Hotărârea nr. 686/2012

Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie ,,Reabilitare termică bloc de locuinţe Pc 11, str. Lăpuşului, nr. 7”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare termică bloc de locuințe Pc 11, str. Lăpușului, nr. 7”

Analizând Raportul de specialitate nr. 243489 din 20.11.2012 întocmit de către Direcția Tehnică - Compartiment Eficiență Energetica prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea termică bloc de locuințe Pc 11, str. Lăpușului, nr. 7”.

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 243497/20.11.2012 privind necesitarea și oportunitatea realizării obiectivului de investiție ,,Reabilitare termica bloc de locuințe Pc 11 , str. Lăpușului, nr. 7”.

Ținând cont de prevederile art. 44 al Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), d), alin. (4) lit. a) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14, art. 45 alin (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico- economici pentru obiectivul de investitie ,,Reabilitare termica bloc de locuinte Pc 11, str.Lapusului, nr. 7”, după cum urmează:

 • 1. Indicatori valorici

  • 1.1. valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. - total.......... 239.591,38 lei

din care: constructii-montaj (C + M) inclusiv T.V.A................................ 218.860,10 lei

1.2.investitiaspecifica(C+M/ariautila bloc)inclusivT.V.A.................0,285miilei/m2(a.u.)

 • 2. Indicatori fizici

  • 2.1. durata de executie a lucrarilor de interventie .....................................3 luni

  • 2.2.   durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie (ani de la data receptiei la terminarea

lucrarilor)....................................................................................................3 ani

 • 2.3. durata de recuperare a investitiei, in conditii de eficienta economica........4,9 ani

 • 2.4. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat

termic..................................................................71,16 kWh/m2 (a.u.) an

 • 2.5. economia anuala de energie : 192.990 kWh/an , in tone echivalent petrol 15,81 tep

 • 2.6. reducereaanualaaemisiilorde gazecu efect de seraechivalentCO2..... 39.638,00 kg CO2/an

 • 3. Esalonarea investitiei - total INV/C+M in lei

3.1. Anul 1 ..................................................................... 239.591,38/218.860,10 lei.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •   Primarul municipiului Oradea

 • •   Direcția Tehnică

 • •   Direcția Economica

 • •   Compartimentul Eficienta Energetica

 • •   Asociațiile de proprietari implicate, prin grija Direcției Tehnice

 • •   Directia Juridica

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Dan Octavian


  Oradea, 22 noiembrie 2012

  Nr. 686


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila