Hotărârea nr. 673/2012

privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate şi curse regulate speciale aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 720/31.10.2011

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind modificarea și completarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate și curse regulate speciale aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 720/31.10.2011

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 180665 din 09.10.2012 prin care Direcția Tehnică propune Consiliului Local al municipiului Oradea, modificarea art. 3, art. 47 și art. 49 din cadrul Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate și curse regulate speciale, aprobat Hotărârea Consiliului Local nr.720/2011 precum și completarea regulamentului cu articole noi ce vor reglementa cardurile electronice și suprataxa,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 720/31.10.2011 privind aprobarea modalității de atribuire a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiului Oradea, a Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate și curse regulate speciale și a Caietului de sarcini al serviciului de transport public local prin curse regulate în municipiul Oradea;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 92/2007 privind transportul public local, cu completările și modificările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 272 din 12 decembrie 2007, pentru aprobarea Normelor-cadru privind

stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;

În baza prevederilor O.G nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor;

Luând în considerare Ordinul nr. 353 din 23 noiembrie 2007, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d), alin.(6) lit. a) pct. 14 și ale art. 45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă modificarea și completarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate și curse regulate speciale aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.720/2011, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri se actualizează Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate și curse regulate speciale aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 720/2011, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Primarul municipiului Oradea

 • •   Instituția prefectului județului Bihor

 • •   Direcția Tehnică

 • •   Direcția Economică

 • •   Oradea Transport Local S. A.

 • •   Se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Dan Octavian

Oradea, 22 noiembrie 2012

Nr. 673


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR,

MUNICIPIUL ORADEA

Operator de transport autorizat

Cod fiscal RO ...........

Cod operator ___________


Seria nr. ____________________


PROCES - VERBAL DE CONSTATARE ȘI SANCȚIONARE A CONTRAVENȚIILOR

 • 1. Încheiat astăzi (zz/ll/aaaa) _____/____/______ora_________ în Oradea str._________________________________________________ nr.____

 • 2. Agent constatator _________________________________ din cadrul operatorului de transport autorizat identificat cu legitimatia nr.

3. În urma controlului efectuat în data de (zz/ll/aaaa) _____/____/______ora_______în Oradea str.__________________________ in vehiculul cu

nr. de înregistrare/înmatriculare______________ pe traseul liniei __________________________________________________________________

am constatat că

Dl./D-na ______________________________________________________fiul/fiica lui___________________ și__________________cu domiciliul în _________________________________

str._______________________________nr._____bloc _____sc____ap____județ___________________ act de identitate_________seria_______nr___________ eliberat de

__________________la data de______________CNP______________________ocupația__________________locul de muncă________________________ 4. În data de ____/____/________ ora _____ în Oradea str._____________________________ in vehiculul cu nr. de

înregistrare/înmatriculare______________ pe traseul liniei __________________________________________________________________ a

săvârșit următoarele:__________________________________________________________________________________________________________________________

și a refuzat să achite biletul de suprataxă.

1.art.

2.art.

3.art.


5. Fapta săvârșită constituie contravenție:

Prevăzută de

din

Sancționată de :

Cu amendă :

Stabilesc amendă în sumă de :

_______________________ lei;

_____ art.____

____ din________

____ de la ______

_lei la_____

_____lei

din

_____ art.____

____ din________

____ de la ______

_lei la_____

_____lei

_______________________ lei;

din

_____ art.____

____ din________

____ de la ______

_lei la_____

_____lei

_______________________ lei.


 • 6. Stabilesc:AVERTISMENT / AMENDĂ ,în sumă totală de ______________,Lei(în cifre)adică_______

 • 7.  Contravenientul nu este de față/refuză/nu poate să semneze procesul-verbal, lucru

____________________ domiciliat în ____________________________ str.


_______________________ (în litere). atestat de martorul ___________


nr.


bl.____sc.__ap.__județul


act de identitate


seria __ nr.


emis de


CNP


 • 8. Nu a fost de față niciun martor deoarece ____________________________________________________________________________________.

 • 9. Alte mențiuni: __________________________________________________________________________________________________________.

10.Obiecțiuni ale contravenientului __________________________________________________________________________________________

 • 11. Contravenientul POATE/NU POATE să achite jumătate din minimul amenzii prevăzute în actele normative menționate mai sus, respectiv suma de _______________________________________________lei în termen de 48 de ore de la comunicarea prezentului proces-verbal și a înștiințării de plată.

 • 12. Potrivit prevederilor art. 31 și art. 32 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, împotriva prezentului proces verbal de constatare și sancționare a contravențiilor se poate face plângere, în termen de 15 zile de la comunicare la Judecătoria Oradea. Plângerea va fi însoțită de copia procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor.

Rezoluție de aplicare a sancțiunii.

 • 13. În temeiul OG nr. 2/2001 și a actelor normative indicate mai sus, se aplică contravenientului AVERTISMENT / AMENDĂ în valoare totală de

____________________________lei (adică____________________________________________) CU / FĂRĂ posibilitatea achitării a jumătate, respectiv suma de____________lei din valoarea minimă a amenzii contravenționale prevăzută în actele normative menționate mai sus în termen de 48

de ore de la comunicarea prezentului proces-verbal și a înștiințării de plată .

 • 14. Alte măsuri (despăgubirea părții vătămate etc.): ____________________________________________________________________________________________________.

 • 15. Măsurile dispuse se vor realiza până la data de________________________contravenientul având obligația de a notifica organului de control

îndeplinirea acestei obligații în termenul stabilit.

Înștiințare de plată.

 • 16. Contravenientul urmează să achite amenda la CEC, la Direcția Trezoreriei și Contabilitate Publică (denumită în continuare Trezorerie) sau la centrele special amenajate (caseriile) din cadrul direcțiilor taxe și impozite ale Municipiului Oradea(în contul nr. RO26TREZ07621350201XXXXX Trezoreria Oradea , CUI 4230487, titular de cont Municipiul Oradea), în termen de 15 zile de la data comunicării prezentului proces-verbal.

 • 17. Contravenientul are obligația să predea copia chitanței de plată și copia prezentului proces-verbal în termen de 15 zile de la data comunicării

prezentului proces-verbal, la sediul operatorului de transport autorizat situat în Oradea, str. ________________________________________.

În cazul neachitării amenzii în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării, se va proceda la executarea silită.

 • 18. Prezentul proces-verbal a fost întocmit în 3 exemplare, din care un exemplar se înmânează contravenientului.

  Agent constatator


Contravenient,

Martor,


Am primit un exemplar din procesul-verbal

Anexa 2 la H.C.L. 673/2012

REGULAMENTUL

PENTRU EFECTUAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE ȘI CURSE REGULATE SPECIALE

(forma actualizată)

CAP.I

Dispoziții generale

ART.1

 • (1) Prezentul regulament stabilește cadrul juridic unitar privind efectuarea serviciilor de transport public prin curse regulate și

curse regulate speciale în municipiul Oradea, anume:

 • a)  servicii de transport public local de persoane prin curse regulate efectuat cu autobuze, troleibuze și tramvaie;

b)  servicii de transport public local de persoane prin curse regulate speciale efectuat cu autobuze;

 • (2) Serviciile de transport public local de persoane prin curse regulate și curse regulate speciale se pot efectua numai în condițiile respectării prevederilor prezentului regulament și ale Caietului de sarcini pentru transport public local de persoane.

ART.2

Organizarea și efectuarea activităților specifice serviciilor de transport public local trebuie să asigure satisfacerea unor cerințe și nevoi de utilitate publică ale comunităților locale, și anume:

 • a)  .satisfacerea cu prioritate a nevoilor de transport ale populației și ale operatorilor economici pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale;

 • b)  îmbunătățirea siguranței rutiere, protecției mediului și calității transportului public local;

 • c)  deplasarea în condiții de siguranță și de confort, inclusiv prin asigurarea de risc a mărfurilor și a persoanelor transportate, precum și a bunurilor acestora prin polițe de asigurări;

 • d)  accesul egal și nediscriminatoriu al operatorilor de transport, respectiv al transportatorilor autorizați, la piața transportului public local;

 • e)  optimizarea funcționării pieței transportului public local prin asigurarea unui cadru concurențial normal, dinamic și loial.

ART.3

În sensul prezentului regulament, termenii și noțiunile utilizate se definesc după cum urmează:

 • 1.  activitate de transport public local de persoane - suma operațiunilor de transport care asigură, nemijlocit, deplasarea persoanelor cu ajutorul vehiculelor sau al combinației de vehicule, pe distanțe și în condiții prestabilite, efectuate în cadrul unuia dintre serviciile prevăzute la art. 1 alin. (1);

 • 2.  autoritate de autorizare - compartimentul de transport din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, licențiat în acest scop de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (A.N.R.S.C.), în condițiile legii;

 • 3.  autorizație de transport - documentul eliberat de autoritatea de autorizare, prin care se atestă că transportatorul îndeplinește condițiile pentru accesul la efectuarea transportului public local.

 • 4.  caiet de sarcini al licenței de traseu - documentul care însoțește licența de traseu, care cuprinde în principal cerințele pentru asigurarea programului de circulație și realizarea unui transport în condiții de siguranță și confort;

 • 5.  copie conformă a licenței de transport - documentul eliberat în baza licenței de transport de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., în baza licenței de transport pentru fiecare dintre autobuzele utilizate de operatorul de transport în efectuarea transportului rutier public de persoane;

 • 6.  licență de transport - documentul eliberat de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., în condițiile legii, care atestă ca deținătorul îndeplinește condițiile de onorabilitate, capacitate financiară și competență profesională, aceasta având acces la transportul rutier public;

7.  licență de traseu - documentul care dă dreptul operatorului de transport rutier să efectueze transport public local de persoane prin curse regulate sau curse regulate speciale cu autobuze pe un anumit traseu, conform programului de transport;

 • 8.  persoană desemnată - persoana fizică care are calitatea de manager al activității de transport rutier, posesoare a unui certificat de competență profesională și care este angajată pe bază de contract de muncă să conducă permanent și efectiv activitatea de transport a operatorului de transport/transportatorului autorizat;

 • 9.  program de circulație - documentul utilizat în transportul public local de persoane prin curse regulate, care conține în principal informații privind traseul, capetele de traseu, lungimea traseului, stațiile pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor, distanțele dintre stații și intervalele de succedare a curselor;

 • 10. program de transport public local - programul propus și aprobat de Consiliul Local Oradea, prin care se stabilesc:

- traseele pentru transportul public local de persoane prin curse regulate pe raza municipiului Oradea;

 • -   programele de circulație;

-   capetele de traseu;

 • -    stațiile publice;

 • -   numărul și capacitatea autobuzelor necesare;

 • 11. stație publică - punctul de pe traseul unui serviciu de transport public local de persoane prin curse regulate, amenajat corespunzător, semnalizat printr-un indicator rutier și care să aibă în dotare un panou suplimentar pe care este atașat orarul conform căruia opresc autobuzele pentru urcarea și coborârea persoanelor transportate;

 • 12. stații pentru transportul local de persoane prin curse regulate speciale - stațiile utilizate pentru urcarea / coborarea persoanelor transportate, altele decât stațiile publice și care asigură condițiile minime de siguranță pentru persoanele transportate;

 • 13. traseu - parcursul care asigură legătura între mai multe localități și/sau obiective, cuprinse între două capete, pe care se efectuează transport public local de persoane prin curse regulate și curse regulate speciale.

 • 14. transportator autorizat - transportator care deține autorizație de transport eliberată de Autoritatea de Autorizare din cadrul Primăriei municipiului Oradea;

 • 15. operatorul de transport rutier - orice intreprindere care deține certificat unic de înregistrare, având ca obiect de activitate activitatea de transport rutier, deținătoare a unei licențe de transport și care efectuează transport rutier public cu vehicule rutiere deținute cu orice titlu, cu excepția comodatului;

 • 16. utilizator al serviciului de transport public local - persoana fizică sau juridică beneficiară a unui serviciu de transport public local.

17. legitimație de călătorie - legitimația de călătorie care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

-în cazul biletului:

 • 1.   corespunde prevederilor legale în vigoare la data utilizării, tariful biletului este aprobat prin hotărâre a Consiliului Local Oradea;

2.   este validat la aparatele din mijlocul de transport în care este utilizat.

-în cazul abonamentului:

 • 1. corespunde prevederilor legale în vigoare la data utilizării, tariful abonamentului este aprobat prin hotărâre a

Consiliului Local Oradea;

 • 2.  este în perioadă de valabilitate;

3. este validat la aparatele din mijlocul de transport în care este utilizat.

 • 18. călătorie -utilizarea unui vehicul de transport în comun pentru deplasarea unei persoane de la un punct al traseului, definit ca stație, la un alt punct, definit ca altă stație, având ca lungime maximă distanța între capetele de linii.

ART.4

 • (1) Transportul public local se efectuează numai în condițiile respectării prevederilor Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului MIRA 353/2007, ale reglementărilor naționale și ale Uniunii Europene în vigoare din domeniul transporturilor rutiere (Directiva 1370/2007), precum și ale acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte.

 • (2) Consiliul local Oradea va urmări prin exercitarea atribuțiilor, competențelor și drepturilor ce le revin conform legii ca efectuarea serviciului de transport public local să se realizeze în condiții de siguranță rutieră, calitate și confort și în concordanță cu interesul general al comunităților pe care le reprezintă, în conformitate cu legislația în vigoare.

CAP. II

Efectuareatransportului publiclocal de persoane

SECȚIUNEA 1 Principiile și obiectivele efectuării transportului public local de persoane

ART.5

Este considerat serviciu de transport public local de persoane prin curse regulate transportul public care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 • a)  se efectuează de către un operator de transport rutier, astfel cum acesta este definit și licențiat conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare, sau de către un transportator autorizat, așa cum acesta este definit și autorizat conform prevederilor prezentei legi;

 • b)  se efectuează numai pe raza teritorial-administrativă a municipiului Oradea. În cazul în care traseul transportului pe șină depășește limita localității, acesta va fi considerat transport public local;

 • c)  se execută pe rute și cu programe de circulație prestabilite de către consiliul local;

 • d)  se efectuează de către operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat cu mijloace de transport în comun, respectiv cu autobuze, troleibuze, tramvaie, deținute în proprietate sau în baza unui contract de leasing, înmatriculate sau înregistrate, după caz, în județul Bihor sau localitatea Oradea. În condițiile prezentului regulament, transportul realizat cu troleibuze și tramvaie se realizează de către transportatorii autorizați;

 • e)  persoanele transportate sunt îmbarcate sau debarcate în puncte fixe prestabilite, denumite stații sau autogări, după caz;

 • f)   pentru efectuarea serviciului, operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat percepe de la persoanele transportate un tarif de transport pe bază de legitimații de călătorie individuale eliberate anticipat, al căror regim este stabilit de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare;

 • g)  transportul cu autobuzele se efectuează numai pe bază de licențe de traseu și caiete de sarcini, eliberate de Autoritatea de autorizare.

ART.6

 • (1) Este considerat serviciu de transport public local de persoane prin curse regulate speciale transportul public efectuat tur-retur, pe rute și cu programe de transport prestabilite de către beneficiarul serviciului de transport sau de către cel care a angajat serviciul privind transportul unor persoane sau al unor grupuri de persoane, și anume: transportul copiilor, elevilor și studenților la și de la instituțiile de învățământ, transportul salariaților la și de la instituțiile la care sunt salariați sau transportul angajaților unui operator economic la și de la locul de muncă.

 • (2) Transportul public local de persoane prin curse regulate speciale se poate desfășura pe teritoriul municipiului Oradea.

 • (3) Transportul public local de persoane prin curse regulate speciale locale sau județene se realizează de către operatorii de transport rutier cu autobuze deținute în proprietate sau în baza unui contract de leasing pe bază de licențe de traseu și caiete de sarcini elaborate și eliberate de Autoritatea de autorizare.

 • (4) Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate speciale trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:

 • a) se execută cu autobuze deținute în proprietate, înmatriculate în județul respectiv, sau în baza unui contract de leasing, pe baza unor programe de circulație stabilite de către cel care a angajat transportul cu operatorul de transport rutier;

 • b) se execută de către un operator de transport astfel cum este definit și licențiat conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare;

 • c) persoanele transportate se îmbarcă și se debarcă în stații stabilite special, în locul unde își desfășoară activitatea sau la domiciliu/reședință;

 • d) operatorul de transport rutier încasează de la beneficiarul transportului sau de la cel care a angajat transportul contravaloarea serviciului stabilită în conformitate cu prevederile contractului de transport încheiat între aceștia;

 • e) persoanele transportate se legitimează pe baza legitimației de serviciu valabile.

ART.7

 • (1) Transportul public local se efectuează cu respectarea ansamblului reglementărilor care contribuie la îmbunătățirea siguranței rutiere, referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de transport, infrastructura rutieră, persoanele cu atribuții care concură la siguranța circulației și ceilalți participanți la trafic.

 • (2) Transportul public local se poate efectua numai cu vehicule rutiere a căror stare tehnică corespunde reglementărilor specifice în vigoare, având inspecția tehnică periodică valabilă, acestea fiind clasificate/încadrate corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare.

 • (3) Pentru accesul la infrastructura rutieră, vehiculele rutiere fabricate în țară sau în străinătate, înmatriculate sau care urmează să fie înmatriculate în România, sunt supuse omologării în vederea înmatriculării ori înregistrării și/sau inspecției tehnice periodice, după caz, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • (4) Transportul public local de persoane se efectuează numai cu vehicule rutiere destinate prin construcție tipului respectiv de transport și, după caz, dotate cu tahografe și limitatoare de viteză, în conformitate cu reglementările în vigoare.

ART.8

Efectuarea serviciului de transport public local trebuie să asigure:

 • a)  creșterea nivelului de calitate al serviciului și de confort al utilizatorilor serviciilor publice de transport public local de persoane prin curse regulate;

 • b)  accesul la serviciile de transport public local și protecția categoriilor sociale defavorizate;

 • c)  informarea publicului călător;

 • d)  executarea transportului public local de persoane prin curse regulate în condiții de regularitate, siguranță și confort;

 • e)  corelarea capacității de transport cu fluxurile de călători existente;

f)   continuitatea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate;

 • g)  corelarea curselor județene, interjudețene cu cele locale pentru preluarea fluxurilor de călători din stațiile de transbordări/autogări apropiate de noduri de transport public local;

 • h)  operatorul de transport public local va elabora și va pune în aplicare strategii de interconectare a diferitelor tipuri de transporturi, prin puncte intermodale (feroviar, aerian), după aprobare prin Hotărâre a Consiliului Local.

SECȚIUNEA a 2-a

Documente necesare pentru efectuarea transportului public local de persoane

 • 1. Transportul public local de persoane prin curse regulate

ART.9

 • (1) Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate cu autobuzul se efectuează numai de către operatorii de transport rutier care dețin licență de traseu valabilă.

 • (2) Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate cu tramvaie și troleibuze se efectuează numai de către transportatorii autorizați, traseele fiind menționate în contractul de atribuire a gestiunii.

ART. 10

 • (1) Serviciile de transport public local de persoane prin curse regulate se efectuează pe raza administrativ - teritorială a

municipiului Oradea.

 • (2) În cazul în care traseul transportului cu tracțiune electrică depășește limita localității, acesta se consideră transport public

local.

ART. 11

(1) Operatorii de transport/transportatorii autorizați au obligația de a deține la bordul mijlocului de transport în comun, pe toată durata transportului public de persoane prin curse regulate, următoarele documente:

 • a)  licența de traseu și caietul de sarcini;

 • b)  programul de circulație;

 • c)  copia conformă a licenței de transport, în cazul autobuzelor;

 • d)  legitimația de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al operatorului de transport/transportatorului autorizat;

 • e)  contractul de leasing în original ori o copie conformă cu originalul, în cazul în care autobuzul este utilizat în baza unui asemenea contract;

 • f)   actul prin care se dovedește dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto străini;

 • g)  asigurarea pentru persoanele transportate și bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport/transportatorului autorizat, în copie;

 • h)  certificatul de competență profesională al conducătorului auto pentru transportul rutier public de persoane, valabil, după caz.

(2) Conducătorul mijlocului de transport în comun este obligat să prezinte la controlul în trafic documentele menționate la alin.(1), după caz.

ART. 12

 • (1) Licența de traseu se eliberează pentru traseele cuprinse în programele de transport rutier de persoane prin curse regulate, însoțită de caietul de sarcini al acesteia și de programul de circulație.

 • (2) Licența de traseu se acordă de către compartimentul de transport din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, licențiat în acest scop de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (A.N.R.S.C.).

ART. 13

Licența de traseu se eliberează în numărul de exemplare corespunzător numărului mijloacelor de transport în comun utilizat pentru efectuarea tuturor curselor prevăzute în programul de circulație.

 • 2. Transportul public local de persoane prin curse regulate speciale

ART. 14

Serviciile de transport public local de persoane prin curse regulate speciale se efectuează pe raza municipiului Oradea, numai de către operatorii de transport rutier care dețin licență de traseu valabilă, emisă de Autoritatea de Autorizare din cadrul primăriei.

ART. 15

Se consideră activitate de transport de persoane prin curse regulate speciale orice deplasare cu un vehicul cu o repetabilitate de cel puțin o dată pe săptămână, conform unui grafic de circulație a unui număr minim de 9 călători, inclusiv conducătorul auto. Acest tip de transport intră sub incidența acestui Regulament.

ART. 16

 • (1) Operatorii de transport au obligația de a deține la bordul mijlocului de transport pe toată durata transportului public de persoane prin curse regulate speciale, următoarele documente:

 • a)  licența de traseu și caietul de sarcini al acesteia;

 • b)  contractul de transport încheiat între beneficiarul transportului sau persoana care a angajat transportul și operatorul de transport rutier;

 • c)  lista persoanelor transportate, ca anexă la contractul de transport;

 • d)  copia conformă a licenței de transport eliberată de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R;

 • e)  legitimația de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al operatorului de transport;

 • f)   contractul de leasing în original ori o copie conformă cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este utilizat în baza unui asemenea contract;

 • g)  asigurarea pentru persoanele transportate și bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport, în copie;

 • h)  certificatul de competență profesională al conducătorului auto pentru transportul rutier public de persoane, valabil;

 • i)   legitimații de serviciu valabile, eliberate de beneficiarul transportului pentru persoanele transportate, în cazul transportului angajaților instituțiilor/operatorilor economici.

 • (2) Conducătorul mijlocului de transport este obligat să prezinte la controlul în trafic documentele menționate la alin.(1), după caz.

ART. 17

Licența de traseu se eliberează în numărul de exemplare corespunzător numărului de autobuze necesar efectuării traseului.

SECȚIUNEA a 3-a

Licențe și autorizații

 • 1. Eliberarea autorizațiilor de transport pentru efectuarea curselor regulate cu tramvaie sau troleibuze

ART. 18

 • (1) În municipiul Oradea, acordarea autorizațiilor de transport pentru executarea transportului public local de persoane se face prin dispoziția primarului, în baza raportului de specialitate întocmit de către Autoritatea de autorizare, respectiv Compartimentul de Control și Reglementare Transport Public Local din cadrul Primăriei municipiului Oradea.

 • (2) În urma examinării și evaluării experienței transportatorului, a capacității sale profesionale, a onorabilității, a capabilității economico-financiare, a capacității și dotării tehnice necesare pentru asigurarea calității și continuității serviciului, Autoritatea de autorizare întocmește raportul de specialitate.

 • (3) Pentru obținerea autorizațiilor de transport, operatorii de transport sunt obligați să depună la registratura Primăriei municipiului Oradea un dosar conținând următoarele documente:

 • a)  copie a certificatului de înmatriculare și a certificatului constatator emise de Oficiul registrului comertului;

 • b)  declarație pe propria răspundere, în original, semnată de persoana desemnată, privind perioadele în care a mai executat transport public local, mentionându-se cazurile de interdicție sau de suspendare a efectuării serviciului respectiv;

 • c)  cazierul judiciar al persoanei desemnate, în original, din care să reiasă că nu a săvârșit fapte penale privind infractiuni de natura comercială, de nerespectare a condițiilor de plată și angajare a personalului, precum și de încălcare a prevederilor legale privind efectuarea transporturilor;

 • d)  declarație pe propria răspundere, în original, semnată de persoana desemnată, prin care se menționează mijloacele de transport pe care dorește să le utilizeze în executarea serviciului de transport public local și dacă acestea sunt sau vor fi deținute în proprietate sau în baza unui contract de leasing;

 • e)  declarație pe propria răspundere, în original, semnată de persoana desemnată, privind baza materială pe care o deține în proprietate sau în baza unui contract de închiriere, care să asigure parcarea tuturor vehiculelor cu care se execută serviciul respectiv;

 • f)   declarație pe propria răspundere pentru persoanele juridice, în original, semnată de conducătorul unității și stampilată, din care să rezulte că solicitantul nu face obiectul unei proceduri de reorganizare judiciară, lichidare sau faliment, emisă cu cel mult 5 zile înainte de data depunerii documentației;

 • g)  scrisoare de bonitate financiară emisă de banca solicitantului, cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii documentației;

 • h)  copie a certificatului de competență profesională a persoanei desemnate;

 • i)   dovada plății tarifului de eliberare a autorizației de transport, conform anexei nr. 9.

ART. 19

Autoritatea de autorizare nu eliberează autorizații de transport dacă solicitantul se află în una dintre următoarele situații:

a) nu are în obiectul de activitate serviciul de transport respectiv;

 • b)  face obiectul unei proceduri de reorganizare judiciară, lichidare sau faliment;

 • c)  documentația prezentată pentru acordarea autorizației de transport este incompletă;

 • d)  persoana desemnată a savârșit fapte penale privind infractiuni de natură comercială, de nerespectare a condițiilor de plată și angajare a personalului, precum și de încălcare a prevederilor legale privind efectuarea transporturilor;

 • e)  mijloacele de transport cu care dorește să presteze serviciul de transport public local nu sunt sau nu vor fi deținute în proprietate ori în baza unui contract de leasing;

 • f)   nu deține baza materială în proprietate sau în baza unui contract de închiriere, care să asigure parcarea tuturor vehiculelor cu care se execută serviciul respectiv;

 • g)  furnizează informații neconforme cu realitatea în documentele prezentate pentru acordarea autorizației.

ART. 20

Autorizația de transport se eliberează în două exemplare, dintre care un exemplar este transmis titularului, iar celălalt se păstrează la Autoritatea de autorizare.

(1) Modelul autorizației de transport este prezentat în anexa nr. 1 la prezentul regulament.

ART. 21

 • (1) Durata de valabilitate a autorizației de transport este de 5 ani, odată cu verificarea îndeplinirii condițiilor care au stat la baza emiterii lor.

 • (2) Autorizațiile de transport intră în vigoare de la data eliberării lor.

ART. 22

(1) Transportatorii autorizați care doresc prelungirea valabilității autorizației de transport vor depune la Serviciul Relații cu Publicul al Primăriei municipiului Oradea, cu 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate, o cerere de prelungire însoțită de o declarație pe propria răspundere privind modificarea/nemodificarea condițiilor inițiale de acordare a autorizației

de transport.

(2) În vederea verificării modificării/nemodificării condițiilor inițiale de emitere a autorizației de transport, Autoritatea de autorizare poate solicita precizări, completări sau prezentarea integrală a unuia ori a mai multor documente.

 • 2. Eliberarea licențelor de traseu pentru cursele regulate de transport public local, efectuate cu autobuze

ART. 23

 • (1) Licența de traseu însoțită de caietul de sarcini aferent acesteia se eliberează de către Autoritatea de autorizare, pe baza hotărârii consiliului local de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate.

 • (2) Licențele de traseu se eliberează operatorilor de transport rutier în numărul solicitat de aceștia, dar cel putin în număr egal cu numărul de autovehicule active necesar pentru efectuarea traseului respectiv.

 • (3) Licența de traseu se eliberează pentru o perioadă de 3 ani, fără a depăși valabilitatea programului de transport precum și a contractului de atribuire in gestiune delegată a serviciului de transport public local efectuat prin curse regulate.

 • (4) În vederea obtinerii unei licențe de traseu pentru serviciul de transport public local prin curse regulate operatorul de transport va depune la registratura Primăriei municipiului Oradea un dosar care va cuprinde :

 • a)  copiile conforme ale licenței de transport, în număr egal cu numărul de vehicule ce vor fi utilizate pentru prestarea serviciului, în copie;

 • b)  dovada plății tarifului de eliberare a licenței de traseu, conform anexei nr. 9.

 • (5) Licența de traseu este nominală și nu este transmisibilă.

 • (6) Modelul licenței de traseu este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul regulament.

 • (7) Caietul de sarcini aferent licenței de traseu cuprinde:

 • a.  stațiile publice, precum și amplasarea acestora;

 • b.  numărul și capacitatea autobuzelor;

c.  intervalul de succedare a curselor;

 • d.  ora primei/ultimei plecări de la capetele de traseu;

 • e.  zilele în care se efectuează transporturile.

 • (8) Modelul caietului de sarcini aferent licenței de traseu este prezentat în anexa nr. 4 la prezentul regulament.

ART. 24

 • (1) Pierderea, deteriorarea sau sustragerea licențelor de traseu se comunică de către operatorul de transport rutier autorității administrației publice locale, în termen de maximum 15 zile de la data constatării, acestea înlocuindu-se cu un document nou, cu plata tarifelor aferente.

 • (2) Pierderea sau sustragerea licențelor de traseu se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

 • 3. Eliberarea licențelor de traseu pentru cursele regulate speciale de transport public local, efectuate cu autobuze

ART. 25

1) În vederea obținerii unei licențe de traseu pentru serviciul de transport public local prin curse regulate speciale, operatorul de transport va depune la registratura Primăriei municipiului Oradea un dosar care va cuprinde:

 • a)  lista cu vehiculele ce vor fi utilizate pentru prestarea serviciului și capacitatea de transport a acestora, conform modelului anexa nr. 6;

 • b)  copiile conforme ale licenței de transport, în număr egal cu numărul de vehicule ce vor fi utilizate pentru prestarea serviciului, în copie;

 • c)  graficul de circulație propus, care să fie în concordanță cu programul de începere/terminare a activităților, respectiv cu programul de intrare/ieșire din schimb, vizat de beneficiarul transportului sau de cel care a solicitat transportul. Graficul va cuprinde orele de efectuare a curselor, pe fiecare sens de parcurs, evidențiindu-se zilele saptamânii în care se vor efectua aceste curse, conform modelulul anexa nr.7;

 • d)  contractul încheiat cu beneficiarul transportului, în care să fie evidențiat programul de lucru al acestuia, în copie;

 • e)  tabelul cu persoanele transportate, anexă la contractul de transport, întocmit de către beneficiarul transportului, conform modelului anexa nr. 8;

 • f)   documentului de plată a tarifului de eliberare, conform anexei nr. 9.

 • 2) Contractul de transport se va încheia de către operatorul de transport separat cu fiecare beneficiar al transportului, cursa putându-se efectua pentru mai mulți beneficiari, dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile următoare:

 • a)  graficul de circulatie propus este în concordanță cu programul de activitate al tuturor beneficiarilor, și este vizat de către aceștia;

b)  programul de activitate al tuturor beneficiarilor este identic;

 • c)  beneficiarii își desfășoară activitatea într-un perimetru învecinat și sunt în relații comerciale directe ori indirecte care permit corelarea și optimizarea transportului salariaților;

d)  capacitatea de transport a vehiculelor utilizate permite transportul persoanelor nominalizate în listele întocmite de

către toți beneficiarii transportului, în condiții de siguranța și confort;

ART. 26

 • 1) Licența de traseu se eliberează de către Autoritatea de autorizare după prezentarea avizelor pentru stațiile utilizate

pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate.

 • 2) Stațiile utilizate pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate, în cazul transportului de persoane prin curse regulate speciale, sunt altele decât stațiile publice și trebuie să asigure condiții minime de siguranță pentru persoanele transportate.

 • 3) Licența de traseu se eliberează pentru o perioada egală cu perioada de valabilitate a contractului încheiat cu

beneficiarul sau cu cel care a angajat transportul, dar nu mai mult de 3 ani.

 • 4) Modelul licenței de traseu pentru curse regulate speciale este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul regulament.

 • 5) Licența de traseu este însoțită pe toata durata efectuării transportului de caietul de sarcini aferent acesteia, în original.

 • 6) Caietul de sarcini aferent licenței de traseu cuprinde:

 • a) stațiile, altele decât stațiile publice, precum și distanțele dintre acestea;

b) orele de plecare, respectiv de sosire;

 • c) zilele în care se efectuează transporturile;

 • d) capacitatea autovehiculului care efectuează transportul.

 • 7) Modelul caietului de sarcini al licenței de traseu pentru curse regulate speciale este prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul regulament.

 • 8) Licența de traseu este nominală și nu este transmisibilă.

 • 9) Licența de traseu, eliberată unui operator, nu poate fi utilizată de către alta persoana fizică sau juridică, pentru a executa cu autovehiculele deținute activități de transport public.

ART. 27

Pierderea, deteriorarea sau sustragerea licențelor de traseu se comunică administrației publice locale de către operatorul de transport rutier, în termen de 15 zile de la data constatării, acestea înlocuindu-se cu un document nou, cu plata tarifelor aferente. (1) Pierderea sau sustragerea licențelor de traseu se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

 • 4. Eliberarea duplicatelor

ART. 28

În situatia distrugerii, pierderii sau furtului autorizației de transport, a licenței de traseu pentru curse regulate sau regulate speciale, se va elibera un duplicat, pe baza următoarelor documente, care vor fi depuse la registratura Primăriei municipiului Oradea:

a)  cererea solicitantului de eliberare a unui duplicat al documentului respectiv;

 • b)  documentul deteriorat, după caz;

 • c)  dovada că s-a publicat într-un ziar local pierderea, respectiv anularea documentului, după caz;

 • d)  dovada că s-a publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, pierderea sau sustragerea licenței de traseu, după caz;

 • e)  dovada plății tarifului de eliberare a duplicatului documentului respectiv, după caz, conform anexei nr. 9.

ART. 29

Documentul duplicat va fi eliberat de către Autoritatea de autorizare după analizarea solicitării depuse și va avea înscrisă mențiunea « DUPLICAT ».

 • 5. Înlocuirea autorizației de transport, a licenței de traseu pentru curse regulate sau regulate speciale, ocazionată de schimbarea denumirii operatorului de transport sau a adresei sediului profesional al acestuia

ART. 30

În situația modificării denumirii operatorului de transport sau a sediului profesional, se va înlocui autorizația de transport, respectiv licența de traseu pentru curse regulate sau regulate speciale, pe baza următoarelor documente, care vor fi depuse la registratura Primăriei municipiului Oradea:

 • a)  cererea solicitantului de înlocuire a documentului, în urma modificărilor survenite în datele de identificare ale operatorului;

b)  documentul vechi, în original;

 • c)  copiile conforme ale licentei de transport, conținând noile date de identificare ale operatorului de transport rutier, după caz;

 • d)  în cazul curselor regulate speciale: actul adițional la contractul încheiat cu beneficiarul prin care se modifică datele de identificare ale operatorului de transport rutier cuprinse în contractul inițial. Dacă se modifică și durata contractului, se va percepe tariful corespunzător acesteia;

 • e)  dovada plății tarifului de înlocuire a documentului, după caz, conform anexei nr. 9.

ART. 31

Documentul nou, conținând noile date de identificare ale operatorului, va fi eliberat de către autoritatea de autorizare, după

analizarea solicitarii depuse.

 • 6. Retragerea autorizației de transport, a licenței de traseu pentru curse regulate sau regulate speciale

ART. 32

Retragerea autorizației de transport, a licenței de traseu pentru curse regulate sau regulate speciale se face de către Autoritatea de autorizare, în următoarele cazuri:

 • a)  când nu mai sunt îndeplinite condițiile care au stat la baza eliberării acesteia;

 • b)  în cazul savârșirii de către operatorul de transport rutier a unor abateri grave de la prevederile caietului de sarcini aferent licenței de traseu sau ale regulamentului pentru efectuarea serviciului;

 • c)  la încetarea activității operatorului de transport rutier;

 • d)  la retragerea licenței de transport.

ART. 33

(1) Se consideră abateri grave de la conduita profesională acele comportamente care:

 • a)  afectează substanțial calitatea și siguranța serviciului prestat;

 • b)  vizează încălcarea legalității;

 • c)  favorizează sau realizează evaziunea fiscală;

 • d)  contorsionează sau elimină concurența;

 • e)  instituie monopolul în piață sau manifestă tendințe monopoliste, neconcurențiale.

(2) Abaterile grave de la conduită profesională a operatorilor de transport / transportatorilor autorizati constau în:

 • a)  folosirea de documente sau declarații pe propria răspundere false în autorizarea, licențierea ori executarea serviciului respectiv;

b)  practicarea de proceduri vizând realizarea sau favorizarea evaziunii fiscale;

 • c)  încalcarea repetată a metodologiei privind modul de realizare a tarifelor pentru serviciile prestate;

 • d)  încălcarea repetată a prevederilor contractului de atribuire în gestiune delegată a serviciului și ale regulamentului de organizare și efectuare a serviciului;

 • e)  încălcarea repetată a prevederilor legale privind respectarea legalității, siguranța, calitatea și continuitatea serviciului;

 • f)   încălcarea repetată a prevederilor privind protecția clientului și protecția mediului;

 • g)  transmiterea autorizațiilor de transport și a licențelor de traseu, pentru a fi utilizate de către alte persoane juridice sau fizice;

 • h)  folosirea conducătorilor auto care nu dețin atestat profesional sau al căror atestat are valabilitatea depășită;

 • i)   persoana desemnată nu a declarat că are interdicția de a profesa, prin hotărâre judecătoreasca rămasă definitivă și irevocabilă;

 • j)   oprirea în stații sau alte locuri decât cele permise de licență în mod repetat ( minim 3 ori în maxim 6 luni).

SECȚIUNEA a 4-a

Siguranța rutieră

ART. 34

În scopul prevenirii cauzelor generatoare de evenimente rutiere, operatorii de transport/transportatorii autorizați care efectuează servicii de transport public local au obligația să adopte măsurile necesare pentru cunoașterea, aplicarea și respectarea reglementărilor legale privind siguranța rutieră și a condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de transport și persoanele cu atribuții care concură la siguranța circulației.

ART. 35

Operatorii de transport/transportatorii autorizați care efectuează servicii publice de transport local au următoarele îndatoriri:

 • 1.  să respecte reglementările legale privind omologarea, înmatricularea, efectuarea inspecțiilor tehnice periodice, repararea, întreținerea, reglarea, modificarea constructivă și reconstrucția mijloacelor de transport;

 • 2.  să utilizeze mijloace de transport a căror stare tehnică corespunde reglementărilor naționale de siguranță rutieră și de protecție a mediului înconjurător, cu inspecția tehnică periodică/revizia tehnică periodică valabilă și certificate/ clasificate/încadrate corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare;

 • 3.  în intervalul dintre două inspecții tehnice periodice/revizii tehnice periodice, să asigure menținerea mijloacelor de transport într-o stare tehnică corespunzătoare, în vederea încadrării în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, utilizând în acest scop numai sisteme, echipamente, componente, entități tehnice, piese de schimb, materiale de exploatare și dotări obligatorii de origine sau omologate/certificate conform legislației în vigoare;

 • 4.  să monteze, prin operatori economici autorizați, tahografe și limitatoare de viteză cu aprobare de model la vehiculele pentru care acestea sunt obligatorii;

 • 5.  să nu permită plecarea în cursă a vehiculelor care au tahograful sau limitatorul de viteză defect, nesigilat ori fără suficiente foi de înregistrare pentru efectuarea întregului parcurs al transportului;

 • 6.  să informeze conducătorii mijloacelor de transport și lucrătorii mobili cu privire la regulamentele interne ale întreprinderii și prevederile relevante ale contractelor colective de muncă;

 • 7.  să verifice pe foile de înregistrare sau pe cartelele conducătorilor auto utilizate modul în care aceștia respectă prevederile legale în vigoare privind perioadele de conducere și de odihnă și să ia măsurile necesare pentru a împiedica repetarea unor nereguli în acest sens;

 • 8.  să verifice funcționarea tahografului și a limitatorului de viteză, inclusiv cu ocazia analizării diagramelor-tahograf sau a înregistrărilor stocate în memoria cardului conducătorului auto/tahografului digital, după caz;

 • 9.  să nu permită intervenția persoanelor neautorizate asupra tahografelor și a limitatoarelor de viteză;

 • 10. să angajeze transporturile și să întocmească programul de executare a transporturilor, astfel încât conducătorii mijloacelor de transport și lucrătorii mobili să poată respecta prevederile legale privind timpul de lucru, de odihnă și de repaus;

 • 11. să asigure respectarea normele de protecție a muncii, protecție a mediului, prevenire și combatere a incendiilor, pe tot timpul efectuării transportului, de către conducătorii mijloacelor de transport;

 • 12. să permită efectuarea transporturilor în limita numărului de locuri înscris în certificatul de înmatriculare ;

 • 13. să respecte și să aplice reglementările legale în vigoare privind transportul rutier al mărfurilor periculoase;

 • 14. să respecte procedurile ce trebuie urmate în caz de accident și să aplice procedurile corespunzătoare pentru a preveni producerea unor noi accidente sau a unor încălcări grave ale regulilor de circulație;

 • 15. să respecte întocmai legile și reglementările specifice fiecărei categorii de transport rutier pe care o execută.

ART. 36

Responsabilitățile ce revin persoanei desemnate să conducă permanent și efectiv activitatea de transport sunt cele stabilite prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 761/1999 privind desemnarea, pregătirea și atestarea profesională a persoanelor care conduc permanent și efectiv activități de transport rutier, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 37

Conducătorii mijloacelor de transport au următoarele atribuții și responsabilități:

 • 1.  să se prezinte pentru efectuarea examinării medicale și psihologice, inițială și periodică, și să respecte recomandările comisiilor medicale și psihologice;

 • 2.  să respecte normele și regulile privind conducerea în condiții de siguranță rutieră și conduita preventivă;

 • 3.  să respecte regulile privind prevenirea accidentelor de muncă în circulația rutieră;

 • 4.  să cunoască și să respecte măsurile ce trebuie luate după un accident sau incident în ceea ce privește asigurarea vehiculului, protecția personală și a celorlalți participanți la trafic, protecția mediului, protecția bunurilor;

 • 5.  să respecte perioadele de conducere și perioadele de odihnă, conform reglementărilor legale în vigoare, și să utilizeze corect tahograful;

 • 6.  să nu intervină asupra tahografului sau a limitatorului de viteză pentru scoaterea acestora din uz sau modificarea caracteristicilor de funcționare;

 • 7.  să respecte întocmai legile și reglementările specifice fiecărei categorii de transport rutier pe care o execută;

 • 8.  să respecte executarea sarcinii de transport conform foii de parcurs primite, respectând întocmai traseul, graficele orare, opririle în toate stațiile din cursa respectivă; să respecte punctele de îmbarcare/debarcare a călătorilor;

 • 9.  conducătorii vehiculelor au dreptul de a verifica legitimațiile de călătorie ale utilizatorilor transportului public local, ori de câte ori se consideră a fi justificat și necesar.

 • 10. la observarea sau semnalarea oricărui eveniment nedorit (nerespectarea prezentului Regulament privind transportul animalelor de companie sau a unor mărfuri, respectiv manifestare indecentă prin ținută sau comportament, a vreunui călător), conducătorul vehiculului are obligația de a solicita respectarea normelor de conduită ale publicului călator în mijloacele de transport în comun, aprobate prin HCL și de a apela la ajutorul organelor abilitate (Poliție, Jandarmerie, etc...)

 • 11. să supravegheze urcarea și coborârea călătorilor, să nu plece mijlocul de transport din stații cu ușile deschise sau cu călători aflați pe scările acestuia, precum și cu călători agățați de exteriorul caroseriei;

 • 12. să deschidă ușile numai după ce mijlocul de transport a fost oprit în stație;

 • 13. să nu admită la transport în salonul mijlocului de transport materii mirositoare, inflamabile, butelii de aragaz, tuburi de oxigen sau alte gaze, butoaie cu carbid, materiale explozibile, produse caustice ori acide, alte materiale sau obiecte care, prin format ori dimensiune, pot produce daune, vătămări corporale sau, prin natura materialului, pot murdări, ori alte obiecte sau mărfuri interzise la transportul public;

 • 14. la retragerea din circulație, cand mijlocul de transport este în perfectă stare de funcționare, să ia călătorii din stațiile de pe traseul pe care circulă până la garaj/depou;

ART. 38

Operatorii de transport/transportatorii autorizați care efectuează servicii de transport public local vor întreprinde o investigație pe linie administrativă în toate cazurile de accidente de circulație în care au fost angajate vehiculele utilizate, indiferent de gravitatea accidentului.

ART. 39

Rezultatele cercetării administrative vor sta la baza adoptării măsurilor ce se impun pentru eliminarea repetării cauzelor

generatoare de evenimente rutiere.

SECȚIUNEA a 5-a Condiții privind efectuarea transportului public local de persoane

 • 1. Transportul public local de persoane prin curse regulate pe raza municipiului Oradea

ART. 40

Operatorii de transport/transportatorii autorizați vor efectua serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate cu respectarea următoarelor obligații:

 • 1.   să asigure afișarea la părțile din față și laterală dreapta ale mijlocului de transport a indicativului și a capetelor traseului; la partea din spate a mijlocului de transport se va afișa cel puțin indicativul traseului. Elementele de informare menționate anterior vor fi iluminate corespunzător pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate scăzută;

 • 2.  în salonul mijlocului de transport va fi asigurată informarea publicului călător prin mijloace vizuale și sonore cu privire la denumirea stației care urmează și la legăturile cu alte mijloace de transport public local de persoane;

 • 3.  să asigure afișarea în salonul mijlocului de transport a numelui conducătorului acestuia, a hărții schematice care să permită vizualizarea traseului și a rețelei de trasee, a instrucțiunilor privind modul de desfășurare a transportului, a obligațiilor publicului călător și a altor informații de utilitate publică privind transportul, stabilite prin reglementările în vigoare;

 • 4.  să asigure vânzarea legitimațiilor/abonamentelor de călătorie în toate stațiile stabilite de comun acord cu Consiliul local Oradea și nominalizate într-o anexă la hotărârea de dare în administrare, respectiv la contractul de delegare a gestiunii aprobat prin hotărârea de atribuire;

 • 5.  în stațiile din programul de circulație, să asigure afișarea codului traseului, a intervalelor de succedare a curselor, precum și a hărților simplificate cu indicarea traseelor și stațiilor pentru informarea publicului călător;

 • 6.  să emită abonamente de călătorie cu respectarea reglementărilor în vigoare, inclusiv pentru categoriile sociale care beneficiază de reduceri ale costului abonamentului;

 • 7.  să asigure accesul liber și nediscriminatoriu la transport, în baza documentelor stabilite de reglementările legale în vigoare, al persoanelor care beneficiază de facilități/gratuități la transport;

 • 8.   să asigure transportul gratuit al copiilor sub 5 ani;

 • 9.  mijlocul de transport trebuie să aibă locuri rezervate pentru persoane cu handicap, bătrâni, femei însărcinate, persoane cu copii în brațe;

 • 10. cel putin 10% din mijloacele de transport din dotarea operatorului de transport să fie prevăzute cu podea joasă și acces pentru persoane cu dizabilități locomotorii;

 • 11. să supravegheze urcarea și coborârea călătorilor, să nu plece mijlocul de transport din stații cu ușile deschise sau cu călători aflați pe scările acestuia, precum și cu călători agățați de exteriorul caroseriei;

 • 12. să nu admită la transport în salonul mijlocului de transport materii mirositoare, inflamabile, butelii de aragaz, tuburi de oxigen sau alte gaze, butoaie cu carbid, materiale explozibile, produse caustice ori acide, alte materiale sau obiecte care, prin format ori dimensiune, pot produce daune, vătămări corporale sau, prin natura materialului, pot murdări, ori alte obiecte sau mărfuri interzise la transportul public;

 • 13. să nu îmbarce călători peste capacitatea maximă admisă a mijlocului de transport;

 • 14. să îmbarce/debarce călători numai în stațiile special amenajate, prevăzute în programul de circulație;

 • 15. să oprească în toate stațiile prevăzute în graficul de circulație aferent licenței de traseu, fără a opri pentru urcarea sau coborârea persoanelor transportate în alte locuri decât cele prevăzute în graficul de circulație;

 • 16. în salonul vehiculului pot fi transportate numai bagajele de mână, care pot fi ținute în mână. În salonul autovehiculului nu pot fi transportate bagajele care:

 • -   nu se încadrează în categoria bagajelor de mână;

 • -   conțin produse neadmise la transport;

 • - sunt așezate pe culoarul de acces sau pe platforma din față ori din spate a vehiculului;

 • 17. nu se admit la transport bagajele așezate pe scaunele libere din salonul vehiculului, chiar dacă spațiul rămas neutilizat de către călători ar permite acest lucru;

18. nu se admit la transport bagaje voluminoase (gabarit mai mare de 0,5 x 0,5 x 1,0 m );

 • 19. se admite transportul cărucioarelor pentru bebeluși și copii mici;

 • 20. se admite urcarea in vehicul a persoanelor cu dizabilități locomotorii care se deplasează cu scaune cu rotile; conform legislației operatorul de transport public local este obligat să se doteze cu vehicule care sunt prevăzute, din fabricație, cu acces special pentru aceste persoane;

 • 21. Nu se admite transportul bicicletelor în vehiculele în care nu este prevăzut special loc de depozitare pentru ele sau suport exterior pentru transportul bicicletelor;

 • 22. să utilizeze numai legitimații/abonamente de călătorie cu regim special, agreate de Consiliul local Oradea, cu tarife aprobate prin HCL;

 • 23. să nu permită transportul călătorilor decât pe bază de legitimații/abonamente de călătorie valabile sau alte documente prevăzute de reglementările legale în vigoare;

 • 24. să asigure călătorii și bagajele acestora pentru riscurile ce cad în sarcina operatorului de transport;

25. Nu se admite transportul animalelor vii, in vehicule;

 • 26. să țină evidența curselor sosite și plecate, la fiecare capăt de linie;

 • 27. să asigure înlocuirea mijlocului de transport imobilizat pe traseu;

 • 28. să asigure, prin dispecerate și dotări speciale, urmărirea și coordonarea în trafic a mijloacelor de transport, de intervenție și de depanare, precum și aplicarea cu operativitate a măsurilor ce se impun în caz de eveniment, incident, accident sau alte situații care pot afecta desfășurarea transportului, în vederea asigurării condițiilor asumate privind regularitatea, siguranța și confortul;

 • 29. să dispună de echipaje de intervenție și depanare dotate corespunzător pentru degajarea drumului public sau a căii de rulare în cazul defectării mijlocului de transport, precum și pentru intervenții la rețeaua electrică de contact sau calea de rulare a tramvaielor, troleibuzelor etc.;

 • 30. să asigure informarea anticipată a publicului călător în legătură cu modificarea/suspendarea programului de circulație sau a unui traseu în caz de forță majoră;

 • 31. să asigure, zilnic și ori de câte ori este nevoie, salubrizarea, spălarea și dezinfectarea mijloacelor de transport;

 • 32. să asigure condițiile de execuție a transportului în condiții de regularitate, siguranță și confort;

 • 33. mijloacele de transport trebuie să fie echipate cu instalație de încălzire/condiționare a aerului în stare de funcționare;

 • 34. să asigure aspectul estetic corespunzător al mijlocului de transport;

 • 35. pe părțile laterale ale mijlocului de transport va fi inscripționată denumirea executantului transportului;

 • 36. la bordul mijlocului de transport trebuie să existe mijloace de prevenire și combatere a incendiilor, precum și ciocan pentru spart geamurile în caz de necesitate;

 • 37. mijloacele de transport trebuie să aibă inspecția tehnică periodică sau, după caz, revizia tehnică periodică efectuată la termen;

 • 38. afișarea, la loc vizibil, în interiorul mijloacelor de transport, a drepturilor si obligațiilor operatorului și ale utilizatorilor, precum și a sancțiunilor aplicabile în cazul nerespectării acestora.

 • 2. Transportul public local de persoane prin curse regulate speciale

ART. 41

Operatorii de transport vor efectua serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate speciale cu respectarea

următoarelor condiții:

 • 1.   să utilizeze pe timpul executării transportului rutier placa de traseu, cu indicarea executantului, a traseului și a tipului de transport;

 • 2.  să preia la transport numai persoanele nominalizate în lista cu persoanele transportate, anexă la contractul de transport încheiat cu beneficiarul serviciului;

 • 3.  să asigure preluarea persoanelor transportate din vehiculele rămase imobilizate pe traseu;

 • 4.   să asigure instruirea conducătorilor auto cu privire la obligațiile ce le revin;

 • 5.  îmbarcarea/debarcarea persoanelor transportate trebuie să se facă în stații stabilite special, prin Hotărâre de Consiliu Local, altele decât stațiile publice, în locul unde își desfășoară activitatea sau la domiciliu/reședință;

 • 6.  să oprească în toate stațiile prevăzute în graficul de circulație aferent licenței de traseu, fără a opri pentru urcarea sau coborârea persoanelor transportate în alte locuri decât cele prevăzute în graficul de circulație;

 • 7.  să transporte persoane doar în limita numărului de locuri pe scaune înscris în certificatul de înmatriculare;

 • 8.   mijlocul de transport să nu circule cu ușile deschise sau cu pasageri pe scara acestuia;

 • 9.  să nu admită la transport în salonul autovehiculului:

a) materii greu mirositoare;

b) materii inflamabile;

c) butelii de aragaz;

d) butoaie cu carbid;

e) tuburi de oxigen;

f) materiale explozibile;

g) filme cinematografice neambalate în cutii metalice;

h) produse caustice;

 • i)   materiale sau obiecte care prin natura, formatul ori dimensiunile lor pot produce daune sau pot murdări autovehiculul, bagajele ori îmbrăcămintea călătorilor;

 • j)   obiecte sau mărfuri interzise la transport prin dispozițiile legale;

 • 10. să asigure călătorii și bagajele acestora pentru riscurile ce cad în sarcina operatorului de transport;

 • 11. în salonul autovehiculului pot fi transportate numai bagajele de mână, care pot fi ținute în mână sau în plasa portpachet.

În salonul autovehiculului nu pot fi transportate bagajele care:

 • a) nu se încadrează în categoria bagajelor de mână;

 • b)  conțin produse neadmise la transport;

 • c)  sunt așezate pe culoarul de acces sau pe platforma din față ori din spate a autovehiculului;

 • 12. nu se admit la transport bagajele așezate pe scaunele libere din salonul autovehiculului, chiar dacă spațiul rămas neutilizat de către pasageri ar permite acest lucru;

 • 13. autovehiculele trebuie sa aibă inspecția tehnică periodică efectuată la termen;

 • 14. autovehiculele trebuie salubrizate, spălate și dezinfectate;

 • 15. la bordul autovehiculului trebuie să existe mijloace pentru combaterea și prevenirea incendiilor, precum și ciocan pentru spart geamurile în caz de necesitate;

 • 16. în perioada de iarnă, autovehiculul trebuie să fie echipat corespunzător circulației pe drumuri cu aderență scăzută;

 • 17. autovehiculele trebuie sa fie dotate cu tahograf, care va fi în funcțiune pe toată durata desfășurării transportului, conform reglementărilor în vigoare.

CAP. III

Drepturi și obligații

ART. 42

Drepturile și obligațiile operatorilor de transport/transportatorilor autorizați care desfășoară activități de transport public local prevăzute în prezentul regulament și în caietul de sarcini al serviciului de transport public local, aprobate de Consiliul Local Oradea, vor fi anexate la contractele de delegare a gestiunii.

ART. 43

Operatorii de transport/transportatorii autorizați care își desfășoară activitatea de transport public local pe baza unui contract de delegare a gestiunii au următoarele drepturi:

 • a)  au dreptul să întrerupă prestarea serviciului de transport public local în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către autoritățile administrației publice locale, cu obligația de a notifica întreruperea prestării serviciului în termenul și în condițiile prevăzute în contractul de delegare a gestiunii;

 • b)  să încaseze tarifele aferente transportului public local de persoane prin curse regulate;

 • c)  să solicite actualizarea cu rata inflației, a tarifelor aferente transportului public local de persoane prin curse regulate;

 • d)  să includă în tarifele de transport percepute călătorilor primele de asigurare pentru aceștia și pentru bagajele lor, precum și pentru riscurile ce pot decurge din efectuarea operațiunilor de transport, în cazul transportului public local de persoane prin curse regulate;

 • e)  să utilizeze patrimoniul propriu sau concesionat pentru asigurarea serviciului public local de călători prin curse regulate;

 • f)   să utilizeze infrastructura tehnico-edilitară a sistemului de transport public local de persoane, în condițiile stabilite conform contractului de delegare a gestiunii;

 • g)  să beneficieze de o despăgubire adecvată și efectivă pentru prejudiciile aduse în caz de modificare unilaterală a contractului de delegare a gestiunii de către concedent, fără respectarea termenelor și condițiilor prevăzute în acesta;

 • h)  să ceară întreruperea serviciului în cazul în care continuarea activității ar conduce la crearea de prejudicii importante patrimoniului încredințat spre administrare;

 • i)   în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concedent, conform legislației în vigoare, se pot adresa instanței competente.

ART. 44

 • (1) Suplimentar, față de obligațiile prevăzute la art.40, respectiv art.41, operatorii de transport și, după caz, transportatorii autorizați au următoarele obligații:

 • 1.  să respecte întocmai legile și reglementările specifice fiecărei categorii de transport pe care o execută;

 • 2.  să asigure prestarea serviciului conform prevederilor contractuale;

 • 3.  să respecte sarcinile asumate potrivit contractului de delegare a gestiunii serviciului sau contractului de transport încheiat cu beneficiarul;

 • 4.  să respecte indicatorii de performanță și de calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii prin contractul de transport încheiat cu beneficiarul;

 • 5.   să permită accesul liber și nediscriminatoriu al utilizatorilor la serviciul de transport public local;

 • 6.   să asigure respectarea drepturilor utilizatorilor în efectuarea serviciului de transport public local;

 • 7.  să efectueze transportul public de persoane prin curse regulate, conform prevederilor programului de circulație, în condiții de calitate, siguranță, regularitate și confort;

 • 8.  să asigure continuitatea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate;

 • 9.  să coreleze capacitatea de transport cu fluxurile de călători existente;

 • 10. să fundamenteze și să înainteze spre aprobare concedentului tarifele ce vor fi utilizate în activitatea de transport public local de persoane prin curse regulate;

 • 11. să nu încarce în mod artificial costurile de operare;

 • 12. să pună la dispoziția publicului călător mijloace de transport care să îndeplinească condițiile impuse de legislația în vigoare privind siguranța circulației și protecția mediului;

 • 13. să efectueze întreținerea curentă, reparațiile curente și accidentale care se impun, în limita bugetului aprobat, la bunurile concesionate/închiriate de la concedent, conform programelor de întreținere, reparații, dotări și investiții aprobate de acesta;

 • 14. să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiții din surse proprii, precum și diferența de tarif pentru protecție socială, conform legislației în vigoare, pentru a fi supuse aprobării consiliului local;

 • 15. în cazul în care sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să conducă la reducerea activității, să notifice de îndată acest fapt concedentului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activității;

 • 16. să încheie și să onoreze contractele de asigurări pentru mijloacele de transport deținute, precum și asigurarea călătorilor și bunurilor acestora, conform prevederilor legislației în vigoare privind asigurările;

 • 17. să informeze permanent călătorii cu privire la traseele, programele de circulație, tarifele aplicate, precum și modificarea acestora;

 • 18. să aplice normele de protecție a muncii specifice activității desfășurate în cadrul serviciului contractat;

 • 19. să asigure accesul organelor de control ale concedentului la informațiile privind executarea serviciului concesionat și modul de exploatare a mijloacelor de transport, a infrastructurii aferente și a bunurilor concesionate/închiriate, după caz;

 • 20. să planifice efectuarea inspecțiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport, astfel încât să se asigure respectarea programului de circulație și a prevederilor reglementărilor legale în vigoare privind siguranța rutieră;

 • 21. să dețină la sediul social următoarele documente, în funcție de tipul de transport public local efectuat:

 • a.  asigurarea pentru persoanele transportate și bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina transportatorului;

 • b.  cărțile de identitate ale vehiculelor, în original pentru cele deținute în proprietate, respectiv în copie pentru cele deținute în baza unui contract de leasing;

c.  contractele de leasing pentru vehiculele utilizate;

 • d.  avizele medicale și psihologice valabile pentru persoana desemnată să conducă permanent și efectiv activitatea de transport rutier, precum și pentru conducătorii auto;

 • e.  toate documentele care atestă menținerea condițiilor inițiale care au stat la baza eliberării licenței de transport/autorizației de transport și a delegării gestiunii, după caz;

 • f.   documentele doveditoare din care să rezulte angajarea în condiții legale a persoanelor cu funcții care concură la siguranța circulației;

 • g.   evidența și planificarea inspecțiilor tehnice periodice/ reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport;

 • h.  evidența accidentelor de circulație, documentele de cercetare administrativă a accidentelor de circulație, precum și notele informative transmise Consiliului local Oradea, în cazul accidentelor grave de circulație;

 • i.   alte documente prevăzute de reglementările legale în vigoare;

 • 22. să furnizeze autorității administrației publice locale, respectiv autorităților de reglementare competente conform legii, informațiile solicitate și să asigure accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul, necesare verificării și evaluării modului de prestare a serviciului;

 • 23. să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile aduse din culpă, conform prevederilor legale și/sau contractuale, dacă acestea nu sunt acoperite prin polițe de asigurare;

 • 24. să asigure finanțarea pregătirii profesionale și efectuarea examinărilor medicale și psihologice ale propriilor angajați;

 • 25. să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale impuse de normele legale în vigoare privind achizițiile de lucrări sau bunuri;

 • 26. să gestioneze serviciul public pe criterii de competitivitate și eficiență economică;

 • 27. să promoveze dezvoltarea, modernizarea și exploatarea eficientă a bazei tehnico-materiale aferente serviciului prestat;

 • (2) În cazul în care un operator de transport efectuează atât transport rutier public de persoane prin curse regulate locale și județene, interjudețene sau internaționale, pentru transportul local, operatorul de transport rutier va ține o evidență separată a activităților desfășurate, cu contabilitate distinctă pentru fiecare serviciu prestat, astfel încât activitățile sale, conform licențelor de transport obținute, să poată fi evaluate, monitorizate și controlate.

ART. 45

Au calitatea de utilizatori beneficiarii serviciilor de transport public local, persoane fizice sau juridice.

ART. 46

 • (1) Principalele drepturi ale utilizatorilor sunt următoarele:

 • a)   să beneficieze, liber și nediscriminatoriu, de serviciul de transport public local;

 • b)   să aibă acces la informațiile publice cu privire la serviciul de transport public local. Consiliul local Oradea are obligația de a comunica informații cu privire la indicatorii de calitate ai serviciului, la structura tarifară și la clauzele contractuale care sunt de interes public;

 • c)   să le fie aduse la cunoștință Hotărârile Consiliului Local Oradea cu privire la transportul public local;

 • d)   să conteste Hotărârile Consiliului Local Oradea în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect provocat de acestea, în condițiile legii;

 • e)   să solicite și să primească, în condițiile legii, despăgubiri sau compensații pentru daunele provocate lor de operatorii de transport rutier sau de transportatorii autorizați, prin nerespectarea obligațiilor asumate prin contractele de atribuire a gestiunii;

 • f)    să sesizeze Consiliului local Oradea orice deficiențe constatate în efectuarea serviciilor de transport public local și să facă propuneri vizând înlăturarea acestora;

 • g)   să renunțe, în condițiile legii, la serviciile contractate;

 • h)   să fie consultați, direct sau prin intermediul unor organizații neguvernamentale reprezentative, în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor, strategiilor și reglementărilor privind serviciul de transport public local;

 • (2) Anumite categorii de utilizatori, persoane fizice, pot beneficia , în condițiile legii, de facilități pentru plata serviciului de

transport public local.

ART. 47

 • (1) Obligațiile utilizatorilor sunt următoarele:

 • a)   să dețină legitimații de călătorie valabile sau alte documente de transport stabilite prin lege;

 • b)   să achite costul legitimațiilor de călătorie valabile pentru călătoriile pe care le efectuează, conform tarifelor menționate lizibil pe acestea;

 • c)   să achite, în termenele stabilite, contravaloarea serviciului furnizat/prestat pe baza contractelor;

 • d)   să nu aducă prejudicii bunurilor sistemelor de transport din domeniul public sau privat;

 • e)   să aibă un comportament civilizat în raport cu personalul prestatorilor de servicii, precum și cu ceilalți utilizatori;

 • f)    Urcarea și coborârea călătorilor se va face numai în stații.

 • g)   Să prezinte legitimația de călătorie la cererea personalului cu atribuții de control a îndeplinirii obligației utilizatorilor stabilite la lit. a);

 • h)   orice manifestare nepotrivită ce duce la deranjul călătorilor din vehicul (ținută sau comportament indecent, agresiune verbală sau fizică, orice alt act ce periclitează condițiile de călătorie civilizată, etc...) va atrage după sine pierderea dreptului de utilizare al legitimației validate, implicit obligativitatea părăsirii salonului vehicului, adică coborârea la prima stație. Conducătorul vehiculului poate pune în practică această prevedere.

 • (2) Se interzice călătorilor:

 • a)    să circule fără legitimație de călătorie valabilă;

 • b)   să urce, să coboare, să țină deschise ori să forțeze deschiderea ușilor în timpul mersului autovehiculului;

 • c)    să călătorească pe scări sau pe părțile exterioare ale caroseriei vehiculului;

 • d)   să arunce din vehicul orice fel de obiecte sau substanțe;

 • e)   să deranjeze conducătorii vehiculelor în timpul exercitării funcțiunii;

 • f)    să călătorească în cabina de conducere când aceasta este separată de interiorul vehiculului;

 • g)    cerșitul;

 • h)    lipirea de afișe în interiorul sau exteriorul autovehiculului; afișajul se va face numai de către personalul desemnat și în conformitate cu dispozițiile în vigoare;

 • i)    comercializarea oricăror mărfuri sau obiecte;

 • j)    murdărirea și degradarea vehiculului, manipularea aparatelor vehiculului;

 • k)    sprijinirea de geamuri pentru asigurarea stabilității în timpul mersului;

l) fumatul în autovehicul;

m) călătoria în stare de ebrietate;

n)    împiedicarea de către călători a închiderii sau deschiderii ușilor;

o)    ocuparea locurilor rezervate pentru femei gravide, copii mici, invalizi și bătrâni în cazul în care în autovehicul au urcat astfel de călători.

 • (3) Legitimațiile de călătorie trebuie validate cu ocazia fiecărei utilizări, la aparatele montate în acest scop în mijlocul de transport, imediat după urcarea în mijlocul de transport.

Legitimațiile de călătorie valabile și validate dau dreptul la o singură călătorie, pe o semicursă, fără întrerupere, numai în vehiculul

în care au fost validate.

Transportul copiilor sub 5 ani se realizează gratuit.

Călătorii sunt obligați să prezinte legitimația de călătorie la solicitarea agenților constatatori.

 • (4) Pagubele pricinuite de călători, constatate de organele de control ale operatorilor de transport sau ale poliției, vor fi

suportate de cei care le-au produs.

Călătorii contravenienți, care prin faptele lor provoacă imobilizarea mijloacelor de transport public local prin curse regulate, sunt obligați să plătească despăgubiri calculate în raport cu durata de staționare a acestora, din vina lor, pe baza tarifelor propuse de operatorul de transport și aprobate prin hotărâre de consiliu local.

CAP. IV

Indicatori de performanță

ART. 48

 • (1) Indicatorii de performanță privind efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate sunt următorii:

 • 1.  numărul de curse, trasee pe care operatorul a suspendat sau a întârziat executarea transportului față de programul de circulație; nu se iau în considerare cazurile în care suspendarea sau întârzierea a fost provocată de alte vehicule rutiere parcate neregulamentar pe liniile de tramvai sau antrenate într-un eveniment rutier în zona liniilor de tramvai ;

 • 2.  numărul de trasee pe care operatorul nu a efectuat transportul public local de călători pe o perioadă mai mare de 24 de ore;

 • 3.  numărul de călători afectați de situațiile prevăzute la pct. 1 și 2 (cifrele sunt doar estimative în baza statisticilor, calculate din media călătorilor pe vehicul în cazuri similare); nu se iau în considerare cazurile în care suspendarea sau întârzierea a fost provocată de alte vehicule rutiere parcate neregulamentar pe liniile de tramvai sau antrenate într-un eveniment rutier în zona liniilor de tramvai

 • 4.  numărul total de mijloace de transport utilizate zilnic comparativ cu numărul necesar pentru realizarea programului de circulație;

 • 5.  numărul de reclamații ale călătorilor privind calitatea transportului, dintre care:

 • a)  numărul de reclamații justificate, confirmate a fi reale pe baza unor proceduri de investigare internă a operatorului;

 • b)  numărul de reclamații rezolvate;

 • c)  numărul de reclamații la care călătorii nu au primit răspuns în termenele legale.

Nu se iau în considerare scrisorile anonime și reclamațiile verbale neconsemnate și nesemnate.

 • 6.  numărul autovehiculelor atestate Euro 3, Euro 4 și Euro 5 raportat la numărul total de autovehicule necesar pentru realizarea programului de circulație;

 • 7.  vechimea mijloacelor de transport și dotările de confort pentru călători;

 • 8.  despăgubirile plătite de către operatorii de transport/transportatorii autorizați pentru nerespectarea condițiilor de calitate și de mediu privind desfășurarea transportului;

 • 9.  numărul abaterilor constatate și sancționate de personalul împuternicit privind nerespectarea prevederilor legale;

 • 10. numărul de accidente de circulație produse din vina personalului propriu sau a operatorului de transport/ transportatorului autorizat.

 • (2) În efectuarea serviciului de transport public local se vor respecta indicatorii de performanță

prevăzuți în prezentul regulament și în contractul de delegare a gestiunii serviciului, aprobați                                 prin

hotărâre a Consilului local Oradea.

 • (3) Consiliul Local Oradea poate aproba și alți indicatori de performanță în efectuarea serviciului de transport public local, pe baza unor studii de necesitate și oportunitate în care se va ține seama de necesitățile comunității locale, nivelul de dezvoltare a infrastructurii tehnico-edilitare, precum și de cerințele reglementărilor legale în vigoare din domeniul transporturilor rutiere.

 • (4) Operatorii de transport/transportatorii autorizați vor prezenta, anual, pentru analiză și evaluare, un raport de activitate Consiliului Local al Municipiului Oradea, în care se va preciza modul în care au fost îndepliniți indicatorii de performanță stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii.

 • (5) Dacă în urma evaluării și analizei, rezultă neîndeplinirea indicatorilor de performanță, Consiliul Local Oradea va stabili un plan de măsuri care va conține: acțiunile necesare pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță, termen și responsabilități, precum și sancțiunile aplicabile pentru nerespectarea acestuia.

CAP.V

Răspunderi și sancțiuni

ART. 49

 • (1) Încălcarea dispozițiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară, patrimonială, civilă, contravențională sau penală, după caz, în condițiile Legii nr.51/2006, ale Legii nr.92/2007, precum și ale actelor normative din domeniul transporturilor rutiere.

 • (2) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 lei la 500 lei, persoanele fizice:

 • -   care călătoresc cu mijloacele de transport public de persoane fără titlu de călătorie valabil sau refuză să prezinte organelor de control titlul respectiv de călătorie, care au un comportament necivilizat sau care aduc prejudicii mijloacelor de transport;

 • -   care nu dețin legitimații de călătorie valabile sau alte documente de transport stabilite prin lege, acestea fiind obligate: să achite costul legitimațiilor de călătorie valabile pentru călătoriile pe care le efectuează, conform tarifelor menționate lizibil pe acestea, să achite, în termenele stabilite, contravaloarea serviciului furnizat/prestat pe baza contractelor, să nu aducă prejudicii bunurilor sistemelor de transport din domeniul public sau privat, să aibă un comportament civilizat în raport cu personalul prestatorilor de servicii, precum și cu ceilalți utilizatori;

 • -   pentru faptele prevăzute în art. 47 al prezentului regulament.

Utilizarea legitimațiilor de călătorie valabile și nevalidate constituie contravenție și se sancționează cu suprataxă. Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii cade în sarcina agenților constatatori - împuterniciți ai Primarului.

Refuzul de a plăti biletul cu suprataxă constituie contravenție și se sancționează conform normei legale în vigoare. La data constatării contravenției, se încheie un proces-verbal, conform modelului din anexa 10, care face parte integrantă din regulament.

 • (3) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, funcționarii publici răspunzători pentru următoarele fapte:

 • a)  neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a prevederilor privind atribuirea gestiunii serviciului și a licențelor de traseu;

 • b)  nerespectarea prevederilor art.19 din Legea nr.92/2007, privind obligațiile asumate de autorități prin contractele de atribuire a gestiunii;

 • c)  nerespectarea prevederilor art.20 din Legea nr.92/2007, privind atribuțiile autorităților de reglementare pentru domeniul serviciului de transport public local;

 • d)  nerespectarea prevederilor art. 36 din Legea nr.92/2007, privind acordarea autorizațiilor de transport și ale art. 18 din prezentul regulament;

 • e)  nerespectarea prevederilor art. 39 din Legea nr.92/2007, privind retragerea sau suspendarea autorizațiilor de transport și ale art. 32 din prezentul regulament.

 • (4) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, conducătorul auto, pentru următoarele fapte:

 • a)  nerespectarea prevederilor art. 4 alin.(2) și ale art.5 alin.(5) din Legea nr.92/2007, precum și ale art.11 alin.(2) și art.16 alin.(2) din prezentul regulament, după caz, privind refuzul de a prezenta la control documentele corespunzătoare;

 • b)  nerespectarea prevederilor art. 5 alin.(4)  lit.c)   din Legea nr.92/2007, privind respectarea punctelor de

îmbarcare/debarcare a călătorilor în cazul curselor regulate speciale și ale art.37 pct.8 din prezentul regulament;

 • c)   nerespectarea prevederilor art. 4 alin.(1) lit.e)   din Legea nr.92/2007, privind respectarea punctelor de

îmbarcare/debarcare a călătorilor in cazul curselor regulate și ale art.37 pct.8 din prezentul regulament;

 • (5) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, funcționarii publici pentru nerespectarea prevederilor art. 18 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 92/2007, privind sancționarea operatorilor economici care nu prestează serviciile la parametrii de performanță la care s-au obligat;

 • (6) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei, operatorii de transport rutier și transportatorii autorizați, pentru următoarele fapte:

 • a)  nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 92/2007 privind condițiile în care se execută transportul public local de persoane prin curse regulate și ale art.5 din prezentul regulament;

 • b)  nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (2) și (3) și ale lit. d) a alin. (4) din Legea nr. 92/2007 privind condițiile în care se execută transportul public local de persoane prin curse regulate speciale și ale art.6 alin. (2) și (3) și ale lit. d) a alin.

(4) din prezentul regulament;

 • c)  nerespectarea obligațiilor prevăzute în contractele de delegare a gestiunii;

d)  nerespectarea prevederilor art. 30 din Legea nr.92/2007 privind persoanele juridice care pot executa transport public

local de persoane sau de mărfuri și ale art.9 alin.(1) și (2) din prezentul regulament;

 • e)  nerespectarea prevederilor art. 31 din Legea nr.92/2007 privind evidențierea distinctă în contabilitate pentru fiecare activitate desfășurată și ale art.44 alin. (2) din prezentul regulament;

 • f)   nerespectarea prevederilor art.32 alin.(1) din Legea nr.92/2007 privind respectarea regulamentelor și caietelor de sarcini ale serviciilor de transport public local;

 • g)  nerespectarea prevederilor art.34 din Legea nr.92/2007, privind obligațiile operatorilor de transport și transportatorilor autorizați în realizarea serviciului de transport public local și ale art.40 și art.44 din prezentul regulament;

 • h)  nerespectarea prevederilor art. 37 alin.(7) din Legea nr.92/2007, privind regimul legitimațiilor de călătorie și ale art.40 pct.(4) din prezentul regulament;

 • i)   nerespectarea prevederilor art. 40 din Legea nr.92/2007, privind folosirea de către un operator de transport sau transportator autorizat a documentelor eliberate pentru alt operator de transport sau transportator autorizat și ale art.33 alin.(2) lit.g din prezentul regulament;

 • (7) În cazul utilizării pentru transport a unui autovehicul fără a se deține următoarele documente valabile, după caz, autorizație de transport, copia conformă a acesteia, licență de traseu, se suspendă dreptul de utilizare a autovehiculului, prin reținerea de către ofițerii și/sau agenții de poliție din cadrul Poliției Române care au calitatea de polițiști rutieri a plăcuțelor cu numărul de înmatriculare și a certificatului de înmatriculare, aplicându-se și sancțiunea contravențională corespunzătoare.

 • (8) Constatarea contravențiilor prevăzute la alin. (2)-(7) și aplicarea sancțiunilor se fac de către împuterniciții Primarului municipiului Oradea sau de către alte autorități competente, conform legii.

 • (9) Controlul legitimațiilor de călătorie se realizează de către agenții constatatori care au calitatea de împuterniciți ai Primarului municipiului Oradea, desemnați prin dispoziție a Primarului Municipiului Oradea cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data efectuării controlului.

Agenții constatatori au dreptul să solicite actele de identitate, conform prevederilor legale în vigoare.

Controlul legitimațiilor de călătorie se efectuează în mijloacele de transport, fără a se crea disconfort călătorilor.

ART. 50

Contravențiilor prevăzute la art. 49 alin. (2) - (6) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția dispozițiilor art. 28. Astrfel, contravenientul nu poate achită pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal jumătate din minimul amenzii stabilite.

ART. 51

Prevederile prezentului regulament se vor completa cu dispozițiile legale în vigoare.

CAP. VI

Cardurile electronice

ART. 52 Cardul electronic de călătorie - este o legitimație de călătorie/titlu de călătorie. Poate fi de două tipuri: abonament și portofel electronic (înlocuiesc biletele tipărite).

A) Cardul electronic de tip abonament poate fi :

a) nominal formatat, tipărit personalizat cu nume și poză - netransmisibil, utilizat numai în cazul pensionarilor, veteranilor, însoțitorilor persoane invalide, elevilor, studenților și altor categorii la cererea acestora;

 • b)  nominal formatat și netipărit (fără nume și poză) - netransmisibil;

 • c)   nominal pe instituție formatat, fără personalizare cu nume și poză - transmisibil pentru angajații instituției;

 • B) Cardul electronic tip portofel (are rolul de a înlocui biletele tipărite) :

 • a. ) card nominal formatat, transmisibil (poate fi și personalizat la cerere);

b. ) card nenominal formatat, transmisibil;

 • 2. Cardul electronic de călătorie valabil - este o legitimație de călătorie valabilă dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

-în cazul biletului:

 • 1.  corespunde prevederilor legale în vigoare la data utilizării, tariful biletului este aprobat prin hotărâre a Consiliului Local Oradea;

2.  este validat la aparatele din mijlocul de transport în care este utilizat.

-în cazul abonamentului:

 • 1. corespunde prevederilor legale în vigoare la data utilizării, tariful abonamentului este aprobat prin hotărâre a

Consiliului Local Oradea;

 • 2. este în perioadă de valabilitate;

3. este validat la aparatele din mijlocul de transport în care este utilizat.

 • 3. Cardul electronic de călătorie nevalabil - abonament cu termen expirat, card portofel electronic neutilizat în acel vehicul.

 • 4.  Cardul electronic de călătorie nevalidat - cardul electronic care nu a fost trecut prin fața validatorului din mijlocul de transport sau nu a fost confirmat prin afișaj de validator.

 • 5.  Validarea cardului de călătorie - trecerea acestuia prin fața validatorului electronic din mijlocul de transport urmat de confirmare prin afișaj.

ART. 53.

 • (1) Cardul electronic de călătorie poate fi încărcat cu titlurile de călătorie disponibile în oferta tarifară (bilete și abonamente), aprobată prin hotărâre a Consiliului Local Oradea.

 • (2) Cardul nominal va fi inscripționat electronic în memoria disponibilă cu datele de identificare ale posesorului (cnp, nume, prenume, adresă) și poate fi personalizat cu numele, prenumele, primele 6 cifre ale cnp-ului și poza călătorului (confirmate prin prezentarea actului de identitate).

 • (3) Cardul tip abonament și portofel electronic este formatat și codat. Cardul este reutilizabil și reîncărcabil cu date în format electronic.

ART. 54.

Emiterea cardurilor electronice de călătorie:

 • (1) Cardurile tip abonament pot fi procurate pe baza actului de identitate, ele pot fi personalizate prin imprimare la cerere pentru categoria acelor utilizatori ce plătesc integral contravaloarea acestora. În cazul categoriilor favorizate (pensionari, veterani, însoțitori persoane invalide, elevi, studenți, etc.) există obligația personalizării prin imprimare pe card a numelui și fotografiei utilizatorului de card. La prima emitere cardul nominal suportul magnetic, este gratuit.

(2) Cardurile tip portofel pot fi procurate de la punctele de vânzare autorizate sau de la automatele de vânzare dotate cu aparatură electronică necesară acestei proceduri. În cazul cardurilor tip portofel nenominale suportul magnetic se eliberează contracostlavaloareade5lei(TVAinclus),iarîncazulcardurilortipportofelnominal suportul este gratuit la prima emitere.

ART. 55

încărcarea și reîncărcarea cârdurilor electronice de călătorie tip portofel

 • (1) Cardul tip portofel electronic se poate încărca la punctele de vânzare prestabilite cu valoarea solicitată de călător, ceea ce reprezintă contravaloarea a cel puțin două călătorii pe mijloacele de transport public.

 • (2) Reîncărcarea cardului de călătorie se face la punctele de vânzare sau la automatele de vânzare dotate cu aparatura electronică necesară acestei proceduri.

ART. 56

Reînnoirea/extinderea perioadei cardurilor electronice de călătorie tip abonament

Se face prin prelungirea perioadei de valabilitate a abonamentului, prin înscriere electronică la un punct de vânzare/automat, după achitarea contravalorii acestuia.

ART. 57

Transferul informațiilor de pe card, blocarea cardului electronic

(1) În cazul pierderii unui card nominal (personalizat sau nu) se va solicita în scris la cel mai apropiat punct de vânzare elibererarea unui alt card. Posesorul cardului legitimat cu acte de identitate poate solicita suspendarea, blocarea cardului declarat nul și transferul informațiilor pe un card nou. Soldul pe card este cel din momentul declarării.

(2) În cazul nefuncționării (distrugere, defectare sau pierderea) unui card, la solicitarea posesorului de card se face transferul de informații de pe un card de călătorie vechi pe unul nou emis. Soldul și perioada de abonament rămasă se translatează pe cardul nou prin plata contravalorii transferului de 10 lei (TVA și card magnetic inclus).

ART. 58

 • (1) Cardurile electronice de călătorie tip abonament și tip portofel electronic vor fi validate în mod obligatoriu la aparatele special montate în acest scop, imediat după urcarea în mijlocul de transport.

 • (2) Portofelul electronic prin validare se decrementează cu contravaloarea numărului de călătorii solicitate conform tarifelor practicate. Un card tip portofel electronic se poate utiliza la plata călătoriei a mai mulți pasageri din același vehicul de transport în comun. Achitarea contravalorii unei călătorii pentru o persoană dă dreptul la o singură călătorie, pe o semicursă, fără întrerupere, numai în vehiculul în care a fost validat, valabilitatea acestei călătorii este de maxim 60 de minute din momentul validării, în prezența cardului tip portofel ce la solicitare se poate prezenta la control.

CAP. VII DISPOZIȚII FINALE

Biletele de călătorie tipărite pe suport de hârtie vor fi utilizate în continuare până la 31.12.2013.

Anexa 1la H.C.L. 673/2012

Modificarea și completarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate și curse regulate speciale și a Caietului de sarcini al serviciului de transport public local prin curse regulate aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.720/31.10.2011 privind aprobarea modalității de atribuire a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Oradea

 • I. în art. 3 pct.17 din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.720/2011 este definită legitimația de călătorie ca documentul ce permite utilizarea serviciului de transport în comun. Ea poate fi ocazională (bilet validabil pe vehicul, valabil pentru o călătorie) sau periodică în formă de abonament pe zi/săptămână/lună.

se completează și va avea următorul conținut

legitimația de călătorie valabilă - legitimația de călătorie care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

-în cazul biletului:

 • 1.  corespunde prevederilor legale în vigoare la data utilizării, tariful biletului este aprobat prin hotărâre a Consiliului Local Oradea;

 • 2.  estevalidatlaaparateledinmijloculdetransportîncareesteutilizat.

-în cazul abonamentului:

 • 1. corespunde prevederilor legale în vigoare la data utilizării, tariful abonamentului este aprobat prin hotărâre a Consiliului Local Oradea;

 • 2.  este în perioadă de valabilitate;

 • 3. este validat la aparatele din mijlocul de transportîn care este utilizat.

 • II. art. 47 alin.(3) din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.720/2011

“Biletul de călătorie validat dă dreptul la o singură călătorie fără întrerupere pe traseul fixat vehiculului pentru cursa respectivă. În cazul în care vehiculul nu-și mai poate continua cursa, biletul de călătorie rămâne valabil pentru mijlocul de transport următor.

Sunt scutiți de plata taxelor de călătorie copiii care nu au împlinit vârsta de 5 ani.

Legitimațiile de călătorie sunt netransmisibile.

Abonamentele de călătorie însoțite de tichet nu vor putea fi folosite decât în perioada pentru care au fost eliberate, pasagerul având dreptul la călătorii în număr nelimitat pe liniile pentru care a fost cumpărat abonamentul.

Călătorii sunt obligați să prezinte abonamentul și tichetul la solicitarea organelor de control ale operatorilor de transport”.

se modifică, se completează și va avea următorul conținut:

Legitimațiile de călătorie trebuie validate cu ocazia fiecărei utilizări, la aparatele montate în acest scop în mijlocul de transport, imediat după urcarea în mijlocul de transport.

Legitimațiile de călătorie valabile și validate dau dreptul la o singură călătorie, pe o semicursă, fără întrerupere, numai în vehiculul în care au fost validate.

Transportul copiilor sub 5 ani se realizează gratuit.

Călătorii sunt obligați să prezinte legitimația de călătorie la solicitarea agenților constatatori”.

 • III. art. 49 alin.(9) „Controlul legitimațiilor de călătorie se realizează de persoanele care au calitatea de împuterniciți ai Primarului municipiului Oradea” se modifică, completează și va avea următorul conținut: Controlul legitimațiilor de călătorie se realizează de către agenții constatatori care au calitatea de împuterniciți ai Primarului municipiului Oradea, desemnați prin dispoziție a Primarului Municipiului Oradea cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data efectuării controlului.

Agenții constatatori au dreptul să solicite actele de identitate, conform prevederilor legale în vigoare. Controlul legitimațiilor de călătorie se efectuează în mijloacele de transport, fără a se crea disconfort călătorilor.

 • IV. art.49 alin.(10) “Procedura de control a legitimațiilor de călătorie elaborată de operatorul de transport se avizează de Autoritatea de autorizare a transportului public local din cadrul Primăriei municipiului Oradea și se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Local.” se abrogă.

 • V. art.49 alin.(2) „Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 lei la 500 lei, în conformitate cu prevederile art.45, alin.2 din Legea nr.92/2007, persoanele fizice răspunzătoare pentru faptele prevăzute în art.35, alin.3 din Legea nr.92/2007, precum și în art. 47 al prezentului regulament”.

se modifică, se completează și va avea următorul conținut:

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 lei la 500 lei, persoanele fizice:

 • -   care călătoresc cu mijloacele de transport public de persoane fără titlu de călătorie valabil sau refuză să prezinte organelor de control titlul respectiv de călătorie, care au un comportament necivilizat sau care aduc prejudicii mijloacelor de transport;

 • -   care nu dețin legitimații de călătorie valabile sau alte documente de transport stabilite prin lege, acestea fiind obligate: să achite costul legitimațiilor de călătorie valabile pentru călătoriile pe care le efectuează, conform tarifelor menționate lizibil pe acestea, să achite, în termenele stabilite, contravaloarea serviciului furnizat/prestat pe baza contractelor, să nu aducă prejudicii bunurilor sistemelor de transport din domeniul public sau privat, să aibă un comportament civilizat în raport cu personalul prestatorilor de servicii, precum și cu ceilalți utilizatori;

 • -   pentru faptele prevăzute în art. 47 al prezentului regulament.

Utilizarea legitimațiilor de călătorie valabile și nevalidate constituie contravenție și se sancționează cu suprataxă. Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii cade în sarcina agenților constatatori - împuterniciți ai Primarului.

Refuzul de a plăti biletul cu suprataxă constituie contravenție și se sancționează conform normei legale în vigoare. La data constatării contravenției, se încheie un proces-verbal, conform modelului din anexa10, care face parte integrantă din regulament.

Se introduce un capitol nou denumit:

CAP. VI - CARDURILE ELECTRONICE

ART. 52

 • 1. Cardul electronic de călătorie - este o legitimație de călătorie/titlu de călătorie. Poate fi de două tipuri: abonament și portofel electronic (înlocuiesc biletele tipărite).

A) Cardul electronic de tip abonament poate fi :

 • a) nominal formatat, tipărit personalizat cu nume și poză - netransmisibil, utilizat numai în cazul pensionarilor, veteranilor, însoțitorilor persoane invalide, elevilor, studenților și altor categorii la cererea acestora;

 • b)  nominal formatat și netipărit (fără nume și poză) - netransmisibil;

 • c)  nominal pe instituție formatat, fără personalizare cu nume și poză - transmisibil pentru angajații instituției;

B) Cardul electronic tip portofel (are rolul de a înlocui biletele tipărite) :

 • a. ) card nominal formatat, transmisibil (poate fi și personalizat la cerere);

 • b. ) card nenominal formatat, transmisibil;

 • 2. Cardul electronic de călătorie valabil - este o legitimație de călătorie valabilă dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

-în cazul biletului:

 • 1.  corespunde prevederilor legale în vigoare la data utilizării, tariful biletului este aprobat prin hotărâre a Consiliului Local Oradea;

 • 2.  estevalidatlaaparateledinmijloculdetransportîn care este utilizat.

-în cazul abonamentului:

 • 1. corespunde prevederilor legale în vigoare la data utilizării, tariful abonamentului este aprobat prin hotărâre a Consiliului Local Oradea;

 • 2.  este în perioadă de valabilitate;

 • 3. este validat la aparatele din mijlocul de transportîn care este utilizat.

 • 3. Cardul electronic de călătorie nevalabil - abonament cu termen expirat, card portofel electronic neutilizat în acel vehicul.

 • 4. Cardul electronic de călătorie nevalidat - cardul electronic care nu a fost trecut prin fața validatorului din mijlocul de transport sau nu a fost confirmat prin afișaj de validator.

 • 5.  Validarea cardului de călătorie - trecerea acestuia prin fața validatorului electronic din mijlocul de transport urmat de confirmare prin afișaj.

ART. 53.

 • (1) Cardul electronic de călătorie poate fi încărcat cu titlurile de călătorie disponibile în oferta tarifară (bilete și abonamente), aprobată prin hotărâre a Consiliului Local Oradea.

 • (2) Cardul nominal va fi inscripționat electronic în memoria disponibilă cu datele de identificare ale posesorului (cnp, nume, prenume, adresă) și poate fi personalizat cu numele, prenumele, primele 6 cifre ale cnp-ului și poza călătorului (confirmate prin prezentarea actului de identitate).

 • (3) Cardul tip abonament și portofel electronic este formatat și codat. Cardul este reutilizabil și reîncărcabil cu date în format electronic.

ART. 54.

Emiterea cardurilor electronice de călătorie:

 • (1) Cardurile tip abonament pot fi procurate pe baza actului de identitate, ele pot fi personalizate prin imprimare la cerere pentru categoria acelor utilizatori ce plătesc integral contravaloarea acestora. În cazul categoriilor favorizate (pensionari, veterani, însoțitori persoane invalide, elevi, studenți, etc.) există obligația personalizării prin imprimare pe card a numelui și fotografiei utilizatorului de card. La prima emitere cardul nominal suportul magnetic, este gratuit.

 • (2) Cardurile tip portofel pot fi procurate de la punctele de vânzare autorizate sau de la automatele de vânzare dotate cu aparatură electronică necesară acestei proceduri. În cazul cardurilor tip portofel nenominale suportul magnetic se eliberează contra cost la valoarea de 5 lei (TVA inclus), iar în cazul cardurilor tip portofel nominal suportul este gratuit la prima emitere.

ART. 55

Încărcarea și reîncărcarea cârdurilor electronice de călătorie tip portofel

 • (1) Cardul tip portofel electronic se poate încărca la punctele de vânzare prestabilite cu valoarea solicitată de călător, ceea ce reprezintă contravaloarea a cel puțin două călătorii pe mijloacele de transport public.

 • (2) Reîncărcarea cardului de călătorie se face la punctele de vânzare sau la automatele de vânzare dotate cu aparatura electronică necesară acestei proceduri.

ART. 56

Reînnoirea/extinderea perioadei cardurilor electronice de călătorie tip abonament

Se face prin prelungirea perioadei de valabilitate a abonamentului, prin înscriere electronică la un punct de vânzare/automat, după achitarea contravalorii acestuia.

ART. 57

Transferul informațiilor de pe card, blocarea cardului electronic

 • (1) În cazul pierderii unui card nominal (personalizat sau nu) se va solicita în scris la cel mai apropiat punct de vânzare elibererarea unui alt card. Posesorul cardului legitimat cu acte de identitate poate solicita suspendarea, blocarea cardului declarat nul și transferul informațiilor pe un card nou. Soldul pe card este cel din momentul declarării.

 • (2) În cazul nefuncționării (distrugere, defectare sau pierderea) unui card, la solicitarea posesorului de card se face transferul de informații de pe un card de călătorie vechi pe unul nou emis. Soldul și perioada de abonament rămasă se translatează pe cardul nou prin plata contravalorii transferului de 10 lei (TVA și card magnetic inclus).

ART. 58

 • (1) Cârdurile electronice de călătorie tip abonament și tip portofel electronic vor fi validate în mod obligatoriu la aparatele special montate în acest scop, imediat după urcarea în mijlocul de transport.

 • (2) Portofelul electronic prin validare se decrementează cu contravaloarea numărului de călătorii solicitate conform tarifelor practicate. Un card tip portofel electronic se poate utiliza la plata călătoriei a mai mulți pasageri din același vehicul de transport în comun. Achitarea contravalorii unei călătorii pentru o persoană dă dreptul la o singură călătorie, pe o semicursă, fără întrerupere, numai în vehiculul în care a fost validat, valabilitatea acestei călătorii este de maxim 60 de minute din momentul validării, în prezența cardului tip portofel ce la solicitare se poate prezenta la control.

CAP. VII DISPOZIȚII FINALE

Biletele de călătorie tipărite pe suport de hârtie vor fi utilizate în continuare până la 31.12.2013.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR,

MUNICIPIUL ORADEA

Operator de transport autorizat

Cod fiscal RO ...........

Cod operator ___________

Seria nr.


Anexa 10


PROCES - VERBAL DE CONSTATARE ȘI SANCȚIONARE A CONTRAVENȚIILOR

1. Încheiat astăzi (zz/ll/aaaa) _____/____/______ora_________ în Oradea str._________________________________________________ nr.

2. Agent constatator


din cadrul operatorului de transport autorizat identificat cu legitimatia nr.

3. În urma controlului efectuat în data de (zz/ll/aaaa) _____/____/______ora_______în Oradea str.__________________________ in

vehiculul cu nr. de înregistrare/înmatriculare______________ pe traseul liniei

__________________________________________________________________ am constatat că

Dl./D-na ___________________________________________________fiul/fiica lui__________________ și_________________cu domiciliul în _______________________________

str.____________________

___nr.

____bloc ____sc___ap___județ______

_ act de identitate_____

_seria_____nr_______

_ eliberat

de

________________ la

data

de_____________ CNP ___

__________ ocupația

locul

de

muncă_________________

4. În data de ____/_

/

______ ora _____ în Oradea

str.__

_____ in vehiculul

cu nr.

de

înregistrare/înmatriculare__

______ pe traseul liniei ___________

a

săvârșit                                                                                                                   următoarele:

_____________________________________________________________________________________________ și a refuzat să achite biletul de suprataxă.

5. Fapta săvârșită constituie contravenție:

9.


Alte


mențiuni:


10.Obiecțiuni


ale


contravenientului


Prevăzută de :

Sancționată de :

Cu amendă :

Stabilesc amendă în sumă

de :

1.art. _______din

_ art.____

din___

de la

_______lei

la___

_______lei

lei;

2.art. din

_ art.____

din___

de la

_______lei

la___

_______lei

lei;

3.art. din

_ art.____

din___

de la

_______lei

la___

_______lei

lei.

6. Stabilesc:AVERTISMENT / AMENDĂ ,în sumă totală

de

_____,Lei(în cifre)adică_

______ (în

litere).

7. Contravenientul

nu este de

față/refuză/nu poate

semneze

procesul-verbal, lucru

atestat de

martorul

___ domiciliat

în ________________

str._________________

__ nr.___

bl.___sc. _

_ ap.

__ județul

____________ act de identitate ____

____ seria __ nr._______

emis de __

__________ CNP ______

8.           Nu

a

fost

de

față             niciun

martor

deoarece

 • 11. Contravenientul POATE/NU POATE să achite jumătate din minimul amenzii prevăzute în actele normative menționate mai sus, respectiv suma de _____________________________________ lei în termen de 48 de ore de la comunicarea prezentului proces-verbal și a înștiințării de

plată.

 • 12. Potrivit prevederilor art. 31 și art. 32 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, împotriva prezentului proces verbal de constatare și sancționare a contravențiilor se poate face plângere, în termen de 15 zile de la comunicare la Judecătoria Oradea. Plângerea va fi însoțită de copia procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor.

Rezoluție de aplicare a sancțiunii.

 • 13. În temeiul OG nr. 2/2001 și a actelor normative indicate mai sus, se aplică contravenientului AVERTISMENT / AMENDĂ în valoare totală de

____________________________lei (adică____________________________________________) CU / FĂRĂ posibilitatea achitării a jumătate, respectiv suma de __________lei din valoarea minimă a amenzii contravenționale prevăzută în actele normative menționate mai sus în termen de

48 de ore de la comunicarea prezentului proces-verbal și a înștiințării de plată .

 • 14.                Alte                măsuri                (despăgubirea                părții                vătămate                etc.):

 • 15. Măsurile dispuse se vor realiza până la data de ____________________ contravenientul având obligația de a notifica organului de control

îndeplinirea acestei obligații în termenul stabilit.

Înștiințare de plată.

 • 16. Contravenientul urmează să achite amenda la CEC, la Direcția Trezoreriei și Contabilitate Publică (denumită în continuare Trezorerie) sau la centrele special amenajate (caseriile) din cadrul direcțiilor taxe și impozite ale Municipiului Oradea(în contul nr. RO26TREZ07621350201XXXXX Trezoreria Oradea , CUI 4230487, titular de cont Municipiul Oradea), în termen de 15 zile de la data comunicării prezentului proces-verbal.

 • 17. Contravenientul are obligația să predea copia chitanței de plată și copia prezentului proces-verbal în termen de 15 zile de la data comunicării

prezentului proces-verbal, la sediul operatorului de transport autorizat situat în Oradea, str. ________________________________________.

În cazul neachitării amenzii în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării, se va proceda la executarea silită.

 • 18. Prezentul proces-verbal a fost întocmit în 3 exemplare, din care un exemplar se înmânează contravenientului.

Agent constatator                                 Contravenient,                                               Martor,

Am primit un exemplar din procesul-verbal