Hotărârea nr. 563/2012

privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 4549 mp teren public – strada Umbrei – proprietatea publică a Municipiului Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafața de 4549 mp teren public - strada Umbrei - proprietate publică a Municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 58283 din data de 19.09.2012, prin care Serviciului Terenuri din cadrul Administrației Imobiliare Oradea solicită Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafața măsurată de 4549 mp teren public, strada Umbrei - proprietate publică a Municipiului Oradea,

Strada Umbrei împreună cu suprafața de teren aferentă este înscrisă la poziția nr. 756 în Cap. I. Drumuri comunale și vicinale - pct.1. Străzile cu trotuarele aferente, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Oradea, aprobat prin Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2002,

În conformitate cu planul de amplasament întocmit de dl. topograf Balint Iosif, imobilul str. Umbrei având suprafața măsurată de 4549 mp teren cu categoria de folosință - drum, se constituie din nr. topo. 6432 înscris în C.F. 10380 Oradea și numerele topo. 7400/4, 4631 conform Adeverinței OCPI Bihor nr.59111/13.09.2012, teren aflat în proprietatea Municipiului Oradea,

În vederea actualizării inventarului domeniului public al Municipiului Oradea, atestat prin HG 970/2002;

În baza Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, actualizată și a Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă deschiderea unei noi coli de carte funciară pentru suprafața de 884 mp teren identificat cu nr. topo. 4631 din teritoriul cadastral Oradea, reprezentând teren public str. Umbrei, proprietate publică a Municipiului Oradea, identificat prin Adeverința nr. 59111/13.09.2012 emisă de OCPI Bihor.

Art.2. Se aprobă deschiderea unei coli de carte funciară pentru suprafața de 6550 mp teren identificat cu nr. topo. 7400/4 din teritoriul cadastral Oradea, reprezentând teren public str. Umbrei, proprietate publică a Municipiului Oradea, identificat prin Adeverința nr. 59111/13.09.2012 emisă de OCPI Bihor.

Art.3. Se aprobă planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral nou format în suprafață de 4549 mp astfel:

Nr. Topo din care se constituie nr.

Cadastral

Nr. CF în care este înscris Nr. Topo.

Suprafața nr. topo -mp-

Suprafața măsurată ce se constituie in nr. cadastral

-mp-

Observații privind categoriile de folosință a terenului

6432

10380 Oradea

2244

2244

Drum - teren public str. Umbrei

7400/4

Adeverința de suprafață

Nr. 59111/13.09.2012

6550

1921

4631

Adeverința de suprafață

Nr. 59111/13.09.2012

884

384

Total                                               4549

Art.4. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de carte funciară a imobilului identificat la art.1 din prezenta Hotărâre, având suprafața măsurată de 4549 mp. teren public cu destinația Strada - Umbrei , aflată în proprietatea publică a Municipiului Oradea.

Art.5. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitoare la terenul aferent străzii Umbrei.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Primăria Municipiului Oradea

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

•   Primarul Municipiului Oradea;

  • •  Primăria Municipiului Oradea - Direcția Tehnică;

  • •  Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de gestiune;

  • •  Administrația Imobiliară Oradea;

•  Serviciul Financiar Contabil

•   Serviciul Terenuri;

•  Biroul Cadastru;

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Dan Octavian

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 20 septembrie 2012

Nr. 563

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.