Hotărârea nr. 544/2012

privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2012 .

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2012

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 161.299 din 18.09.2012 prin care Direcția Economică propune aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2012.

Luând în considerare:

 • -   Hotărârea Consiliului Local nr.69/2012 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pentru anul 2012,

 • -   prevederile art. 1A2 din Ordonanța de Guvern nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale

 • -   prevederile art.3 alin.2) din Ordonanța Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România

 • -   prevederile art.5 alin.2 , art. 19, și ale art.29 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate al consiliului local,

În baza art. 36 alin.2 lit.b), alin.4 lit. a), și alin.6 lit.a), ale art. 45 alin. 2 lit.a) și ale art.121 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2012, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice si activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2012 conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă creditele de angajament pentru acțiuni multianuale ale bugetului consolidat al Municipiului Oradea conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Se aprobă noile obiective de investiții și a listei de investiții pentru anul 2012.

Art.5 Se aprobă donațiile/sponsorizările încasate de la persoane fizice de către Clubul Sportiv Municipal Oradea în sumă totală de 65,15 mii lei din care:

Sumele încasate se vor direcționa către activitățile curente realizate de club potrivit prevederilor din

contractele încheiate cu aceste persoane.

Art.6 Se aprobă donațiile/sponsorizările încasate de Casa de Cultură a Municipiului Oradea în sumă totală de 30 mii lei de la SC Heineken România SRL.

Sumele încasate se vor direcționa către activitățile curente realizate de Casa de Cultură a Municipiului în cadrul programului Toamna Orădeană,

Art.7 Se aprobă suplimentarea programului Toamna Orădeană finanțat din venituri proprii cu suma 30 mii lei, conform anexei nr.4 la prezenta hotărâre.

Art.8 Se aprobă donațiile/sponsorizările încasate de Spitalul Municipal Dr. Gavril Curteanu în sumă totală de 44,62 mii lei de la:

- SC Farmexpert DCI :3,7 mii lei

- SC Cheque Dejeuner : 40,92 mii lei

Suma încasată se va direcționa către activitățile curente realizate de spital potrivit prevederilor din

contractele încheiate.

Art.9 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 25.000, Clubului Sportiv Municipal Oradea, pentru organizarea ediției a XLV a „Trofeului Carpați'' la handbal feminin.

Art.10 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 40 mii lei pentru finanțarea lucrărilor derulate de Parohia Romano Catolică Oradea - Cetate de reabilitare a imobilului în care își are sediul, parohia. Pentru suma alocată, Parohia Romano Catolică Oradea - Cetate va depune un raport (în conformitate cu cerințele „Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Oradea alocate pentru activități nonprofit de interes local), privitor la modul de gestionare a fondurilor alocate prin justificarea acestora cu documente, până la data de 30 noiembrie 2012. Suma nejustificată prin documente se va restitui.

Art.11 Se aprobă modificarea repartizării pe trimestre a bugetului local, conform anexei nr.5 la prezenta hotărâre.

Art.12 Se validează Dispoziția Primarului nr.2176/12.09.2012 privind propunerea de majorare a veniturilor și cheltuielilor bugetului local cu suma de 8.797,04 mii lei

Art.13Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.14Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

•  Primarul municipiului Oradea

 • •  Direcția Economică

 • •  Direcția Tehnică

 • •  Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

 • •  Administrația Imobiliară Oradea

•  Clubul Sportiv Municipal Oradea

 • •  Casa de Cultură a Municipiului Oradea

•  Spitalul Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea, prin grija Compartimentului Management Spitale

 • •  Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea, prin grija Compartimentului Management Spitale

 • •   Se publică în M.O. al județului bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Dan Octavian

Oradea, 20 septembrie 2012

Nr. 544


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

MUNICIPIUL ORADEA


Anexa nr.1 la HCL 544/2012

Propunere rectificare buget local pe anul 2012

mii lei

Nr. crt

Explicatie / obiectiv

Cod

Sectiunea

Plan

Propuneri

Diferente

I

VENITURI

388943.97

390971.99

2028.02

1

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

Functionare

3,632.00

3,657.00

25.00

2

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

Functionare

3,600.00

3,690.57

90.57

3

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

Functionare

3,500.00

3,527.00

27.00

4

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

Functionare

106,166.66

106,430.41

263.75

5

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.06

Functionare

9,133.04

9,165.04

32.00

6

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

Functionare

2,759.83

2,291.45

-468.38

7

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

Functionare

- 52,558.51

-   52,113.33

445.18

8

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

Dezvoltare

52,558.51

52,113.33

-445.18

9

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale

39.02.07

Dezvoltare

2,546.78

3,015.16

468.38

10

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

42.02.20

Dezvoltare

142,183.40

142,374.17

190.77

11

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

Dezvoltare

115,422.26

116,821.19

1398.93

II

CHELTUIELI

63,189.63

65,217.65

2,028.02

1

Cap.51.02.01.03 Autoritati executive

7058.00

7058.00

0.00

Salarii de baza

10.01.01

Functionare

4700.00

5819.00

1119.00

Reparatii curente

20.02

Functionare

2358.00

1239.00

-1119.00

2

Cap.54.02.05 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

0.00

1439.75

1439.75

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităților locale

50.04

Functionare

0.00

1439.75

1439.75

3

Cap.65.02 Invatamant

19057.29

17924.72

-1132.57

Cap.65.02.03.01 Învatamânt prescolar PMO

4796.40

3677.40

-1119.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Functionare

4796.40

3677.40

-1119.00

Cap.65.02.03.01 Învatamânt prescolar Gradinita cu Program

Prelungit Orsolya

10.56

10.56

0.00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

Functionare

10.56

3.36

-7.20

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Functionare

0.00

7.20

7.20

Cap.65.02.03.01 Învatamânt prescolar AIO

2852.52

2822.90

-29.62

Gradinita cu program prelungit Liszt Ferencz proiectare+exec

71.01.01

Dezvoltare

2852.52

2822.90

-29.62

Cap.65.02.04.01 Învatamânt secundar inferior Scoala

Gimnaziala Dacia

5.00

46.37

41.37

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Functionare

5.00

34.37

29.37

Masina de Spalat MY50E

71.01.02

Dezvoltare

0.00

12.00

12.00

Cap.65.02.04.02 Învatamânt secundar superior AIO

5324.30

5310.98

-13.32

Încalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

Functionare

4698.00

4678.00

-20.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Functionare

626.30

624.30

-2.00

Modernizare si reabilitare sala de sport la Col. Nat. ,,Emanuil Gojdu''

71.01.30

Dezvoltare

0.00

8.68

8.68

Cap.65.02.04.02 Învatamânt secundar superior PMO

6068.51

6056.51

-12.00

Transferuri catre instituții publice

51.01.01

Functionare

79.17

86.51

7.34

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

Functionare

-79.17

-86.51

-7.34

Reabilitare Liceu Reformat ”L Zsuszana” Oradea BL

56.01.01

Dezvoltare

312.00

200.00

-112.00

Reabilitare Liceu Reformat ”L Zsuszana” Oradea BS

56.01.01

Dezvoltare

1704.79

1704.79

0.00

Reabilitare Liceu Reformat ”L Zsuszana” Oradea UE

56.01.02

Dezvoltare

3916.41

3916.41

0.00

Reabilitare Liceu Reformat ”L Zsuszana” Oradea ch.neel

56.01.03

Dezvoltare

135.31

235.31

100.00

4

Cap.66.02.06.01 Spitale generale

186.45

226.96

40.51

Dezvoltarea infrastructurii comune de sanatate si prevenirea riscurilor ( blocuri operatorii Spitalul Judetean) BL

56.01.01

Dezvoltare

2.00

10.92

8.92

Dezvoltarea infrastructurii comune de sanatate si prevenirea riscurilor ( blocuri operatorii Spitalul Judetean) BS

56.01.01

Dezvoltare

12.90

3.97

-8.93

Dezvoltarea infrastructurii comune de sanatate si prevenirea riscurilor ( blocuri operatorii Spitlaul Judetean) UE

56.01.02

Dezvoltare

84.35

84.35

0.00

Dezvoltarea infrastructurii comune de sanatate si prevenirea riscurilor ( blocuri operatorii Spital Municipal) BL

56.01.01

Dezvoltare

1.75

19.16

17.41

Dezvoltarea infrastructurii comune de sanatate si prevenirea riscurilor ( blocuri operatorii Spital Municipal) BS

56.01.01

Dezvoltare

11.35

0.00

-11.35

Dezvoltarea infrastructurii comune de sanatate si prevenirea riscurilor ( blocuri operatorii Spital Municipal) UE

56.01.02

Dezvoltare

74.10

108.56

34.46

5

Cap.67.02 Cultura, recreere si religie

7810.61

7762.00

-48.61

Cap.67.02.06 Culte religioase

0.00

40.00

40.00

Sustinerea cultelor-Parohia Romano Catolica -Cetate

59.12

Functionare

0.00

40.00

40.00

Cap.67.02.05.01 Sport PMO

5597.00

5622.00

25.00

Transferuri interne csm

51.01.01

Functionare

5597.00

5622.00

25.00

Subcap. 67.02.05.03 - Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi,baze sportive si agrement PMO

2213.61

2100.00

-113.61

Amenajare Parc Salca etapa I BL

71.01.30

Dezvoltare

213.61

100.00

-113.61

Amenajare Parc Salca etapa I BS

71.01.30

Dezvoltare

2000.00

2000.00

0.00

6

Cap.68.02 Asistenta Sociala

282.20

315.40

33.20

Subcap. 68.02.06 - Asistenta sociala pentru familie si copii ASCO

88.00

99.20

11.20

Protectia copilului - de la teorie la practica-BL

56.02.01

Dezvoltare

28.00

39.20

11.20

Nr. crt

Explicație / obiectiv

Cod

Secțiunea

Plan

Propuneri

Diferente

Protectia copilului - de la teorie la practica UE

56.02.02

Dezvoltare

60.00

60.00

0.00

Cap.68.02.11CreseAIO

194.20

216.20

22.00

Încalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

Functionare

170.60

190.60

20.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Functionare

23.60

25.60

2.00

7

Cap.70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica

11988.05

13623.68

1635.63

Cap.70.02.50 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale AIO

0.00

20.94

20.94

Achizitie imobil-str.Mierlei nr.12 Oradea

71.01.01

Dezvoltare

0.00

20.94

20.94

Cap.70.02.50 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale PMO

11988.05

13602.74

1614.69

Modernizarea Grădinii Zoologice BL

710130

Dezvoltare

962.50

1562.50

600.00

Modernizarea Grădinii Zoologice BS

710130

Dezvoltare

7433.34

7433.34

0.00

Racord utilitati publice Gradina Zoologica( in cadrul programului de Modernizare Gradina Zoologica) bl

71.01.30

Dezvoltare

635.00

603.61

-31.39

Racord utilitati publice Gradina Zoologica( in cadrul programului de Modernizare Gradina Zoologica) bs

71.01.30

Dezvoltare

2325.00

2325.00

0.00

Constructia unei piste de biciclete intre Oradea si Berettyoujfalu BL

56.01.01

Dezvoltare

0.00

32.81

32.81

Constructia unei piste de biciclete intre Oradea si Berettyoujfalu BS

56.01.01.

Dezvoltare

0.00

190.50

190.50

Constructia unei piste de biciclete intre Oradea si Berettyoujfalu UE

56.01.02

Dezvoltare

0.00

1245.58

1245.58

Constructia unei piste de biciclete intre Oradea si Berettyoujfalu ch.neel

56.01.03

Dezvoltare

566.74

193.93

-372.81

Infiintarea unui centru de mamangement al traficului rutier pentru optimizarea traficului auto in MO BL

56.01.01

Dezvoltare

65.47

15.47

-50.00

Infiintarea unui centru de mamangement al traficului rutier pentru optimizarea traficului auto in MO BS

56.01.01

Dezvoltare

0.00

0.00

0.00

Infiintarea unui centru de mamangement al traficului rutier pentru optimizarea traficului auto in MO UE

56.01.02

Dezvoltare

0.00

0.00

0.00

Infiintarea unui centru de mamangement al traficului rutier pentru optimizarea traficului auto in MO ch.neel

56.01.03

Dezvoltare

0.00

0.00

0.00

8

Cap. 80.02.01.10 - Program de dezvoltare regionala si sociala

15785.21

15885.21

100.00

Centru Non Profit de Sustinere a Afacerilor "Non profit Business Suport Centres in Haidu-Bihor and Bihor Counties:Development of operation and cooperation facilities" BL

56.01.01

Dezvoltare

154.78

162.25

7.47

Centru Non Profit de Sustinere a Afacerilor "Non profit Business Suport Centres in Haidu-Bihor and Bihor Counties:Development of operation and cooperation facilities" BS

56.01.01

Dezvoltare

425.64

446.19

20.55

Centru Non Profit de Sustinere a Afacerilor "Non profit Business Suport Centres in Haidu-Bihor and Bihor Counties:Development of operation and cooperation facilities" UE

56.01.02

Dezvoltare

3,289.01

3447.79

158.78

Centru Non Profit de Sustinere a Afacerilor "Non profit Business Suport Centres in Haidu-Bihor and Bihor Counties:Development of operation and cooperation facilities" ch.neel

56.01.03

Dezvoltare

175.00

488.20

313.20

Reabilitare si refunctionalizare corpiri B,C,D,E din Cetatea Oradea in vederea demararii celei de-a II-A, etape de reabilitare si refunctionalizare si introducere in circuituul turistic al Cetatii Oradea- Cetatea Oradea-Centru multicultural si multiconfe BL

56.01.01

Dezvoltare

398.14

48.14

-350.00

Reabilitare si refunctionalizare corpiri B,C,D,E din Cetatea Oradea in vederea demararii celei de-a II-A, etape de reabilitare si refunctionalizare si introducere in circuituul turistic al Cetatii Oradea- Cetatea Oradea-Centru multicultural si multiconfe BS

56.01.01

Dezvoltare

3,374.64

3,374.64

0.00

Reabilitare si refunctionalizare corpiri B,C,D,E din Cetatea Oradea in vederea demararii celei de-a II-A, etape de reabilitare si refunctionalizare si introducere in circuituul turistic al Cetatii Oradea- Cetatea Oradea-Centru multicultural si multiconfe UE

56.01.02

Dezvoltare

7,868.00

7,868.00

0.00

Reabilitare si refunctionalizare corpiri B,C,D,E din Cetatea Oradea in vederea demararii celei de-a II-A, etape de reabilitare si refunctionalizare si introducere in circuituul turistic al Cetatii Oradea- Cetatea Oradea-Centru multicultural si multiconfe ch.neel

56.01.03

Dezvoltare

100.00

50.00

-50.00

9

Cap. 81.02.06 - Energie termica

1021.82

981.93

-39.89

Centru de monitorizare a pierderilor din rețeaua de transport și distribuție a energiei termice și de cercetare a acțiunii corozive a agentului termic asupra rețelelor de energie termică UE

56.01.02

Dezvoltare

1021.82

981.93

-39.89

Propunere de rectificare a bugetului veniturilor si cheltuieli al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2012

mii lei

Clubul Sportiv Municipal

Nr. crt

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Plan

Propuneri

Diferente

Cap.67.10.05.01 Sport

6,743.20

6,833.35

90.15

I

Venituri

6,743.20

6,833.35

90.15

1

Donații și sponsorizări

37.10.01

1,146.20

1,211.35

65.15

2

Subventii pentru institutii publice

43.10.09

5,597.00

5,622.00

25.00

II

Cheltuieli

6,637.62

6,727.77

90.15

1

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

20.01.09

6,637.62

6,727.77

90.15

Capitolul 66.10.06.01 SpitaleGenerale Spitalul Municipal Dr. Gavril Curteanu

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Plan

Propuneri

Diferente

I

Venituri

10.00

44.62

34.62

Donații și sponsorizări

37.10.01

10.00

44.62

34.62

II

Cheltuieli

30,534.72

30,569.34

34.62

1

Sporuri pentru conditii de munca

10.01.05

4,990.00

5,290.00

300.00

2

Alte sporuri

10.01.06

3,808.00

3,508.00

-     300.00

3

Reparatii curente

20.02

370.00

470.00

100.00

4

Reactivi

20.04.03

3,255.46

4,130.08

874.62

5

Chirii

20.30.04

140.00

170.00

30.00

6

Materiale sanitare

20.04.02

1,635.04

1,385.04

-     250.00

7

Medicamente

20.04.01

16,336.22

15,616.22

-     720.00

Casa de Cultura a Municipiului Oradea

Nr. crt

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Plan

Propuneri

Diferente

Cap.67.10.03.06 Case de Cultura

6.50

36.50

30.00

I

Venituri

6.50

36.50

30.00

1

Donații și sponsorizări

37.10.01

6.50

36.50

30.00

II

Cheltuieli

767.00

797.00

30.00

1

Materiale pentru curatenie

20.01.02

1.00

1.50

0.50

2

Pregatire profesionala

20.13

5.00

4.50

-        0.50

3

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

761.00

791.00

30.00

Colegiul Emanuil Gojdu

Nr. crt

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Plan

Propuneri

Diferente

Cap.65.10.04.02 Învatamânt secundar superior

20.00

26.00

6.00

I

Venituri

20.00

26.00

6.00

1

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

20.00

26.00

6.00

II

Cheltuieli

21.00

27.00

6.00

1

Alte obiecte de inventar

20.05.30

21.00

27.00

6.00

Propunere -credite de angajament

mii lei

Obiectiv

TOTAL CREDITE

DE ANGAJAMENT

ANUL 2012

ANUL 2013

Total Cap. 84.02.03.02 - Transport in comun OTL

11.54

5.00

6.54

Elaborare studiu de fezabilitate pentru modernizarea PTs Redresor Zamfirescu''.

11.54

5.00

6.54

PROGRAME SI PROIECTE CULTURALE DERULATE PRIN CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI ORADEA IN ANUL 2012

Nr. crt.

Program

Data derulare program

Total sume

Sume aprobate si repartizate din Buget Local

Sume aprobate si repartizate din Venituri Proprii

Propunere rectificare Programe finantate din

Venituri proprii

Diferente Venituri proprii

1

Revelion 2012

31-dec.

1,000

-

1,000

1,000

2

Ziua nationala a cult romane

15-Jan

2,000

2,000

-

-

3

Ziua nationala a culturii maghiare

20-Jan

2,000

2,000

-

-

4

Ziua Unirii

24-Jan

500

500

-

-

5

Aniversare Iosif Vulcan

31 martie

2,000

2,000

-

-

6

Eliberarea Oradei

20-Apr

15,000

10,000

5,000

5,000

7

Ziua Europei

9-May

40,000

30,000

10,000

10,000

8

Ziua Copilului

1-Jun

3,000

3,000

-

-

9

Expozitie RO-HU Fresh Art

15-Jun

1,000

1,000

-

-

10

Ziua Drapelului

26-Jun

500

500

-

-

11

Serbarile Cetatii

1-Jul

65,000

60,000

5,000

5,000

12

Ziua Imnului

29-Jul

500

500

-

-

13

Fereastra spre Europa

24-Aug

50,000

50,000

-

-

14

Concert Hiroshima

31-aug.

3,000

3,000

-

-

15

Toamna Orădeană

1-Oct

415,500

265,500

120,000

150,000

30,000

16

Nasterea poetului Ady Endre

22-Nov

5,000

5,000

-

-

17

Ziua Națională

1-Dec

30,000

25,000

5,000

5,000

18

Sărbători de iarnă

1-Dec

45,000

40,000

5,000

5,000

19

Revelion 2013

31-Dec

60,000

55,000

5,000

5,000

20

,,Reperaj''-expozitie de fotografii artistice

1-Oct

12,000

12,000

TOTAL:

753,000

567,000

156,000

186,000

30,000

Propunere -modificare repartizare credite bugetare pe trimestre

mii lei

Explicatie / obiectiv

COD

Trim III

Trim IV

Buget Local

Venituri

100.00

-100.00

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

100.00

-100.00

Cheltuieli

100.00

-100.00

Cap.51.02.01.03 Autoritati executive

100.00

-100.00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

100.00

-100.00

Cap.65.02.04.02 Învatamânt secundar

superior Colegiul Partenie Cosma

19.32

-19.32

Salarii de baza

10.01.01

14.4

-14.4

Sporuri pentru conditii de munca

10.01.05

-0.25

0.25

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.55

-0.55

Fond aferent platii cu ora

10.01.11

3.75

-3.75

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

1.27

-1.27

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

-0.1

0.1

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

-0.3

0.3

Cap.65.02.04.02 Învatamânt secundar

superior Colegiul Iosif Vulcan

-19.32

19.32

Salar de baza

10.01.01

-19.32

19.32