Hotărârea nr. 738/2012

privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a suprafeţei de 523.752 mp teren situat în Oradea în zona fostei halde de cenuşă a CET - ului, în favoarea Mănăstirii Sfintei Cruci din Oradea, în vederea amenajării pe acest teren a anexelor gospodăreşti ale mănăstirii

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a suprafeței de 523.752 mp teren situat în Oradea în zona fostei halde de cenușă a CET - ului, în favoarea Mănăstirii Sfintei Cruci din Oradea, în vederea amenajării pe acest teren a anexelor gospodărești ale mănăstirii

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 63711 din data de 20.11.2012, prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea transmiterii în folosință fără plată a suprafeței de 523.752 mp teren situat la fosta haldă de zgură a CET,

Ca urmare a Hotărârii Guvernului nr. 1.561 din 25.11.2008, prin care cota de 247.100 mp teren și clădiri cu suprafață construită de 2.967,2 mp, reprezentând magazii, șoproane și grajduri, a fost transmisă din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Culturii și Cultelor pentru Mănăstirea Sfintei Cruci Oradea în domeniul public al municipiului Oradea și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea, este necesară relocarea activităților desfășurate de mănăstire pe acest teren pe un alt amplasament,

Mănăstirea solicită utilizarea suprafeței de 523.752 mp teren la fosta haldă de zgură a CET pentru amenajarea anexelor gospodărești necesare mănăstirii,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), art. 45 alin. (3) și art. 124 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă transmiterea în folosință gratuită a suprafeței de 523.752 mp teren situat în Oradea zona fostei halde de zgură a CET, în favoarea Mănăstirii Sfintei Cruci Oradea, pentru amenajarea anexelor gospodărești ale Mănăstirii.

Art.2. Durata transmiterii în folosință este de 25 ani.

Art.3. Se aprobă încheierea Contractului de comodat conform anexei la prezenta hotărâre în vederea transmiterii terenului menționat la art.1, în folosința Mănăstirii Sfintei Cruci Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •   Instituția Prefectului Județului Bihor;

 • •   Primarul Municipiului Oradea;

 • •   Direcția Economică - Serviciul Evidenta patrimoniu -delegări de gestiune;

 • •   Administrația Imobiliară Oradea;

 • •   Serviciul Terenuri;

 • •   Serviciul Financiar Contabil;

 • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara;

 • •   Mănăstirea Sfintei Cruci Oradea prin grija Serviciului Terenuri din cadrul A.I.O.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Dan Octavian

Oradea, 22 noiembrie 2012

Nr. 738


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 738/2012

Consiliul Local al Municipiului Oradea

Administratia Imobiliara Oradea

Nr._____ din ____________

CON TRACT DE CO MO DAT nr. ________

încheiat între :

 • 1) Consiliul Local al Municipiului Oradea prin Administrația Imobiliară Oradea reprezentată legal de Cristian Marcel Beltechi - Director General și Porsztner Bela Csaba - Director General adjunct, cont bancar RO51TREZ0765006XXX006941 deschis la Trezoreria Municipiului Oradea, cod fiscal RO23627620, cu sediul în Municipiul Oradea, Piața Unirii nr. 1, tel./fax. 0259/436276, în calitate de Comodant, pe de o parte

și

 • 2)          Mănăstirea Sfintei Cruci, cu sediul în Oradea, str. Făcliei nr. 24A, cont bancar RO78RNCB0032046482340001 deschis la B.C.R. Oradea , cod fiscal 5142022 reprezentată legal de Stavrofora Mina Bădilă - Maică Stareță, în calitate de comodatar.

În temeiul Legii nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala, actualizată și a Hotărârii Consiliului Local nr.____ / __________, părțile încheie prezentul contract prin care, de comun acord, stabilesc următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI.

 • 1.1. Proprietarul în calitate de comodant transmite în folosință gratuită comodatarului terenul în suprafața

totală de 523.752 mp. teren identificat conform Planului de situație întocmit de dl. topograf Jurcuț Ioan, pentru încheierea prezentului contract, conform Hotărârii Consiliului Local Nr. ______________.

 • 1.2. Terenul este destinat pentru desfășurarea activităților specifice gospodăriei anexă a Mănăstirei Sfintei

Cruci.

Obiectivul comodantului este desfășurarea activității de pășunat.

 • 1.3. Terenul dat în folosință gratuită este situat în Oradea pe sos. Borșului, și reprezintă zona utilizată de C.E.T. pentru depozitarea zgurei rezultată din procesul tehnologic.

2. DURATA

 • 2.1. Durata transmiterii în folosință gratuită este de 25 ani începând cu data de 01.12.2012.

 • 2.2. Contractul de comodat poate fi prelungit cu acordul părților.

3. EFECTE JURIDICE.

 • 3.1. În temeiul prezentului contract Comodatarul dobândește numai dreptul de folosință asupra terenului;

 • 3.2. Municipiul Oradea păstrează calitatea de proprietar asupra terenului;

3.3. Comodatarul nu poate oferi, iar proprietarul nu poate cere echivalentul în bani a valorii terenului care face obiectul prezentului contract.

4. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR.

 • 4.1. Comodatarul are obligația de a se îngrijii de conservarea terenului ca un bun proprietar;

 • 4.2. Comodatarul va întreține pe cheltuială proprie terenul dat în folosință gratuită ;

 • 4.3. Comodatarul va efectua pe cheltuiala proprie toate amenajările care se vor executa pe terenul dat în folosință gratuită ;

 • 4.4. Comodatarul va solicita Autorizație de construire, în cazul realizării unor construcții cu destinația de anexe agricole pe terenu transmis in folosință.

 • 4.5. Comodatarul are obligația să execute construcția în conformitate cu prevederile documentației de urbanism aprobate si Autorizației de construcție.

 • 4.6. Comodatarul are obligația să realizeze pe terenul atribuit urmatorul obiectiv :

Obietivul comodantului este: desfășurarea activității de pășunat și altor activități specifice gospodăriei anexă a Mănăstirei Sfintei Cruci.

 • 4.7. Comodatarul are obligația de a aduce la cunoștința proprietarului, orice intenție de modificare a folosinței bunului in totalitate sau în parte, cu cel puțin 30 zile înainte.

 • 4.8. Comodatarul nu poate ceda folosința terenului, gratuit sau oneros, unor terți.

 • 4.9. Comodatarul are obligația să înregistreze contractul de comodat în registrele de publicitate imobiliară (în evidențele de Carte Funciară), în termen de 30 zile calendaristice de la data semnării acestuia.

5. REZILIEREA CONTRACTULUI

 • 5.1. Prezentul contract încetează de plin drept, prin denunțare unilaterală de către comodant și fără intervenția instanței de judecată, în următoarele situații:

 • a) la expirarea duratei stabilite prin contract, dacă părțile nu convin în scris prelungirea acestuia, în condițiile

legii ;

 • b) la dispariția dintr-o cauză de forță majoră a terenului dat în folosință gratuită.

 • c) în cazul schimbării destinației pentru care a fost atribuit terenul,fără acordul prealabil al comodantului.

 • d) neîndeplinirea obligațiilor contractuale asumate prevăzute la cap. 4.

 • e) în cazul în care comodatarul nu respectă prevederile de la art. 4.6

 • f) total, sau parțial, in cazul în care interesul public (ex. măsuri de ecologizare, etc.) impune eliberarea terenului, comodatarul se va conforma la simpla notificare a comodantului, transmisă cu cel puțin 30 zile înainte.

 • 5.2. Prezentul contract încetează de plin drept, prin denunțare unilaterală de către comodatar și fără intervenția instanței de judecată, în situația renunțării comodatarului la teren .

 • 5.3. În orice situație de încetare a prezentului contract comodatarul are obligația de a preda terenul liber de

sarcini, în baza unui proces verbal de predare primire.

Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare , din care câte un exemplar pentru fiecare parte.

COMODANT                           COMODATAR