Hotărârea nr. 592/2012

privind aprobarea procedurii de valorificare a bunurilor mobile aflate în stare avansată de degradare (autovehicule) sechestrate în procedura de executare silită

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea procedurii de valorificare a bunurilor mobile aflate în stare avansată de degradare (autovehicule) sechestrate în procedura de executare silită

Analizând Raportul de specialitate nr. 180.254 din 09.10.2012 întocmit de către Direcția Economică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea procedurii de valorificare, de către organele de executare din cadrul autorităților administrației publice locale, a bunurilor mobile aflate în stare avansată de degradare (autovehicule) sechestrate în procedura de executare silită,

Având în vedere faptul că depozitarea îndelungată a bunurilor mobile aflate în stare avansată de degradare (autovehicule) sechestrate în procedura de executare silită presupune o serie de cheltuieli nejustificate în sarcina autorității administrativ-teritoriale,

Ținând seama de prevederile art. 151, art. 159 și art. 167 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală care reglementează procedura executării silite a bunurilor mobile și valorificarea bunurilor sechestrate,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin.2, alin.4 lit.a și ale art. 45, alin.2 lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă procedura de valorificare, de către organele de executare din cadrul autorităților administrației publice locale, a bunurilor mobile aflate în stare avansată de degradare (autovehicule) sechestrate în procedura de executare silită prin vânzare către societăți care colectează, prelucrează și comercializează materiale refolosibile (deșeuri metalice feroase și neferoase).

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică - Serviciul Executare Silită Persoane Fizice și Serviciu Impunere și Executare Silită Persoane Juridice.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

-   Primarul Municipiului Oradea

  • -    Instituția Prefectului județului Bihor

  • -   Direcția Economică

  • -   Direcția Economică - Serviciul Executare Silită Persoane Fizice

  • -   Direcția Economică - Serviciu Impunere și Executare Silită Persoane Juridice

  • -   Se afișează pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Dan Octavian

Oradea, 23 octombrie 2012                                                CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 592                                                                   SECRETAR

Ionel Vila