Hotărârea nr. 626/2012

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 401 mp teren situat în Oradea str. Apelor, F.N. şi darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a suprafeţei de 401 mp teren înscris în CF nr. 2887 Episcopia Bihor, identificat cu nr.topo. 585/2 şi 585/3 în favoarea d-lor Szilagyi Sandor, Szilagyi Rozalia şi Cerna Eva

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 401 mp teren situat în Oradea str. Apelor, F.N. și darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a suprafeței de 401 mp teren înscris în CF nr. 2887 Episcopia Bihor, identificat cu nr.topo. 585/2 și 585/3 în favoarea d-lor Szilagyi Sandor, Szilagyi Rozalia și Cerna Eva

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 60975 din 22.10.2012 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu suprafața de 401 mp și obținerea acordului de principiu al Consiliului Local al Municipiului Oradea, privind cumpărarea suprafeței de 401 mp teren identificat cu nr. topo.585/2 și 585/3, înscris în CF nr. 2887 Episcopia Bihor.

În conformitate cu CF. nr. 2887 Oradea, Szilagyi Sandor și Cerna Eva, sunt proprietarii terenului identificat cu nr. topo 585/2 si 585/3, în cotă de 1744/2345 mp teren, cu titlu de restituire în natura în baza Legii 10/2001, iar cota de 601/2345 mp teren constituie proprietatea Statului Român, cu titlu de drept preluare în contul impozitului restant, teren situat pe str. Apelor.

Terenul solicitat spre cumpărare este alipit proprietății solicitanților și constituie amplasamentul curții și grădinii, impropriu pentru construcție, situat în spatele proprietății, fiind utilizat de către aceștia în baza convenției nr.150/2012, pentru care acestea achită tariful de utilizare teren, terenul fiind îngrădit, iar vecinii acestora dându-și acordul notarial referitor la cumpărarea lui.

Ținând cont de prevederile legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 758/27.10.2005 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Oradea, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 448/2007,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local, În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. „c”, alin.(5) lit. ,,b”, ale art. 45 alin.(3) și ale art. 123 alin.(3) din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral nou format în prezenta hotărâre, în suprafață de 401 mp teren în favoarea Municipiului Oradea - proprietate privată.

suprafață de 401 mp astfel

Nr. Topo din care se constituie nr.

Cadastral

Nr. CF în care este înscris Nr.

Topo

Suprafața nr. topo - mp-

Suprafața ce se dezlipește și se constituie în nr.cadastral

-mp-

Observații

585/2

2887 Ep.Bihor

1763

361

Municipiul Oradea asupra suprafeței de 401 mp teren, proprietate privată

585/3

582

40

TOTAL

401

Art. 2. Se aprobă deschiderea unei noi coli de carte funciară pentru înscrierea nr. cadastral constituit la art.1 din


Art. 3 Se dă acordul de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a suprafeței de 401 mp din terenul identificat la art.1 din prezenta hotărâre în favoarea d-lor Szilagyi Sandor, Szilagyi Rozalia și Cerna Eva.

Art. 4. Prețul negociat între comisia de negociere și cumpărătorii terenului menționat la art. 3 va fi supus aprobării Consiliului Local.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Primarul Municipiului Oradea

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •   Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Serviciul Terenuri

  • •   Serviciul Licitații - Achiziții Publice

  • •   Szilagyi Sandor, Szilagyi Rozalia și Cerna Eva, prin grija Serviciului Terenuri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Dan Octavian

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 23 octombrie 2012

Nr. 626

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.