Hotărârea nr. 541/2012

privind darea în administrarea SC Eurobusiness Parc Oradea SRL a imobilului (parter) situat pe str. Primăriei nr. 3, în continuarea clădirii primăriei.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind darea în administrarea SC Eurobusiness Parc Oradea SRL a imobilului (parter) situat pe str. Primăriei nr. 3

Analizând raportul de specialitate nr. 159745/14.09.2012 întocmit de Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu. Delegări de Gestiune prin care s-a propus: darea în administrarea SC Eurobusiness Parc Oradea SRL a imobilului (parter) situat pe str. Primăriei nr. 3, în continuarea clădirii primăriei, spațiu în care a funcționat cantina primăriei și mandatarea SC Eurobusiness Parc Oradea SRL în vederea încheierii, în numele și pe seama Municipiului Oradea, a tuturor actelor juridice de conservare și de administrare care privesc imobilul dat în administrare,

Având în vedere adresa nr. 272/11.09.2012, înregistrată la Primăria Municipiului Oradea sub nr. 157694/11.09.2012 înaintată de către SC Eurobusiness Parc Oradea SRL.,

Ținând cont prevederile art. 867 din Codul Civil aprobat prin Legea nr. 287/2009,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.36 alin. 2, lit. a), c), alin. 3 lit. c, alin. 5, lit. a, art. 45 alin. 3 din Legea 215/2001 administrației publice locale, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă darea în administrarea SC Eurobusiness Parc Oradea SRL a imobilului (parter) situat pe str. Primăriei nr. 3, spațiu în care a funcționat cantina socială a municipiului, aflat în proprietatea publică a Municipiului Oradea, conform planului de amplasament - Anexa la prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă mandatarea SC Eurobusiness Parc Oradea SRL în vederea încheierii, în numele și pe seama Municipiului Oradea, a tuturor actelor juridice de conservare și de administrare care privesc imobilul dat în administrare conform articolului precedent.

Art.3 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează SC Eurobusiness Parc Oradea SRL..

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea

  • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -  Direcția Economică

  • -   Direcția Juridica

  • -  SC Eurobusiness Parc Oradea SRL

- Se afișează pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Dan Octavian

Oradea, 20 septembrie 2012

Nr. 541


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila