Hotărârea nr. 578/2012

privind unele măsuri pentru implementarea proiectului “Cross-border cooperation for developing Business Center for agro-food products in Oradea and Entrepreneurial Development Center in Debrecen“ în traducere (Cooperare Transfrontalieră pentru Dezvoltarea unui Centru de Afaceri cu Produse Agroalimentare în Oradea şi a unui Centru pentru Educaţie Antreprenorială şi Incubator de Afaceri în municipiul Debrecen), aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 32 din 27 ianuarie 2012

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind unele măsuri pentru implementarea proiectului “Cross-border cooperation for developing Business Center for agro-food products in Oradea and Entrepreneurial Development Center in Debrecen“ în traducere (Cooperare Transfrontalieră pentru Dezvoltarea unui Centru de Afaceri cu Produse Agroalimentare în Oradea și a unui Centru pentru Educație Antreprenorială și Incubator de Afaceri în municipiul Debrecen), aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 32 din 27 ianuarie 2012

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 166738 din data de 25.09.2012 prin care Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională propune Consiliului Local al Municipiului Oradea luarea unor măsuri pentru implementarea proiectului “Cross-border cooperation for developing Business Center for agro-food products in Oradea and Entrepreneurial Development Center in Debrecen“ în traducere în limba română „Cooperare Transfrontalieră pentru Dezvoltarea unui Centru de Afaceri cu Produse Agroalimentare în Oradea și a unui Centru pentru Educație Antreprenorială și Incubator de Afaceri în municipiul Debrecen”, proiect aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 32 din 27 ianuarie 2012 privind aprobarea participării și contribuției proprii a municipiului Oradea în cadrul proiectului amintit mai sus și pentru care Municipiul Oradea a obținut finanțare în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013;

Proiectul amintit mai sus a fost selectat spre finanțare nerambursabilă prin adresa nr. 149278/27.08.2012, urmând ca în perioada care urmează să se încheie contractul de finanțare cu Autoritatea de Management. Prin intermediul aceleași adrese, Autoritatea de Management a aplicat reduceri pe diferite linii bugetare, care implică o creștere a contribuției proprii din partea Municipiului Oradea,

Conform Indicațiilor primite de la Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră de pe teritoriul României aferent Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România cu referire la hotărârile de consiliu emise pentru proiectele finanțate prin intermediul programului amintit mai sus,

În conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local nr. 32/2012 privind aprobarea participării și contribuției proprii a municipiului Oradea în cadrul proiectului intitulat “Cross-border cooperation for developing Business Center for agro-food products in Oradea and Entrepreneurial Development Center in Debrecen“ în traducere „Cooperare Transfrontalieră pentru Dezvoltarea unui Centru de Afaceri cu Produse Agroalimentare în Oradea și a unui Centru pentru Educație Antreprenorială și Incubator de Afaceri în municipiul Debrecen”,

Văzând oportunitatea accesării de fonduri europene prin intermediul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România

Luând în considerare proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) și ale art. 46 alin. (2) lit. a) privind Administrația Publică Locală republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.I. Se modifică art. 1 și art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 32 /2012 privind aprobarea participării și contribuției proprii a municipiului Oradea în cadrul proiectului intitulat “Cross-border cooperation for developing Business Center for agro-food products in Oradea and Entrepreneurial Development Center in Debrecen“ în traducere „Cooperare Transfrontalieră pentru Dezvoltarea unui Centru de Afaceri cu Produse Agroalimentare în Oradea și a unui Centru pentru Educație Antreprenorială și Incubator de Afaceri în municipiul Debrecen”, după cum urmează:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru proiectul de investiții cu denumirea ” Cross-border cooperation for developing Business Center for agro-food products in Oradea and Entrepreneurial Development Center in Debrecen” în traducere „Cooperare Transfrontalieră pentru Dezvoltarea unui Centru de Afaceri cu Produse

Agroalimentare în Oradea și a unui Centru pentru Educație Antreprenorială și Incubator de Afaceri în municipiul Debrecen”:

 • -  valoarea investiției este de 4.704.139,00 Euro cu TVA (cursul 1 EURO = 4,3390lei/eur din data de 06.01.2012), din care:

 • -  din care C+M 3.601.747,00 euro cu TVA (cursul 1 EURO = 4,3390lei/eur din data de 06.01.2012)

- durata proiectului 24 luni

- beneficiar Consiliul Local al Municipiului Oradea

 • -   sursa de finanțare

 • •  Contribuție proprie Municipiul Oradea (buget local): 37,97 %, respectiv 1.786.161,58 euro cu TVA (cursul 1 EURO = 4,3390lei/eur din data de 06.01.2012)

 • •  fonduri nerambursabile: 62,03 %, respectiv 2.917.977,42 euro cu TVA (cursul 1 EURO = 4,3390lei/eur din data de 06.01.2012)

Art.2. Se aprobă participarea municipiului Oradea în cadrul proiectului ”Cross-border cooperation for developing Business Center for agro-food products in Oradea and Entrepreneurial Development Center in Debrecen”, HURO/1101/043/2.1.1, CBC B.E-CENTERS finanțat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria România 2007-2013, cât și asigurarea fondurilor necesare implementării proiectului anterior menționat .“

Art.II. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează: Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională și Direcția Economică.

Art.III. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Instituția Prefectului Județului Bihor;

 • -  Primarul municipiului Oradea;

 • -  Direcția Economică;

 • -  Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională;

 • -  SC Administrația Domeniului Public SA

 • -   Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Dan Octavian

Oradea, 27 septembrie 2012

Nr. 578


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila