Hotărârea nr. 550/2012

pentru modificarea art.9 din HCL nr.362 din 31 mai 2005 privind atribuirea de denumiri unor străzi nou create in municipiul Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Pentru modificarea art.9 din Hotărârea Consiliului Local nr.362 din 31 mai 2005 privind atribuirea de denumiri unor străzi nou create in municipiul Oradea

Analizând raportul de specialitate înregistrat sub numărul 161644 din 18.09.2012, prin care instituția Arhitectului Șef propune modificarea art.9 din Hotărârea Consiliului Local nr.362 din 31 mai 2005 ca urmare a erorii materiale intervenite la scrierea numelui “Gabor Joszef” in loc de “Gabor Jozsef”.

Având in vedere:

 • - Hotărârea Consiliului Local nr.257 din 27 iunie 2002 privind aprobarea Listei cuprinzând denumiri care urmează a fi atribuite străzilor nou create la nivelul municipiului Oradea, poziția 20 din lista anexa la hotărâre, in care denumirea corecta este “Gabor Jozsef”,

 • - avizul nr.9 din 11 aprilie 2005 al Comisiei Județene de Atribuire de Denumiri,

 • - Ordonanța 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri,

Văzând proiectul de hotărâre de hotărâre și avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local,

În conformitate cu art.36 alin.(2) lit.”c”, alin.(5) lit.”c” si art.45 alin.(2) lit.”c” din Legea 215/2001 privind administrația publica locala, republicată,

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.I. Se aprobă modificarea art.9 din Hotărârea Consiliului Local nr.362 din 31 mai 2005 privind atribuirea de denumiri unor străzi nou create in municipiul Oradea, care va avea următorul cuprins:

“Art.9. Se aproba denumirea “Gabor Jozsef” pentru strada ce începe de la parcela cu numărul cad.5547, continua pana la parcelele cu numerele cadastrale 7589, 7588 si se termina la parcela cu numărul cadastral 5511.”

Art.II. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Instituția Arhitectului Șef.

Art.III. Prezenta hotărâre se comunica cu:

- Primarul municipiului Oradea

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Instituția Arhitectului Șef

 • - Direcția Tehnica

 • - Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al mun. Oradea

- Politia municipiului Oradea

- Politia Locala Oradea

- SC Compania de Apa Oradea SA

 • - Romtelecom, prin grija Instituției Arhitectului Șef

 • - SC RCS RDS, prin grija Instituției Arhitectului Șef

 • - SC Electrica SA, prin grija Instituției Arhitectului Șef

 • - Posta Romana, prin grija Instituției Arhitectului Șef

 • - Inspectoratul pentru Situații de Urgenta Crișana al jud. Bihor, prin grija Instituției Arhitectului Șef

 • - Se afișează pe site-ul www.oradea.ro si se publica in M.O. al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Dan Octavian

Oradea, 20 septembrie 2012

Nr. 550


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.