2012

  Nr. 767


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

SC COMPANIA DE APA ORADEA SA

ANEXA la H.C.L.767/2012


Modificarea listei cu obiectivele de

investitii la SC COMPANIA DE APA ORADEA SA pe anul 2012

mii lei (cu TVA)

Nr. crt

Explicatie / obiectiv

Plan

Propuneri

Diferente

B

Total cheltuieli

3,317.64

2,946.79

-     370.85

Cap. 70.02. - Alimentare cu apa

724.82

424.42

-300.40

1

Reabilitarea rețelei de apă pe str. Marin Preda

77.60

82.60

5.00

2

Reabilitarea rețelei de apă pe str. Zalăului

67.80

72.80

5.00

3

Reabilitarea rețelei de apă pe str. Molidului

199.02

194.02

- 5.00

4

Branșamente și sisteme automate de irigat spații verzi

15.00

10.00

- 5.00

5

Reabil.retea apa si canal menajer str. Argesului

226.35

60.00

- 166.35

6

Reabil.retea apa si canal menajer str. Magurei

139.05

5.00

- 134.05

Cap. 74.02.- Canalizarea si tratarea apelor reziduale

2,592.82

2,522.37

-      70.45

1

Extinderea retelei de canalizare pluviala pe Drum Uzinal

1,353.00

1,299.37

- 53.63

2

Extinderea retelei de canalizare pluviala pe str. Ecaterina Teodoroiu si str. Stefan cel Mare -tronson cuprins intre str. Berze si str.Lacul Rosui

1,085.00

1,138.00

53.00

3

Extinderea retelei de canalizare menajeră pe str.Pavilionul CFR

72.82

85.00

12.18

4

Reabilitare canal colector pt preluarea apelor pluviale pe str O. Goga tronson cuprins intre B-dul Decebal si str Padisului

56.00

- 56.00

5

Reabilitare canal colector pt preluarea apelor pluviale pe str O. Goga tronson cuprins intre str Padisului si Calea Aradului

26.00

- 26.00