Hotărârea nr. 718/2012

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe Pc 73, str. Locomotivei, nr. 2”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare termică bloc de locuințe Pc 73, str. Locomotivei, nr. 2”

Analizând Raportul de specialitate nr. 243593/20.11.2012 întocmit de Direcția Tehnică - Compartiment Eficiență Energetică prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea termică bloc de locuințe Pc 73, str. Locomotivei, nr. 2”.

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 243594/20.11.2012 privind necesitarea și oportunitatea realizării obiectivului de investiție „Reabilitare termica bloc de locuințe Pc 73, str. Locomotivei nr.2”,

Ținând cont de prevederile art. 44 al Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), d), alin. (4) lit. a) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14, art. 45 alin (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare termică bloc de locuințe Pc 73, str. Locomotivei, nr. 2” :

 • 1. Indicatori valorici

  • 1.1. valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. - total .......... 260.503,85 lei

din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A................................ 238.494,69 lei

 • 1.2. investiția specifica (C+M/aria utilă bloc) inclusiv T.V.A................. 0,325 lei/m2 (a.u.)

 • 2. Indicatori fizici

  • 2.1. durata de execuție a lucrărilor de intervenție .............................................................................................................3 luni

  • 2.2. durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor)..................3 ani

  • 2.3. durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică.........................................................................5,3 ani


 • 2.4. consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic ..............71,16 kWh/m2 (a.u.) an

 • 2.5. economia anuala de energie : 192.990 kWh/an , in tone echivalent petrol 15,81 tep

 • 2.6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2............................................. 39.638,00..kg CO2/an

 • 3. Eșalonarea investiției - total INV/C+M in lei

3.1. Anul 1 ............................................................................................................................ 260.503,85/238.494,69 lei.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică .

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •   Primarul municipiului Oradea

 • •   Direcția Tehnică

 • •   Direcția Economica

 • •   Compartimentul Eficiență Energetică

 • •   Asociațiile de proprietari implicate prin grija Direcției Tehnice

 • •   Direcția Juridică

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Dan Octavian


  Oradea, 22 noiembrie 2012

  Nr. 718


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila