Hotărârea nr. 596/2012

privind asocierea SC Eurobusiness Parc Oradea SRL cu Unitatea Administrativ Teritorială - Judeţul Bihor în vederea constituirii unei societăţi comerciale care va avea ca scop administrarea parcurilor industriale

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind asocierea SC Eurobusiness Parc Oradea SRL cu Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Bihor în vederea constituirii unei societăți comerciale care va avea ca scop administrarea parcurilor industriale

Analizând raportul de specialitate nr.225529/18.10.2012 întocmit de Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu. Delegări de Gestiune prin care s-a propus asocierea SC Eurobusiness Parc Oradea SRL cu Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Bihor în vederea constituirii unei societăți comerciale, SC Parcuri Industriale Bihor SRL, care va avea ca scop administrarea parcurilor industriale.

Prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 188/01.07.2012 s-a aprobat înființarea unei societăți comerciale, Parcuri Industriale Bihor SRL, având ca scop administrarea parcurilor industriale conform prevederilor OG nr. 65/2001 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale.

Ținând cont de experiența și succesul înregistrat de SC Eurobusiness Parc Oradea SRL, Consiliul Județean, prin adresa nr. 11.706/10.10.2012 propune S.C. Eurobusiness Parc Oradea SRL asocierea în noua societate în vederea dezvoltării în comun a acestui segment de activitate.

Având în vedere adresa nr. 302/16.10.2012, înregistrată la Primăria Municipiului Oradea sub nr. 224364/17.10.2012 prin care SC Eurobusiness Parc Oradea SRL solicită acordul Consiliului Local al Municipiului Oradea privind asocierea cu Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Bihor în SC Parcuri Industriale Bihor SRL.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În conformitate cu art.36 alin 2, lit a, e, alin 3 lit c, alin.7 lit.a, c, art. 45 alin 2 lit.d, f, din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă asocierea SC Eurobusiness Parc Oradea SRL cu Unitatea Administrativ Teritorială -Județul Bihor în vederea constituirii unei societăți comerciale, SC Parcuri Industriale Bihor SRL, care va avea ca scop administrarea parcurilor industriale.

Art.2 Se aprobă mandatarea Adunării reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Oradea la SC Eurobusiness Parc Oradea SRL, numiți prin Hotărârea Consiliului Local nr. 421/24.07.2012, pentru ducerea la îndeplinire a articolului 1din prezenta hotărâre, în următoarele condiții:

 • >  Durata societate:-nedeterminată

 • >  Sediu: Parcul Traian, nr. 5, Oradea, Județul Bihor

 • >  Obiect unic de activitate: Tranzacții imobiliare, închirieri și activități de servicii prestate în principal întreprinderilor(Cod CAEN 6832-Administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract-activitatea de administrare a parcurilor industriale)

 • >  Capital social: 10.500 lei divizat în 105 părți sociale a câte 100 lei fiecare, structurat astfel:

 • - Județul Bihor: participație 10.000 lei, 100 părți sociale, 95,24% din capitalul social

 • - SC Eurobusiness Parc Oradea SRL: 500 lei, 5 părți sociale, 4,76% din capitalul social

 • > Mandatarea d-nei Delia Ungur, în calitate de Director General al SC Eurobusiness Parc Oradea SRL pentru semnarea Actului Constitutiv al SC Parcuri Industriale Bihor SRL

 • >  Desemnarea d-lui Cristian Bodea în funcția de administrator, pentru o perioadă de maxim 6 luni, până la data numirii de către Adunarea Generală a Asociaților a membrilor Consiliului de Administrație

 • >  Mandatarea d-nei Delia Ungur și a d-lui Mihai Jurca în calitate de reprezentanți ai SC Eurobusiness Parc Oradea SRL în Adunarea Generală a Asociaților SC Parcuri Industriale Bihor SRL.

Art. 3 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează SC Eurobusiness Parc Oradea SRL. Art. 4 Prezenta hotărâre se comunica cu :

-  Primarul Municipiului Oradea

 • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • -  Direcția Economică

 • -   Direcția Juridica

 • -  SC Eurobusiness Parc Oradea SRL

 • -   Consiliul Județean Bihor

 • -   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Dan Octavian

Oradea, 23 octombrie 2012

Nr. 596


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila