Hotărârea nr. 594/2012

privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe concesionate SC Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcţiune

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe concesionate SC Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcțiune

Analizând raportul de specialitate nr.223354/16.10.2012 întocmit de Direcția Economică, Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în administrarea SC Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcțiune,

Având in vedere propunerea de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe, adresată Comisiei de analiză și avizare a propunerilor de scoatere din funcțiune a fondurilor fixe și înregistrată cu nr. 29967/18.09.2012,

In conformitate cu prevederile art. 18 alin.17 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 263.571/2010,

Ținând seama de art.10 din Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În baza art.2 din Ordonanța 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor din domeniul public al statului și a unităților administrativ teritoriale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36 alin.(2) lit.c), alin. (5) lit.b) și art. 45 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală , republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a activelor fixe aflate în administrarea SC Compania de Apă Oradea SA, a căror valoare totală este de 18.358,64 lei, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă scoaterea din funcțiune/ casarea activelor fixe menționate în anexa la prezenta hotărâre.

Art.3. După scoaterea din funcțiune/ casarea activelor fixe cuprinse în anexă, atât municipiul Oradea cât și SC Compania de Apa Oradea SA își vor actualiza corespunzător evidențele contabile /extracontabile aferente.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și SC Compania de Apa Oradea SA.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

o Instituția Prefectului Județului Bihor

o Primarul Municipiului Oradea

o Direcția Economică

o SC Compania de Apa Oradea SA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Dan Octavian

Oradea, 23 octombrie 2012

Nr. 594


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Anexă la H.C.L. 594/2012

SCOATERE DIN FUNCȚIUNE A MIJLOACELOR FIXE

Nr.

Crt.

Denumire mijloc fix

Nr. inv.

Term. de fol. (ani)

Data punerii în funcț.

UM

Cantit.

Val.de inv.

Cauza pentru care se propune

1.

Retea de apa -FONTA -DN 80 mm - 342 ml, str. Vasile Alecsandri

20386/1

36

1950

M

342

7,45

înlocuire cu PE

2.

Retea de apa -FONTA -DN 400 mm - 342 ml, str. Vasile Alecsandri

20810/14

36

1950

M

342

408,01

înlocuire cu PE

3.

Branșament apa str. Vasile Alecsandri, nr. 2

20386/2

36

1950

M

5

0,71

înlocuire cu PE

4.

Bransament apa str. Vasile Alecsandri, nr. 3

20386/3

36

1950

M

5

0,71

înlocuire cu PE

5.

Bransament apa str. Vasile Alecsandri, nr. 4

20386/4

36

1950

M

5

0,71

înlocuire cu PE

6.

Bransament apa str. Vasile Alecsandri, nr. 8/A

20386/5

36

1950

M

5

0,71

înlocuire cu PE

7.

Bransament apa str. Vasile Alecsandri, nr. 13

20386/6

36

1950

M

5

0,71

înlocuire cu PE

8.

Bransament apa str. Vasile Alecsandri, nr. 21

20386/7

36

1950

M

5

0,71

înlocuire cu PE

9.

Bransament apa str. Vasile Alecsandri, nr. 21/A

20386/8

36

1950

M

5

0,71

înlocuire cu PE

10.

Bransament apa str. Densusianu, nr. 16

2413921/0

36

1995

M

4

451,23

înlocuire cu PE

11.

Retea de apa -FONTA -DN 100 mm - 340 ml, str. Leningradului

23371/4

36

1982

M

340

224,14

înlocuire cu PE

12.

Bransament apa str. Leningradului, nr. 1

23997/0

36

1991

M

5

477,85

înlocuire cu PE

13.

Bransament apa str. Leningradului, nr. 2/A

239876/0

36

1990

M

5

255,9

înlocuire cu PE

14.

Bransament apa str. Leningradului, nr. 2/B

240019/0

36

1991

M

5

140,46

înlocuire cu PE

15.

Bransament apa str. Leningradului, nr. 3

2400115/0

36

1991

M

5

140,46

înlocuire cu PE

16.

Branșament apa str. Leningradului, nr. 5

2400111/0

36

1991

M

5

140,46

înlocuire cu PE

17.

Branșament apa str. Leningradului, nr. 5/A

2399712/0

36

1991

M

5

477,85

înlocuire cu PE

18.

Bransament apa str. Leningradului, nr. 7

2400113/0

36

1991

M

5

140,46

înlocuire cu PE

19.

Branșament apa str. Leningradului, nr. 7/A

240627/0

36

1994

M

5

178,9

înlocuire cu PE

20.

Bransament apa str. Leningradului, nr. 9

2400323/0

36

1991

M

5

176,87

înlocuire cu PE

21.

Bransament apa str. Leningradului, nr. 10

2400325/0

36

1991

M

5

176,87

înlocuire cu PE

22.

Bransament apa str. Leningradului, nr. 11

240014/0

36

1991

M

5

140,46

înlocuire cu PE

23.

Bransament apa str. Leningradului, nr. 13/A

2400114/0

36

1991

M

5

140,46

înlocuire cu PE

24.

Bransament apa str. Leningradului, nr. 15

2400117/0

36

1991

M

5

140,46

înlocuire cu PE

25.

Bransament apa str. Leningradului, nr. 19

239897/0

36

1991

M

5

52,27

înlocuire cu PE

26.

Bransament apa str. Leningradului, nr. 21

2400112/0

36

1991

M

5

140,46

înlocuire cu PE

27.

Bransament apa str. Leningradului, nr. 23

2400118/0

36

1991

M

5

140,46

înlocuire cu PE

28.

Bransament apa str. Leningradului, nr. 25

2400116/0

36

1991

M

5

140,46

înlocuire cu PE

29.

Bransament apa str. Leningradului, nr. 27

2400110/0

36

1991

M

5

140,46

înlocuire cu PE

30.

Bransament apa str. Leningradului, nr. 29/A

240018/0

36

1991

M

5

140,46

înlocuire cu PE

31.

Bransament apa str. Leningradului, nr. 31

239877/0

36

1990

M

5

255,9

înlocuire cu PE

32.

Extindere retea apa str. Leningradului, nr. 31

2400521/0

36

1991

M

5

193,51

înlocuire cu PE

33.

Bransament apa str. Leningradului, nr. 31/A

239874/0

36

1990

M

5

255,9

înlocuire cu PE

34.

Bransament apa str. Leningradului, nr. 31/B

239895/0

36

1991

M

5

52,27

înlocuire cu PE

35.

Bransament apa str. Clujului, nr. 208

2402925/0

36

1992

M

5

138,6

înlocuire cu PE

36.

Bransament apa str. Tileagdului, nr. 33

241215/0

36

1995

M

5

194,71

înlocuire cu PE

37.

Branșament apa str. Tileagdului, nr. 33/A

2412121/0

36

1995

M

5

194,71

înlocuire cu PE

38.

Branșament apa str. Tileagdului, nr. 35

240096/0

36

1991

M

5

174,72

înlocuire cu PE

39.

Retea de apa -AZBO -DN 100 mm - 243 ml, str. Salajului

22790/1

36

1950

M

243

8,24

înlocuire cu PE

40.

Bransament apa str. Salajului, nr. 1

22790/2

36

1950

M

5

0,33

înlocuire cu PE

41.

Bransament apa str. Salajului, nr. 2

22790/4

36

1950

M

5

0,33

înlocuire cu PE

42.

Bransament apa str. Salajului, nr. 2/A

22790/3

36

1950

M

5

0,33

înlocuire cu PE

43.

Bransament apa str. Salajului, nr. 3

22790/5

36

1950

M

5

0,33

înlocuire cu PE

44.

Bransament apa str. Salajului, nr. 4

22790/6

36

1950

M

5

0,33

înlocuire cu PE

45.

Bransament apa str. Salajului, nr. 5/B

22790/7

36

1950

M

5

0,33

înlocuire cu PE

46.

Bransament apa str. Salajului, nr. 6

22790/10

36

1950

M

5

0,33

înlocuire cu PE

47.

Bransament apa str. Salajului, nr. 6/A

22790/9

36

1950

M

5

0,33

înlocuire cu PE

48.

Bransament apa str. Salajului, nr. 6/B

22790/8

36

1950

M

5

0,33

înlocuire cu PE

49.

Bransament apa str. Salajului, nr. 8

22790/11

36

1950

M

5

0,33

înlocuire cu PE

50.

Bransament apa str. Salajului, nr. 9

22790/12

36

1950

M

5

0,33

înlocuire cu PE

51.

Bransament apa str. Salajului, nr. 11

22790/13

36

1950

M

5

0,33

înlocuire cu PE

52.

Bransament apa str. Salajului, nr. 13

22790/14

36

1950

M

5

0,33

înlocuire cu PE

53.

Bransament apa str. Salajului, nr. 15

22790/115

36

1950

M

5

0,33

înlocuire cu PE

54.

Bransament apa str. Salajului, nr. 17

22790/117

36

1950

M

5

0,33

înlocuire cu PE

55.

Bransament apa str. Salajului, nr. 17/A

22790/16

36

1950

M

5

0,33

înlocuire cu PE

56.

Bransament apa str. Salajului, nr. 19

22790/18

36

1950

M

5

0,33

înlocuire cu PE

57.

Retea de apa -AZBO -DN 100 mm - 250 ml, str. Moliere

23371/5

36

1982

M

250

37,36

înlocuire cu PE

58.

Retea de apa -FONTA -DN 100 mm - 414 ml, str. Olarilor

23062/1

36

1950

M

414

26,42

Inlocuire cu PE

59.

Bransament apa str. Olarilor, nr. 3

23062/2

36

1950

M

5

0,73

Inlocuire cu PE

60.

Bransament apa str. Olarilor, nr. 4

23062/3

36

1950

M

5

0,73

Inlocuire cu PE

61.

Bransament apa str. Olarilor, nr. 5

23062/4

36

1950

M

5

0,73

Inlocuire cu PE

62.

Bransament apa str. Olarilor, nr. 7

23062/5

36

1950

M

5

0,73

Inlocuire cu PE

63.

Bransament apa str. Olarilor, nr. 8

23062/6

36

1950

M

5

0,73

Inlocuire cu PE

64.

Bransament apa str. Olarilor, nr. 9

23062/7

36

1950

M

5

0,73

Inlocuire cu PE

65.

Bransament apa str. Olarilor, nr. 11

23062/8

36

1950

M

5

0,73

Inlocuire cu PE

66.

Bransament apa str. Olarilor, nr. 12

23062/9

36

1950

M

5

0,73

Inlocuire cu PE

67.

Bransament apa str. Olarilor, nr. 14

23062/10

36

1950

M

5

0,73

Inlocuire cu PE

68.

Bransament apa str. Olarilor, nr. 15

23062/11

36

1950

M

5

0,73

Inlocuire cu PE

69.

Bransament apa str. Olarilor, nr. 16

23062/12

36

1950

M

5

0,73

Inlocuire cu PE

70.

Bransament apa str. Olarilor, nr. 18

23062/13

36

1950

M

5

0,73

Inlocuire cu PE

71.

Bransament apa str. Olarilor, nr. 20

23062/15

36

1950

M

5

0,73

Inlocuire cu PE

72.

Bransament apa str. Olarilor, nr. 20/A

23062/14

36

1950

M

5

0,73

Inlocuire cu PE

73.

Bransament apa str. Olarilor, nr. 21

23062/16

36

1950

M

5

0,73

Inlocuire cu PE

74.

Bransament apa str. Olarilor, nr. 22/A

23062/17

36

1950

M

5

0,73

Inlocuire cu PE

75.

Bransament apa str. Olarilor, nr. 23

23062/18

36

1950

M

5

0,73

Inlocuire cu PE

76.

Bransament apa str. Olarilor, nr. 27

23062/19

36

1950

M

5

0,73

Inlocuire cu PE

77.

Bransament apa str. Olarilor, nr. 28

23062/20

36

1950

M

5

0,73

Inlocuire cu PE

78.

Bransament apa str. Olarilor, nr. 30

23062/21

36

1950

M

5

0,73

Inlocuire cu PE

79.

Branșament apa str. Olarilor, nr. 32

23062/22

36

1950

M

5

0,73

înlocuire cu PE

80.

Branșament apa str. Olarilor, nr. 33

23062/23

36

1950

M

5

0,73

înlocuire cu PE

81.

Bransament apa str. Olarilor, nr. 34

23062/24

36

1950

M

5

0,73

înlocuire cu PE

82.

Branșament apa str. Olarilor, nr. 36

23062/25

36

1950

M

5

0,73

înlocuire cu PE

83.

Bransament apa str. Olarilor, nr. 38

239771/0

36

1990

M

5

581,23

înlocuire cu PE

84.

Retea de apa -FONTA -DN 80 mm - 100 ml, Piata Unirii

20810/9

36

1950

M

100

30

înlocuire cu PE

85.

Retea de apa -FONTA -DN 150 mm - 250 ml, Piata Unirii

20810/10

36

1950

M

250

75

înlocuire cu PE

86.

Retea de apa -FONTA -DN 300 mm - 267 ml, Piata Unirii

20810/11

36

1950

M

267

318,53

înlocuire cu FONTA DUCTîLA

87.

Retea de apa -FONTA -DN 400 mm - 80 ml, Piata Unirii

20810/12

36

1950

M

80

95,44

înlocuire cu FONTA DUCTîLA

88.

Bransament apa str. Tileagdului, nr. 33

11516/12

36

2009

M

7

1011,35

Dezafectat

89.

Cismea stradala EK-87-00, str. A. Muresanu, nr. 2

32639/0

12

1998

BUC

1

1031,04

Dezafectata

90.

Cismea stradala EK-87-00, str. A. Muresanu, nr. 2

32643/0

12

1998

BUC

1

1031,04

Dezafectata

91.

Cismea stradala, str. Campului

24447/0

12

1999

BUC

1

1231,89

Dezafectata

92.

Cismea stradala EK-87-00, str. Vasile Carlova, nr. 12

32641/0

12

1998

BUC

1

1031,04

Dezafectata

93.

Cismea stradala, str. Cucului 3/4

24455/0

12

1999

BUC

1

1231,85

Dezafectata

94.

Bransament apa - Cismea publica, str. Emanuil Gojdu

20532/1

36

1900

M

4

1,95

înlocuire cu PE

95.

Cismea stradala EK-87-00, str. Facliei

32640/0

12

1998

BUC

1

1031,04

Dezafectata

96.

Cismea stradala, str. Facliei

24448/0

12

1999

BUC

1

1231,89

Dezafectata

97.

Bransament apa - Cismea publica, str. Magnoliei, nr. 10 Y

20738/2

36

1950

M

4

0,79

înlocuire cu PE

98.

Cismea stradala EK-87-00, str. Matei Corvin, nr. 10

32642/0

12

1998

BUC

1

1031,04

Dezafectata

99.

Cismea stradala, str. Octavian Goga

24449/0

12

1999

BUC

1

1231,89

Dezafectata

100.

Branșament apa - Cismea publica, Parcul I.C. Bratianu

20650/3

36

1950

M

4

0,22

înlocuire cu PE

101.

Bransament apa - Cismea, P-ta Bucuresti/01 V

20425/1

36

1950

M

4

25,32

înlocuire cu PE

102.

Bransament apa - Cismea, str. Stefan cel Mare

20758/1

36

1950

M

4

2,79

înlocuire cu PE

TOTAL: 18358,64