Hotărârea nr. 717/2012

Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie ,, Reabilitare termică bloc de locuinţe P3, str. Cazaban, nr. 8”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiție ,, Reabilitare termică bloc de locuințe P3, str. Cazaban, nr. 8”

Analizând Raportul de specialitate nr. 243408 din 20.11.2012 întocmit de Direcția Tehnică -Compartiment Eficienta Energetica prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitarea termică bloc de locuințe P 3, str. Cazaban, nr. 8”,

Luând în considerare Nota de Fundamentare nr. 243409/20.11.2012, privind necesitatea si oportunitatea realizării obiectivului de investiție: ,,Reabilitare termică bloc de locuințe P 3, str. Cazaban,nr.8”,

Ținând seama de prevederile art. 44 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), d), alin. (4) lit. a) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14, art. 45 alin (2) lit. a) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.I. Se aprobă indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare termică bloc de locuințe P 3, str. Cazaban, nr. 8” :

 • 1. Indicatori valorici

  • 1.1. valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. - total .......... 438.422,50 lei

din care: construcții - montaj (C + M) inclusiv T.V.A................................ 405.541,43 lei

 • 1.2. investiția specifică (C+M/aria utilă bloc) inclusiv T.V.A..................... 0,268 lei/m2 (a.u.)

 • 2. Indicatori fizici

  • 2.1. durata de execuție a lucrărilor de intervenție .....................................3 luni

  • 2.2.  durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea

lucrărilor)....................................................................................................3 ani

 • 2.3. durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică........4,9 ani

 • 2.4. consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat

termic..................................................................77,41 kWh/m2 (a.u.) an

 • 2.5. economiaanuala de energie : .....355.375 kWh/an , intone echivalent petrol 29, 1 1 tep

 • 2.6. reducereaanualaaemisiilorde gaze cu efect de seraechivalentCO2...............72.897,41 kg CO2/an

 • 3. Eșalonarea investiției - total INV/C+M in lei

  • 3.1. Anul 1 ..................................................................... 438.422,50/405.541,43 lei.

Art.II. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică.

Art.III. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •  Primarul municipiului Oradea

 • •  Direcția Tehnică

 • •  Direcția Economica

 • •  Compartimentul Eficiență Energetică

 • •   Asociațiile de proprietari implicate prin grija Direcției Tehnice

 • •   Direcția Juridică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Dan Octavian Oradea, 22 noiembrie 2012

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr. 717