Hotărârea nr. 694/2012

Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie ,,Reabilitare termică bloc de locuinţe C 10/B, str. Italiana, nr. 23”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare termică bloc de locuințe C 10, str. Italiana, nr. 23/B”

Analizând Raportul de specialitate nr. 243744 din 20.11.2012 întocmit de Direcția Tehnică - Compartiment Eficiență Energetică prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitarea termică bloc de locuințe C 10, str. Italiana, nr. 23/B”

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 243745/20.11.2012 privind necesitarea și oportunitatea realizării obiectivului de investiție ,,Reabilitare termică bloc de locuințe C 10, str. Italiană nr. 23/B”.

Ținând cont de prevederile art. 44 al Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările

ulterioare,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), d), alin. (4) lit. a) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14, art. 45 alin (2) lit. a) din Legea nr.

215/2001, privind administrația publică locală, republicată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitie ,,Reabilitare termică bloc de locuințe C 10, str. Italiană, nr. 23/B”, după cum urmează:

 • 1. Indicatori valorici

  • 1.1. valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. - total.......... 410.208,13 lei

din care: constructii-montaj (C + M) inclusiv T.V.A................................ 380.362,98 lei

1.2.investitiaspecifica(C+M/ariautila bloc)inclusivT.V.A.................0,316miilei/m2(a.u.)

 • 2. Indicatori fizici

  • 2.1. durata de executie a lucrarilor de interventie .....................................3 luni

  • 2.2.   durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie (ani de la data receptiei la terminarea

lucrarilor)....................................................................................................3 ani

 • 2.3. durata de recuperare a investitiei, in conditii de eficienta economica........5,6 ani

 • 2.4. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat

termic..................................................................73,07 kWh/m2 (a.u.) an

 • 2.5. economia anuala de energie : 295.954 kWh/an , intoneechivalentpetrol24,24tep

 • 2.6. reducereaanualaaemisiilorde gazecu efect de seraechivalentCO2..... 60.668,71 kg CO2/an

 • 3. Esalonarea investitiei - total INV/C+M in lei

3.1. Anul 1 ..................................................................... 410.208,13/380.362,98 lei.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •   Primarul municipiului Oradea

 • •   Direcția Tehnică

 • •   Direcția Economica

 • •   Compartimentul Eficienta Energetica

 • •   Asociațiile de proprietari implicate, prin grija Direcției Tehnice

 • •   Directia Juridică

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Dan Octavian


  Oradea, 22 noiembrie 2012

  Nr. 694


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”