Hotărârea nr. 652/2012

privind aprobarea preţului de achiziţie rezultat din negocierea directă a cotei de 110/383 mp teren, având nr. cadastral 9961 Oradea, situat in Oradea, str. Petre Ţuţea nr. 12/B

ROMANIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea prețului de achiziție rezultat din negocierea directă a cotei de 110/383 mp teren, având nr. cadastral 9961 Oradea, situat in Oradea, str. Petre Țuțea nr. 12/B

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 226.267 din 19.10.2012, prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea prețului de achiziție rezultat din negocierea directă a cotei de 110/383 mp teren, având nr. cadastral 9961 Oradea, înscris în CF nr. 154124, provenit din conversia de pe hârtie a CF nr. 10951 NDF, situat in Oradea, str. Petre Țuțea nr. 12/B,

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 592/2006 s-a aprobat derularea formalităților legale pentru cumpărarea cotei de 110/383 mp, teren situat in Oradea, Str. Petre Tutea nr. 12/B, teren identificat cu nr. cadastral 9961, Oradea, in favoarea lui Vaida Mihai si Vaida Marinela;

Potrivit Raportului de evaluare din data de 04.09.2012, întocmit de S.C IT BUSINESS MANAGEMENT S.R.L., prețul proprietății imobiliare reprezentând cota de 110/383 mp teren este de 39 euro/mp plus T.V.A.

Conform notei de negociere nr. 222.563/15.10.2012, prețul pentru achiziționarea proprietății imobiliare reprezentând cota de 110/383 mp teren, negociat între cele două părți (comisia de negociere și vânzător) este în sumă de 40 euro/mp plus T.V.A.

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2001, privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al municipiului Oradea, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr. 758/2005 și Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr. 448/2007,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b), și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă prețul de achiziție în sumă de 4.400 EURO plus TVA pentru întreaga suprafață (respectiv

40 euro/mp, plus T.V.A), în condițiile stabilite prin Nota de negociere nr. 222.563/15.10.2012, pentru cota de 1 1 0/383 mp, terencunr. cadastral 9961, situatînOradea, str. PetreTuteanr. 12/B.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •  Primarul municipiului Oradea

  • •  Administrația Imobiliara Oradea

  • •   Serviciul Terenuri

  • •   Biroul Achiziții Publice

  • •   d-l Vaida Mihai si Vaida Marinela, prin grija A.I.O.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Dan Octavian

Oradea, 23 octombrie 2012

Nr. 652


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila