Hotărârea nr. 742/2012

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 581 mp teren cu construcţii situat în Oradea str. Clujului, nr.274/F şi aprobarea vânzării fără licitaţie publică în favoarea d-lor Şulea Teodor şi Şulea Maria a terenului înscris în CF nr. 32028 Oradea, identificat cu nr.topo.7675/7, în cotă de 581/27114 mp.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 581 mp teren cu construcții situat în Oradea str. Clujului, nr.274/F și aprobarea vânzării fără licitație publică în favoarea d-lor Șulea Teodor și Șulea Maria a terenului înscris în CF nr. 32028 Oradea, identificat cu nr.topo.7675/7, în cotă de 581/27114 mp.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 63802 din data de 21.11.2012 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea, aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu suprafața de 581 mp constituit din nr. topo. 7675/7, înscris în CF nr. 32028 Oradea și obținerea acordului de principiu a Consiliului Local al Municipiului Oradea, pentru vânzarea fără licitație publică a cotei de 581/25254 mp teren,

În conformitate cu coala funciară nr.32028 Oradea, pe terenul intravilan identificat cu nr.topo.7675/7, în suprafață de 27114 mp care aparține Municipiului Oradea, sunt edificate 17 case și anexe, alături de care se află și construcțiile edificate de către fam. menționată, construcții care nu sunt înscrise în evidențele de carte funciară, pentru care aceștia achită impozit pe clădiri la Direcția Finanțe Publice din cadrul Primăriei Municipiului Oradea,

Conform planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate întocmit de către dl. topograf Buzle Călin, imobilul situat pe Str. Clujului, nr.274/F, se compune din casă de locuit și anexe cu suprafața construită de 159 mp și cota de 581/27114 mp teren care constituie proprietatea Municipiului Oradea. Pentru suprafața de 581 mp teren solicitanții, achită taxa utilizare teren,

Ținând cont de prevederile legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr.322/2012, privind unele măsuri pentru reglementarea situației juridice a terenurilor din domeniul public și privat, terenuri situate în Oradea, Cartierul Eminescu - zona străzilor Cap. Musat, Tileagdului, Leningradului și Aleșdului, precum și Hotărârea Consiliului Local nr.758 din 27.10.2005, modificată prin hotărîrea Consiliului Local nr.448/28.06.2007, privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Oradea ;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. c), alin. (5) lit. b), art.45 alin.(3) și art.123 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobi

ului în suprafață de 581 mp, astfel :

Nr. Topo din care se constituie nr.

Cadastral

Nr. CF în care este înscris Nr.

Topo

Suprafața nr. topo

- mp-

Suprafața ce se dezlipește și se constituie în nr. cadastral -mp-

Mențiuni

7675/7

32028 Oradea

27114

581

Municipiul Oradea asupra cotei de 581/27114 mp teren proprietate privată. Șulea Teodor și Șulea Maria asupra construcțiilor

TOTAL

581

Art.2. Se aproba înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de carte funciară a imobilului identificat la art.1 din prezenta hotărâre, reprezentând teren în suprafață de 581 mp constituit din nr. topo 7675/7 înscris în CF 32028 Oradea ca proprietate privată a Municipiului Oradea.


Art.3. Se aprobă vânzarea directă la prețul de 8 Euro/mp ( fără TVA), conform raportului de evaluare întocmit de SC IT Business Management - Timișoara, a suprafeței de 581 mp teren, constituit într-un nou nr. cadastral conform art. 1 din prezenta hotărâre, în favoarea d-lor Șulea Teodor și Șulea Maria.

Art.4. Se aprobă încheierea contractului de vânzare - cumpărare cu beneficiarii - conform modelului anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Prețul stabilit la art.3 va fi aplicat tranzacției aprobate în cursul anului 2012 și se va achita la cursul leu/euro din ziua emiterii facturii fiscale .

Art.6. Prețul se va achita de către cumpărător astfel: 20% la data autentificării contractului de vânzare - cumpărare iar restul de 80% în maximum 3 ani, în rate egale lunare până în data de 10 a lunii următoare pentru luna expirată.

Art.7. Sumele aflate în sold la sfârșitul anului se indexează cu indicele de inflație prognozat aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local, urmând a se regulariza anul următor conform indicelui de inflație real comunicat de Institutul Național de Statistică. Baza de calcul a indexării fiind luna decembrie a anului în care se încheie contractul de vânzare-cumpărare.

Art.8. Diferența de indexare, dintre indicele de inflație prognozat și cel real stabilit de către Institutul Național de statistică, rezultată în plus sau minus, se va achita sau compensa în luna ianuarie a anului în curs pentru anul expirat având scadența la 10 februarie a anului în curs.

Art.9. În caz de neplată a ratei la termenul arătat mai sus, se vor percepe majorări de întârziere în cuantumul legal stabilit pentru creanțele fiscale.

Art.10. Solicitanții pot beneficia de prețul și modalitatea de plată aprobate prin prezenta hotărâre în condițiile în care au achitat la zi tarifele stabilite prin convenția de utilizare a terenului încheiată cu Administrația Imobiliară Oradea și nu au datorii restante față de Bugetul Local.

Art.11. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.12. Prezenta hotărâre se comunică cu :

-   Primarul Municipiului Oradea;

 • -    Instituția Prefectului Județului Bihor;

 • -   Administrația Imobiliară Oradea;

 • -   Serviciul Terenuri;

- Serviciul Financiar Contabil;

- Șulea Teodor și Șulea Maria prin grija Serviciului Terenuri din cadrul A.I.O

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Dan Octavian

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 22 noiembrie 2012

Nr. 742

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”

Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 742/ 2012

CONTRACT DE VÂNZARE - CUMPĂRARE

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • 1. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA prin Administrația Imobiliară

Oradea, cu sediul în mun.Oradea, Pța Uniri, nr.1, județul Bihor, identificată prin CIF RO 23627620, reprezentată legal prin DIRECTOR GENERAL BELTECHI CRISTIAN-MARCEL, domiciliat în _____________, _____________ județul Bihor, identificat cu CI seria ____ nr.

_________ eliberată de SPCLEP Oradea la data de _________, CNP _______________________, ȘEF BIROU JURIDIC ROȘAN MARIOARA, domiciliată în mun.Oradea, str.____________, nr.___, județul Bihor, identificată cu CI seria XH

nr.________ eliberată de SPCLEP Oradea la data de _________, CNP

________________ și UNGUR ADRIANA GEORGINA CNP _______________ domiciliată în _________, str. ________ , nr. ______ , bl. ___ , _____ , județul Bihor,

identificată cu CI ______seria XH _______nr. __________ eliberată de SPCLEP Oradea la

data de ____________, Șef Serviciu Financiar Contabil , în calitate de VÂNZĂTOR, pe de o

parte, și

 • 2. SULEA TEODOR ȘI ȘULEA MARIA , cu domiciliul în Oradea, Str.Clujului,

nr.274/F, având CNP ___________________ și CNP ________________ în calitate de

CUMPĂRĂTOR, pe de altă parte.

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2.1. Vânzătorul vinde proprietatea imobiliară, reprezentând teren intravilan în suprafață de 396 mp situat în Oradea, str.Clujului, nr.274/F, județul Bihor, cu nr.cadastral ____________ înscris în CF _______________ Oradea. Terenul este liber de sarcini , procese și privilegii Conform Extrasului de carte funciara pentru autentificare nr. _______ și

________ din ___________.

Art. 2.2. Vânzătorul transmite și vinde Cumpărătorului, iar Cumpărătorul preia și achiziționează de la Vânzător dreptul de proprietate asupra proprietatii imobiliare descrise mai sus.

Art. 2.3. Vânzarea proprietatii imobiliare menționate la art 2.1. a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. _______ din ____________ .

 • III. PREȚUL ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

Art.3.1. Prețul de vânzare al proprietății imobiliare, reprezentând în natură teren intravilan este________________ plus TVA, reprezentând contravaloarea a 4650 EURO

(5766 EURO cu TVA inclus), la cursul leu/euro din________________, aprobat prin

Hotărârea Consiliului Local nr. _______ din ______________.

Art. 3.2. (1) Contravaloarea proprietatii imobiliare se va achita astfel :

 • -  20% din valoarea facturată, se achită la data autentificării contractului de vânzare - cumpărare;

 • -  restul de 80 % se achită în rate lunare, pe o perioadă de 3(trei) ani având scadența data de 10 a lunii următoare pentru luna expirată;

 • -   sumele aflate în sold la sfârșitul anului se indexează cu indicele de inflație prognozat aprobat prin Hotarare a Consiliului Local, urmand a se regulariza anul urmator conform indicelui de inflatie real comunicat de Institutul National de Statistica;

 • -  Diferenta de indexare, dintre indicele de inflatie prognozat si cel real stabilit de catre Institutul National de statistica, rezultata in plus sau minus, se va achita sau compensa in luna ianuarie a anului în curs pentru anul expirat având scadenta la 10 februarie a anului în curs.

- Baza de indexare este luna decembrie a anului în care se emite factura.

 • (2) Plata se face în LEI la cursul de schimb LEU/EURO comunicat de BNR la data emiterii facturii.

 • (3) La data autentificării contractului de vânzare-cumpărare, se va întocmi de către vânzător factura fiscală care va cuprinde valoarea prețului de vânzare inclusiv TVA.

 • (4)  Cumpărătorul poate efectua plăți înainte de termenul scadent al ratelor după înștiințarea prelabilă a Vânzătorului efectuată prin una din modalitățile prevăzute de lege în acest sens.

Art. 3.3. Plata se va efectua prin ordin de plată emis de Cumpărător în contul Vânzătoarei înscris pe factura fiscală sau la casieria Administrației Imobiliare Oradea.

Art. 3.4. Executarea cu întârziere a obligațiilor de plată conduce la calcularea de majorări de întârziere în cuantum legal stabilit pentru creanțe fiscale .

IV. DARE - LUARE ÎN PRIMIRE/ RISCURI

Art. 4.1 (1) Dreptul de proprietate, cât și posesia asupra proprietatii imobiliare mai sus menționate, se transferă de la Vânzător la Cumpărătorul la data autentificării contractului de vanzare cumprare.

(2) Din ziua transferului dreptului de proprietate, sarcinile și riscurile trec asupra Cumpărătoruli, cu obligația acestuia de a înregistra dreptul de proprietate asupra terenului în Cartea Funciară.

V. GARANȚII

Art. 5.1. Prezentul contract face garanția achitării integrale a prețului motiv pentru care Cumpărătorul se obligă să înscrie în Cartea Funciară ipoteca pentru suma de 4650 Euro plus TVA.

VI. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Părțile contractante se obligă reciproc să transmită toate obligațiile și drepturile rezultând din acest contract asupra succesorilor de drept.

Obligațiile CUMPĂRĂTORULUI

Art. 6.1. Cumpărătorul se obligă să dea toate declarațiile, să întocmească și să depună toate documentele care sunt necesare pentru înregistrarea prezentului contract în Cartea Funciară.

Art. 6.2. Cumpărătorul se obligă să achite prețul proprietatii imobiliare stabilit la art.3.1, în condițiile și la termenele menționate la art. 3.2.(1).

Art. 6.3. De la data transferului dreptului de proprietate, cumpărătorul datorează impozitul pe teren, stabilit și calculat în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 6.4. Cumpărătorul se obligă să declarare imobilul în vederea stabilirii obligațiilor fiscale. Responsabilitatea declarării imobilului în vederea stabilirii obligațiilor fiscale revine în totalitate Cumpărătorului, inclusiv pentru virarea acestora în termen conform legislației în vigoare.

Art. 6.5. Cumpărătorul se obligă să achite, în condițiile legii, toate obligațiile fiscale care decurg din transferul dreptului de proprietate, în condițiile prevăzute de prezentul contract.

Art. 6.6. Cumpărătorul se obligă să suporte pe cheltuiala sa, taxele de întabulare, onorariul notarial, pe care le va achita la data autentificării prezentului contract.

Art. 6.7. Cumpărătorula se obligă să suporte taxele de înscriere și radiere a sarcinilor în Cartea Funciară.

Obligațiile VÂNZĂTORULUI

Art. 6.8. Vânzătorul se obligă să predea proprietatea imobiliară care face obiectul prezentului contract.

Art. 6.9. Vânzătorul se obligă să întocmească factura fiscală, privind valoarea prețului de vânzare a proprietății imobiliare, inclusiv T.V.A., la data autentificării prezentului contract de vânzare-cumpărare .

Art. 6.10. Vânzătorul garantează Cumpărătorul contra evicțiunii care rezultă din art. art. 1695 Cod civil și contra viciilor conform art.1707 Cod Civil referitor la dreptul de proprietate transferat care este efectiv și inatacabil.

VII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art. 7.1. Pentru nerespectarea totală sau parțială sau pentru executarea defectuoasă a clauzelor contractuale, partea vinovată se obligă să plătească daune-interese.

VIII. REZOLVIREA CONTRACTULUI

Art. 8.1. Prezentul contract se consideră rezolvit de plin drept fără a mai fi necesară punerea în întârziere și altă formalitate în situația în care Cumpărătorul nu achită contravaloarea proprietatii imobiliare în contul Vânzătorului, în termenul stabilit la Art. 3.2. alin. (1).

Transferul bancar se consideră dovedit la data creditării contului Vânzătorului.

Vânzătorul va notifica Cumpărătorul în scris în legătură cu rezolvirea de drept prevăzută de art. 8.1.

Art. 8.2. Rezolvirea de plin drept, dovedită exclusiv prin procedura de comunicare a notificării prevăzute la Art.8.1, conduce la radierea de îndată a dreptului de proprietate al Cumpărătorului din Cartea Funciară și restabilirea situatiei anterioare, in favoarea Vânzătorului, acesta urmand a se intabula din nou ca proprietar al terenului.

IX. FORȚA MAJORĂ

Art.9.1. Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă în condițiile legii, în cazul notificării scrise prealabile în termen de 3 zile de la apariția cazului de forță majoră.

X. LITIGII

Art. 10.1. Litigiile de orice fel care decurg din executarea prezentului contract se vor soluționa pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil litigiul va fi transmis spre soluționare instanței judecătorești de drept comun.

 • XI. COSTURI

Art. 11.1. Cumpărătorul suportă costurile redactării acestui document, cât și cele pentru înregistrarea acestui contract, inclusiv costurile legate de autentificare și efectuarea unor copii, cât și taxele privind transferul de proprietate imobiliară.

XII. DISPOZITII FINALE

Noi, părțile contractante împuternicim în mod expres Biroul Notarial care s-a ocupat de autentificarea prezentului contract, sa-l comunice la BCPI Bihor Oradea in vederea inscrierii sale in Cartea Funciara.

Redactat și autentificat în 6 exemplare de Biroul Notarului Public ______________

azi data autentificării ____________________

VÂNZĂTOR


CUMPĂRĂTOR