Hotărârea nr. 56/2012

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, situat în Oradea, Str. Salcâmilor reprezentând suprafaţa de 3479 mp teren reprezentând teren - proprietatea publică a Municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, situat în Oradea, Str. Salcâmilor reprezentând suprafața de 3479 mp teren reprezentând teren - proprietatea publică a Municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 41287 din 25.01.2012, prin care Serviciului Terenuri propune aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, teren cu suprafața de 3479 mp, situat în Oradea, Str. Salcâmilor și aprobarea înscrierii la CF a proprietății publice a municipiului Oradea.

În conformitate cu schița cadastrală întocmită de domnișoara topograf Trînc Cristina Ramona, imobilul în suprafață de 3479 mp teren, se constituie din nr.topo.3144/127, înscris în cartea funciară 1672 Sîntandrei proprietatea Statului Român.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. f) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. c), alin.(5) lit.a) și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată și actualizată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral nou format în suprafață de 3479 mp.

'MTopo din care se constituie nr.

Cadastral

Nr. CF în care este înscris Nr. Topo

Suprafața nr. topo -mp-

Suprafața ce se dezlipește si se constituie in nr.cadastral -mp-

Observații

3144/127

CF 1672 Sîntandrei

31565

3479

Total

3479

Art.2.Se aprobă înscrierea in evidentele de publicitate imobiliara prin deschiderea unei noi coli de carte funciara a imobilului identificat la Art.2, reprezentând teren in suprafață de 3479 mp, aflat în proprietate publică a Municipiului Oradea, cu destinația teren public.


Art.3. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea cu prevederile prezentei hotărîri.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Serviciul Delegare Gestiune-Primăria Municipiului Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Primarul Municipiului Oradea

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •  Serviciul Evidenta Patrimoniu Delegare Gestiune - Primăria Municipiului Oradea

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Serviciul Terenuri

  • •   Serviciul Financiar Contabil

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 27 ianuarie 2012

Nr. 56


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila