Hotărârea nr. 731/2012

Privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Joldoş Alin Claudiu şi soţia Joldoş Aurelia reprezentând suprafaţa de 39 mp teren identificat cu nr. cadastral 175518 înscris în C.F. 175518 Oradea situat în Oradea în zona str. Caişilor cu destinaţia de “drum public”

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind acceptarea ofertei de donație depusă de d-l Joldoș Alin Claudiu și soția Joldoș Aurelia reprezentând suprafața de 39 mp teren identificat cu nr. cadastral 175518 înscris în C.F. 175518 Oradea situat în Oradea în zona str. Caișilor cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 63547/20.11.2012 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 39 mp teren identificat cu nr. cadastral 175518 înscris în C.F. 175518 Oradea situat în Oradea str. Caișilor cu destinația de “drum public”

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr. 3302/25.10.2012 d-l Joldoș Alin Claudiu și soția Joldoș Aurelia donează Municipiului Oradea suprafața de 39 mp teren identificat cu nr. cadastral 175518 înscris în C.F. 175518 Oradea

Ținând cont de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată, Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, alin.(5) lit. „a”, art. 45 alin. (3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă oferta de donație depusă de d-l Joldoș Alin Claudiu și soția Joldoș Aurelia reprezentând suprafața de 39 mp teren identificat cu nr. cadastral 175518 înscris în C.F. 175518 Oradea condiționat de încheierea contractului de donație în formă autentică și de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art. 3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • ■   Primarul Municipiului Oradea

 • ■   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • ■   Instituția Arhitectului Șef

 • ■   Serviciul Evidenta Patrimoniu-Delegari de gestiune

 • ■   Direcția Tehnica - P.M.O

 • ■   Administrația Imobiliară Oradea

 • ■   Serviciul Terenuri

 • ■   A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

 • ■   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

 • ■  SC Compania de Apă SA

 • ■   Domnul Joldoș Alin Claudiu și soția Joldoș Aurelia prin grija A.I.O

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Dan Octavian


  Oradea, 22 noiembrie 2012

  Nr. 731


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila