Hotărârea nr. 76/2012

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al CS FC Bihor Oradea pentru anul 2012 şi a cotizaţiei anuale a Municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al CS FC Bihor Oradea pentru anul 2012 și a cotizației anuale a

Municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.17.701 din 06.02.2012 prin care Direcția Economică solicită aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al CS FC Bihor Oradea pentru anul 2012 precum și aprobarea acordării sumei de 1.000.000 lei pentru CS FC Bihor Oradea cu titlul de cotizație pentru anul 2012.

Clubul Sportiv „Fotbal Club Bihor Oradea” este organizat și funcționează în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, a Legii 69/2000 educației fizice și sportului, fiind structură sportivă de drept privat, având ca obiect de activitate susținerea sportului de performanță în domeniul fotbalului atât în municipiul Oradea cât și în județul Bihor.

O.G. nr. 130/2006 privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat și ale asociațiilor pe ramură de sport județene și ale municipiului București, reglementează criteriile și condițiile care trebuiesc îndeplinite cumulativ de către cluburile sportive de drept privat.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 36/ 27.01.2012 s-a aprobat finanțarea clubului cu suma de 300.000 lei, sumă care, reprezintă cotizație parțială pentru anul 2012. O dată cu aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli pentru anul 2012, se impune aprobarea de către consiliul local a alocării sumei de 1.000.000 lei reprezentând cotizația Clubului Sportiv FC Bihor Oradea pentru anul 2012 (sumă în care sunt incluși 300.000 lei).

În considerarea proiectului de hotărâre și a avizului comisiei de specialitate a Consiliului local,

Văzând dispozițiile art.36 alin.2 lit.a), b), d), alin.3 lit.c), alin.4 lit.a), alin. 6 lit. a) pct.6 și art.45 alin. 2 lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al CS FC Bihor Oradea pentru anul 2012, conform anexelor 1, 2, 2.1, 2.2 și 2.3 părți integrante din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă suplimentarea cotizației Municipiului Oradea pentru CS FC Bihor Oradea, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.36/27.01.2012 de la 300.000 lei, până la suma de 1.569.825 lei care reprezintă 50 % din valoarea totală a cotizației autorităților publice (Consiliul Local al Municipiului Oradea și Consiliul Județean Bihor) pe anul 2012.

Art.3. Suma alocată din bugetul local pentru anul 2012 este de 1.000.000 lei, din totalul cotizației de 1.569.825 lei. La finalul sezonului competițional 2011-2012, în funcție de rezultatele obținute și obiectivul stabilit pentru următorul sezon, suma alocată din bugetul local se va putea modifica până la nivelul cotizației datorate de municipalitate

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea și CS FC Bihor - Oradea .

Art.5. Prezenta hotărâre se comunica cu:

  • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -   Primarul Municipiului Oradea

  • -   Direcția Economică

  • -  CS FC Bihor - Oradea

- Se afișează pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 09 februarie 2012

Nr. 76


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 24 de voturi ,,pentru”, 1 vot ,,abținere”.

Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local 76/2012

1. FUNDAMENTAREA INDICATORILOR PRIVIND VENITURILE

PENTRU ANUL 2012

A. Venituri proprii:

LEI

NR.

CRT.

DENUMIREA INDICATORILOR

VALOAREA PROPUSA (RON)

FUNDAMENTAREA INDICATORILOR

1

VENITURI DIN VÂNZAREA

BILETELOR

50,000

- retur campionat 2011/2012 și

tur campionat 2012/2013

2

VENITURI DIN RECLAMASI PUBLICITATE - estimari 2012

1,500

- diverse societăți comerciale

3

VENITURI DIN SPONSORIZARI

- estimări 2012

7,000

- diverse societăți comerciale

4

Drepturi TV

160,000

- televiziuni sportive

5

Contributie CS Liberty

1,651,200

- cotizație

6

VENITURI DIN TRANSFERUL JUCATORILOR

-cluburi cesionare

TOTAL

1,869,700

B. Cotizații ale membrilor fondatori:

LEI

Cotizatii C.J.B si PMO 2012

3,139,649

TOTAL COTIZAȚII

TOTAL VENITURI (A+B):   |  5,009,349

2. FUNDAMENTARE CHELTUIELI GENERALE ANUL 2012

CHELTUIELI:


5,009,349 LEI

1.CHELTUIELI PENTRU CCJ

320,920

(anexa 1)

2.CHELTUIELI ECHIPA I-Liga a II-a

2,964,052

(anexa 2)

3.CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

1,724,377

(anexa 3)

LEI

LEI

LEI

VENITURI (anexa 1):

5,009,349 LEI

FUNDAMENTAREA INDICATORILOR PRIVIND CHELTUIELILE

PENTRU C.C.J. PE ANUL 2012

Cheltuieli materiale:

Denumirea indicatorilor și fundamentarea acestora

LEI

1. Cheltuieli chirie baza de antrenament

144,000.00

1.1. Chirie baza de antrenament 12000 lei x 12 luni

144,000.00

2. Cheltuieli privind transportul

86,400.00

2.1. Transport echipele de juniori 7200 lei x 12 luni

86,400.00

3. Cheltuieli privind inchirierea de bunuri si/sau servicii (total)

15,000.00

3.1. Serviciul de ambulanta

15,000.00

4. Cheltuieli reprezentand taxe de participare la actiuni sportive

3,000.00

4.1. Taxe către FRF și AJF echipele de juniori: vize, penalități, taxe transfer,taxe

3,000.00

inssrieee

5. Alte cheltuieli

72,520.00

5.1. Cheltuieli cu arbitrajul la meciurile oficiale

26,000.00

5.2. Cheltuieli privind calificarea la turneele zonale sau finale

10,000.00

5.3. Cheltuieli de cantonament

10,000.00

5.4. Cheltuieli de masa 40 pachete x12 lei x 24 meciuri

11,520.00

5.5. Cheltuieli cu achizitionarea de echipamente sportive

5,000.00

5.6. Alte cheltuieli

10,000.00

TOTAL GENERAL CENTRUL DE COPII SI JUNIORI 2012

320,920

FUNDAMENTAREA INDICATORILOR PRIVIND CHELTUIELILE PENTRU ECHIPA DE SENIORI - LIGA a Il-a PE ANUL 2012

Cheltuieli materiale:

Denumirea indicatorilor și fundamentarea acestora

LEI

1. Cheltuieli privind cantonamentele efectuate (total)

216,000.00

1.1 Cantonament fizic de pregatire de iarna a echipei de seniori Liga a II-a

108,000.00

1.2. Cantonament de vară echipa seniori Liga a II-a:

108,000.00

2. Cheltuieli privind masa, meciurile oficiale, cazare (total)

348,000.00

2.1. Cheltuieli cu meciurile oficiale disputate acasa

215,000.00

2.1.1 Cheltuieli cu arbitrajul la meciurile oficiale, Liga a II-a: 15 meciuri x 9.500 lei

142,500.00

2.1.2 Cheltuieli cu Serviciul de ambulanta: 15 meciuri x 1.200 lei

18,000.00

2.1.3. Cheltuieli cu Serviciul de paza: 15 meciuri x 2.300 lei

34,500.00

2.1.4 Cheltuieli cu semicantonamente: 2 x 10.000 lei

20,000.00

2.2. Cheltuieli cu meciurile oficiale disputate in deplasare

133,000.00

2.2.1. Cheltuieli cu cazare si masa: 14 meciuri x 6.000 lei

84,000.00

2.2.2 Cheltuieli transport 14 meciuri x 3.500 lei

49,000.00

3. Cheltuieli privind masa

156,000.00

3.1. Masa sportivi: 13.000 x12 luni

156,000.00

4. Cheltuieli privind cazarea (total)

146,160.00

4.1. Chirii apartamente sportivi: 2.600 eurx 12 luni x 4,30 lei

134,160.00

4.2.Cazare sportivi în probe de joc: 1.000 lei x 12 luni

12,000.00

5. Cheltuieli privind transportul (total)

10,000.00

5.1. Transport echipa de seniori Liga a II-a cu autocarul la meciurile amicale,

10,000.00

cantonament, actiuni in judet, stadion antrenamente

6. Cheltuieli pentru achizitii de medicamente si sustinatoare de efore

35,000.00

6.1.Cheltuieli pentru achizitii de medicamente

15,000.00

6.2 Cheltuieli pentru achizitii de sustinatoare de efort

20,000.00

7. Cheltuieli reprezentand taxe de participare la actiuni sportive

35,000.00

7.1. Taxe către Federația Romană de Fotbal, taxe legitimare, vize anuale, penalitati spot

35,000.00

8. Cheltuieli contracte sportivi si staff tehnic

1,915,392.00

8.1. Cheltuieli contracte sportivi si staff 32.000 eurx12 luni x 4,3 lei/eur

1,651,200.00

8.2.Cheltuieli impozite contracte sportivi si staff

264,192.00

9. Alte cheltuieli

102,500.00

9.1. Cheltuieli pentru procurarea de carti, publicatii, casete video cu meciuri

3,500.00

9.2.Servicii medicale

5,000.00

9.3. Cheltuieli apa potabila

14,000.00

9.4. Cheltuieli pentru echipament sportiv

80,000.00

TOTAL GENERAL ECHIPA DE SENIORI LIGA A II-A 2012

2,964,052

FUNDAMENTAREA INDICATORILOR PRIVIND CHELTUIELILE ADMINISTRATIVE PENTRU ANUL 2012,

A. Cheltuieli materiale:

Denumirea indicatorilor și fundamentarea acestora

LEI

1. Cheltuieli privind inchirierea de bunuri si/sau servicii (total)

61,752.00

1.1. Prestări de servicii

61,752.00

- servicii de consultanță juridică: 1.856 lei/lună x 12 luni

22,272.00

- servicii de consultanță economică:3.290 lei/lună x 12 luni

39,480.00

2. Alte cheltuieli

241,212.00

2.1. Telefonie fixa, mobila, internet :2.000 lei/lună

24,000.00

2.2. Birotică: 250 lei/lună

3,000.00

2.3. Chirie sediu +stadion 2.801 lei/luna x 12 luni

33,612.00

2,4. Utilitati:2800 lei/luna

33,600.00

2.5. Deplasari loturi nationale, delegatii: 2000lei/luna

24,000.00

2.6. Organizare activitate de marketing si reprezentare media:1000 lei/luna

12,000.00

2.7 Intretinere site: 500 lei/luna

6,000.00

2.8 TVA de plata

65,000.00

2.9. Alte cheltuieli

40,000.00

TOTAL CHELTUIELI MATERIALE:

302,964.00

B. Cheltuieli de personal:

Denumirea indicatorilor și fundamentarea acestora

LEI

Cheltuieli de personal pentru 2012:

444,000.00

37,000.00


Cheltuieli de personal pentru o lună:

C. Cheltuieli privind insolventa

Rate lunare conform planului de insolventa: 81.451,07 lei x12 luni

977,412.84

TOTAL GENERAL ADMINISTRATIV 2012

1,724,377