Hotărârea nr. 6/2012

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investiţii ce urmează a fi susţinute din finanţări rambursabile

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investiții ce urmează a fi susținute din finanțări rambursabile

Analizând raportul de specialitate nr. 1384/06.01.2012 întocmit de Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu-Delegări de Gestiune prin care s-a înaintat propunerea de aprobare indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investiții ce urmează a fi susținute din finanțări rambursabile,

Având în vedere prevederile alin. (4) al art. 3 din Anexa 1 - Norme si proceduri la Hotărârea de Guvern nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale,

În vederea continuării programului de investiții în reabilitarea și modernizarea infrastructurii stradale din Municipiul Oradea în anul 2012,

Ținând cont de prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

 • art. 36, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată

 • ale art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai unor obiective de investiții ce urmează a fi susținute din finanțări rambursabile, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția Tehnică și Direcția Economică.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul Municipiului Oradea

 • - Instituția Prefectului Județului Bihor

 • - Direcția Economică

 • - Direcția Tehnică

 • - se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe site-ul oficial al instituției www.oradea.ro. și în Monitorul Oficial al județului Bihor

  Oradea, 09 ianuarie 2012

  Nr.6


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Delorean Ion Iulius


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Anexa la H.C.L. Nr.6/2012

Nr crt

Denumire obiectiv

Valoare Indicatori tehnico-economici

1

2

3

1

Modernizare str. Aiudului

476,760.00

2

Modernizare str. Bega

238,100.00

3

Modernizare str. Campului

600,300.00

4

Modernizare str. Moliere, tronson

870,000.00

5

Modernizare str. Odesei

287,100.00

6

Modernizare str. Olarilor

656,000.00

7

Modernizare str. Recoltei

422,800.00

8

Modernizare str. Sibiului

260,400.00

9

Modernizare str. Spicului

127,000.00

10

Modernizare str. Pandurilor

295,800.00

11

Modernizare str. Prepelitei

114,840.00

12

Modernizare str. Timisoarei

669,900.00

13

Modernizare str. Zalaului

488,000.00

14

Modernizare str. Nasaudului

408,900.00

15

Modernizare str. Salajului

417,600.00

16

Modernizare str. Alexandru Hasas

753,420.00

17

Modernizare str. Eforiei - tronson Velenta - Nasaudului

335,820.00

18

Tabacarilor

348,000.00

19

Modernizare str. Gh. Pop de Basesti

823,020.00

20

Modernizare str. Magheranului

522,000.00

21

Modernizare str. Zambilelor

558,540.00

22

Modernizare str. Zarandului

1,383,300.00

23

Modernizare str. Augustin Bena

104,400.00

24

Modernizare str. Emil Garleanu

248,820.00

25

Modernizare str. Frunzei

320,160.00

26

Modernizare str. Juhasz Gyula

741,240.00

27

Modernizare str. Negoiului

301,020.00

28

Modernizare str. Oituz

384,000.00

29

Modernizare str. Vasile Carlova

910,020.00

30

Modernizare str. Cimbrului

1,040,520.00

31

Modernizare str. Dragasanilor

730,800.00

32

Modernizare str. Ghe. Pitut

1,884,420.00

33

Modernizare str. Graului

1,033,560.00

34

Modernizare str. Ioan Paun Pincio

2,523,000.00

35

Modernizare str. Thomas Morus

1,044,000.00

36

Modernizare str. Valea Draganului

939,600.00

37

Realizare cai de acces in Cartierul Nufărul - Șoseaua de centura a mun. Oradea inclusiv utilitatile aferente, etapa III

2,700,000.00

38

Modernizare Drum Uzinal tronson II

6,946,120.00

TOTAL

32,909,280.00