Hotărârea nr. 607/2012

privind aprobarea achiziţiei a zece bucăţi vagon motor de tramvaie urbane second-hand şi zece bucăţi vagon remorcă de tramvai second-hand de către SC Oradea Transport Local SA

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea achiziției a zece bucăți vagon motor de tramvaie urbane second-hand și zece bucăți vagon remorcă de tramvai second-hand de către SC Oradea Transport Local SA

Analizând raportul de specialitate nr.226659/22.10.2012, întocmit de Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de Gestiune,

Ținând cont de necesitatea reducerii cheltuielilor cu întreținerea și reparațiile tramvaielor, în condițiile asigurării unei circulații conform cerințelor actuale,

Luând în considerare solicitarea transmisă de SC OTL SA cu adresa nr.11204/11.09.2012, înregistrată la Primăria Oradea sub nr. 224914/18.10.2012, prin care SC Oradea Transport Local SA își exprimă intenția de cumpărare a 10 bucăți vagon motor tip TATRA T4D și 10 bucăți vagon remorcă tip TATRA B4D, deoarece parcul de tramvaie din dotare este îmbătrânit, tramvaiele având o vechime de 25-40 ani și durata normată de funcționare expirată,

Ținând cont de faptul că anul 2013 este ultimul an în care mai pot fi comercializate tramvaie second-hand,

În conformitate cu prevederile art. 45 alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2), a), lit. b), lit. d) alin. (3) lit. c), alin. (4) lit. a), alin. (6), lit. a), pct. 14 și art. 45 alin.(2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă achiziția de către SC Oradea Transport Local a 10 bucăți vagon motor second-hand tip TATRA T4D și 10 bucăți vagon remorca second-hand tip TATRA B4D, la un preț estimat ( incluzând TVA și transport) de 1.647.000 lei.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC Oradea Transport Local SA.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea

  • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -   Direcția Economică

  • -  SC Oradea Transport Local SA.

- Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Dan Octavian

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 23 octombrie 2012

Nr. 607

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.