Hotărârea nr. 765/2012

privind aprobarea unor măsuri pentru contractarea și derularea serviciilor de supervizare lucrări în cadrul proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea unor măsuri pentru contractarea și derularea serviciilor de supervizare lucrări în cadrul proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice”

Analizând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 257071 din 12.12.2012 prin care Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei Municipiului Oradea propune aprobarea unor măsuri pentru contractarea și derularea serviciilor de supervizare lucrări în cadrul proiectului Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice.

Ținând cont de importanța acestui proiect pentru municipiul Oradea dar și de prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul Operațional Sectorial - Mediu;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate al consiliului local,

Având în vedere dispozițiile art.36 alin.2 lit.b), lit.d); alin.4 lit.a), lit.d), lit.e), lit.f); alin.6 lit.a) pct.11, pct.14 respectiv art.45 alin.2 lit.d, lit.e) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă derularea contractului de supervizare a lucrărilor ce fac obiectul contractului de finanțare nr. 121961 din 22.06.2011 privind “Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice” în două etape, astfel:

ETAPA I: de la data semnării contractului / emiterii ordinului de începere a serviciilor pana la data de finalizare a contractului de finanțare cu AM POS Mediu in cadrul POS Mediu Axa 3;

ETAPA II: de la data de finalizare a contractului de finanțare cu AM POS Mediu in cadrul POS Mediu Axa 3 si data de finalizare a Perioadei de Notificare a Defectelor din cadrul contractelor de lucrări supervizate;

Art.2. Se aprobă suportarea costului etapei a II-a a contractului de supervizare din Bugetul local si/sau din alte surse legal constituite cu aceasta destinație.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională și Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Instituția Prefectului Bihor;

  • -  Primarul Municipiului Oradea;

  • -   S.C. Electrocentrale S.A.;

  • -   Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei municipiului Oradea;

  • -   Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea;

  • -   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor;

  • -  Se afișează pe pagina web a municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai Oradea, 18 decembrie 2012

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila


Nr. 765