Hotărârea nr. 611/2012

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 3.173 mp teren public – strada Olteţului – proprietate publică a Municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafața de 3.173 mp teren public - strada Oltețului - proprietate publică a Municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 60595 din 17.10.2012, prin care Administrația Imobiliară Oradea - Serviciului Terenuri solicită Consiliului Local aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafața măsurată de 3.173 mp teren public, strada Oltețului - proprietate publică a Municipiului Oradea.

Strada Oltețului împreună cu suprafața de teren aferentă este înscrisă la poziția nr. 528 în Cap. I. Drumuri comunale și vicinale - pct. 1 Străzile cu trotuarele aferente, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Oradea, aprobat prin Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2002.

În conformitate cu planul de amplasament întocmit de dl. topograf Balint Iosif, imobilul str. Oltețului având suprafața măsurată de 3.173 mp teren cu categoria de folosință - drum, se constituie din numărul topo. 1971 conform Adeverinței OCPI Bihor nr. 55890/08.09.2011, teren aflat în proprietatea Municipiului Oradea .

In vederea actualizării inventarului domeniului public al Municipiului Oradea, atestat prin HG 970/2002,

În baza Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, actualizată,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. c), alin.(5) lit.a) și art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă deschiderea unei coli de carte funciară pentru suprafața de 3259 mp teren identificat cu nr. topo. 1971 din teritoriul cadastral Sântandrei, reprezentând teren public str. Oltețului, proprietate publică a Municipiului Oradea, identificat prin Adeverința nr. 59111/13.10.2012 emisă de OCPI Bihor.

Art.2. Se aprobă planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral nou format în suprafață de 3.173 mp astfel:

Nr. Topo din care se constituie nr.

Cadastral

Nr. CF în care este înscris Nr. Topo.

Suprafața nr. topo -mp-

Suprafața măsurată ce se constituie in nr.

cadastral

-mp-

Observații privind categoriile de folosință a terenului

1971

Adeverința de suprafață Nr. 55890/08.09.2011

3.259

3.173

Drum - teren public str. Oltețului

Total

3.173

Art.3. Se aprobă înscrierea în evidentele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de carte funciară a imobilului identificat la art. 2 din prezenta Hotărâre, având suprafața măsurată de 3.173 mp. teren public cu destinația Strada - Oltețului, aflată în proprietatea publică a Municipiului Oradea.

Art.4. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitoare la terenul aferent străzii Oltețului.

Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Primăria Municipiului Oradea.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • ■   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • ■   Primarul Municipiului Oradea

  • ■   Serviciul Evidenta Patrimoniu-Delegări de gestiune

  • ■  Administrația Imobiliară Oradea

  • ■   Serviciul Financiar Contabil

  • ■   Serviciul Terenuri

  • ■  Biroul Cadastru

  • ■   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Dan Octavian

Oradea, 23 octombrie 2012

Nr. 611


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila