Hotărârea nr. 699/2012

Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termica bloc de locuinţe Pb 9, str. Sf. Apostol Andrei, nr. 105”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privindaprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare termica bloc de locuințe Pb 9, str. Sf. Apostol Andrei, nr. 105”

Analizând Raportul de specialitate nr. 243721 din 20.11.2012 întocmit de Direcția Tehnică - Compartiment Eficienta Energetică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,, Reabilitarea termica bloc de locuințe Pb 9, str. Sf. Apostol Andrei,nr.105”

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 243728/20.11.2012 privind necesitarea și oportunitatea realizării obiectivului de investiție ,,Reabilitare termică bloc de locuințe Pb 9 str. Sf. Apostol Andrei nr. 105”

Ținând cont de prevederile art. 44 al Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), d), alin. (4) lit. a) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14, art. 45 alin (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico- economici pentru obiectivul de investitie ,,Reabilitare termica bloc de locuinte Pb 9, str. Sf. Apostol Andrei,nr.105”

 • 1. Indicatori valorici

  • 1.1. valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. - total.......... 465.778,23 lei

din care: constructii-montaj (C + M) inclusiv T.V.A................................ 428.076,42 lei

 • 1.2. investitia specifica (C+M/aria utila bloc)inclusivT.V.A.................0,280miilei/m2(a.u.)

 • 2. Indicatori fizici

  • 2.1. duratadeexecutiealucrarilordeinterventie.....................................3luni

  • 2.2.   durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie (ani de la data receptiei la terminarea

lucrarilor)....................................................................................................3ani

 • 2.3. durata de recuperare a investitiei, inconditii deeficientaeconomica........5,5ani

 • 2.4. consumulanualspecificdeenergiepentruincalzirecorespunzatorbloculuiizolat

termic..................................................................71,50 kWh/m2 (a.u.) an

 • 2.5. economia anuală de energie : .....339.082 kWh/an , in tone echivalent petrol 27,77 tep

 • 2.6. reducereaanualaaemisiilordegazecuefectdeseraechivalentCO2..........69.543,02 kg CO2/an

 • 3. Esalonarea investitiei - total INV/C+M in lei

  • 3.1. Anul 1 ..................................................................... 465.778,23/428.076,42 lei.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •   Primarul municipiului Oradea

 • •   Direcția Tehnică

 • •   Direcția Economica

 • •   Compartimentul Eficienta Energetica

 • •   Asociațiile de proprietari implicate, prin grija Direcției Tehnice

 • •   Directia Juridică

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Dan Octavian


  Oradea, 22 noiembrie 2012

  Nr. 699


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila