Hotărârea nr. 766/2012

pentru aprobarea unor măsuri privind alocarea sumelor disponibile din Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare aferent sistemului de încălzire centralizată din Municipiul Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

pentru aprobarea unor măsuri privind alocarea sumelor disponibile din Fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare aferent sistemului de încălzire centralizată din Municipiul Oradea

Analizând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 255848 din 10.12.2012 prin care Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei Municipiului Oradea propune aprobarea suportării costurilor de reabilitare a cazanului C1 și a turbinei de abur TA1 din cadrul SC Electrocentrale Oradea SA din sumele ce vor fi disponibile în anul 2021 - 2022 în Fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare.

Ținând cont de importanța acestui proiect pentru municipiul Oradea dar și de prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul Operațional Sectorial - Mediu;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Având în vedere dispozițiile art.36 alin.2 lit.b), lit.d); alin.4 lit.a), lit.d), lit.e), lit.f); alin.6 lit.a) pct.11, pct.14 respectiv art.45 alin.2 lit.d, lit.e) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă suportarea costurilor de reabilitare a cazanului C1, a turbinei de abur TA1 și a instalațiilor aferente, din sumele ce vor fi disponibile în anul 2021 - 2022 în Fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare, constituit conform legii, urmând ca aceste sume să fie completate de surse proprii ale SC Electrocentrale Oradea SA, de alocații de la bugetul local al Municipiului Oradea, sau orice alte sume constituite conform legii.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională și Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Instituția Prefectului Bihor;

 • -  Primarul Municipiului Oradea;

- S.C. Electrocentrale Oradea S.A.

 • -  Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei municipiului Oradea;

 • -  Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea;

 • -  Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor;

 • -  Se afișează pe pagina web a municipiului Oradea.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Manea Mihai


  Oradea, 18 decembrie 2012

  Nr. 766


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila