Hotărârea nr. 751/2012

privind aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a suprafeţelor de 48.225 şi 26.526 mp teren identificat cu nr. cadastral 175988 şi 175992 Oradea, situat în Parcul Industrial Euro Business Parc Oradea 2, strada Ogorului

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a suprafețelor de

48.225 și 26.526 mp teren identificat cu nr. cadastral 175988 și 175992 Oradea, situat în Parcul Industrial

Euro Business Parc Oradea 2, strada Ogorului

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 63722 din data de 20.11.2012, prin care Administrația Imobiliară Oradea, propune aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a suprafețelor de 48.225 și 26.526 mp teren identificat cu nr. cadastral 175988 și 175992 Oradea, în vederea predării a șase parcele către societățile beneficiare a hotărârii de adjudecare a procedurii de licitație nr. 281 din 19.09.2012, din Parcul Industrial Euro Business Parc Oradea II,

Conform CF 175988 și 175992 Oradea terenul identificat cu nr. cadastrale 175988 și 175992, este proprietate publică a

Municipiului Oradea,

În vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii Consiliului Local nr. 126/29.02.2012, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Amenajare și asigurare cu utilități și funcțiuni Parc Industrial Euro Business Parc Oradea II, prin Planul de amplasament și delimitare a bunului imobil întocmit de dl topograf Moldovan Radu se propune dezmembrarea suprafeței de 48.225 mp teren în 14 loturi destinate amenajării unui drum și de parcele pe care se vor edifica construcții administrative și industriale,

Având în vedere Legea nr. 7/1996, republicată, privind cadastrul și publicitatea imobiliară,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului local,

În temeiul art.36 alin. (2) lit.c), alin. (5) lit. a) art.45 alin. (3) și art. 123 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a suprafeței de 48.225 mp., teren identificat cu nr. cadastral 175988 Oradea, astfel:

Nr.

cadastral desmem brat

CFîn care

este înscris nr.

cadasral

Suprafața înscrisă în CF

- mp -

Nr. Cadastral nou constituit

Suprafața nr. Cadastral nou constituit - mp -

Observații

175988

175988 Oradea

48.225

LOT1

21.155

Teren pentru construcții

LOT 2

27.070

Teren pentru construcții

TOTAL

48.225

Art.2. Se aprobă înscrierea în evidențele de Publicitate Imobiliară, prin deschiderea a două coli de Carte Funciară, pentru nr. cadastrale reprezentând Lot-urile 1 și 2, constituite conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului aprobat la art. 1 din prezenta hotărâre, teren proprietatea publică a Municipiului Oradea cu destinația de “Teren pentru construcții” .

Art.3. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a suprafeței de 26.526 mp., teren identificat cu nr. cadastral 175988 Oradea, astfel:

Nr. cadastral desmem brat

CFîn care este înscris nr. cadastral

Suprafața înscrisă în CF

- mp -

Nr. Cadastral nou constituit

Suprafața nr. Cadastral nou constituit - mp -

Observații

175992

175992 Oradea

26.526

LOT1

4.665

Teren pentru construcții

LOT 2

4.918

Teren pentru construcții

LOT 3

5.011

Teren pentru construcții

LOT 4

5.185

Teren pentru construcții

LOT 5

6.747

Teren pentru construcții

Total

26.526

Art. 4. Se aprobă înscrierea în evidențele de Publicitate Imobiliară, prin deschiderea a cinci coli de Carte Funciară, pentru nr. cadastrale reprezentând Lot-urile 1 - 5, constituite conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului aprobat la art. 3 din prezenta hotărâre, teren proprietatea publică a Municipiului Oradea cu destinația de “Teren pentru construcții.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea, Primăria Oradea și S.C. Eurobusiness Parc S.R.L.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor;

•   Primarul Municipiului Oradea

  • •   Serviciul Evidență Patrimoniu-delegări de gestiune

  • •   Administrația Imobiliară Oradea

•   Serviciul Terenuri

•   Serviciul Cadastru

•   Serviciul Financiar Contabil

•  S.C.EurobusinessParcS.R.L

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Dan Octavian

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 22 noiembrie 2012

Nr. 751

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”