Hotărârea nr. 665/2012

privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2012

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2012

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 243.029 din 19.11.2012 prin care Direcția Economică propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2012,

Luând în considerare:

 • -   Hotărârea Consiliului Local nr.69/2012 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pentru anul 2012,

 • -   adresa Direcției Generale a Finanțelor Publice Bihor nr.33853/08.11.2012 privind repartizarea influențelor la sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor pentru anul 2012,

 • -   adresa Direcției Generale a Finanțelor Publice Bihor nr.33.765/09.11.2012 privind aprobarea repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale,

 • -   Hotărârea Consiliului Local nr.173/30.03.2012 privind aprobarea repartizării finanțărilor nerambursabile alocate din fondurile bugetului local al municipiului Oradea pentru activități nonprofit de interes local, în anul 2012

-   Ordinul MAI/MFP 286/2987/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului

general centralizat al unităților administrativ-teritoriale pentru anul 2012, repartizat pe județe si municipiul București,

- Decizia Finanțelor Publice Bihor nr.2486/19.11.2012,

Ținând seama de prevederile art.5 alin.2 , art. 19, art.29 și ale art.36 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice

locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local, În temeiul art. 36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit. a), și alin.(6) lit.a) pct.1, ale art. 45 alin. (2) lit.a) și ale art.121 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2012, conform anexei nr.1 atașată prezentei hotărâri.

Art.2. Se aprobă repartizarea cheltuielilor de personal aferente învățământului preuniversitar de stat, conform anexei nr.1.1 atașată prezentei hotărâri.

Art.3. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice si activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2012 conform anexei nr.2 atașată prezentei hotărâri.

Art.4. Se aprobă rectificarea bugetului creditelor externe și interne, conform anexei nr.3 atașată prezentei hotărâri. Art.5. Se aprobă noile obiective de investiții și a listei de investiții pentru anul 2012.

Art.6. Se aprobă donațiile/sponsorizările încasate de către Clubul Sportiv Municipal Oradea în sumă totală de 180 mii lei din care:

 • •   108.683,50 lei de la RCS & RDS SA pentru susținerea activității de polo

 • •   71.325 lei de la persoane fizice pentru susținerea activității de polo

Sumele încasate se vor direcționa către activitățile curente realizate de club potrivit prevederilor din contractele

încheiate cu aceste persoane.

Art.7. Se aprobă donațiile/sponsorizările încasate de Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea în sumă totală de 60,48 mii lei, din care :

•  20.472 lei de la SC Edenred Romania

40.000 lei de la SC RDS &RCS SRL

Suma încasată se va direcționa către activitățile curente realizate de spital potrivit prevederilor din contractele

încheiate.

Art.8. Se aprobă donațiile/sponsorizările încasate de Casa de Cultură a Municipiului Oradea în sumă totală de 51,48 mii lei astfel:

30.000 lei de la SC Heineken Romania conform contract nr.99/08.05.2012

21.475,72 lei de la SC Siemens SRL conform contract nr.372/15.10.2012

Sumele încasate se vor direcționa către activitățile curente realizate de Casa de Cultură a Municipiului pentru decontarea cheltuielilor realizate în cadrul programelor prezentate în anexa nr.4 atașată prezentei hotărâri.

Art.9. Se aprobă programele Casei de Cultură a Municipiului Oradea, conform anexei nr.4 atașată prezentei hotărâri.

Art.10. Se aprobă donațiile/sponsorizările încasate de Spitalul Clinic Municipal ,,Dr. Gavril Curteanu'' în sumă de 20,46 mii lei de la SC Cheque Dejeuner SRL

Suma încasată se va direcționa către activitățile curente realizate de spital potrivit prevederilor din contractele

încheiate.

Art.11. Se aprobă programul de iluminat public conform anexei nr.5 atașată prezentei hotărâri.

Art.12. Se aprobă finanțarea programelor aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.173/2012 pentru Asociația ,,Pro Viitor'' cu suma de 48,50 mii lei, în urma modificării statutului și sediului asociației.

Art.13. Validarea Dispoziției Primarului nr.2260/16.11.2012 privind aprobarea majorării veniturilor și cheltuielilor bugetului local cu suma de 4.000 mii lei.

Art.14. Se aprobă constituirea fondului de rezervă în sumă de 153,64 mii lei, din care 115,94 mii lei aferenți cheltuielilor de personal pentru învățământul preuniversitar de stat, cheltuieli care nu pot fi majorate din lipsa plafonului maxim aprobat prin Ordinul MAI/MFP nr.286/2987/2011.

Art.15. Aprobarea majorării cotizației Clubului Sportiv Fotbal Club Bihor de la suma de 1.567.000 lei, la suma de 1.867.000 lei

Art.16. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.17. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

•   Primarul municipiului Oradea

 • •   Direcția Economică

 • •   Direcția Tehnică

 • •   Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

 • •   Administrația Imobiliară Oradea

•   Clubul Sportiv Municipal Oradea

 • •   Casa de Cultură a Municipiului Oradea

•   Spitalul Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea

 • •   Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea

•   Club Sportiv Fotbal Club Bihor

•  SC Eurobusiness Parc Oradea SRL

 • •   Se publică în M. O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Dan Octavian Oradea, 22 noiembrie 2012

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr. 665

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”

MUNICIPIUL ORADEA


Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local 665/2012

Propunere rectificare buget local pe anul 2012

mii lei

Nr. crt

Explicatie / obiectiv

Cod

Sectiunea

Plan

Propuneri

Diferente

I

VENITURI

460073.71

217286.27

-242787.44

1

Impozit pe profit de la agenți economici

01.02.01

Functionare

500.00

1,316.00

816.00

2

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

Functionare

4,184.92

4,584.92

400.00

3

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

Functionare

2,569.96

1,830.99

-738.97

4

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

Functionare

106,430.41

107,439.39

1008.98

5

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

Functionare

26,096.36

26,139.37

43.01

6

Taxe hoteliere

12.02.07

Functionare

180.00

280.00

100.00

7

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

Functionare

2,202.34

2,181.00

-21.34

8

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

Functionare

- 60,628.92

-      56,378.01

4250.91

9

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

Dezvoltare

60,628.92

56,378.01

-4250.91

10

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.02.01

Dezvoltare

8.00

8.00

11

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

39.02.03

Dezvoltare

13.50

17.68

4.18

12

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale

39.02.07

Dezvoltare

3,104.27

3,113.43

9.16

13

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe

42.02.20

Dezvoltare

142374.17

26027.29

-116346.88

14

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

Dezvoltare

116821.19

24348.20

-92472.99

15

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

Dezvoltare

38858.76

15000.00

-23858.76

16

Prefinanțare

45.02.01.03

Dezvoltare

16737.83

5000.00

-11737.83

II

CHELTUIELI

436121.28

193333.84

-242787.44

1

Cap.51.02.01.03 Autoritati executive

6452.18

6134.07

-318.11

Furnituri de birou

20.01.01

Functionare

180.00

190.00

10.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

Functionare

412.50

592.50

180.00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

Functionare

2214.00

2414.00

200.00

Reparatii curente

20.02

Functionare

1079.50

589.50

-490.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

Functionare

1808.19

1908.19

100.00

Pachet complex de promovare turistica-Oradea-Arhitectura, Cultura,Legenda BS

56.01.01

Dezvoltare

229.88

129.88

-100.00

Pachet complex de promovare turistica-Oradea-Arhitectura, Cultura,Legenda UE

56.01.02

Dezvoltare

528.11

310.00

-218.11

2

Cap.54.02.05 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

0.00

153.64

153.64

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităților locale

50.04

Functionare

0.00

153.64

153.64

3

Cap.65.02 Învatamant

113946.06

100240.46

-13705.60

Cap.65.02 Invatamant conform anexei nr. 1.1 Propunere -rectificare cheltuieli de personal invatamant

Functionare

80939.43

81488.49

549.06

Cap.65.02.03.01 Învatamânt prescolar PMO

21.16

1.16

-20.00

Înlocuirea sistemului clasic de încălzire aferent obiectivului de investiții Grădinița cu Program Prelungit nr.28 cu un sistem de încălzire care utilizează apă geotermală

71.01.30

Dezvoltare

21.16

1.16

-20.00

Cap.65.02.03.01 Învatamânt prescolar Gradinita nr.34

21.60

29.60

8.00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

Functionare

21.60

20.90

-0.70

Dotari-masina de spalat profesionala

71.01.02

Dezvoltare

0.00

8.70

8.70

Cap.65.02.03.01 Învatamânt prescolar AIO

2005.10

1848.88

-156.22

Încalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

Functionare

1756.40

1581.90

-174.50

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Functionare

199.50

219.50

20.00

Aparate joaca gradinite

71.01.30

Dezvoltare

49.20

47.48

-1.72

Cap.65.02.04.01 Învatamânt secundar inferior Scoala Oltea Doamna

4.00

6.40

2.40

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Functionare

4.00

6.40

2.40

Cap.65.02.04.01 Învatamânt secundar inferior Scoala

Gimnaziala Ioan Slavici

0.00

2.10

2.10

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Functionare

0.00

2.10

2.10

Cap.65.02.04.01 Învatamânt secundar inferior AIO

3043.07

2900.71

-142.36

Încalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

Functionare

2101.70

1914.20

-187.50

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Functionare

254.30

300.30

46.00

Reparatii curente

20.02

Functionare

3305.23

543.23

-2762.00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

Functionare

-2762.00

0.00

2762.00

Scoala Juhasz Gyula - asfaltare curte

71.01.30

Dezvoltare

100.00

99.64

-0.36

Scoala Juhasz Gyula - refacere imprejmuire teren joaca

71.03

Dezvoltare

43.84

43.34

-0.50

Cap.65.02.04.01 Învatamânt secundar inferior PMO

2333.31

1831.00

-502.31

Realizare documentație prentru proiect Reabilitare, modernizare, extindere și dotări la școala cu clasele I-VIII „Avram Iancu”, Oradea UE

56.01.02

Dezvoltare

2333.31

1831.00

-502.31

Cap. 65.02.04.02 - Invatamant secundar superior PMO

16580.19

3724.79

-12855.40

Proiectul ”Reabilitare Liceu Reformat ”L Zsuszana” Oradea” BS

56.01.01

Dezvoltare

1704.79

1204.79

-500.00

Proiectul ”Reabilitare Liceu Reformat ”L Zsuszana” Oradea” fd.UE

56.01.02

Dezvoltare

3916.41

2000.00

-1916.41

Proiectul "Reabilitare Liceu Teologic Romano - Catolic ”Szent Laszlo” Oradea” BS

56.01.01

Dezvoltare

1058.59

10.00

-1048.59

Proiectul ”Reabilitare Liceu Teologic Romano - Catolic ”Szent Laszlo” Oradea” UE

56.01.02

Dezvoltare

2764.95

10.00

-2754.95

Nr.

crt

Explicație / obiectiv

Cod

Secțiunea

Plan

Propuneri

Diferente

Înlocuirea sistemului clasic de încălzire aferent obiectivului de investiții Liceul Teoretic Ady Endre cu un sistem de încălzire care utilizează apă geotermală” BS

71.01.30

Dezvoltare

1967.61

100.00

-1867.61

Înlocuirea sistemului clasic de încălzire aferent obiectivului de investiții Colegiul Tehnic Andrei Șaguna cu un sistem de încălzire care utilizează apă geotermală BS

71.01.30

Dezvoltare

1660.43

100.00

-1560.43

Înlocuirea sistemului clasic de încălzire aferent obiectivului de investiții Colegiul Tehnic Mihai Viteazul cu un sistem de încălzire care utilizează apă geotermală BS

71.01.30

Dezvoltare

1689.77

100.00

-1589.77

Înlocuirea sistemului clasic de încălzire aferent obiectivului de investiții Liceul Teoretic Onisifor Ghibu cu un sistem de încălzire care utilizează apă geotermală BS

71.01.30

Dezvoltare

905.93

100.00

-805.93

Înlocuirea sistemului clasic de încălzire aferent obiectivului de investiții Colegiul TehnicTraian Vuia cu un sistem de încălzire care utilizează apă geotermală” BS

71.01.30

Dezvoltare

911.71

100.00

-811.71

Cap. 65.02.04.02 - Invatamant secundar superior AIO

6063.14

6155.24

92.10

Încalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

Functionare

4678.00

4589.50

-88.50

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Functionare

624.30

679.30

55.00

Reparatii curente

20.02

Functionare

716.84

842.84

126.00

Liceul Sportiv Bihorul reabilitare

71.01.30

Dezvoltare

44.00

43.60

-0.40

Cap.65.02.04.03 Invatamant profesional AIO

365.10

421.10

56.00

Încalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

Functionare

210.40

235.40

25.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Functionare

154.70

185.70

31.00

Cap.65.02.50 Alte cheltuieli în domeniul învatamântului PMO

2569.96

1830.99

-738.97

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

Functionare

2569.96

1830.99

-738.97

4

cap.66.02 Sanatate

12575.57

2364.12

-10211.45

Cap. 66.02. 06.01 - Spitale generale PMO

4036.70

501.34

-3535.36

Înlocuirea sistemului clasic de încălzire aferent obiectivului de investiții Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie Oradea cu un sistem de încălzire care utilizează apă geotermală” BS

71.01.30

Dezvoltare

3789.36

100.00

-3689.36

Înlocuirea sistemului clasic de încălzire aferent obiectivului de investiții Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie Oradea cu un sistem de încălzire care utilizează apă geotermală” BL

71.01.30

Dezvoltare

20.38

0.38

-20.00

Cresterea performantei energetice la Spitalul Clinic Municipal "Dr Gavril Curteanu" Oradea

71.01.30

Dezvoltare

0.00

87.00

87.00

Cresterea performantei energetice la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea

71.01.30

Dezvoltare

0.00

87.00

87.00

Blocuri Operatorii în Bh-HB - Standarde comune de înaltă calitate în domeniul chirurgiei din euro-regiune” ("BHB Operation Departments -High common standards in surgery in the euro-region”) BL

56.01.01

Dezvoltare

10.92

10.92

Blocuri Operatorii în Bh-HB - Standarde comune de înaltă calitate în domeniul chirurgiei din euro-regiune” ("BHB Operation Departments -High common standards in surgery in the euro-region”) BS

56.01.01

Dezvoltare

3.97

3.97

Blocuri Operatorii în Bh-HB - Standarde comune de înaltă calitate în domeniul chirurgiei din euro-regiune” ("BHB Operation Departments -High common standards in surgery in the euro-region”) UE

56.01.02

Dezvoltare

84.35

84.35

Dezvoltarea infrastructurii comune de sanatate si prevenirea riscurilor ( blocuri operatorii Spitalul Judetean) BL

56.01.01

Dezvoltare

10.92

0.00

-10.92

Dezvoltarea infrastructurii comune de sanatate si prevenirea riscurilor ( blocuri operatorii Spitalul Judetean) BS

56.01.01

Dezvoltare

3.97

0.00

-3.97

Dezvoltarea infrastructurii comune de sanatate si prevenirea riscurilor ( blocuri operatorii Spitalul Judetean) UE

56.01.02

Dezvoltare

84.35

0.00

-84.35

Dezvoltarea infrastructurii comune de sanatate si prevenirea riscurilor ( blocuri operatorii Spital Municipal) BL

56.0.1.01

Dezvoltare

19.16

0.00

-19.16

Dezvoltarea infrastructurii comune de sanatate si prevenirea riscurilor ( blocuri operatorii Spital Municipal) BS

56.01.01

Dezvoltare

0.00

0.00

0.00

Dezvoltarea infrastructurii comune de sanatate si prevenirea riscurilor ( blocuri operatorii Spital Municipal) UE

56.01.02

Dezvoltare

108.56

0.00

-108.56

Prevenirea riscurilor din sănătate prin blocuri operatorii de înaltă perfrmanță în Debrecen și Oradea” („Health Risk Prevention through HighTech OR in Debrecen and Oradea”) BL

56.01.01

Dezvoltare

0.00

19.16

19.16

Prevenirea riscurilor din sănătate prin blocuri operatorii de înaltă perfrmanță în Debrecen și Oradea” („Health Risk Prevention through HighTech OR in Debrecen and Oradea”) BS

56.01.01

Dezvoltare

0.00

0.00

0.00

Prevenirea riscurilor din sănătate prin blocuri operatorii de înaltă perfrmanță în Debrecen și Oradea” („Health Risk Prevention through HighTech OR in Debrecen and Oradea”) UE

56.01.02

Dezvoltare

0.00

108.56

108.56

Cap. 66.02. 06.01 - Spitale generale AIO

753.55

762.78

9.23

Reparatii curente

20.02

Functionare

305.00

255.00

-50.00

Spitalul de Copii- Rk grupuri sanitare

71.03

Dezvoltare

2.00

0.00

-2.00

Spital TBC - sectia boli infectioase demolare cladire

71.01.30

Dezvoltare

187.15

174.10

-13.05

Spital Judetean - Vestiare

71.01.30

Dezvoltare

170.00

157.01

-12.99

Spit jud. Stationar I- alimentare statie sterilizare cu abur tehnologic (Pr+exec)

71.03

Dezvoltare

74.40

63.51

-10.89

Spit Dr G Curteanu-Sectia boli infectioase -achizitie cabina poarta

71.01.30

Dezvoltare

15.00

13.16

-1.84

Deviere retele-Sp.Cl.Mun.,,Dr.G.Curteanu'' Centrul de Oncologie

71.01.30

Dezvoltare

0.00

100.00

100.00

Cap.66.02.50 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii PMO

7680.32

1100.00

-6580.32

Centrul euroregional de interventie cardio-vasculara invaziva Viva Anima BS

56.01.01

Dezvoltare

1018.82

100.00

-918.82

Centrul euroregional de interventie cardio-vasculara invaziva Viva Anima UE

56.01.02

Dezvoltare

6661.5

1000.00

-5661.50

Cap.66.02.50 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii AIO

105.00

0.00

-105.00

Nr.

crt

Explicație / obiectiv

Cod

Secțiunea

Plan

Propuneri

Diferente

Reparatii curente

20.02

Functionare

5.00

0.00

-5.00

Deviere retele-Sp.Cl.Mun.,,Dr.G.Curteanu'' Centrul de Oncologie

71.01.30

Dezvoltare

100.00

0.00

-100.00

5

Cap.67.02 Cultura, recreere si religie

41404.07

13058.93

-28345.14

Subcap. 67.02.05.01- SportAIO

1956.50

2157.95

201.45

Încalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

Functionare

1183.30

1173.30

-10.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Functionare

242.51

276.51

34.00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

Functionare

403.29

418.29

15.00

Reparatii curente

20.02

Functionare

46.80

209.30

162.50

Achizitie masina curatat pardoseala Sala Sporturilor

71.01.02

Dezvoltare

80.60

80.55

-0.05

Subcap. 67.02.05.01 - Sport CSM

8189.00

8532.01

343.01

Transferuri catre instituții publice-Transferuri CSM

51.01.01

Functionare

6622.00

6665.01

43.01

Asociatii si fundatii- CS FC Bihor

59,011

Functionare

1567.00

1867.00

300.00

Subcap. 67.02.05.03 - Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi,baze sportive si agrement PMO

2190.91

213.29

-1977.62

Amenajare Parc Salca etapa I BS

71.01.30

Dezvoltare

2000.00

100.00

-1900.00

Amenajare Parc Salca etapa I BL

71.01.30

Dezvoltare

100.00

30.00

-70.00

Amenajare Parcul Traian Oradea

71.01.30

Dezvoltare

10.00

5.21

-4.79

Utilitati tehnico edilitare aferente Parcului Linistii

71.01.30

Dezvoltare

80.91

78.08

-2.83

Cap.67.02.50 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei AIO

1600.60

1717.48

116.88

Încalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

Functionare

192.40

225.40

33.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Functionare

35.40

43.40

8.00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

20.01.09

Functionare

19.00

14.65

-4.35

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

Functionare

854.10

919.10

65.00

Reparatii curente

20.02

Functionare

10.10

50.10

40.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Functionare

4.60

29.45

24.85

Centrul de tineret Podgoria

71.01.30

Dezvoltare

50.00

1.00

-49.00

Grup statuar Holnaposak

71.01.30

Dezvoltare

435.00

434.38

-0.62

Cap.67.02.50 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei PMO

27467.06

438.20

-27028.86

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii-Zilele culturii slovace

20.30.30

Functionare

0.00

15.00

15.00

Dezvoltarea turismului de agrement prin crearea Complexului W ellness Termal "Nymphaea" Oradea BS

56.01.01

Dezvoltare

7762.53

100.00

-7662.53

Dezvoltarea turismului de agrement prin crearea Complexului W ellness Termal "Nymphaea" Oradea UE

56.01.02

Dezvoltare

19406.33

100.00

-19306.33

Promovarea turismului religios prin valorificarea patrimoniului comunităților evreiești din Oradea - Debrecen” (Sinagoga ZION) - SF

71.01.30

Dezvoltare

75.00

65.00

-10.00

Promovarea turismului balnear si de agrement in Complexul turistic Iosia Nord

71.01.30

Dezvoltare

223.20

158.20

-65.00

6

Cap. 68.02 - Asigurari si asistenta sociala

15851.33

8487.23

-7364.10

Cap.68.02.11CreseAIO

225.00

311.50

86.50

Încalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

Functionare

190.60

205.60

15.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Functionare

25.60

27.10

1.50

Reparatii curente

20.02

Functionare

8.80

78.80

70.00

Cap. 68.02.50- Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

15626.33

8175.73

-7450.60

Reabilitare, modernizare și extindere pe verticală Centrul de Cazare Temporară nr. 1 BS

56.01.01

Dezvoltare

1012.43

650.00

-362.43

Reabilitare, modernizare și extindere pe verticală Centrul de Cazare Temporară nr. 1 UE

56.01.02

Dezvoltare

2326.00

1526.00

-800.00

Reabilitare, modernizare și extindere pe verticală Centrul de Cazare Temporară nr. 1 BL

56.01.01

Dezvoltare

54.73

4.73

-50.00

Reabilitare și modernizare Centrul de Cazare Temporară nr. 2 BS

56.01.01

Dezvoltare

518.00

100.00

-418.00

Reabilitare și modernizare Centrul de Cazare Temporară nr. 2 UE

56.01.02

Dezvoltare

1173.00

100.00

-1073.00

Reabilitare și modernizare Centrul de Cazare Temporară nr. 3 BS

56.01.01

Dezvoltare

547.60

100.00

-447.60

Reabilitare și modernizare Centrul de Cazare Temporară nr. 3 UE

56.01.02

Dezvoltare

1258.00

100.00

-1158.00

Reabilitare, modernizare și extindere clădire în vederea amenajării unui Centru de Reintegrare Socială (fost Respiro) BS

56.01.01

Dezvoltare

328.30

125.00

-203.30

Reabilitare, modernizare și extindere clădire în vederea amenajării unui Centru de Reintegrare Socială (fost Respiro) UE

56.01.02

Dezvoltare

754.20

140.00

-614.20

Reabilitare, modernizare și extindere Centru de Zi pentru persoane cu Scleroză Multiplă din municipiul Oradea BS

56.01.01

Dezvoltare

765.44

600.00

-165.44

Reabilitare, modernizare și extindere Centru de Zi pentru persoane cu Scleroză Multiplă din municipiul Oradea UE

56.01.02

Dezvoltare

1758.44

1500.00

-258.44

Înființarea Centrului Social cu destinație multifuncțională "Candeo", din str. Iuliu Maniu nr. 20 Oradea BS

71.01.30

Dezvoltare

2223.44

1500.00

-723.44

Înființarea Centrului Social cu destinație multifuncțională "Dignitas", din str.Eftimie Murgu nr. 9 Oradea BS

71.01.30

Dezvoltare

1945.88

1500.00

-445.88

(PIDU - Cresa Oradea) Reabilitarea și Modernizarea centrului de îngrijire copii din P-ța 1 Decembrie, nr. 9, Oradea BS

56.01.01

Dezvoltare

265.86

100.00

-165.86

(PIDU - Cresa Oradea) Reabilitarea și Modernizarea centrului de îngrijire copii din P-ța 1 Decembrie, nr. 9, Oradea UE

56.01.02

Dezvoltare

545.01

100.00

-445.01

Centru de Reintegrare Sociala - utilitati + demolare cladire

71.01.30

Dezvoltare

150.00

30.00

-120.00

7

Cap.70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica

69815.14

23854.59

-45960.55

Cap. 70.02.03.01 - Dezvoltarea sistemului de locuinte

957.00

677.00

-280.00

Reabilitare termica 8 blocuri de locuinte lot I BL

71.01.30

Dezvoltare

280.00

0.00

-280.00

Nr.

crt

Explicație / obiectiv

Cod

Secțiunea

Plan

Propuneri

Diferente

Reabilitare termica 11 blocuri de locuinte- lot II BL

71.01.30

Dezvoltare

77.00

77.00

0.00

Elaborarea documentatii tehnico-economice pentru reabilitare termica 46 blocuri de locuinte

71.01.30

Dezvoltare

600.00

0.00

-600.00

Elaborarea documentatii tehnico-economice pentru reabilitare termica blocuri de locuinte (46 blocuri si 74 blocuri)

71.01.30

Dezvoltare

0.00

600.00

600.00

Subcap. 70.02.06 - Iluminat public si electrificari rurale

8025.83

8871.83

846.00

Încalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

Functionare

8025.83

8871.83

846.00

Cap. 70.02.50 - Alte cheltuieli in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale PMO

55223.78

9123.03

-46100.75

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii-fond rezerva BERD

20.30.30

Functionare

800.00

1316.00

516.00

Crearea unei infrastructuri de afaceri în Municipiul Oradea și asigurarea cu utilități publice a Parcului Industrial Eurobusiness Oradea - Etapa II BS

56.01.01

Dezvoltare

2147.77

100.00

-2047.77

Crearea unei infrastructuri de afaceri în Municipiul Oradea și asigurarea cu utilități publice a Parcului Industrial Eurobusiness Oradea - Etapa II UE

56.01.02

Dezvoltare

3040.25

100.00

-2940.25

(PIDU - Vulturul Negru) Reabilitarea pasajului Vulturul Negru (Sistem canalizare și pavaj interior) și iluminat arhitectural în vederea unei optime exploatări turistice și a înscrierii monumentului în circuitul european a secessionului BS

56.01.01

Dezvoltare

527.12

100.00

-427.12

Modernizarea Grădinii Zoologice BS

71.01.30

Dezvoltare

9758.34

6000.00

-3758.34

Valorificarea energiei geotermale în asociație cu pompe de căldură și gaze naturale, pentru producerea agentului termic de încălzire și preparare a apei calde de consum la consumatorii cartierului Nufărul I BS

56.01.01

Dezvoltare

3345.00

100.00

-3245.00

Valorificarea energiei geotermale în asociație cu pompe de căldură și gaze naturale, pentru producerea agentului termic de încălzire și preparare a apei calde de consum la consumatorii cartierului Nufărul I UE

56.01.02

Dezvoltare

21874.71

100.00

-21774.71

Valorificarea energiei geotermale în asociație cu pompe de căldură și gaze naturale, pentru producerea agentului termic de încălzire și preparare a apei calde de consum la consumatorii cartierului Nufărul I BL

56.01.01

Dezvoltare

325.03

307.03

-18.00

Identificarea tehnologiilor inovatoare pentru utilizarea apei geotermale în Euroregiunea Bihor - Hajdu-Bihar - FEDR UE

56.01.02

Dezvoltare

224.69

100.00

-124.69

Reabilitare, modernizare si refacere scuaruri P-ta Unirii BS

56.01.01

Dezvoltare

2266.50

100.00

-2166.50

Reabilitare, modernizare si refacere scuaruri P-ta Unirii UE

56.01.02

Dezvoltare

4646.30

100.00

-4546.30

Reabilitare, modernizare si refacere scuaruri P-ta Ferdinand BS

56.01.01

Dezvoltare

1637.13

100.00

-1537.13

Reabilitare, modernizare si refacere scuaruri P-ta Ferdinand UE

56.01.02

Dezvoltare

3356.11

100.00

-3256.11

Supporting the sustainable development of Bihor - Haidu -Bihar euroregion by establishing the publice service UE

56.01.02

Dezvoltare

722.44

100.00

-622.44

Establishment of free W IFI and Hot Spot internet access points in Oradea and Debrecen UE

56.01.02

Dezvoltare

452.39

100.00

-352.39

Aport la capitalul social al SC Eurobusiness Parc Oradea SRL

72.01.01

Dezvoltare

100.00

300.00

200.00

Cap. 70.02.50 - Alte cheltuieli in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale AIO

5558.53

5132.73

-425.80

Furnituri de birou

20.01.01

Functionare

69.90

94.90

25.00

Încalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

Functionare

519.50

389.50

-130.00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

Functionare

3607.00

3550.00

-57.00

Reparatii curente

20.02

Functionare

481.50

381.50

-100.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Functionare

105.40

115.40

10.00

Reabilitare imobil str. Piata Unirii nr. 5

71.01.30

Dezvoltare

102.59

101.33

-1.26

Achizitie auto

71.01.02

Dezvoltare

18.86

1.00

-17.86

Achizitie programe informatice

71.01.30

Dezvoltare

41.70

41.67

-0.03

Reparatii capitale acoperis Palat Ulmann

71.03

Dezvoltare

10.00

1.00

-9.00

Complex Habitat Episcopia - proiect+utilitati

71.01.01

Dezvoltare

15.26

1.00

-14.26

Dezv turismului prin crearea Complex wellness Termal Nymphaea

71.01.30

Dezvoltare

0.30

0.22

-0.08

Redeschidere acces carosabil - Curtea Primariei-executie

71.01.30

Dezvoltare

162.00

140.66

-21.34

Imobil str. Vamii nr.34-demolare imobil

71.01.30

Dezvoltare

55.61

15.60

-40.01

Imobil Calea Aradului nr.12 - Rk acoperis

71.03

Dezvoltare

100.00

40.00

-60.00

Achizitie sist de securitate cu interfon str. Louis Pasteur nr. 42

71.01.03

Dezvoltare

4.45

4.43

-0.02

RK la Capela Haller Parcul Linistii (Olosig)

71.03

Dezvoltare

80.19

79.92

-0.27

Achiz.sistem acces auto in curtea Primariei Oradea

71.01.02

Dezvoltare

76.88

76.72

-0.16

Achizitie remorca

71.01.02

Dezvoltare

4.39

3.92

-0.47

Sistem supraveghere video - Pasaj subteran CFR

71.01.03

Dezvoltare

22.00

21.83

-0.17

Racord la utilitati - en.termica+apa canal a Grad. Zoologice Oradea

71.01.30

Dezvoltare

81.00

72.13

-8.87

Cap. 70.02.50 - Alte cheltuieli in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale ADP

50.00

50.00

0.00

Dotări

55.01.12

Dezvoltare

50.00

50.00

0.00

-containere

30.00

30.00

0.00

-custi recuperare animale 3 buc

10.00

0.00

-10.00

tarcuri single animale 10 buc

10.00

0.00

-10.00

tocator crengi si resturi vegetale buc 12

0.00

20.00

20.00

8

Cap.74.02 Protectia mediului

400.00

300.00

-100.00

Cap.74.02.05.01 Salubritate

400.00

300.00

-100.00

Imprejmuire incinte

71.01.30

Dezvoltare

400.00

300.00

-100.00

9

Cap. 80.02 - Actiuni generale economice,comerciale si de munca

19753.89

8929.97

-10823.92

Cap. 80.02.01.10 - Program de dezvoltare regionala si sociala

19753.89

8929.97

-10823.92

Nr.

crt

Explicație / obiectiv

Cod

Secțiunea

Plan

Propuneri

Diferente

Revitalizarea Cetății Oradea în vederea introducerii în circuitul turistic.

Cetatea Oradea complex cultural turistic european - etapa I BS

56.01.01

Dezvoltare

2581.28

1000.00

-1581.28

Revitalizarea Cetății Oradea în vederea introducerii în circuitul turistic.

Cetatea Oradea complex cultural turistic european - etapa I UE

56.01.02

Dezvoltare

5929.97

5929.97

0.00

Reabilitare si refunctionalizare corpuri B,C,D,E din Cetatea Oradea in vederea demararii celei de-a II-A, etape de reabilitare si refunctionalizare si introducere in circuituul turistic al Cetatii Oradea-Cetatea Oradea-Centru multicultural si multiconfe BS

56.01.01

Dezvoltare

3374.64

500.00

-2874.64

Reabilitare si refunctionalizare corpuri B,C,D,E din Cetatea Oradea in vederea demararii celei de-a II-A, etape de reabilitare si r UEefunctionalizare si introducere in circuituul turistic al Cetatii Oradea-Cetatea Oradea-Centru multicultural si multiconfe UE

56.01.02

Dezvoltare

7868

1500.00

-6368.00

10

Cap. 81.02.06 - Energie termica PMO

128326.11

1741.28

-126584.83

Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul municipiului Oradea, pentru perioada 2009-2028, in scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterii eficientei energetice. BS

56.03.01

Dezvoltare

73822.40

500.00

-73322.40

Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul municipiului Oradea, pentru perioada 2009-2028, in scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterii eficientei energetice. UE

56.03.02

Dezvoltare

53494.50

1000.00

-52494.50

Centru de monitorizare a pierderilor din rețeaua de transport și distribuție a energiei termice și de cercetare a acțiunii corozive a agentului termic asupra rețelelor de energie termică UE

56.01.02

Dezvoltare

981.93

100.00

-881.93

Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul municipiului Oradea, pentru perioada 2009-2028, actualizare SF

71.01.30

Dezvoltare

27.28

141.28

114.00

11

CAP.84.02 Transporturi

27596.93

28069.55

472.62

Cap. 84.02.03.03 - Strazi

27596.93

28069.55

472.62

Reparații curente

20.02.

Dezvoltare

21000.00

25171.05

4171.05

Decongestionarea traficului rutier si imbunatatirea mobilitatii populatiei pe coridorul transfrontalier de legatura Oradea - Biharkeresztes BL

56.01.01

Dezvoltare

220.00

305.00

85.00

Modernizare str. Nicolae Filimon

71.01.30

Dezvoltare

11.54

10.30

-1.24

Modernizare str. Rectorului

71.01.30

Dezvoltare

38.07

32.91

-5.16

Realizare acces din str. Facliei in str. D. Voda inclusiv amenajare intersectii in zona Podului D. Voda

71.01.30

Dezvoltare

2600.00

1870.00

-730.00

Modernizare strazi in vederea fluidizarii traficului de acces intre zone rezidentiale si functionale din mun. Oradea - POR 2.1.

56

Dezvoltare

225.00

146.76

-78.24

Asigurare acces p-ta. Cazarmii -str.Retezatului (proiectare+executie)

71.01.30

Dezvoltare

10.00

149.18

139.18

Reabilitare Drum Uzinal 2 (proiectare+executie)

71.01.30

Dezvoltare

1000.00

0.00

-1000.00

Modernizare Scanteia (proiectare+executie)

71.01.30

Dezvoltare

62.75

63.40

0.65

Reamenajare spatii de parcare pentru autovehicole in zone de locuit si spatii verzi in zona de locuit-zona blocuri din cvartalul str A Cazaban -str E Grigore-str Lapusului str Onestilor

71.01.30

Dezvoltare

100.00

10.00

-90.00

Asigurare dirigintie de santier pentru obiectivele de investitii

71.01.30

Dezvoltare

300.00

10.00

-290.00

Acces din str. Ogorului la parcul Industrial Eurobusiness 2 Oradea

71.01.30

Dezvoltare

200.00

10.00

-190.00

Consolidare str. Arinului tronson cuprins intre str. G.Doja si str. Adevarului inclusiv modernizare str. Arinului tronson G. Doja-str. Adevarului

71.01.30

Dezvoltare

464.22

100.00

-364.22

Modernizare str. Molidului(proiectare+executie)

71.01.30

Dezvoltare

147.20

0.00

-147.20

Realizaredrumdeaccesdin str. Meiului-str. Seleusului, inclusiv pod peste paraul Peta

71.01.30

Dezvoltare

331.93

0.00

-331.93

Realizare cai de acces in Cartierul Nufărul - soseaua de centura a mun. Oradea inclusiv utilitatile aferente - Etapa I

71.01.30

Dezvoltare

257.62

11.47

-246.15

Realizare cai de acces in Cartierul Nufarul - soseaua de centura a mun. Oradea inclusiv utilitatile aferente - Etapa III

71.01.30

Dezvoltare

112.90

0.00

-112.90

Modernizare str. Budai Nagy Antal

71.01.30

Dezvoltare

200.00

0.00

-200.00

Modernizare str. Tudor Arghezi

71.01.30

Dezvoltare

7.94

0.00

-7.94

Modernizare str. Porumbelului

71.01.30

Dezvoltare

100.00

0.00

-100.00

Modernizare Bega

71.01.30

Dezvoltare

21.37

0.00

-21.37

Modernizare Campului

71.01.30

Dezvoltare

3.47

0.00

-3.47

Modernizare Odesei

71.01.30

Dezvoltare

13.91

0.00

-13.91

Modernizare Sibiului

71.01.30

Dezvoltare

23.42

0.00

-23.42

Modernizare Spicului

71.01.30

Dezvoltare

18.68

0.00

-18.68

Modernizare Pandurilor

71.01.30

Dezvoltare

51.39

33.93

-17.46

Modernizare Prepeliței

71.01.30

Dezvoltare

2.91

0.00

-2.91

Modernizare Timisoarei

71.01.30

Dezvoltare

15.34

0.00

-15.34

Modernizare Recoltei

71.01.30

Dezvoltare

7.27

0.00

-7.27

Modernizare Sălajului (proiectare+executie)

71.01.30

Dezvoltare

0.00

125.58

125.58

Modernizare Aiudului

71.01.30

Dezvoltare

0.00

9.97

9.97

Modernizare Eforiei - tronson Velenta-Nasaudului

71.01.30

Dezvoltare

50.00

10.00

-40.00

Propunere - rectificare cheltuieli de personal invatamant

Sectiune de Functionare                                                               MII LEI

Explicatie / obiectiv

COD

Plan

Propuneri

Diferente

Cap.65.02 Invatamant

80,939.43

81,488.49

549.06

Cheltuieli de Personal

80,939.43

81,488.49

549.06

Cap.65.02.03.01 Învatamânt prescolar

12,716.83

9,953.83

-2763.00

GPP ORSOLYA

10

322.50

358.96

36.46

Salarii de baza

10.01.01

242.60

273.90

31.30

Alte sporuri

10.01.06

4.00

3.94

-0.06

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

7.94

6.96

-0.98

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

50.40

58.24

7.84

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

2.44

1.40

-1.04

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

12.40

13.82

1.42

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.84

0.70

-0.14

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

1.88

-1.88

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.25

10

829.51

944.62

115.11

Salarii de baza

10.01.01

621.66

711.85

90.19

Alte sporuri

10.01.06

0.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

27.89

26.37

-1.52

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

134.18

155.73

21.55

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

3.24

3.51

0.27

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

33.76

37.86

4.10

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1.37

1.50

0.13

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

7.41

7.80

0.39

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.28

10

957.30

1,027.15

69.85

Salarii de baza

10.01.01

746.17

772.34

26.17

Alte sporuri

10.01.06

0.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

28.85

29.25

0.40

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

140.00

174.39

34.39

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

3.13

3.56

0.43

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

32.50

40.10

7.60

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1.34

1.54

0.20

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

5.31

5.97

0.66

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.30

10

811.63

936.18

124.55

Salarii de baza

10.01.01

624.47

716.31

91.84

Alte sporuri

10.01.06

0.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

21.65

20.04

-1.61

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

123.92

153.33

29.41

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

3.10

3.28

0.18

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

32.30

36.67

4.37

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1.31

1.38

0.07

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

4.88

5.17

0.29

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.34

10

762.70

843.07

80.37

Salarii de baza

10.01.01

601.40

620.71

19.31

Alte sporuri

10.01.06

0.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

24.60

17.47

-7.13

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

105.60

160.28

54.68

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

2.30

3.30

1.00

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

23.90

34.35

10.45

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1.00

1.41

0.41

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

3.90

5.55

1.65

Explicație / obiectiv

COD

Plan

Propuneri

Diferente

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.45

10

818.30

891.00

72.70

Salarii de baza

10.01.01

622.50

680.50

58.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

21.00

20.00

-1.00

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

131.70

143.50

11.80

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

3.40

3.70

0.30

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

32.50

35.50

3.00

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1.40

1.50

0.10

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

5.80

6.30

0.50

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.46

10

824.80

891.04

66.24

Salarii de baza

10.01.01

592.39

664.80

72.41

Alte sporuri

10.01.06

0.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

16.08

13.12

-2.96

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

163.24

165.95

2.71

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

3.92

3.48

-0.44

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

40.80

36.26

-4.54

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1.68

1.51

-0.17

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

6.69

5.92

-0.77

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.50

10

791.10

856.10

65.00

Salarii de baza

10.01.01

613.30

856.10

242.80

Alte sporuri

10.01.06

0.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

20.00

-20.00

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

118.60

-118.60

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

2.80

-2.80

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

30.00

-30.00

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1.20

-1.20

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

5.20

-5.20

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.52

10

950.70

1,021.48

70.78

Salarii de baza

10.01.01

739.74

797.40

57.66

Alte sporuri

10.01.06

0.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

32.50

30.34

-2.16

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

134.70

146.22

11.52

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

3.20

3.48

0.28

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

33.66

36.54

2.88

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1.40

1.52

0.12

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

5.50

5.98

0.48

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53

10

727.70

787.72

60.02

Salarii de baza

10.01.01

540.00

587.82

47.82

Alte sporuri

10.01.06

0.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

20.00

19.23

-0.77

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

124.50

134.29

9.79

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

3.20

3.43

0.23

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

32.80

35.25

2.45

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1.20

1.30

0.10

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

6.00

6.40

0.40

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.54

10

725.29

812.74

87.45

Salarii de baza

10.01.01

539.53

609.75

70.22

Alte sporuri

10.01.06

0.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

23.62

21.95

-1.67

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

121.08

135.33

14.25

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

2.99

3.34

0.35

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

30.32

33.87

3.55

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1.39

1.54

0.15

Explicație / obiectiv

COD

Plan

Propuneri

Diferente

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

6.36

6.96

0.60

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.56

10

517.90

583.77

65.87

Salarii de baza

10.01.01

412.29

443.49

31.20

Alte sporuri

10.01.06

0.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

12.08

12.70

0.62

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

70.59

96.87

26.28

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

1.67

2.17

0.50

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

17.65

23.92

6.27

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.73

0.93

0.20

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

2.89

3.69

0.80

PMO

10.01.30

3,677.40

-

-3677.40

Cap.65.02.04.01 Invatamânt secundar inferior

19,325.05

20,839.38

1514.33

SCOALA CU CLS. I-VIII ION SLAVICI

10

1,049.07

1,145.66

96.59

Salarii de baza

10.01.01

705.78

832.59

126.81

Alte sporuri

10.01.06

4.10

3.04

-1.06

Fond aferent platii cu ora

10.01.11

23.40

34.80

11.40

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

44.73

29.68

-15.05

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

205.29

187.20

-18.09

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

5.05

4.46

-0.59

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

51.51

46.67

-4.84

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1.69

1.36

-0.33

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

7.52

5.86

-1.66

SCOALA CU CLS. I-VIII NR.11

10

2,515.18

2,779.03

263.85

Salarii de baza

10.01.01

1,854.35

2,065.17

210.82

Alte sporuri

10.01.06

6.00

3.10

-2.90

Fond aferent platii cu ora

10.01.11

46.00

41.38

-4.62

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

88.82

77.04

-11.78

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

393.57

453.63

60.06

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

12.47

10.72

-1.75

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

93.90

113.30

19.40

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

3.02

3.28

0.26

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

17.05

11.41

-5.64

SCOALA CU CLS. I-VIII A. IANCU

10

1,356.68

1,496.74

140.06

Salarii de baza

10.01.01

1,030.93

1,131.03

100.10

Alte sporuri

10.01.06

16.00

6.88

-9.12

Fond aferent platii cu ora

10.01.11

0.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

60.32

42.35

-17.97

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

186.68

245.95

59.27

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

4.71

5.80

1.09

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

47.35

61.05

13.70

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

2.69

1.78

-0.91

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

8.00

1.90

-6.10

SCOALA CU CLS. I-VIII DACIA

10

2,281.54

2,507.30

225.76

Salarii de baza

10.01.01

1,670.75

1,858.80

188.05

Alte sporuri

10.01.06

0.00

Fond aferent platii cu ora

10.01.11

30.00

41.50

11.50

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

90.42

75.60

-14.82

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

377.84

409.50

31.66

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

9.21

9.50

0.29

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

92.45

102.00

9.55

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

4.15

2.60

-1.55

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

6.72

7.80

1.08

SCOALA CU CLS. I-VIII NR.16

10

1,990.40

2,184.50

194.10

Salarii de baza

10.01.01

1,485.70

1,617.00

131.30

Explicație / obiectiv

COD

Plan

Propuneri

Diferente

Alte sporuri

10.01.06

0.00

Fond aferent platii cu ora

10.01.11

40.70

44.50

3.80

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

72.00

56.00

-16.00

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

300.00

356.80

56.80

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

8.00

8.50

0.50

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

76.00

89.20

13.20

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

4.00

2.70

-1.30

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

4.00

9.80

5.80

SCOALA CU CLS. I-VIII O. GOGA

10

1,094.89

1,211.47

116.58

Salarii de baza

10.01.01

827.89

903.83

75.94

Alte sporuri

10.01.06

0.00

Fond aferent platii cu ora

10.01.11

12.00

13.75

1.75

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

56.18

35.56

-20.62

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

148.76

198.11

49.35

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

2.48

4.71

2.23

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

37.36

49.28

11.92

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

2.20

1.43

-0.77

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

8.02

4.80

-3.22

SCOALA CU CLS. I-VIII O. DOAMNA

10

2,253.88

2,592.32

338.44

Salarii de baza

10.01.01

1,653.62

1,949.22

295.60

Alte sporuri

10.01.06

0.00

Fond aferent platii cu ora

10.01.11

16.96

17.75

0.79

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

93.56

87.12

-6.44

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

364.89

411.47

46.58

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

8.89

9.04

0.15

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

100.25

103.36

3.11

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

2.80

2.72

-0.08

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

12.91

11.64

-1.27

SCOALA CU CLS. I-VIII J. GYULA

10

525.14

570.71

45.57

Salarii de baza

10.01.01

333.30

424.70

91.40

Alte sporuri

10.01.06

1.15

1.19

0.04

Fond aferent platii cu ora

10.01.11

8.75

10.17

1.42

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

22.36

13.33

-9.03

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

119.24

93.50

-25.74

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

2.89

2.23

-0.66

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

30.82

23.14

-7.68

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1.08

0.67

-0.41

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

5.55

1.78

-3.77

SCOALA CU CLS. I-VIII D.CANTEMIR

10

1,466.57

1,609.80

143.23

Salarii de baza

10.01.01

926.88

1,080.20

153.32

Sporuri pentru conditii de munca

10.01.05

2.90

2.40

-0.50

Alte sporuri

10.01.06

67.20

108.60

41.40

Fond aferent platii cu ora

10.01.11

23.12

25.60

2.48

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

52.65

41.80

-10.85

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

291.64

263.70

-27.94

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

7.18

6.30

-0.88

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

73.37

65.40

-7.97

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

2.37

1.90

-0.47

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

19.26

13.90

-5.36

SCOALA CU CLS. I-VIII L. SUCIU

10

804.10

883.60

79.50

Salarii de baza

10.01.01

496.70

573.30

76.60

Sporuri pentru conditii de munca

10.01.05

3.10

2.70

-0.40

Alte sporuri

10.01.06

34.30

34.30

0.00

Fond aferent platii cu ora

10.01.11

57.00

61.90

4.90

Explicație / obiectiv

COD

Plan

Propuneri

Diferente

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

20.75

17.10

-3.65

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

142.80

144.70

1.90

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

3.60

3.40

-0.20

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

38.95

39.30

0.35

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1.20

1.20

0.00

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

5.70

5.70

0.00

SCOALA CU CLS. I-VIII N.BALCESCU

10

2,273.10

2,058.75

-214.35

Salarii de baza

10.01.01

1,243.92

1,508.00

264.08

Alte sporuri

10.01.06

1.00

1.05

0.05

Fond aferent platii cu ora

10.01.11

26.10

35.00

8.90

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

375.60

69.00

-306.60

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

473.84

336.00

-137.84

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

11.40

8.20

-3.20

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

118.48

85.00

-33.48

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

3.40

2.50

-0.90

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

19.36

14.00

-5.36

SCOALA CU CLS. I-VIII SZACSVAY IMRE

10

1,714.50

1,799.50

85.00

Salarii de baza

10.01.01

1,090.33

1,278.66

188.33

Alte sporuri

10.01.06

11.80

4.50

-7.30

Fond aferent platii cu ora

10.01.11

95.00

91.01

-3.99

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

128.44

45.49

-82.95

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

290.68

293.00

2.32

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

6.88

7.00

0.12

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

77.67

73.00

-4.67

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

2.08

2.12

0.04

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

11.62

4.72

-6.90

Cap.65.02.04.02 Învatamânt secundar superior

47,868.29

50,034.46

2166.17

LICEUL TEORETIC A. ENDRE

10

2,255.90

2,382.55

126.65

Salarii de baza

10.01.01

1,511.04

1,688.00

176.96

Alte sporuri

10.01.06

8.33

7.53

-0.80

Fond aferent platii cu ora

10.01.11

107.38

107.38

0.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

103.00

51.00

-52.00

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

382.74

390.74

8.00

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

9.28

9.28

0.00

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

92.95

97.00

4.05

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

5.62

5.62

0.00

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

35.56

26.00

-9.56

LICEUL TEORETIC A. LAZAR

10

1,400.70

1,523.95

123.25

Salarii de baza

10.01.01

1,057.52

1,120.90

63.38

Sporuri pentru conditii de munca

10.01.05

2.10

2.70

0.60

Alte sporuri

10.01.06

5.60

5.60

0.00

Fond aferent platii cu ora

10.01.11

18.00

29.88

11.88

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

48.00

39.69

-8.31

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

210.28

249.09

38.81

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

4.96

5.36

0.40

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

50.60

61.66

11.06

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1.64

1.79

0.15

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

2.00

7.28

5.28

COLEGIUL TEHNIC A. SAGUNA

10

1,959.60

2,035.31

75.71

Salarii de baza

10.01.01

1,283.80

1,440.74

156.94

Sporuri pentru conditii de munca

10.01.05

4.00

3.37

-0.63

Alte sporuri

10.01.06

66.00

39.30

-26.70

Fond aferent platii cu ora

10.01.11

16.00

19.67

3.67

Indemnizatii platite unoor persoane din afara

10.01.12

36.00

26.74

-9.26

Explicație / obiectiv

COD

Plan

Propuneri

Diferente

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

147.80

64.63

-83.17

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

290.00

331.84

41.84

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

8.00

7.81

-0.19

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

85.00

82.91

-2.09

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

6.00

4.74

-1.26

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

17.00

13.56

-3.44

COLEGIUL TEHNIC C-TIN BRANCUSI

10

1,892.20

1,985.52

93.32

Salarii de baza

10.01.01

1,215.40

1,361.74

146.34

Sporuri pentru conditii de munca

10.01.05

2.45

2.16

-0.29

Alte sporuri

10.01.06

9.65

9.25

-0.40

Fond aferent platii cu ora

10.01.11

137.67

124.29

-13.38

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

81.60

55.65

-25.95

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

334.73

322.83

-11.90

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

8.16

7.60

-0.56

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

83.75

80.54

-3.21

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

5.04

4.61

-0.43

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

13.75

16.85

3.10

COLEGIUL NATIONAL E.GOJDU

10

2,586.64

2,787.45

200.81

Salarii de baza

10.01.01

1,868.05

2,016.01

147.96

Alte sporuri

10.01.06

5.18

5.50

0.32

Fond aferent platii cu ora

10.01.11

80.76

89.02

8.26

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

104.00

67.57

-36.43

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

386.63

455.62

68.99

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

9.27

10.79

1.52

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

96.56

113.41

16.85

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

2.80

3.28

0.48

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

33.39

26.25

-7.14

LICEUL TEOLOGIC ORTODOX EPISCOP R.CIOROGARIU

10

1,861.04

2,036.28

175.24

Salarii de baza

10.01.01

1,371.54

1,479.24

107.70

Sporuri pentru conditii de munca

10.01.05

3.50

2.68

-0.82

Alte sporuri

10.01.06

14.17

10.17

-4.00

Fond aferent platii cu ora

10.01.11

46.31

36.15

-10.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

104.96

75.71

-29.25

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

226.27

329.94

103.67

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

6.69

7.37

0.68

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

70.00

81.00

11.00

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

2.29

1.85

-0.44

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

15.31

12.17

-3.14

LICEUL TEOLOGIC GRECO-CATOLIC

10

1,538.65

1,681.44

142.79

Salarii de baza

10.01.01

1,089.93

1,216.98

127.05

Sporuri pentru conditii de munca

10.01.05

5.30

5.02

-0.28

Alte sporuri

10.01.06

0.00

Fond aferent platii cu ora

10.01.11

51.00

59.47

8.47

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

38.10

38.10

0.00

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

269.50

277.56

8.06

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

6.67

6.67

0.00

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

66.65

67.64

0.99

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

4.00

4.00

0.00

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

7.50

6.00

-1.50

COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC I. VULCAN

10

3,472.03

2,450.68

-1021.35

Salarii de baza

10.01.01

2,322.32

1,472.84

-849.48

Sporuri pentru conditii de munca

10.01.05

6.80

5.00

-1.80

Alte sporuri

10.01.06

0.00

Explicație / obiectiv

COD

Plan

Propuneri

Diferente

Fond aferent platii cu ora

10.01.11

160.94

167.00

6.06

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

304.90

86.84

-218.06

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

513.29

560.00

46.71

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

11.70

14.00

2.30

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

129.18

140.00

10.82

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

3.54

5.00

1.46

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

19.36

-19.36

LICEUL DE ARTE

10

3,586.70

3,855.81

269.11

Salarii de baza

10.01.01

2,234.10

2,497.82

263.72

Sporuri pentru conditii de munca

10.01.05

2.92

2.50

-0.42

Alte sporuri

10.01.06

57.20

59.54

2.34

Fond aferent platii cu ora

10.01.11

322.04

361.10

39.06

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

156.00

88.48

-67.52

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

615.30

641.78

26.48

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

14.60

14.75

0.15

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

153.18

156.79

3.61

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

4.29

4.72

0.43

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

27.07

28.33

1.26

LICEUL TEORETIC L. BLAGA

10

1,866.79

2,065.15

198.36

Salarii de baza

10.01.01

1,361.59

1,523.96

162.37

Sporuri pentru conditii de munca

10.01.05

2.80

2.65

-0.15

Alte sporuri

10.01.06

0.00

Fond aferent platii cu ora

10.01.11

34.03

33.80

-0.23

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

75.33

71.00

-4.33

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

305.17

336.85

31.68

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

7.95

7.95

0.00

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

75.41

83.39

7.98

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

2.66

2.45

-0.21

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

1.85

3.10

1.25

LPS BIHORUL

10

1,454.36

1,591.00

136.64

Salarii de baza

10.01.01

989.85

1,120.93

131.08

Sporuri pentru conditii de munca

10.01.05

2.65

2.58

-0.07

Alte sporuri

10.01.06

3.27

3.00

-0.27

Fond aferent platii cu ora

10.01.11

77.23

81.93

4.70

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

39.60

39.25

-0.35

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

258.64

259.99

1.35

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

6.14

6.14

0.00

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

64.70

64.90

0.20

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1.84

1.84

0.00

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

10.44

10.44

0.00

LICEUL TEORETIC GERMAN FRIEDRICH SCHILLER

10

1,231.37

1,371.37

140.00

Salarii de baza

10.01.01

911.34

1,371.37

460.03

Alte sporuri

10.01.06

0.00

Fond aferent platii cu ora

10.01.11

46.00

-46.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

52.30

-52.30

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

167.35

-167.35

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

4.02

-4.02

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

41.79

-41.79

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1.33

-1.33

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

7.24

-7.24

COLEGIUL NATIONAL M. EMINESCU

10

3,232.90

3,497.60

264.70

Salarii de baza

10.01.01

2,258.81

2,479.00

220.19

Alte sporuri

10.01.06

5.46

2.65

-2.81

Fond aferent platii cu ora

10.01.11

135.39

170.50

35.11

Explicație / obiectiv

COD

Plan

Propuneri

Diferente

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

104.40

82.50

-21.90

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

539.00

572.50

33.50

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

14.62

13.50

-1.12

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

135.95

142.30

6.35

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

9.52

4.15

-5.37

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

29.75

30.50

0.75

COLEGIUL TEHNIC M. VITEAZUL

10

3,354.93

3,531.20

176.27

Salarii de baza

10.01.01

1,784.83

2,205.00

420.17

Sporuri pentru conditii de munca

10.01.05

6.00

2.70

-3.30

Alte sporuri

10.01.06

103.00

99.00

-4.00

Fond aferent platii cu ora

10.01.11

399.00

351.00

-48.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

195.00

86.00

-109.00

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

639.00

580.00

-59.00

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

24.00

13.00

-11.00

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

157.50

143.00

-14.50

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

9.60

8.50

-1.10

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

37.00

43.00

6.00

LICEUL TEORETIC O. GHIBU

10

3,165.40

3,417.68

252.28

Salarii de baza

10.01.01

2,293.14

2,531.05

237.91

Sporuri pentru conditii de munca

10.01.05

3.00

2.65

-0.35

Alte sporuri

10.01.06

2.40

2.23

-0.17

Fond aferent platii cu ora

10.01.11

31.64

35.41

3.77

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

121.80

101.32

-20.48

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

530.80

558.66

27.86

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

12.76

13.10

0.34

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

132.72

138.98

6.26

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

7.56

7.98

0.42

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

29.58

26.30

-3.28

COLEGIUL ECONOMIC P. COSMA

10

2,384.80

2,544.16

159.36

Salarii de baza

10.01.01

1,560.80

1,761.80

201.00

Sporuri pentru conditii de munca

10.01.05

5.00

4.10

-0.90

Alte sporuri

10.01.06

0.00

Fond aferent platii cu ora

10.01.10

30.00

23.17

-6.83

Fond aferent platii cu ora

10.01.11

154.00

138.06

-15.94

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

90.00

66.50

-23.50

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

408.00

415.02

7.02

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

10.00

9.60

-0.40

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

104.00

103.12

-0.88

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

6.00

5.93

-0.07

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

17.00

16.86

-0.14

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST EMANUEL

10

1,253.10

1,298.10

45.00

Salarii de baza

10.01.01

743.91

881.00

137.09

Sporuri pentru conditii de munca

10.01.05

4.00

2.60

-1.40

Alte sporuri

10.01.06

44.00

41.00

-3.00

Fond aferent platii cu ora

10.01.11

73.58

63.00

-10.58

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

71.10

23.00

-48.10

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

232.09

214.00

-18.09

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

6.30

5.00

-1.30

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

65.52

53.00

-12.52

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1.89

1.50

-0.39

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

10.71

14.00

3.29

LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL BETEL

10

1,430.93

1,521.97

91.04

Salarii de baza

10.01.01

648.50

984.79

336.29

Alte sporuri

10.01.06

148.00

90.52

-57.48

Explicație / obiectiv

COD

Plan

Propuneri

Diferente

Fond aferent platii cu ora

10.01.11

120.00

74.28

-45.72

Indemnizatii platite unoor persoane din afara

10.01.12

20.00

42.59

22.59

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

23.16

5.85

-17.31

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

345.36

248.64

-96.72

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

19.26

5.68

-13.58

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

76.34

61.91

-14.43

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

10.75

3.55

-7.20

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

19.56

4.16

-15.40

LICEUL TEOLOGIC REFORMAT L. ZSUZSANNA

10

937.52

987.45

49.93

Salarii de baza

10.01.01

664.83

729.95

65.12

Alte sporuri

10.01.06

10.50

3.27

-7.23

Fond aferent platii cu ora

10.01.11

30.65

32.95

2.30

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

31.44

18.45

-12.99

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

150.23

149.52

-0.71

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

3.94

3.95

0.01

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

40.50

40.23

-0.27

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1.22

1.22

0.00

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

4.21

7.91

3.70

LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC SZ. LASLO

10

1,214.77

1,276.94

62.17

Salarii de baza

10.01.01

800.14

906.14

106.00

Alte sporuri

10.01.06

6.16

6.80

0.64

Fond aferent platii cu ora

10.01.11

101.09

89.10

-11.99

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

47.60

3.90

-43.70

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

206.01

208.96

2.95

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

17.70

5.10

-12.60

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

30.00

51.98

21.98

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1.87

1.52

-0.35

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

4.20

3.44

-0.76

COLEGIUL TEHNIC TRANSILVANIA

10

1,296.86

1,296.86

0.00

Salarii de baza

10.01.01

727.16

836.16

109.00

Alte sporuri

10.01.06

41.00

45.00

4.00

Fond aferent platii cu ora

10.01.11

60.00

55.00

-5.00

Indemnizatii platite unoor persoane din afara

10.01.12

68.00

65.00

-3.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

108.00

15.00

-93.00

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

210.00

210.00

0.00

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

11.00

5.50

-5.50

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

58.00

55.00

-3.00

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

5.20

5.20

0.00

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

8.50

5.00

-3.50

COLEGIUL TEHNIC T. VUIA

10

3,360.70

3,720.31

359.61

Salarii de baza

10.01.01

2,003.54

2,539.02

535.48

Sporuri pentru conditii de munca

10.01.05

4.00

4.00

0.00

Alte sporuri

10.01.06

73.16

36.29

-36.87

Fond aferent platii cu ora

10.01.11

300.00

208.00

-92.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

180.00

151.00

-29.00

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

600.00

591.00

-9.00

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

16.00

15.50

-0.50

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

160.00

153.00

-7.00

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

16.00

13.50

-2.50

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

8.00

9.00

1.00

GRUP SCOLAR SANITAR V.VOICULESCU

10

1,130.40

1,175.68

45.28

Salarii de baza

10.01.01

813.45

866.28

52.83

Alte sporuri

10.01.06

2.80

2.52

-0.28

Fond aferent platii cu ora

10.01.11

21.00

31.48

10.48

Explicație / obiectiv

COD

Plan

Propuneri

Diferente

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

73.90

24.58

-49.32

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

164.84

191.89

27.05

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

4.01

4.57

0.56

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

41.89

47.99

6.10

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1.39

1.39

0.00

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

7.12

4.98

-2.14

Cap.65.02.04.03 Invatamant profesional

1,029.26

660.82

-368.44

GRUP SCOLAR G.BARITIU

10

438.26

241.32

-196.94

Salarii de baza

10.01.01

262.36

157.43

-104.93

Alte sporuri

10.01.06

34.00

-

-34.00

Fond aferent platii cu ora

10.01.11

42.00

28.12

-13.88

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

3.90

3.50

-0.40

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

72.00

39.32

-32.68

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

2.00

0.95

-1.05

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

18.00

9.83

-8.17

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1.00

0.56

-0.44

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

3.00

1.61

-1.39

GRUP SCOLAR I.BOCOCI

10

591.00

419.50

-171.50

Salarii de baza

10.01.01

422.00

292.00

-130.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

Fond pentru posturile ocupate prin cumul

10.01.10

6.00

-6.00

Fond aferent platii cu ora

10.01.11

50.00

27.00

-23.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

12.00

12.00

0.00

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

79.50

67.00

-12.50

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

1.50

1.50

0.00

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

16.00

16.00

0.00

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

2.00

2.00

0.00

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

2.00

2.00

0.00

Municipiul Oradea


Anexa nr.2 la H.C.L. Nr. 665/2012

Propunere de rectificare a bugetului veniturilor si cheltuieli al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2012

mii lei

Clubul Sportiv Municipal

Nr. crt

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Plan

Propuneri

Diferente

Cap.67.10.05.01 Sport

7,961.25

8,184.26

223.01

I

Venituri

7,961.25

8,184.26

223.01

1

Donații și sponsorizări

37.10.01

1,339.25

1,519.25

180.00

2

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

6,622.00

6,665.01

43.01

II

Cheltuieli

7,855.67

8,078.68

223.01

1

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

20.01.09

7,855.67

8,078.68

223.01

Capitolul66.10.06.01 SpitaleGenerale Spitalul Municipal Dr. Gavril Curteanu

Nr. crt

Denumire

Cod

Plan

Propuneri

Diferente

Total Venituri

4,715.62

5,642.08

926.46

1

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

4671.00

5577.00

906.00

2

Donatii si sponsorizari

37.10.01

44.62

65.08

20.46

Total Cheltuieli

76,342.97

77,749.43

926.46

1

Salarii de baza

10.01.01

22435.75

22165.75

-270.00

2

Sporuri pentru conditii de munca

10.01.05

5283.00

5328.00

45.00

3

Alte sporuri

10.01.06

2880.00

2840.00

-40.00

4

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

820.00

810.00

-10.00

5

Fond aferent platii cu ora

10.01.11

1306.00

1276.00

-30.00

6

Indemnizatii de delegare

10.01.13

7.00

5.00

-2.00

7

Tichete de masa

10.02.01

2100.00

2247.00

147.00

8

Contributii pentru asigurari sociale de stat

10.03.01

7320.00

7210.00

-110.00

9

Contributii pentru asigurari sociale de sanatate

10.03.03

1701.00

1691.00

-10.00

10

Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

150.00

100.00

-50.00

11

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

379.00

349.00

-30.00

12

Furnituri de birou

20.01.01

265.73

285.73

20.00

13

Materiale si prestari servicii cu caracter functional

20.01.09

1853.22

2053.22

200.00

14

Alte bunuri pentru intretinere si functionare

20.01.30

2823.94

3183.94

360.00

15

Reparatii curente

20.02

650.00

700.00

50.00

16

Medicamente

20.04.01

15616.22

16172.68

556.46

17

Materiale de laborator

20.09

113.11

163.11

50.00

18

Alte cheltuieli

20.30.04

170.00

220.00

50.00

20

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale din care:

71.01.03

150.00

630.00

480.00

-

Dotari Centru Oncologic

71.01.03

0.00

480.00

480.00

21

Alte active fixe din care:

71.01.30

10319.00

9839.00

-480.00

-

Dotari Centru Oncologic

71.01.30

480.00

0.00

-480.00

Capitolul 6610 Sanatate

Paragraful 06SJ Spital Clinic Judetean de Urgenta

Nr. crt

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget initial

Total

Influențe

1

TOTAL VENITURI

127,130.21

129,430.20

2,299.99

2

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

331021

98,358.16

99,424.72

1,066.56

3

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

331030

20,993.80

20,701.91

-      291.89

4

Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala

331032

2,633.52

2,598.36

-       35.16

5

Donatii si sponsorizari

371001

212.73

273.21

60.48

Nr. crt

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget initial

Total

Influențe

6

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local

371003

-2,623.98

- 1,190.98

1,433.00

7

Varsaminte din sectiunea de functionare

371004

2,623.98

1,190.98

- 1,433.00

8

Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare

421039

706.00

1,314.00

608.00

9

Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent

45100101

4,226.00

5,118.00

892.00

10

CHELTUIELI TOTAL

132,969.91

135,269.90

2,299.99

11

Salarii de baza

100101

35,474.49

36,192.12

717.63

12

Sporuri pentru conditii de munca

100105

7,198.20

6,940.66

-     257.54

13

Alte sporuri

100106

4,177.31

4,066.57

-     110.74

14

Fond pentru posturile ocupate prin cumul

100110

1,194.78

1,025.78

- 169.00

15

Fond aferent platii cu ora

100111

2,952.70

2,972.57

19.87

16

Alte drepturi salariale in bani

100130

238.09

187.38

-       50.71

17

Tichete de masa

100201

3,785.88

3,697.56

- 88.32

18

Contributii de asigurari sociale de stat

100301

10,856.58

10,902.16

45.58

19

Contributii de asigurari de somaj

100302

258.95

257.44

- 1.51

20

Contributii de asigurari sociale de sanatate

100303

2,676.25

2,672.00

- 4.25

21

Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale

100304

145.18

144.18

- 1.00

22

Contributii pentru concedii si indemnizatii

100306

577.90

596.36

18.46

23

Furnituri de birou

200101

195.15

215.84

20.69

24

Materiale pentru curatenie

200102

585.10

588.54

3.44

25

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

3,515.76

4,525.76

1,010.00

26

Apa, canal, salubritate

200104

978.00

994.80

16.80

27

Piese de schimb

200106

66.52

63.52

- 3.00

28

Transport

200107

50.70

50.60

- 0.10

29

Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet

200108

309.38

321.39

12.01

30

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

6,163.10

6,279.41

116.31

31

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

1,991.53

2,073.17

81.64

32

Reparatii curente

2002

468.98

481.63

12.65

33

Medicamente

200401

23,576.30

23,881.40

305.10

34

Materiale sanitare

200402

7,935.42

8,015.42

80.00

35

Reactivi

200403

3,892.02

4,192.02

300.00

36

Dezinfectanti

200404

1,003.81

1,018.81

15.00

37

Lenjerie si accesorii de pat

200503

55.34

58.34

3.00

38

Alte obiecte de inventar

200530

735.01

734.98

- 0.03

39

Deplasari interne, detasari, transferari

200601

56.46

57.33

0.87

40

Materiale de laborator

2009

608.63

623.63

15.00

41

Carti publicatii si materiale documentare

2011

1.00

1.11

0.11

42

Consultanta si epertiza

2012

255.62

255.59

- 0.03

43

Pregatire profesionala

2013

141.86

145.86

4.00

44

Protectia muncii

2014

90.53

101.09

10.56

45

Prime de asigurare non-viata

203003

59.51

67.51

8.00

46

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

5,535.17

5,637.67

102.50

47

Masini, echipamente si mijloace de transport din care

710102

5,162.70

5,229.70

67.00

-

Autoutilitara Dacia Duster 1,5 DCI 110 CP 4X4

71.01.02

0.00

67.00

67.00

Casa de Cultura a Municipiului Oradea

Nr. crt

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Plan

Propuneri

Diferente

Cap.67.10.03.06 Case de Cultura

43.70

95.18

51.48

I

Venituri

43.70

95.18

51.48

1

Donații și sponsorizări

37.10.01

43.70

95.18

51.48

2

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local

37.10.03

- 120.00

-        70.80

49.20

3

Varsaminte din sectiunea de functionare

37.10.04

120.00

70.80

-       49.20

II

Cheltuieli

1,028.20

1,079.68

51.48

1

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

12.00

17.00

5.00

2

Alte obiecte de inventar

20.05.30

7.00

8.75

1.75

3

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

939.20

1,033.13

93.93

4

Achizitie scena

71.01.30

70.00

20.80

-       49.20

Nr. crt

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget initial

Total

Influențe

Explicatie / obiectiv

COD

Buget aprobat

Buget propus

Rectificat

Total venituri Invatamant

2,991.71

2,684.18

-307.53

Total cheltuieli invatamant

1,144.52

836.99

-307.53

Cap.65.10

Cap.65.10.04.01 Învatamânt primar si gimnazial

1

SCOALA GIMNAZIALA NR.11 venituri

337.86

277.35

-60.51

Alte venituri din prestari servicii

33.10.50

337.86

277.35

-60.51

SCOALA GIMNAZIALA NR.11 cheltuieli

10

68.00

7.49

-60.51

Fond aferent platii cu ora

11.01.11

47.00

5.88

-41.12

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

10.00

1.22

-8.78

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

2.00

0.03

-1.97

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

4.00

0.30

-3.70

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

2.00

0.01

-1.99

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

3.00

0.05

-2.95

SCOALA GIMNAZIALA AVRAM IANCU venituri

92.82

85.82

-7.00

Alte venituri din prestari servicii

33.10.50

92.82

85.82

-7.00

SCOALA GIMNAZIALA AVRAM IANCU cheltuieli

10

7.00

-7.00

Fond aferent platii cu ora

11.01.11

4.50

-4.50

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

1.10

-1.10

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

0.30

-0.30

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

0.50

-0.50

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.30

-0.30

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

0.30

-0.30

SCOALA GIMNAZIALA OCTAVIAN GOGA venituri

223.11

217.36

-5.75

Alte venituri din prestari servicii

33.10.50

223.11

217.36

-5.75

SCOALA GIMNAZIALA OCTAVIAN GOGA cheltuieli

10

7.00

1.25

-5.75

Fond aferent platii cu ora

11.01.11

4.50

0.90

-3.60

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

1.10

0.20

-0.90

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

0.30

0.04

-0.26

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

0.50

0.05

-0.45

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.30

0.02

-0.28

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

0.30

0.04

-0.26

SCOALA GIMNAZIALA OLTEA DOAMNA venituri

282.34

275.19

-7.15

Alte venituri din prestari servicii

33.10.50

282.34

275.19

-7.15

SCOALA GIMNAZIALA OLTEA DOAMNA cheltuieli

10

12.02

4.87

-7.15

Fond aferent platii cu ora

11.01.11

9.20

3.77

-5.43

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

2.14

0.79

-1.35

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

0.06

0.02

-0.04

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

0.50

0.20

-0.30

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.09

0.06

-0.03

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

0.03

0.03

0.00

SCOALA GIMNAZIALA DIMITRIE CANTEMIR venituri

27.10

23.10

-4.00

Alte venituri din prestari servicii

33.10.50

27.10

23.10

-4.00

SCOALA GIMNAZIALA DIMITRIE CANTEMIR cheltuieli

10

5.00

1.00

-4.00

Fond aferent platii cu ora

11.01.11

3.50

0.46

-3.04

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

0.84

0.20

-0.64

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

0.03

0.02

-0.01

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

0.30

0.20

-0.10

Nr. crt

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget initial

Total

Influențe

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.03

0.02

-0.01

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

0.30

0.10

-0.20

SCOALA GIMNAZIALA LUCRETIA SUCIU venituri

1.00

-1.00

Alte venituri din prestari servicii

33.10.50

1.00

-1.00

SCOALA GIMNAZIALA LUCRETIA SUCIU cheltuieli

10

1.00

-1.00

Fond aferent platii cu ora

11.01.11

0.70

-0.70

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

0.15

-0.15

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

0.02

-0.02

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

0.10

-0.10

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.02

-0.02

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

0.01

-0.01

Cap.65.10.04.02 Învatamânt liceal

COLEGIUL TEHNIC ANDREI SAGUNA venituri

40.00

34.00

-6.00

Venit din prestari servicii

33.10.08

40.00

34.00

-6.00

COLEGIUL TEHNIC ANDREI SAGUNA cheltuieli

10

7.00

1.00

-6.00

Salarii de baza

10.01.01

5.45

0.83

-4.62

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

1.00

0.13

-0.87

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

0.10

0.01

-0.09

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

0.30

0.01

-0.29

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.10

0.01

-0.09

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

0.05

0.01

-0.04

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRANCUSI venituri

58.00

25.00

-33.00

Venit din valorificarea prod.obtinute din activ.prop

ri3e3.10.17

46.00

24.00

-22.00

Venit din prestari servicii

33.10.08

12.00

1.00

-11.00

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRANCUSI cheltuieli

10

60.00

27.00

-33.00

Fond aferent platii cu ora

11.01.11

46.00

21.13

-24.87

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

9.75

4.36

-5.39

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

0.60

0.11

-0.49

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

2.75

1.10

-1.65

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.30

0.10

-0.20

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

0.60

0.20

-0.40

COLEGIUL NATIONAL IOSIF VULCAN venituri

58.95

42.95

-16.00

Alte venituri din prestari servicii

33.10.50

58.95

42.95

-16.00

COLEGIUL NATIONAL IOSIF VULCAN cheltuieli

10

49.00

33.00

-16.00

Salarii de baza

10.01.01

33.00

25.00

-8.00

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

11.20

6.00

-5.20

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

0.60

0.20

-0.40

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

3.20

1.50

-1.70

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.20

0.10

-0.10

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

0.80

0.20

-0.60

LICEUL DE ARTE venituri

50.00

41.70

-8.30

Venit din prestari servicii

33.10.08

25.00

20.00

-5.00

Alte venituri din prestari servicii

33.10.50

25.00

21.70

-3.30

LICEUL DE ARTE cheltuieli

10

30.00

21.70

-8.30

Fond aferent platii cu ora

11.01.11

23.00

17.14

-5.86

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

4.51

3.57

-0.94

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

0.15

0.08

-0.07

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

1.95

0.89

-1.06

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.14

0.02

-0.12

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

0.25

-0.25

Nr. crt

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget initial

Total

Influențe

LICEUL TEORETIC LUCIAN BLAGA venituri

199.51

191.91

-7.60

Alte venituri din prestari servicii

33.10.50

199.51

191.91

-7.60

LICEUL TEORETIC LUCIAN BLAGA cheltuieli

10

10.50

2.90

-7.60

Salarii de baza

10.01.01

7.00

2.00

-5.00

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

1.50

0.50

-1.00

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

0.20

0.10

-0.10

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

0.80

0.10

-0.70

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.50

0.10

-0.40

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

0.50

0.10

-0.40

COLEGIUL TEHNIC MIHAI VITEAZUL venituri

400.00

379.50

-20.50

Alte venituri din prestari servicii

33.10.50

400.00

379.50

-20.50

COLEGIUL TEHNIC MIHAI VITEAZUL cheltuieli

10

55.00

34.50

-20.50

Salarii de baza

10.01.01

40.00

27.00

-13.00

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

6.00

5.50

-0.50

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

2.00

0.20

-1.80

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

3.00

1.40

-1.60

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

2.00

0.10

-1.90

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

2.00

0.30

-1.70

COLEGIUL ECONOMIC PARTENIE COSMA venituri

15.00

8.95

-6.05

Venit din valorificarea prod.obtinute din activ.prop

ri3e3.10.17

15.00

8.95

-6.05

COLEGIUL ECONOMIC PARTENIE COSMA che

10

15.00

8.95

-6.05

Fond aferent platii cu ora

11.01.11

12.00

7.00

-5.00

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

1.80

1.50

-0.30

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

0.15

0.04

-0.11

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

0.75

0.37

-0.38

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.15

0.02

-0.13

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

0.15

0.02

-0.13

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST EMANUEL venituri

20.00

15.20

-4.80

Alte venituri din prestari servicii

33.10.50

20.00

15.20

-4.80

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST EMANUEL cheltuieli

10

10.00

5.20

-4.80

Salarii de baza

10.01.01

6.00

3.90

-2.10

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

1.00

0.80

-0.20

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

1.00

0.10

-0.90

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

1.00

0.30

-0.70

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1.00

0.10

-0.90

COLEGIUL TEHNIC TRANSILVANIA venituri

70.00

50.00

-20.00

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

20.00

15.27

-4.73

Alte venituri din prestari servicii

33.10.50

50.00

34.73

-15.27

COLEGIUL TEHNIC TRANSILVANIA cheltuieli

10

20.00

-20.00

Salarii de baza

10.01.01

15.00

-15.00

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

3.75

-3.75

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

0.40

-0.40

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

0.60

-0.60

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.10

-0.10

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

0.15

-0.15

COLEGIUL TEHNIC TRAIAN VUIA venituri

30.00

20.53

-9.47

Alte venituri din prestari servicii

33.10.50

30.00

20.53

-9.47

COLEGIUL TEHNIC TRAIAN VUIA cheltuieli

10

10.00

0.53

-9.47

Fond aferent platii cu ora

11.01.11

8.00

0.38

-7.62

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

0.80

0.08

-0.72

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

0.50

-0.50

Nr. crt

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget initial

Total

Influențe

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

0.55

0.03

-0.52

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.12

0.01

-0.11

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

0.03

0.03

0.00

Cap.65.10.05 Învatamânt postliceal

COLEGIUL TEHNIC MIHAI VITEAZUL venituri

60.00

24.90

-35.10

Alte venituri din prestari servicii

33.10.50

60.00

24.90

-35.10

COLEGIUL TEHNIC MIHAI VITEAZUL cheltuieli

10

50.00

14.90

-35.10

Salarii de baza

10.01.01

33.00

11.60

-21.40

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

7.00

2.50

-4.50

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

3.00

0.10

-2.90

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

3.00

0.60

-2.40

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

2.00

0.10

-1.90

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

2.00

-

-2.00

COLEGIUL SCOLAR SANITAR VASILE VOICULESCU venituri

905.00

872.40

-32.60

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

905.00

872.40

-32.60

COLEGIUL SCOLAR SANITAR VASILE VOICULESCU cheltuieli

10

505.00

472.40

-32.60

Salarii de baza

10.01.01

100.00

95.00

-5.00

Fond aferent platii cu ora

11.01.11

290.40

265.00

-25.40

Alte drepturi salariale in natura

10.01.30

5.00

13.00

8.00

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

82.00

75.00

-7.00

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

2.20

1.90

-0.30

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

21.00

19.50

-1.50

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1.00

0.60

-0.40

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

3.40

2.40

-1.00

LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL BETEL venituri

74.02

55.82

-18.20

Alte venituri din prestari servicii

33.10.50

74.02

55.82

-18.20

LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL BETEL cheltuieli

10

176.00

157.80

-18.20

Salarii de baza

10.01.01

25.68

45.00

19.32

Fond aferent platii cu ora

11.01.11

4.60

9.50

4.90

11.01.12

103.00

70.50

-32.50

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

32.65

25.00

-7.65

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

0.78

0.70

-0.08

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

7.50

6.00

-1.50

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.54

0.50

-0.04

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

1.25

0.60

-0.65

Cap.65.10.11.30 Alte servicii auxiliare

COLEGIUL TEHNIC TRANSILVANIA venituri

47.00

42.50

-4.50

Subventii pentru institutii publice

43.10.09

47.00

42.50

-4.50

COLEGIUL TEHNIC TRANSILVANIA cheltuieli

10

47.00

42.50

-4.50

Salarii de baza

10.01.01

35.00

33.50

-1.50

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

6.25

6.95

0.70

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

0.60

0.20

-0.40

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

3.40

1.70

-1.70

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.90

0.10

-0.80

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

0.85

0.05

-0.80

Liceul cu Program Sportiv Bihorul

Nr. crt

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Plan

Propuneri

Diferente

Nr. crt

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget initial

Total

Influențe

Cap.65.10.04.02 Învatamânt secundar superior

40.00

120.00

80.00

I

Venituri

40.00

120.00

80.00

1

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

40.00

120.00

80.00

II

Cheltuieli

60.00

140.00

80.00

1

Alte obiecte de inventar

20.05.30

10.00

40.00

30.00

2

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

50.00

100.00

50.00

Propunere rectificare bugetul creditelor externe si interne pe anul 2011

Nr. crt

Explicație / obiectiv

Cod

Plan

Propuneri

Diferente

Total rectif. Bugetul creditelor externe si interne

42126.18

42377.18

251.00

Cap. 70.06.50 - Alte cheltuieli in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale PMO

22274.00

22525.00

251.00

Crearea unei infrastructuri de afaceri în Municipiul

Oradea și asigurarea cu utilități publice a Parcului

Industrial Eurobusiness Oradea - Etapa I

56.01.01

20495.08

22288.52

1793.44

Crearea unei infrastructuri de afaceri în Municipiul Oradea și asigurarea cu utilități publice a Parcului Industrial Eurobusiness Oradea - Etapa I ch. Neeligibile

56.01.03

1778.92

236.48

-1542.44

Cap.84.07.03.03 Strazi

19852.18

19852.18

0.00

Realizare drum de acces din str. Meiului-str. Seleusului, inclusiv pod peste paraul Peta

71.01.30

6256.59

5624.59

-632.00

Realizare cai de acces in Cartierul Nufărul - soseaua de centura a mun. Oradea inclusiv utilitatile aferente -Etapa I

71.01.30

1800.00

1947.01

147.01

Modernizare str. Sankt Petersburg

71.01.30

330.00

317.23

-12.77

Modernizare str. Budai Nagy Antal

71.01.30

717.41

1091.00

373.59

Modernizare str. Tudor Arghezi

71.01.30

100.00

87.00

-13.00

Modernizare str. Olteniei

71.01.30

600.00

766.27

166.27

Modernizare str. Porumbelului

71.01.30

600.00

800.00

200.00

Reabilitare Drum Uzinal 2

71.01.30

2566.18

2900.47

334.29

Realizare cai de acces in Cartierul Nufarul -soseaua de centura a mun. Oradea inclusiv utilitatile aferente -Etapa III

71.01.30

300.00

204.00

-96.00

Modernizare str Negoiului

71.01.30

270.00

250.00

-20.00

Modernizare str V Carlova

71.01.30

700.00

680.00

-20.00

Modernizare Aiudului

71.01.30

297.00

259.99

-37.01

Modernizare Bega

71.01.30

250.00

250.00

0.00

Modernizare Campului

71.01.30

500.00

333.47

-166.53

Modernizare Odesei

71.01.30

260.00

265.23

5.23

Modernizare Olarilor

71.01.30

460.00

409.85

-50.15

Modernizare Recoltei

71.01.30

200.00

181.85

-18.15

Modernizare Sibiului

71.01.30

210.00

220.65

10.65

Modernizare Spicului

71.01.30

100.00

108.59

8.59

Modernizare Pandurilor

71.01.30

240.00

275.27

35.27

Modernizare Prepeliței

71.01.30

90.00

89.91

-0.09

Modernizare Timisoarei

71.01.30

380.00

389.80

9.80

Modernizare Nasaudului

71.01.30

200.00

100.00

-100.00

Modernizare Sălajului (proiectare+executie)

71.01.30

225.00

100.00

-125.00

Modernizare Eforiei - tronson Velenta-Nasaudului

71.01.30

50.00

0.00

-50.00

Modernizare Tăbăcarilor

71.01.30

250.00

100.00

-150.00

Modernizare Gh. Pop de Băsești

71.01.30

600.00

700.00

100.00

Modernizare Măgheranului (proiectare+executie)

71.01.30

300.00

500.00

200.00

Modernizare Zambilelor (proiectare+executie)

71.01.30

500.00

100.00

-400.00

Modernizare Zărandului (proiectare+executie)

71.01.30

500.00

800.00

300.00

PROGRAME SI PROIECTE CULTURALE DERULATE PRIN CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI ORADEA IN ANUL 2012

mii lei

Nr. crt.

Program

Data derulare program

Total sume

Sume aprobate si repartizate din Buget

Local

Sume aprobate si repartizate din Venituri Proprii

Propunere rectificare din Venituri Proprii

Diferente Venituri proprii

1

Revelion 2012

31-dec.

1,000

1,000

1,000

2

Ziua nationala a cult romane

15-Jan

2,000

2,000

-

-

3

Ziua nationala a culturii maghiare

20-Jan

2,000

2,000

-

-

4

Ziua Unirii

24-Jan

500

500

-

-

5

Aniversare Iosif Vulcan

31 martie

2,000

2,000

-

-

6

Eliberarea Oradei

20-Apr

20,500

10,000

5,000

10,500

5,500

7

Ziua Europei

9-May

42,000

30,000

10,000

12,000

2,000

8

Ziua Copilului

1-Jun

5,000

3,000

-

2,000

2,000

9

Expozitie RO-HU Fresh Art

15-Jun

1,000

1,000

-

-

-

10

Ziua Drapelului

26-Jun

500

500

-

-

-

11

Serbarile Cetatii

1-Jul

66,000

60,000

5,000

6,000

1,000

12

Ziua Imnului

29-Jul

500

500

-

-

-

13

Fereastra spre Europa

24-Aug

50,000

50,000

-

-

-

14

Concert Hiroshima

31-aug.

3,000

3,000

-

-

-

15

Toamna Orădeană

1-Oct

613,430

316,500

247,200

296,930

49,730

16

Nasterea poetului Ady Endre

22-Nov

5,000

5,000

-

-

17

Ziua Națională

1-Dec

30,000

25,000

5,000

5,000

18

Sărbători de iarnă

1-Dec

45,000

40,000

5,000

5,000

19

Revelion 2013

31-Dec

60,000

55,000

5,000

5,000

20

,,Reperaj''-expozitie de fotografii artistice

1-Oct

12,000

12,000

21

Spectacole de teatru pentru copii

3,000

3,000

3,000

22

Concert de jazz cu The Rempis

Percussion Quartet

26-Apr

5,000

5,000

5,000

23

Recital Lucian Oros

8-May

1,800

1,800

1,800

24

Concert pian si viola cu Lucian Ban si Mat Maneri

14-May

3,600

3,600

3,600

25

Sustinere Organizare Festivalul Luminii

19-May

1,000

1,000

1,000

26

Festivalul Mandru-i Cantecu-n Bihor

24-25 mai

2,500

2,500

2,500

27

Saptamana Filmului Austriac

7-10 iun

3,500

3,500

3,500

28

Gala Diplomelor

6-Jul

2,600

2,600

2,600

29

Festivalul Cantecele Muntilor

3-5 aug

3,000

3,000

3,000

30

Documentare pe Corso

28-31 aug

3,500

3,500

3,500

31

Lansarea cartii ,,Bucovina noastra''

26-Oct

2,700

2,700

2,700

32

Jazz cu Mikolaj TRZASKA SI Rafal Mazur

30-Oct

1,500

1,500

1,500

TOTAL:

995,130

618,000

283,200

377,130

93,930

PROGRAM ACTIVITATI - secțiunea funcționare: Iluminat public

mii lei

Nr. crț.

Specificație - Tip chelțuiala

Plan 2012

Propuneri

Diferențe

1

Consum energie iluminat

4,400.00

5,701.83

1,301.83

2

Rate aferente investitiilor finantate de Luxten

500.00

1,700.00

1,200.00

3

Intretinere iluminat public

800.00

1,120.00

320.00

4

Reparatii vandalizari iluminat

100.00

350.00

250.00

TOTAL

5,800.00

8,871.83

3,071.83