Hotărârea nr. 559/2012

privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Tirla Alexandru şi soţia Tirla Adriana Garofiţa pentru suprafaţa de 10 mp teren identificat cu nr. cadastral 174916 înscris în CF 174916 Oradea, situat în Oradea pe str. Nufărului, cu destinaţia de „drum public”.

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea ofertei de donație depusă de domnul Tirla Alexandru și soția Tirla Adriana Garofița pentru suprafața de 10 mp. teren identificat cu nr. cadastral 174916 înscris în C.F. 174916 Oradea, situat în Oradea pe str. Nufărului, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 58281 din data de 19.09.2012 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local al Municipiului Oradea a donației reprezentând suprafața de de 10 mp. teren identificat cu nr. cadastral 174916 înscris în C.F. 174916 Oradea, situat în Oradea pe str. Nufărului, cu destinația de “drum public”,

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr.1479/30.08.2012 domnul Tirla Alexandru și soția Tirla Adriana Garofița, donează Municipiului Oradea suprafața de 10 mp. teren identificat cu nr. cadastral 174916 înscris în C.F. 174916 Oradea,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată, Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, alin. (5) lit. a), art. 45 alin. (3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă oferta de donație înaintată de domnul Tirla Alexandru și soția Tirla Adriana Garofița reprezentând suprafața totală de 10 mp teren identificat cu nr. cadastral 174916, înscris în C.F. 174916 Oradea cu destinația de ”drum public”, situat în Oradea str. Nufărului, condiționat de încheierea contractului de donație în formă autentică și achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ''drum public”.

Art.3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •   Primarul Municipiului Oradea;

 • •   Instituția Prefectului Județului Bihor;

 • •   Instituția Arhitectului Șef;

 • •   Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de gestiune

 • •   Direcția Tehnică - P.M.O;

 • •   Administrația Imobiliară Oradea;

 • •   Serviciul Terenuri;

 • •   A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil;

 • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara;

 • •   Domnul Tirla Alexandru și soția Tirla Adriana Garofița prin grija Serviciului Terenuri din cadrul A.I.O.

 • •  SC COMPANIA DE APĂ ORADEA SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Dan Octavian

Oradea, 20 septembrie 2012

Nr. 559


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.